Postopek : 2014/2181(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0062/2014

Predložena besedila :

A8-0062/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0081

POROČILO     
PDF 206kWORD 119k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A, Poljska)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jan Olbrycht

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A, Poljska)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0062/2014),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.     ker je bil pri sprejetju Uredbe (EU) št. 1309/2013(4) upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev, ki bi vključevali tudi samozaposlene in mlade, financirale pa bi se tudi spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Poljska vložila vlogo EGF/2013/006 PL/Fiat za finančni prispevek iz ESPG zaradi 1079 presežnih delavcev, od tega 829 v podjetju Fiat Auto Poland in 250 pri 21 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, pri čemer naj bi bilo po pričakovanjih v ukrepe ESPG vključenih 777 delavcev zaradi upada proizvodnje v obratu v Tychyju podjetja Fiat Auto Poland S.A (v nadaljevanju besedila: proizvodni obrat podjetja Fiat Tychy) v Šlezijskem vojvodstvu na Poljskem v referenčnem obdobju od 21. januarja 2013 do 21. maja 2013;

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

1.      ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.      je seznanjen, da so poljski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2013 in jo do 16. junija 2014 dopolnili z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 10. novembra 2014;

3.      pozdravlja, da so se poljski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 21. januarja 2013, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.      ugotavlja, da evropska avtomobilska industrija tržni delež izgublja že od leta 2007, ko je evropska proizvodnja osebnih avtomobilov znašala 32,2 % svetovne proizvodnje, v letu 2012 pa se je ta odstotek zmanjšal na 23,2 %; poleg tega poudarja, da se je proizvodnja v EU-27 v obdobju od 2011 do 2012 zmanjšala za 7 %, medtem ko se je svetovna proizvodnja v istem obdobju povečala za 5,3 %; poudarja, da je bil položaj na nacionalni ravni še slabši, saj se je obseg proizvodnje v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal skoraj za tretjino;

5.      zato soglaša s Komisijo, da je odpuščanje v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy ter njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije; poudarja, da je bil učinek globalizacije še hujši zaradi vpliva finančne krize, zaradi česar je prodaja novih osebnih avtomobilov v Uniji padla na najnižjo raven od začetka zbiranja podatkov;

6.      ugotavlja, da bo odpuščanje presežnih delavcev v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy negativno vplivalo na to regijo, saj nekdanji delavci podjetja Fiat Auto Poland, njegovih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi predstavljajo desetino vseh brezposelnih ljudi, ki živijo na tem območju;

7.      poudarja, da se je stopnja brezposelnosti v Šlezijski regiji od leta 2011 povečala; je poleg tega seznanjen s porastom kolektivnega odpuščanja v tej regiji, ki se je med letoma 2011 in 2012 skoraj podvojilo;

8.      je seznanjen s tem, da je bilo iz avtomobilske industrije do danes vloženih 21 vlog za pomoč iz ESPG, od katerih je bilo 12 vloženih na podlagi globalizacije na področju trgovine, ostalih devet pa je povezanih s krizo;

9.      ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 777 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: usposabljanje in stroški, povezani z njim, podjetniško usposabljanje, štipendije zanj, štipendije za pripravništvo, stroški pripravništva, intervencijska dela, nepovratna sredstva za samozaposlitev, spodbude za zaposlovanje delavcev;

10.    ugotavlja, da se nakazilo nepovratnih sredstev za samozaposlene (do 4 995 EUR na delavca) pogojuje in je povezano z uspešnostjo dejavnosti samozaposlenih; opozarja, da to pogojevanje ne bi smelo odvračati sodelujočih od vlaganja prošenj za ta podporni ukrep;

11.    ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2013 izvajanje prilagojenih storitev končano in da je po začasnih podatkih 269 oseb sodelovalo v 313 različnih dejavnostih v okviru svežnja, od teh pa je 219 oseb zaradi zagotovljene podpore našlo zaposlitev;

12.    opaža, da so bili po začasnih podatkih skupni stroški izvajanja prilagojenih storitev občutno nižji od ocenjenih stroškov, in sicer zaradi manjšega števila delavcev, ki so sodelovali pri storitvah;

13.    poudarja, da je delavcev, ki sodelujejo pri ukrepih, po začasnih podatkih sicer manj, kot je bilo sprva predvideno, pri uradu za delo pa je še vedno registriranih 85 brezposelnih delavcev, ki jih krije sveženj, kar dokazuje, da je večina delavcev, prizadetih zaradi odpuščanja v podjetju Fiat Auto Poland, našlo zaposlitev;

14.    pozdravlja, da je bil v pripravo vloge EGF vključen regionalni svet za zaposlovanje, in da je imel vlogo pri odločanju o svežnju dejavnosti v okviru tega projekta;

15.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju; meni, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.    poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da bo ta sklad podpiral ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.    pozdravlja, da je poleg drugih ukrepov posredovanje posebej usmerjeno v skupino delavcev, starejših od 50 let, ki predstavljajo velik delež upravičencev; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

18.    opozarja na visoki odstotek starejših in nižje kvalificiranih delavcev, ki jih je prizadelo odpuščanje, saj predstavlja 18,7 % oziroma 62,6 % vseh prizadetih delavcev; poziva, naj se tema skupinama posveti posebna pozornost in posebni ukrepi ESPG;

19.    meni, da utegne imeti šest delavcev z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostjo posebne potrebe pri zagotavljanju prilagojenega pristopa;

20.    pozdravlja, da se je načelo enakosti med ženskami in moškimi in nediskriminacije uporabljalo in se bo uporabljalo v različnih fazah izvajanja in dostopa do ukrepov iz ESPG;

21.    ugotavlja, da je podjetje Fiat Auto Poland 20. decembra 2012 doseglo sporazum s sindikati, po katerem slednji določajo merila za izbiro presežnih delavcev, ter pristalo na spodbude, ki se namenijo delavcev, ki prostovoljno zapustijo podjetje;

22.    ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so poljski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

23.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A, Poljska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(2), zlasti drugega odstavka člena 23,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3), zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, do katerih je prišlo zaradi globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Poljska je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v podjetju Fiat Auto Poland S.A ter pri 21 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi vložila 29. julija 2013 in jo do 16. junija 2014 dopolnila z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov

iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 1 259 610 EUR.

(4)       Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek

za vlogo, ki jo je vložila Poljska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1 259 610 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Fiat Poland in predlog Komisije

Komisija je 10. novembra 2014 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Poljske, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela delavcev, ki so zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, postali presežni v proizvodnem obratu podjetja Fiat Poland S.A. Tychy v Šleziji na Poljskem.

To je devetnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1 259 610 EUR iz ESPG za Poljsko. Nanaša se na 829 odpuščenih delavcev v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy in 250 delavcev iz 21 dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi v referenčnem obdobju od 21. januarja 2013 do 21. maja 2013. Vloga temelji na merilih za posredovanje iz člena 2(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da mora biti v podjetju države članice presežnih delavcev v obdobju štirih mesecev vsaj 500.

Vloga je bila Komisiji poslana 29. julija 2013. Komisija je ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Po podatkih poljskih organov evropska avtomobilska industrija izgublja svoj tržni delež že od leta 2007. V tem letu je evropska proizvodnja osebnih avtomobilov znašala 32,2 % svetovne proizvodnje, v letu 2012 pa se je ta odstotek zmanjšal na 23,2 %. Vlagateljica dodaja, da se je svetovna proizvodnja v obdobju od 2011 do 2012 povečala za 5,3 %, medtem ko se je proizvodnja v EU-27 v istem obdobju zmanjšala za 7 %. Po navedbah poljskih organov je bil položaj na nacionalni ravni še slabši, saj se je obseg proizvodnje v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal skoraj za tretjino.

Poljski organi poleg tega trdijo, da je bil učinek globalizacije še hujši zaradi vpliva finančne krize, zaradi česar je prodaja novih osebnih avtomobilov v Uniji padla na najnižjo raven od začetka zbiranja podatkov. Medtem ko se je povpraševanje po novih avtomobilih v EU-27 zmanjšalo za 8,7 %, se je v svetovnem merilu prodaja avtomobilov v letu 2012 povečala za 5,1 %.

Vlagateljica prikazuje povezavo med upadom proizvodnje avtomobilov in stopnjo zaposlenosti v podjetju Fiat Auto Poland. Proizvodni obrat v mestu Tychy je leta 2009 zaposloval 6 422 delavcev, ki so proizvedli 606 000 avtomobilov, leta 2012 pa je proizvodnja znašala 361 000 enot s 4 882 delavci. V obdobju 2009–2013 se je proizvodnja zmanjšala za 56 %, zaposlenost pa za samo 46 %. V podjetju Fiat Auto Poland je bilo zmanjšanje zaposlenosti tako manj izrazito kot zmanjšanje proizvodnje. Do tega je prišlo, ker je tovarna delovala dvoizmensko, in ne v treh izmenah kot po navadi. Poljski organi prav tako navajajo podatke Eurostata o stanju na področju zaposlovanja v avtomobilskem sektorju, ki prikazujejo stalno zmanjševanje. Zaposlovanje v avtomobilski industriji v EU-27 je bilo konec leta 2009

za 12 % nižje kot na začetku leta 2008.

Usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 777 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: usposabljanje in stroški, povezani z njim, podjetniško usposabljanje, štipendije za usposabljanje, štipendije za pripravništvo, stroški pripravništva, intervencijska dela, nepovratna sredstva za samozaposlitev, spodbude za zaposlovanje delavcev;

Po navedbah poljskih organov ukrepi, ki so se začeli izvajati 21. januarja 2013, sestavljajo usklajeni sveženj prilagojenih storitev in so dejavni ukrepi, namenjeni ponovni vključitvi delavcev na trg dela.

Glede meril iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006 so poljski organi v vlogi potrdili, da:

•   finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi) nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

•   ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in ne bodo uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

•   za ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije.

Glede upravljalnih in nadzornih sistemov je Poljska Komisijo obvestila, da bodo finančne prispevke iz ESPG upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo Evropski socialni sklad. Organ upravljanja, odgovoren za izvajanje ESPG, bo ministrstvo za infrastrukturo in razvoj ter zlasti oddelek za Evropski socialni sklad. Nekatere naloge bo prenesel na posredniški organ, vojvodski urad za zaposlovanje v Katovicah.

Plačilni organ bo oddelek za plačilni organ Ministrstva za finance.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1 259 610 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 51).

Gre za devetnajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, ki je bil proračunskemu organu predložen v letu 2014.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev sklada ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki, kot to predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)56461

g. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)0699)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se uporabijo sredstva sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, s katerimi pa ne oporeka prerazporeditvi sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006 (uredba o ESPG) in se nanaša na 829 delavcev podjetja Fiat Auto Poland, ki deluje v avtomobilski industriji, in njegovih 21 dobaviteljev iz Šlezijske regije, ki so postali presežni v referenčnem obdobju od 21. januarja 2013 do 21. maja 2013;

B)  ker poljske oblasti trdijo, da je odpuščanje delavcev povezano s širšimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih vzorcih, ki so posledica globalizacije, zaradi katerih se tržni delež evropske avtomobilske industrije od leta 2007 manjša (leta 2007 je evropska proizvodnja osebnih avtomobilov predstavljala 32,2 % svetovne proizvodnje, leta 2012 pa 23,2 %);

C)  ker se je skupina odločila, da januarja 2013 premesti proizvodnjo modela Panda Classic in nove generacije modela Panda v deželo Kampanjo v Italiji, da bi ustvarila delovna mesta v svoji državi;

D)  ker je med delavci, katerim so ukrepi namenjeni, 77,5 % moških in 22,5 % žensk, vsi pa so državljani EU; ker je 78,9 % delavcev starih od 25 do 54 let, druga največja skupina (18,7 %) pa so tisti, ki so stari od 55 do 64 let;

E)  ker bo pri ukrepih sodelovalo šest delavcev z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostjo;

F)  ker poljske oblasti poudarjajo negativne posledice odpuščanja v podjetju Fiat Auto Poland za območje mesta Tychy, kjer bivši delavci podjetja Fiat Auto Poland in njegovih dobaviteljev predstavljajo desetino vseh brezposelnih, ki živijo na tem območju.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Poljske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006 izpolnjena, in da je zato Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  pozdravlja, da je poleg drugih ukrepov posredovanje posebej usmerjeno v skupino delavcev, starejših od 50 let, ki predstavljajo velik delež upravičencev; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

3.  ugotavlja, da se nakazilo nepovratnih sredstev za samozaposlene (do 4 995 EUR) pogojuje in je povezano z uspešnostjo dejavnosti samozaposlenih; opozarja, da to pogojevanje ne bi smelo odvračati sodelujočih od vlaganja prošenj za ta podporni ukrep;

4.  meni, da utegne imeti šest delavcev z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostjo posebne potrebe pri zagotavljanju prilagojenega pristopa;

5.  je seznanjen, da je podjetje Fiat Auto Poland 20. decembra 2012 doseglo dogovor s sindikati, po katerem bodo slednji določili merila za izbor presežnih delavcev, in se z njimi sporazumelo o spodbudah za delavce, ki prostovoljno zapustijo podjetje.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG

Namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s tremi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun na eni od prihodnjih sej za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0630 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.426.800 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 634 presežnih delavcev iz podjetja STX Finland Oy v Raumi na Finskem.

-          COM(2014)0662 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 918.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 760 presežnih delavcev iz francoskega podjetja GAD société anonyme simplifiée.

-          COM(2014)0672 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.890.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 608 presežnih delavcev iz italijanskega podjetja Whirlpool Europe S.r.l. ter njegovih petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi.

-          COM(2014)0699 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.259.610 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1079 presežnih delavcev iz poljskega podjetja Fiat Auto Poland in njegovih 21 dobaviteljev.

-          COM(2014)0701 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 25.937.813 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 5213 presežnih delavcev iz francoske družbe Air France.

-          COM(2014)0702 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.444.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 600 presežnih delavcev iz grške družbe Odyssefs Fokas S.A.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravno obvestilo