Procedure : 2014/2183(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2014

Indgivne tekster :

A8-0063/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0082

BETÆNKNING     
PDF 230kWORD 96k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Monika Vana

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0063/2014),

A.     der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at de græske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29. juli 2014 efter afskedigelsen af 551 arbejdstagere fra Odyssefs Fokas S.A., som er en virksomhed, der var aktiv i den økonomiske sektor, der er klassificeret i henhold til NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler");

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.      glæder sig over det forhold, at de græske myndigheder er klar over de store fordele ved dette budgetmæssige instrument og allerede har anvende det flere gange som et middel til at afhjælpe de negative følger af den finansielle og økonomiske krise;

2.      bemærker, at de græske myndigheder indsendte ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled;

3.      bemærker, at de græske myndigheder indsendte ansøgningen om finansiel støtte fra EGF den 29. juli 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 11. november 2014; glæder sig over den hurtige behandlingstid på under fem måneder;

4.      bemærker, at der ifølge de græske myndigheder hovedsagelig var to begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: faldet i disponibel hustandsindkomst – grundet det forhøjede skattetryk, faldende lønninger (for både privatansatte og offentligt ansatte) og stigende arbejdsløshed – hvilket har ført til et kæmpe fald i købekraften, og den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

5.      er enig i, at disse faktorer er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Grækenland derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.      bemærker, at detailhandelssektoren til dato har været genstand for tre andre EGF-ansøgninger, hvoraf to er fra Grækenland, der også er baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.      bemærker, at afskedigelserne vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i et land, hvor arbejdsløsheden er firedoblet i perioden 2008-2013, og som har den højeste arbejdsløshed blandt EU’s medlemsstater og den femte højeste på verdensplan; er især foruroliget over situationen i regionerne Attika og Centralmakedonien, hvor 90 % af afskedigelserne er koncentreret, og hvor arbejdsløshedstallene allerede er højere end det nationale gennemsnit på 27,5 %;

8.      bemærker, at ud over de 551 afskedigelser inden for referenceperioden omfatter de støtteberettigede modtagere 49 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire måneder, hvilket i alt giver 600 personer; bemærker, at 89,17 % af de afskedigede EGF-støtteberettigede arbejdstagere er kvinder;

9.      glæder sig over, at de græske myndigheder også vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 500 unge, der ikke arbejder, studerer eller er under uddannelse (de såkaldte NEET'er), og som er under 30 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, eftersom alle afskedigelser, der er nævnt i punkt 8, optræder i NUTS 2-regionerne Κεντρική Μακεδονία (Centralmakedonien) (EL12), Θεσσαλία (Thessalien) (EL14) og Aττική (Attika) (EL30) og er støtteberettigede i henhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; bemærker, at det samlede antal støtteberettigede modtagere således er 1100;

10.    bemærker, at de græske myndigheder har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 500 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; bemærker, at de græske myndigheder i henhold til ansøgningen bl.a. vil bruge kriterier i lighed med kriterierne i planen for gennemførelse af den græske ungdomsgarantiordning (dvs. unge i fare for udstødelse, husstandsindkomstens størrelse, uddannelsesniveau, arbejdsløshedens varighed osv.) samt interessetilkendegivelser; opfordrer de græske myndigheder til at tage højde for de sociale kriterier og sikre, at udvælgelsen af modtagerne af EGF-støtte fuldt ud overholder principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder;

11.    tilslutter sig de sociale kriterier, som de græske myndigheder har anvendt til at identificere de NEET'er, som EGF-foranstaltningerne skal rettes mod, idet de har taget hensyn til husstandsindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsløshedens varighed; henstiller, at udvælgelsen af modtagerne fuldt ud overholder princippet om ikkeforskelsbehandling, så der skabes muligheder for dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet;

12.    opfordrer de græske myndigheder til at give detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner og resultaterne heraf med henblik på udveksling af bedste praksis, især med hensyn til udvælgelse af og støtte til NEET'er;

13.    bemærker, at det samlede budget til anvendelse af EGF er på 10 740 000 EUR, hvoraf 210 000 EUR er afsat til implementering, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 6 444 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

14.    bemærker, at støtten til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter udgør 1,96 % af det samlede budget; bemærker, at efter planen vil næsten halvdelen af denne støtte gå til oplysning og offentlig omtale;

15.    glæder sig over, at de græske myndigheder for at yde arbejdstagerne hurtig bistand besluttede at indlede implementeringen af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 20. oktober 2014 forud for den endelige afgørelse om tildeling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

16.    bemærker, at de græske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanterne for støttemodtagerne (tidligere ansatte hos Fokas og deres advokater) og Sammenslutningen af Privatansatte i Grækenland;

17.    bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed, er udformet, så de tager hensyn til NEET'ernes specifikke behov, og at de består af følgende foranstaltninger: erhvervsvejledning, uddannelse, videre- og efteruddannelse, erhvervsuddannelse, bidrag til virksomhedsetablering, jobsøgningsydelser, erhvervsuddannelsesydelser og mobilitetsydelser;

18.    fremhæver betydningen af individuelle tilbud, der sigter på at hjælpe støttemodtagerne med at indkredse deres færdigheder og udarbejde et realistisk karriereforløb på grundlag af deres interesser og kvalifikationer;

19.    glæder sig over, at overvågning er del af de foreslåede foranstaltninger, så der bliver mulighed for at følge deltagerne i seks måneder efter afslutningen af foranstaltningernes gennemførelse;

20.    bemærker, at størsteparten af de midler, der anmodes om, skal gå til start af nye virksomheder (3 000 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger (2 960 000 EUR);

21.    bemærker, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 200 udvalgte arbejdstagere og unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, som et bidrag til at etablere deres egne virksomheder; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt; bemærker, at det maksimale støttebeløb vil blive tildelt på grundlag af særlige betingelser og de støttede nye virksomheders overlevelsesmuligheder;

22.    understreger den ægte merværdi og anbefaler, at der ydes støtte til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at omkring en tredjedel af den planlagte støtte består af ydelser og dermed passive arbejdsmarkedsforanstaltninger;

23.    bemærker, at udgifterne til uddannelsesforanstaltninger i denne ansøgning er på et niveau, der kan sammenlignes med tidligere ansøgninger fra Grækenland, fremhæver, at disse udgifter i ansøgninger fra andre medlemsstater varierer;

24.    opfordrer til, at Den Europæiske Socialfonds foranstaltninger, der er planlagt i den nye ESF-programmeringsperiode, supplerer EGF-planen og letter arbejdstagernes reintegration i fremtidsorienterede og bæredygtige økonomiske sektorer; minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

25.    glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

26.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

27.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

28.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 fra Grækenland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)  Grækenland har den 29. juli 2014 indgivet en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i Odyssefs Fokas S.A. i Grækenland og suppleret den med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Grækenland har besluttet i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til unge, som ikke arbejder, studerer eller er under uddannelse (NEET'er).

(5)  Som følge af Grækenlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 6 444 000 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 6 444 150 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Odyssefs Fokas-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 11. november 2014 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Grækenland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der på grund af den finansielle og økonomske krise var blevet afskediget fra Odyssefs Fokas S.A., der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motor­cykler").

Dette er den 21. ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 6 444 000 EUR til Grækenland. Den vedrører i alt 600 støttemodtagere og 500 NEET'er. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 29. juli 2014 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden frem til den 23. september 2014. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De græske myndigheder anfører, at den græske økonomi for sjette år i træk (2008-2013) er i dyb recession. Ifølge den græske statistikmyndighed, ELSTAT, er det græske BNP faldet med 25,7 procentpoint siden 2008, det offentlige forbrug med 21 procentpoint og det private forbrug med 32,3 procentpoint, mens arbejdsløsheden er steget med 20,6 procentpoint. Husholdningernes forbrug i Grækenland har været faldende siden begyndelsen af den finansielle og økonomiske krise, og tallene er blevet forværret hvert år.

Ifølge de græske myndigheder var der hovedsageligt to begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: 1) faldet i disponibel hustandsindkomst – grundet det forhøjede skattetryk, faldende lønninger (for både privatansatte og offentligt ansatte) og stigende arbejdsløshed – hvilket har ført til et kæmpe fald i købekraften, og 2) den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

På grund af den faldende købekraft hos de græske husstande efter tilbagegangen i den græske økonomi, der har fundet sted siden begyndelsen af den økonomiske og finansielle krise, styrtdykkede efterspørgslen efter andre varer end basisvarer, og omsætningen for Odyssefs Fokas begyndte at falde i overensstemmelse hermed. Omsætningsnedgangen, der var en følge af faldet i forbruget, kombineret med kreditstramningen, forhindrede Odyssefs Fokas i at finde en løsning. I november 2013, tolv måneder efter indgivelsen af en ansøgning om beskyttelse mod virksomhedens kreditorer, og efter flere udsættelser, indgav Odyssefs Fokas konkursbegæring, hvilket førte til de afskedigelser, der er omhandlet i denne ansøgning.

De individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed for afskedigede arbejdstagere og NEET'erne, består af følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud: erhvervsvejledning, uddannelse, videre- og efteruddannelse, erhvervsuddannelse, bidrag til virksomhedsetablering, jobsøgningsydelser, erhvervsuddannelsesydelser og mobilitetsydelser;

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De græske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–           Principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–           Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–           De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–           De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–           Den økonomiske støtte fra EGF overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Grækenland har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond (ESF) i Grækenland. Myndigheden for koordinering og overvågning af ESF-aktioner (EYSEKT) vil fungere som forvaltningsmyndighed, EDEL (et finansielt revisionsudvalg) som kontrolmyndighed og den særlige betalingsmyndighed som attesteringsmyndighed.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 6 444 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det 21. overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale inddrages Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)56458

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas fra Grækenland (KOM(2014)702 final)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og Arbejdsgruppen om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL-udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er fremsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013) (EGF-forordningen) og vedrører 600 arbejdstagere, der blev afskediget i Odyssefs Fokas S.A., som var aktiv i den økonomiske sektor under NACE rev 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler"), hovedsagelig i regioner af Centralmakedonien, Attika og Thessalien; der henviser til, at referenceperioden er fra den 3. februar 2014 til den 3. juni 2014; der henviser til, at ansøgningen desuden vedrører 500 unge, der ikke i beskæftigelse eller under uddannelse (NEETS);

B)  De græske myndigheder anfører, at den græske økonomi for sjette år i træk (2008-2013) er i dyb recession; der henviser til, at det græske BNP er faldet med 25,7 procentpoint siden 2008, det offentlige forbrug med 21 procentpoint og det private forbrug med 32,3 procentpoint, mens arbejdsløsheden er steget med 20,6 procentpoint ifølge den græske statistikmyndighed ELSTAT; der henviser til, at nedgangen i BNP har udvidet kløften mellem det græske BNP pr. indbygger og BNP pr. indbygger i EU, og dermed er det fremskridt hen imod økonomisk konvergens, som fandt sted i Grækenland i perioden 1995-2007, gået tabt;

C)  der henviser til, at husholdningernes forbrug i Grækenland har været faldende siden begyndelsen af den finansielle og økonomiske krise, og tallene er blevet forværret hvert år;

D)  der henviser til, at størstedelen (89,17 %) af de arbejdstagerne, som omfattes af foranstaltningerne, er kvinder, og 10,83 % er mænd; der henviser til, at størstedelen (84,83 %) af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, 6,50 % er mellem 55 og 64 år, og 8,5 % er mellem 15 og 24 år;

E)  der henviser til, at de græske myndigheder fremfører, at afskedigelserne i Odyssefs Fokas yderligere vil forværre arbejdsløshedssituationen, som allerede er blevet forværret af den økonomiske og finansielle krise, og situationen synes at være særligt problematisk;

F)  der henviser til, at Grækenland har den højeste arbejdsløshed blandt EU’s medlemsstater og den femte højeste på verdensplan;

G)  der henviser til, at de fleste afskedigelser (90 %) er koncentreret i Attika og Centralmakedonien, mens ca. 10 % af afskedigelserne fandt sted i regionen Thessalien; der henviser til, at arbejdsløsheden i fjerde kvartal af 2013 i Attika (28,2 %) og Centralmakedonien (30,3 %) var højere end det nationale gennemsnit (27,5 %);

H)  der henviser til, at Attika tegner sig for 43 % af det græske BNP, og derfor når virkningen af virksomhedslukninger med hjemsted i denne region ud til hele den græske økonomi.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den græske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. (1309/2013) er opfyldt, og at Grækenland derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  glæder sig over, at tilsyn er taget med blandt de foreslåede foranstaltninger, idet det giver mulighed for at følge deltagerne i seks måneder efter afslutningen af foranstaltningernes gennemførelse;

3.  konstaterer, at de græske myndigheder har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF til op til 500 unge under 30 år, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; noterer sig, at de græske myndigheder sideløbende med andre kriterier agter at anvende kriterier i lighed med kriterierne i planen for gennemførelse af den græske ungdomsgarantiordning (dvs. unge i fare for udstødelse, husstandsindkomstens størrelse, uddannelsesniveau, arbejdsløshedens varighed osv.) samt interessetilkendegivelser; opfordrer de græske myndigheder til at være opmærksomme på de sociale kriterier og til at sikre, at udvælgelsen af modtagerne af EGF-støtte fuldt ud overholder principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder;

4.  noterer sig, at størstedelen af de midler, der er ansøgt om, er til støtte til virksomhedsetablering (3 000 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger (2 960 000 EUR);

5.  noterer sig, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 200 udvalgte arbejdstagere og unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, som støtte til etablering af egen virksomhed; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde midler til levedygtige forretningsinitiativer, der bør resultere i oprettelse af flere arbejdspladser på mellemlang sigt; noterer sig, at det maksimale støttebeløb vil blive tildelt på grundlag af særlige betingelser og de støttede virksomheders overlevelsesmuligheder;

6.  konstaterer, at omkostningerne i forbindelse med uddannelsesforanstaltningerne i denne ansøgning er på et niveau svarende til tidligere ansøgninger fra Grækenland; påpeger, at der er en variation af omkostningerne i tilsvarende ansøgninger fra andre medlemsstater;

7.  påpeger, at støtten til forberedende arbejde forvaltning, oplysning og offentlig omtale og kontrol og rapporteringsaktiviteter udgør 1,96 % af det samlede budget; konstaterer desuden, at næsten halvdelen af dette budget vil blive anvendt til oplysning og offentlig omtale.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Formand, første næstformand

c.c. Thomas Händel


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bruxelles

Om:     Mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:

Der er blevet henvist tre separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at betænkningerne om hvert af disse forslag vil blive vedtaget i Budgetudvalget på et af dets kommende møder.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006, og i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

-          COM(2014)0630 er et forslag om støtte fra EGF på 1 426 800 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 634 arbejdstagere, der blev afskediget fra STX Finland Oy i Rauma, i Finland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0662 er et forslag om støtte fra EGF på 918 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 760 arbejdstagere, der blev afskediget fra GAD société anonyme simplifiée i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0672 er et forslag om støtte fra EGF på 1 890 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 608 arbejdstagere, der blev afskediget fra Whirlpool Europe S.r.l og fem leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled i Italien, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0699 er et forslag om støtte fra EGF på 1 259 610 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 1 079 arbejdstagere, der blev afskediget fra Fiat Auto Poland og 21 leverandører i Polen, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0701 er et forslag om støtte fra EGF på 25 937 813 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 5 213 arbejdstagere, der blev afskediget fra Air France i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0702 er et forslag om støtte fra EGF på 6 444 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 600 arbejdstagere, der blev afskediget fra Odyssefs Fokas S.A. i Grækenland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisk meddelelse