Διαδικασία : 2014/2183(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0082

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 245kWORD 267k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από την Ελλάδα)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Monika Vana

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από Ελλάδα)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0063/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να βοηθήσει τους εργαζόμενους αυτούς να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς στις 29 Ιουλίου 2014 μετά την απόλυση 551 εργαζομένων στην επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε., επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»),

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα μεγάλα οφέλη αυτού του δημοσιονομικού μέσου και το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετές φορές ως μέσο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

2.      επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή της διακοπής δραστηριότητας εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών της επιχείρησης και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

3.      σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 11 Νοεμβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

4.      σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξαν πρωτίστως δύο συμβάντα που οδήγησαν στις απολύσεις: η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση της αγοραστικής δύναμης· και η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών·

5.      συμφωνεί ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4) και ότι η Ελλάδα δικαιούνται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

6.      σημειώνει ότι έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το αντικείμενο τριών ακόμη αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, δύο από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονταν επίσης στη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

7.      σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση της ανεργίας σε μια χώρα όπου, κατά την περίοδο 2008-2013, ο αριθμός των ανέργων τετραπλασιάστηκε και η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το πέμπτο υψηλότερο στον κόσμο· ανησυχεί ειδικότερα για τις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκεντρώνουν το 90% των απολύσεων και στις οποίες παρατηρούνται ήδη ποσοστά ανεργίας πάνω από τον εθνικό μέσο όρο 27,5%·

8.      σημειώνει ότι πέραν των 551 εργαζομένων που απολύθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς, στους επιλέξιμους δικαιούχους περιλαμβάνονται 49 εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, το οποίο συνεπάγεται σύνολο 600 ατόμων· σημειώνει ότι 89,17% των επιλέξιμων για στήριξη από το ΕΤΠ εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες·

9.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι επιπροσθέτως, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κάτω της ηλικίας των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι όλες οι απολύσεις που αναφέρονται στο σημείο 8 έγιναν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), της Θεσσαλίας (EL14) και της Αττικής (EL30), που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, οπότε ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 1100 άτομα·

10.    σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους ΕΑΕΚ κάτω της ηλικίας των 30 ετών· σημειώνει ότι σύμφωνα με την αίτηση οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν – μεταξύ άλλων – κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (δηλ. νέοι που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού, επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος, επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), καθώς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος· ζητεί από τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίσουν ότι κατά την επιλογή των δικαιούχων της στήριξης από το ΕΤΠ τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών·

11.    υποστηρίζει τα κοινωνικά κριτήρια που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές για να προσδιορίσουν τους ΕΑΕΚ τους οποίους θα αφορούν τα μέτρα ΕΤΠ, στα οποία λαμβάνονται υπόψη δεδομένα για το οικογενειακό εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και η διάρκεια της ανεργίας· ζητεί κατά την επιλογή των δικαιούχων να τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης ούτως ώστε να δίνονται ευκαιρίες σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

12.    καλεί τις ελληνικές αρχές να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τα αποτελέσματα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ειδικά όσον αφορά την επιλογή και την υποστήριξη που παρέχεται σε ΕΑΕΚ·

13.    σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την κινητοποίηση αυτού του ΕΤΠ είναι 10 740 000 EUR, από τα οποία 210 000 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 6 444 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους·

14.    σημειώνει ότι η συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αντιπροσωπεύει 1,96 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει ακόμη ότι σχεδόν το ήμισυ αυτού του προϋπολογισμού σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας.

15.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 20ή Οκτωβρίου 2014, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

16.    σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων (πρώην υπάλληλοι της εταιρείας Φωκάς και δικηγόροι των υπαλλήλων) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος·

17.    σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σχεδιάστηκαν με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ΕΑΕΚ και συνίστανται στα ακόλουθα μέτρα: επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κατάρτισης και επιδόματα κινητικότητας·

18.    υπογραμμίζει τη σημασία των εξατομικευμένων υπηρεσιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους στοχευόμενους δικαιούχους να προσδιορίσουν τις δεξιότητές τους και να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο σταδιοδρομίας με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τα προσόντα τους·

19.    χαιρετίζει το γεγονός ότι η παρακολούθηση περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, πράγμα που εξασφαλίζει την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της εφαρμογής των μέτρων·

20.    σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που ζητήθηκαν πρόκειται να στηρίξει τη συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων (3 000 000 EUR) και μέτρα κατάρτισης (2 960 000 EUR)·

21.    σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 κατ' ανώτατο όριο επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κι άλλων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και εφόσον είναι βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης·

22.    δίνει έμφαση στην ουσιαστική προστιθέμενη αξία και συνιστά την παροχή ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι κατά προσέγγιση το ένα τρίτο της σχεδιαζόμενης στήριξης συνίσταται σε επιδόματα και επομένως σε παθητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

23.    σημειώνει ότι το κόστος των μέτρων κατάρτισης στην αίτηση αυτή είναι συγκρίσιμου επιπέδου με προηγούμενες αιτήσεις από την Ελλάδα· επισημαίνει ότι το κόστος αυτό είναι διαφορετικό σε παρόμοιες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη·

24.    ζητεί τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που σχεδιάζονται εντός της νέας περιόδου προγραμματισμού του ΕΚΤ να συμπληρώνουν το σχέδιο του ΕΤΠ και να διευκολύνουν την ένταξη των εργαζομένων σε μελλοντοστραφείς και βιώσιμους τομείς της οικονομίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

25.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

26.    εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

27.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 167, 29.06.09, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013, από την Ελλάδα)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4) ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3)      Στις 29 Ιουλίου 2014 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε. στην Ελλάδα και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Ελλάδα αποφάσισε επίσης να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (EAEK).

(5)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 6 444 000 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 6 444 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό του φακέλου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Tα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση Οδυσσεύς Φωκάς και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 11 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από την επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε., η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»).

Αυτή είναι η εικοστή πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 6 444 000 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας. Αφορά συνολικά 600 δικαιούχους και 500 ΕΑΕΚ. Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2014 και συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ελληνικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση για έκτο συνεχές έτος (2008-2013). Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από το 2008 το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25,7 εκατοστιαίες μονάδες, η δημόσια κατανάλωση κατά 21 εκατοστιαίες μονάδες και η ιδιωτική κατανάλωση κατά 32,3 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 20,6 εκατοστιαίες μονάδες. Η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα παρουσιάζει πτωτική πορεία από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και τα αριθμητικά στοιχεία επιδεινώνονται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα συμβάντα που οδήγησαν στις απολύσεις είναι κυρίως δύο: 1) η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση της αγοραστικής δύναμης· 2) η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών που ακολούθησε τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας μετά την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής σημείωσε κατακόρυφη πτώση και ο κύκλος εργασιών της Οδυσσεύς Φωκάς άρχισε να μειώνεται ανάλογα. Η μείωση του κύκλου εργασιών που προέκυψε από την πτώση της κατανάλωσης επιδεινώθηκε με τη συρρίκνωση της πίστωσης, στοιχείο που κατέστησε ατελέσφορες τις προσπάθειες της Οδυσσεύς Φωκάς να βρει λύση. Τον Νοέμβριο του 2013, δώδεκα μήνες μετά την υποβολή αίτησης για προστασία από τους πιστωτές της και μετά από διάφορες εξώσεις, η επιχείρηση κήρυξε πτώχευση, με αποτέλεσμα τις απολύσεις που καλύπτονται από την υπό εξέταση αίτηση.

Για τους απολυθέντες εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ προβλέπονται οι παρακάτω συνδυασμένες ενέργειες, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης, επίδομα κινητικότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ελληνικές αρχές έδωσαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–           την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους·

–           τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

–           τη μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης·

–           τη συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων δράσεων προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

–           τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην Ελλάδα. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή, η ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) ως ελεγκτική αρχή και η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής ως αρχή πιστοποίησης.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 6 444 000 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την εικοστή πρώτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)56458

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:   Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από την Ελλάδα (COM(2014) 702 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 600 εργαζόμενους στην επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε. που δραστηριοποιείτο στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»), κυρίως στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Αττικής και της Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος αρχίζει στις 3 Φεβρουαρίου 2014 και λήγει στις 3 Ιουνίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά ακόμη 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση για έκτο συνεχές έτος (2008-2013)· σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από το 2008 το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25,7 εκατοστιαίες μονάδες, η δημόσια κατανάλωση κατά 21 εκατοστιαίες μονάδες και η ιδιωτική κατανάλωση κατά 32,3 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 20,6 εκατοστιαίες μονάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του ΑΕΠ έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ του ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ, ματαιώνοντας την πρόοδο προς την οικονομική σύγκλιση που σημείωσε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2007·

Γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα παρουσιάζει πτωτική πορεία από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και τα αριθμητικά στοιχεία επιδεινώνονται κάθε χρόνο·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία (89,17%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 10,83% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους (84,83%) είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, 6.50 % μεταξύ 55 και 64 ετών και 8.5 % είναι μεταξύ 15 και 24 ετών·

Ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις στην Οδυσσεύς Φωκάς θα επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση της ανεργίας, που έχει ήδη οξυνθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το πέμπτο υψηλότερο στον κόσμο·

Ζ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες απολύσεις (90 %) είναι συγκεντρωμένες στην Αττική κα ι την Κεντρική Μακεδονία, ενώ περίπου το 10 % των απολύσεων έγιναν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στην Αττική (28,2 %) και στην Κεντρική Μακεδονία (30,3 %) ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (27,5 %)·

Η)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αττική αντιπροσωπεύει το 43 % του ελληνικού ΑΕΠ· επομένως, ο αντίκτυπος του κλεισίματος επιχειρήσεων με έδρα στην εν λόγω περιφέρεια επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ελλάδας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η παρακολούθηση περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, πράγμα που εξασφαλίζει την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της εφαρμογής των μέτρων·

3.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους ΕΑΕΚ κάτω της ηλικίας των 30 ετών· σημειώνει ότι σύμφωνα με την αίτηση οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν – μεταξύ άλλων – κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (δηλ. νέοι που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού, επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος, επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), και θα ζητήσουν επίσης εκδήλωση ενδιαφέροντος· ζητεί από τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίσουν ότι κατά την επιλογή των δικαιούχων της στήριξης από το ΕΤΠ τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών·

4.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που ζητήθηκαν πρόκειται να στηρίξει τη συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης (3 000 000 EUR) και μέτρα κατάρτισης (2 960 000 EUR)·

5.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 κατ' ανώτατο όριο επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κι άλλων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και εφόσον είναι βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης·

6.  σημειώνει ότι το κόστος των μέτρων κατάρτισης στην αίτηση αυτή είναι συγκρίσιμου επιπέδου με προηγούμενες αιτήσεις από την Ελλάδα· επισημαίνει ότι το κόστος αυτό είναι διαφορετικό σε παρόμοιες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη·

7.  σημειώνει ότι η συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αντιπροσωπεύει 1,96 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει ακόμη ότι σχεδόν το ήμισυ αυτού του προϋπολογισμού σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Τρεις χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις της.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· και στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

-          Το έγγραφο COM(2014)0630 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 426 800 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 634 εργαζομένων που απολύθηκαν στην STX Finland Oy στη Rauma, στην Φινλανδία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0662 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 918 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 760 εργαζομένων που απολύθηκαν στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0672 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 890 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 608 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Whirlpool Europe S.r.l. και πέντε προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στην Ιταλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0699 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 259 610 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 1 079 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland και σε 21 προμηθευτές της, στην Πολωνία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0701 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 25 937 813 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 5 213 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Air France, στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0702 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 6 444 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 600 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στην Ελλάδα.

Η επιτροπή συντονιστών εξέτασε τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησε να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η παρούσα επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Nils Torvalds, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Κώστας Χρυσόγονος, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου