Förfarande : 2014/2181(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2014

Ingivna texter :

A8-0062/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0081

BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 91k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Jan Olbrycht

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0062/2014), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.     Antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) som speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D.     Polen lämnade in ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 1 079 uppsägningar, dvs. 829 arbetstagare som sagts upp av Fiat Auto Poland och 250 arbetstagare som sagts upp av 21 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. 777 uppsagda arbetstagare förväntades delta i fondens åtgärder till följd av minskad produktion vid Fiat Auto Poland S.A. i Tychy i provinsen Slask, Polen, under referensperioden 21 januari 2013 – 21 maj 2013.

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.      Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2 a i förordningen om fonden är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Polen är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.      Europaparlamentet noterar att de polska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 16 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 10 november 2014.

3.      Europaparlamentet ser positivt på att de polska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 21 januari 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

4.      Europaparlamentet noterar att den europeiska bilindustrin förlorat marknadsandelar ända sedan 2007 då den europeiska personbilstillverkningen stod för 32,2 % av den globala produktionen, och att denna siffra 2012 var 23,2 %. Parlamentet påpekar också att medan världsproduktionen mellan 2011 och 2012 ökade med 5,3 %, minskade produktionen inom EU-27 med 7 % under samma period. Parlamentet betonar att situationen var ännu besvärligare på nationell nivå, där produktionsvolymen minskade med nästan en tredjedel under 2012 jämfört med 2011 års nivåer.

5.      Europaparlamentet delar därför kommissionens uppfattning att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy och dess underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen. Parlamentet understryker att globaliseringens effekter har förvärrats av den ekonomiska krisens effekter och ledde till att försäljningen av nya personbilar i EU minskade till den lägsta nivån sedan registreringen inleddes.

6.      Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy förväntas få negativa effekter för regionen eftersom de före detta anställda vid Fiat Auto Poland och hos underleverantörer och producenter i efterföljande led utgör 10 % av alla arbetslösa som bor i området.

7.      Europaparlamentet påpekar att sedan 2011 har arbetslösheten ökat i Slask-regionen. Parlamentet noterar dessutom att de kollektiva uppsägningarna i regionen nästan har fördubblats mellan 2011 och 2012.

8.      Europaparlamentet noterar att bilindustrin hittills har varit föremål för 21 ansökningar om stöd från fonden, varav 12 grundades på handelsrelaterad globalisering och nio på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

9.      Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 777 uppsagda arbetstagare i arbete: utbildning och utbildningsrelaterade kostnader, entreprenörsutbildning, stipendier för utbildning, stipendier för praktik, kostnader för praktik, subventionerade anställningar, starta eget-bidrag och anställningsstöd.

10.    Europaparlamentet konstaterar att starta eget-bidraget (upp till 4 995 euro per arbetstagare) är villkorat och kopplat till hur framgångsrikt egenföretagandet är. Parlamentet påpekar att detta villkor inte bör avskräcka deltagarna från att ansöka om denna stödåtgärd.

11.    Europaparlamentet noterar att genomförandet av de individanpassade tjänsterna hade avslutats i slutet av 2013 och att enligt de preliminära uppgifterna deltog 269 personer i 313 olika åtgärder inom ramen för paketet. Av dessa har 219 hittat en anställning som ett resultat av stödet.

12.    Europaparlamentet noterar att enligt de preliminära uppgifterna var den totala kostnaden för genomförandet av de individanpassade tjänsterna betydligt lägre än vad som uppskattats på grund av att färre antal arbetstagare deltog i åtgärderna.

13.    Europaparlamentet betonar att trots att det enligt de preliminära uppgifterna var färre arbetstagare som deltog i åtgärderna än vad som ursprungligen beräknats uppgick antalet arbetslösa arbetstagare som omfattades av paketet och som fortfarande var inskriva vid arbetsförmedlingen till 85, vilket visar att det stora flertalet av de arbetstagare som blivit uppsagda från Fiat Auto Poland har hittat en anställning.

14.    Europaparlamentet välkomnar att det regionala sysselsättningsrådet deltog i utformningen av ansökan om stöd från fonden och hade en viktig roll när beslutet om åtgärdspaketet inom ramen för projektet fattades.

15.    Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov. Parlamentet anser att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

16.    Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.    Europaparlamentet gläds åt att det bland åtgärderna finns subventionerade anställningar särskilt inriktade på arbetstagare över 50 år, som utgör en stor andel av stödmottagarna. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarkanden.

18.    Europaparlamentet understryker den höga andelen äldre personer och personer med lägre kvalifikationer som drabbats av uppsägningarna och betonar att dessa utgör 18,7 % respektive 62,6 % av alla uppsagda arbetstagare. Parlamentet begär att man fäster särskild vikt vid dessa två grupper och att särskilda fondåtgärder inriktas på dessa grupper.

19.    Europaparlamentet anser att de sex arbetstagarna med långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar kan ha särskilda behov i fråga om ett individanpassat upplägg.

20.    Europaparlamentet välkomnar att principen för jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering har tillämpats och kommer att fortsätta tillämpas under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till fondens åtgärder.

21.    Europaparlamentet konstaterar att Fiat Auto Poland den 20 december 2012 nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna där man fastställde vilka kriterier som skulle användas för att välja ut vilka arbetstagare som skulle sägas upp, och man enades om vilka incitament som skulle beviljas arbetstagare som gick med på att lämna företaget frivilligt.

22.    Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de polska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

23.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(2), särskilt artikel 23 andra stycket,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      I artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 blir det möjligt att utnyttja medel från fonden inom den årliga övre gränsen på 150 miljoner euro.

(3)      Polen lämnade den 29 juli 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Fiat Auto Poland S.A. och 21 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 16 juni 2014. Ansökan

uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet

enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 259 610 euro anslås.

(4)       Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd

Polen ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 259 610 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Fiat Poland och kommissionens förslag

Den 10 november 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Polen medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare, som blivit uppsagda vid Fiat Auto Poland i Tychy i regionen Slask i Polen på grund av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln orsakade av globaliseringen.

Detta är den nittonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014 och den innebär en användning av totalt 1 259 610 euro ur fonden för Polens del. Den avser 829 uppsägningar från Fiat i Tychy och 250 från 21 underleverantörer och producenter i efterföljande led under referensperioden 21 januari 2013–21 maj 2013. Ansökan baserar sig på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om fonden, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader.

Ansökan lämnades till kommissionen den 29 juli 2013. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006.

Enligt uppgifter som de polska myndigheterna hänvisar till har den europeiska bilindustrin förlorat marknadsandelar sedan 2007. Det året stod den europeiska personbilstillverkningen för 32,2 % av den globala produktionen, och 2012 var denna siffra 23,2 %. Sökanden tillägger att medan världsproduktionen mellan 2011 och 2012 ökade med 5,3 %, minskade produktionen inom EU-27 med 7 % under samma period. Enligt de polska myndigheterna var situationen ännu besvärligare på nationell nivå, där produktionsvolymen minskade med nästan en tredjedel under 2012 jämfört med 2011 års nivåer.

Dessutom hävdar de polska myndigheterna att globaliseringens effekter har förvärrats av den ekonomiska krisens effekter och det ledde till att försäljningen av nya personbilar i EU minskade till den lägsta nivån sedan registreringen inleddes. Medan efterfrågan på nya bilar sjönk med 8,7 % i EU-27 ökade den globala bilförsäljningen med 5,1 % under 2012.

Sökanden visar på sambandet mellan den minskade biltillverkningen och sysselsättningsnivåerna hos Fiat Auto Poland. År 2009 hade anläggningen i Tychy 6 422 anställda som tillverkade 606 000 bilar, och 2012 uppgick produktionen till 361 000 enheter och 4 882 arbetstagare. Under perioden 2009–2013, när produktionen minskade med 56 %, minskade antalet anställda med endast 46 %. Hos Fiat Auto Poland har minskningen av antalet anställda därför varit mindre akut än minskningen i produktionen. Detta lyckades genom att fabriken drevs med tvåskift i stället för det vanliga treskiftet. De polska myndigheterna har också lämnat uppgifter till Eurostat om sysselsättningssituationen inom bilindustrin, där en kontinuerlig minskning kan

påvisas. I slutet av 2009 var sysselsättningen i bilindustrin i EU-27

12 % lägre än i början av 2008.

Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att återintegrera 777 uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden: utbildning och utbildningsrelaterade kostnader, entreprenörsutbildning, stipendier för utbildning, stipendier för praktik, kostnader för praktik, subventionerade anställningar, starta eget-bidrag och anställningsstöd.

Enligt de polska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 21 januari 2013 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de polska myndigheterna i sin ansökan bekräftat att

•   det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal,

•   åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer,

•   åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från andra EU-fonder eller finansieringsinstrument.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Polen meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet från fonden kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stödet från ESF. Förvaltningsmyndigheten som ska ansvara för genomförandet av fonden är ministeriet för infrastruktur och utveckling, särskilt avdelningen för Europeiska socialfonden. Förvaltningsmyndigheten kommer att överföra en del av uppgifterna till det förmedlande organet, provinsarbetsförmedlingen i Katowice.

Den utbetalande myndigheten är finansministeriets utbetalande avdelning.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 259 610 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 51).

Detta är det nittonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1. 1.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)56461

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)0699)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan baserar sig på artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 (förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) och handlar om 829 arbetstagare vid Fiat Auto Poland, verksamt inom bilindustrin, och dess 21 underleverantörer, i provinsen Śląskie (Schlesien), som blivit uppsagda under referensperioden 21 januari 2013–21 maj 2013.

B) De polska myndigheterna hävdar att uppsägningarna är kopplade till de omfattande strukturförändringarna i världshandelsmönstren till följd av globaliseringen och att den europeiska bilindustrin förlorat marknadsandelar ända sedan 2007 (2007 stod den europeiska personbilstillverkningen för 32,2 % av den globala produktionen, 2012 för 23,2 %).

C) Koncernen beslutade att flytta tillverkningen av modellen Panda Classic och av den nya Panda-modellen till Kampanien i Italien från januari 2013 för att skapa sysselsättning i hemlandet.

D) Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 77,5 % män och 22,5 % kvinnor, samtliga EU-medborgare. 78,9% av arbetstagarna är mellan 25 och 54 år och den näst största gruppen av arbetstagare (18,7%) är mellan 55 och 64 år.

E) Det finns sex arbetstagare med långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar som kommer att delta i åtgärderna.

F) De polska myndigheterna understryker de negativa effekterna av uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy, där de före detta anställda vid Fiat Auto Poland och hos underleverantörer utgör 1/10 av alla arbetslösa som bor i området.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Polens ansökan:

1.  Europaparlamentet är överens med kommissionen om att interventionskriterierna enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 är uppfyllda och att Polen därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet gläds åt att det bland åtgärderna finns subventionerade anställningar särskilt inriktade på arbetstagare över 50 år, som utgör en stor andel av stödmottagarna. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarkanden.

3.  Europaparlamentet konstaterar att starta eget-bidraget (upp till 4 995 euro) är villkorat och kopplat till hur framgångsrikt egenföretagandet är. Parlamentet påpekar att detta villkor inte bör avskräcka deltagarna från att ansöka om denna stödåtgärd.

4.  Europaparlamentet anser att de sex arbetstagarna med långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar kan ha särskilda behov i fråga om ett individanpassat upplägg.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Fiat Auto Poland den 20 december 2012 nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna där man fastställde vilka kriterier som skulle användas för att välja ut vilka arbetstagare som skulle sägas upp, och man enades om vilka incitament som skulle beviljas arbetstagare som gick med på att lämna företaget frivilligt.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet vid ett av dess kommande sammanträden.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0630 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 426 800 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 634 arbetstagare som har sagts upp från STX Finland Oy i Raumo, i Finland.

-          COM(2014)0662 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 918 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 760 arbetstagare som har sagts upp från GAD société anonyme simplifiée, i Frankrike.

-          COM(2014)0672 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 890 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 608 arbetstagare som har sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. och fem leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, i Italien.

-          COM(2014)0699 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 259 610 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 079 arbetstagare som har sagts upp från Fiat Auto Poland och 21 av dess underleverantörer, i Polen.

-          COM(2014)0701 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 25 937 813 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 5 213 arbetstagare som har sagts upp från Air France, i Frankrike.

-          COM(2014)0702 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 6 444 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 600 arbetstagare som har sagts upp från Odyssefs Fokas S.A., i Grekland.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Rättsligt meddelande