Postupak : 2014/2183(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0082

IZVJEŠĆE     
PDF 233kWORD 133k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčke)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Monika Vana

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčke)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0063/2014),

A.     budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.     budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.     budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.     budući da su grčke vlasti 29. srpnja podnijele zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 551 radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 47. („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”);

E.     budući da su u zahtjevu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u;

1.      pozdravlja činjenicu da grčke vlasti uzimaju u obzir velike koristi od ovoga proračunskog instrumenta i da su se njime već nekoliko puta koristile kao sredstvom za rješavanje nepovoljnih posljedica financijske i gospodarske krize;

2.      napominje da su grčke vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 otpuštenih radnika ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući otpuštene radnike i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

3.      prima na znanje da su grčke vlasti podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu ustupila 11. studenog 2014. godine; pozdravlja brzi postupak ocjenjivanja kraći od pet mjeseci;

4.      napominje da grčke vlasti tvrde da su dva događaja bila glavni uzroci otpuštanja: smanjenje dostupnih prihoda kućanstava, koje je posljedica povećanja poreznog opterećenja i nižih plaća zaposlenika u privatnom i javnom sektoru te rasta stope nezaposlenosti, što je dovelo do velikog pada kupovne moći, te drastično smanjenje zajmova poduzećima i pojedincima zbog nedostatka gotovine u grčkim bankama;

5.      slaže se da su ti čimbenici povezani sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom o kojoj je riječ u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4) te da Grčka stoga ima pravo na doprinos iz EGF-a;

6.      napominje da su za sektor maloprodaje do sada podnesena još tri zahtjeva za pomoć iz EGF-a zbog globalne financijske i gospodarske krize, od čega su dva iz Grčke;

7.      napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost u zemlji u kojoj se u razdoblju od 2008. do 2013. broj nezaposlenih učetverostručio, što stopu nezaposlenosti u Grčkoj čini najvećom među državama članicama i petom najvećom u svijetu; posebno je zabrinut zbog pokrajina Atika i Srednja Makedonija u kojima je 90 % otpuštenih i koje već sada bilježe stope nezaposlenosti veće od nacionalnog prosjeka od 27,5 %;

8.      napominje da se uz 551 otpuštenog radnika tijekom referentnog razdoblja u korisnike koji zadovoljavaju kriterije ubraja i 49 radnika koji su otpušteni prije četveromjesečnog referentnog razdoblja te da je stoga ukupno 600 korisnika koji zadovoljavaju uvjete; napominje da 89,17 % otpuštenih radnika koji zadovoljavaju kriterije za pomoć iz EGF-a čine žene;

9.      pozdravlja činjenicu da će grčke vlasti dodatno pružiti usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika koje će se sufinancirati iz EGF-a za najviše 500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) i mlađi su od 30 godina na dan podnošenja zahtjeva i koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, s obzirom na to da do svih navedenih otpuštanja iz stavka 8. dolazi u regijama NUTS razine 2 Κεντρική Μακεδονία (Srednja Makedonija) (EL12), Θεσσαλία (Tesalija) (EL14) i Aττική (Atika) (EL30) te je zbog toga ukupni broj korisnika 1100;

10.    napominje da su grčke vlasti odlučile pružiti usluge prilagođene potrebama koje će se sufinancirati sredstvima iz EGF-a za najviše 500 osoba mlađih od 30 koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju; prima na znanje da će, prema zahtjevu i uz ostale kriterije, grčka tijela uzeti u obzir kriterije koji su usklađeni s kriterijima uključenima u plan za provedbu grčkog programa Jamstva za mlade (tj. mlade osobe kojima prijeti isključenost, razina prihoda kućanstva, razina obrazovanja, trajanje nezaposlenosti itd.), kao i iskaze interesa; poziva grčke vlasti da uzmu u obzir socijalne kriterije i da se pobrinu da se pri odabiru primatelja potpore iz EGF-a u potpunosti poštuju načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

11.    podržava socijalne kriterije koje su primijenile grčke vlasti pri odabiru mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, koji će biti obuhvaćeni mjerama EGF-a, vodeći računa o prihodu kućanstva, razini obrazovanja i trajanju nezaposlenosti; traži da se pri odabiru primatelja pomoći u potpunosti poštuju načela nediskriminacije kako bi se pružila prilika onima koji su najudaljeniji od tržišta rada;

12.    poziva grčke vlasti da dostave detaljne podatke o financiranim mjerama i ishodima u svjetlu razmjene najboljih praksi, posebno s obzirom na odabir mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju i pomoć koja im je pružena;

13.    napominje da ukupni proračun za mobilizaciju sredstava iz EGF-a iznosi 10 740 000 EUR, od čega je 210 000 EUR predviđeno za njegovu provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 6 444 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

14.    primjećuje da doprinos za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te nadzora i izvješćivanja iznosi 1,96 % ukupnog proračuna; nadalje primjećuje da se gotovo pola tog doprinosa namjerava upotrijebiti za informiranje i promidžbu;

15.    pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti radi brze pomoći radnicima 20. listopada 2014. odlučile započeti s pružanjem usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, prije konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

16.    primjećuje da su grčke vlasti navele da je u dogovoru s predstavnicima ciljnih korisnika (bivši radnici Fokasa i odvjetnici zaposlenika) i Savezom zaposlenika u privatnom sektoru u Grčkoj sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika;

17.    napominje da su usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti osmišljene tako da vode računa o posebnim potrebama mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a sastoje se od sljedećih mjera: profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalificiranje i strukovno osposobljavanje, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za vrijeme traženja zaposlenja, naknada za osposobljavanje te naknada za mobilnost;

18.    naglašava važnost usluga prilagođenih potrebama radnika kojima se nastoji pomoći ciljnim korisnicima da utvrde svoje vještine i realističan plan zapošljavanja na temelju svojih interesa i kvalifikacija;

19.    pozdravlja činjenicu da je praćenje uvršteno među predložene mjere, čime se jamči praćenje sudionika tijekom šest mjeseci nakon prestanka provedbe mjera;

20.    primjećuje da je većina zatraženih sredstava namijenjena pružanju podrške novoosnovanim poduzećima (3 000 000 EUR) i mjerama osposobljavanja (2 960 000 EUR);

21.    napominje da će najviše 200 izabranih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju primiti doprinos za osnivanje vlastitog poduzeća u najvećem mogućem iznosu od 15 000 EUR; ističe da je cilj te mjere promicati poduzetništvo pružanjem financijskih sredstava za održive poslovne modele, što bi srednjoročno trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta; napominje da će taj najveći mogući iznos biti dodijeljen na temelju posebnih uvjeta i održivosti podržanog poslovnog modela novog poduzeća;

22.    ističe istinsku dodanu vrijednost i preporučuje pružanje aktivnih mjera za tržište rada; napominje da otprilike jednu trećinu planirane potpore sačinjavaju naknade, odnosno pasivne mjere za tržišta rada;

23.    primjećuje da su troškovi za mjere osposobljavanja u ovom zahtjevu na usporedivoj razini u odnosu na prethodne grčke zahtjeve; ističe da postoje razlike u iznosu tih troškova u sličnim zahtjevima drugih država članica;

24.    poziva da se plan EGF-a dopuni planiranim mjerama Europskog socijalnog fonda u okviru njegova novog programskog razdoblja te da se omogući ponovno uključenje radnika u održive gospodarske sektore usmjerene na budućnost; podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranih iz EGF-a trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

25.    pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim aktivnostima i njihove provedbe;

26.    odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

27.    nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

28.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 iz Grčke)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima prouzročenih globalizacijom, zbog dugotrajne svjetske financijske i gospodarske krize spomenute u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4) ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada.

(2)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(3)      Grčka je 29. srpnja 2014. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a zbog otpuštanja u poduzeću Odyssefs Fokas S. A. u Grčkoj te ga dopunila dodatnim podacima kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za utvrđivanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)      U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Grčka je i mladim osobama koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju odlučila pružiti usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EGF-a.

(5)      EGF bi stoga trebalo mobilizirati radi pružanja financijskog doprinosa u iznosu od 6 444 000 EUR za zahtjev koji je podnijela Grčka,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. kako bi se pružio iznos od 6 444 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Odyssefs Fokas application and the Commission's proposal

On 11 November 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Greece to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in Odyssefs Fokas S.A. operating in the economic sector classified under NACE Rev. 2 division 47 ('Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles') due to the global financial and economic crisis.

This is the twenty-first application to be examined under the 2014 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 6 444 000 from the EGF for Greece. It concerns a total of 600 beneficiaries and 500 NEETs. The application was sent to the Commission on 29 July 2014 and supplemented by additional information up to 23 September 2014. The Commission has concluded, in accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the application meets the conditions for a financial contribution from the EGF.

The Greek authorities argue that the Greek economy is for the sixth consecutive year (2008-2013) in deep recession. According to ELSTAT, the Greek Statistical Authority, since 2008 the Greek GDP has decreased by 25,7 percentage points, public consumption by 21 percentage points and private consumption by 32,3 percentage points whilst unemployment increased by 20,6 percentage points. Household consumption in Greece has been declining since the beginning of the financial and economic crisis and the figures have been worsening every year.

According to the Greek authorities, the events giving rise to the redundancies were mainly two: (1) the decrease of available household income ― due to the increase in the tax burden, decreasing salaries (of both private and public employees) and rising unemployment ― resulting in a huge drop of purchasing power; (2) the drastic reduction of loans to enterprises and individuals due to the lack of cash in the Greek banks.

Due to the drop of purchasing power of the Greek households following the decline of the Greek economy since the beginning of the economic and financial crisis, demand for products other than basic staples plummeted and the turnover of Odyssefs Fokas started declining accordingly. The reduction in turnover which resulted from the drop in consumption was aggravated by a tightening of credit, which made unworkable the attempts of Odyssefs Fokas to find a solution. In November 2013, twelve months after filing an application seeking protection from its creditors and after various evictions, the enterprise filed for bankruptcy resulting in the redundancies covered by this applicaton.

The personalised services which are to be provided to workers made redundant and to NEETs consist of the following actions which combine to form a co-ordinated package of personalised services: Occupational guidance, Training, retraining and vocational training, Contribution to business start-up, Job-search allowance and training allowance, Mobility allowance.

According to the Commission, the described measures constitute active labour market measures within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions do not substitute passive social protection measures.

The Greek authorities have provided all necessary assurances regarding the following:

–           the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation;

–           the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with;

–           the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented;

–           the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds;

–           the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid.

Greece has notified the Commission that the financial contribution will be managed and controlled by the same bodies that manage and control the European Social Fund (ESF) funding in Greece. ESF Actions Coordination and Monitoring Authority (EYSEKT) will act as managing authority, the EDEL (Fiscal Audit Committee) as control authority and the Special Paying Authority Service as certification authority.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 6 444 000 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 01).

This is the twenty-first transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee will be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)56458

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u predmetu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčke (COM(2014)702 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju sredstava EGF-a u predmetu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 600 otpuštenih radnika u poduzeću Odyssefs Fokas S.A koje djeluje u okviru odjeljka 47. klasifikacije NACE Rev. 2 („trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”) većinom u regijama središnje Makedonije, Atike i Tesalije; budući da je referentno razdoblje trajalo od 3. veljače 2014. do 3. lipnja 2014.; budući da se zahtjev odnosi i na 500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi);

B)  budući da grčke vlasti tvrde da je grčko gospodarstvo već šestu godinu za redom (2008. – 2013.) u dubokoj recesiji; prema ELSTAT-u, grčkom zavodu za statistiku, od 2008. grčki BDP smanjio se za 25,7 postotnih bodova, javna potrošnja za 21 postotni bod, a privatna potrošnja za 32,3 postotna boda, dok se nezaposlenost povećala za 20,6 postotnih bodova; budući da se zbog pada BDP-a povećao jaz između grčkog BDP-a po glavi stanovnika i BDP-a po glavi stanovnika u EU-u, čime je poništen napredak prema gospodarskoj konvergenciji koji je Grčka ostvarila u razdoblju od 1995. do 2007.;

C)  budući da se potrošnja kućanstava u Grčkoj smanjuje od početka financijske i gospodarske krize i podaci su sve lošiji iz godine u godinu;

D)  budući da veliku većinu (89,17 %) radnika obuhvaćenih mjerama čine žene, a 10,83 % muškarci; budući da je većina radnika (84,83 %) u dobi između 30 i 54 godine, njih je 6,50 % u dobi između 55 i 64 godine, a 8,5 % radnika je u dobi između 15 i 24 godine;

E)  budući da grčke vlasti tvrde da će otpuštanje viškova radnika u poduzeću Odyssefs Fokas dodatno negativno utjecati na nezaposlenost, koja se već pogoršala zbog gospodarske i financijske krize te se čini da je situacija osobito osjetljiva;

F)  budući da je Grčka država članica EU-a koja ima najveću stopu nezaposlenosti te je peta po nezaposlenosti u svijetu;

G)  budući da se većina viškova radnika (90 %) nalazi u Atici i Središnjoj Makedoniji dok je oko 10 % viškova u regiji Tesaliji; budući da je u posljednjem tromjesečju 2013. stopa nezaposlenosti u Atici (28,2 %) i Središnjoj Makedoniji (30,3 %) bila iznad nacionalnog prosjeka (27,5 %);

H)  budući da Atika čini 43 % grčkog BDP-a te stoga gašenje poduzeća u toj regiji utječe na cjelokupno grčko gospodarstvo.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune kao nadležni odbor da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s grčkom zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Grčka stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  pozdravlja činjenicu da je nadziranje uključeno među predložene mjere, čime se jamči praćenje sudionika tijekom šest mjeseci nakon prestanka provedbe mjera;

3.  napominje da su grčke vlasti odlučile pružiti personalizirane usluge koje će se sufinancirati sredstvima iz EGF-a za najviše 500 osoba mlađih od 30 koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju; prima na znanje da će, prema zahtjevu i pored ostalih kriterija, grčka tijela uzeti u obzir kriterije koji su usklađeni s kriterijima uključenima u plan za provedbu grčkog programa Jamstva za mlade (tj. mlade osobe kojima prijeti isključenost, razina prihoda kućanstva, razina obrazovanja, trajanje nezaposlenosti itd.), kao i iskaz interesa; poziva grčke vlasti da uzmu u obzir socijalne kriterije i da se pobrinu da se pri odabiru primatelja potpore iz EGF-a u potpunosti poštuju načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

4.  primjećuje da je većina zatraženih sredstava namijenjena pružanju podrške novoosnovanim poduzećima (3 000 000 EUR) i mjerama osposobljavanja (2 960 000 EUR);

5.  napominje da će najviše 200 odabranih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju primiti doprinos za osnivanje vlastitog poduzeća u najvećem mogućem iznosu od 15 000 EUR; ističe da je cilj te mjere promicati poduzetništvo pružanjem financijskih sredstava za održive poslovne modele, što bi srednjoročno gledajući trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta; napominje da će taj najveći mogući iznos biti dodijeljen na temelju specifičnih uvjeta i održivosti podržanog poslovnog modela novog poduzeća;

6.  primjećuje da su troškovi za mjere osposobljavanja u ovom zahtjevu na usporedivoj razini u odnosu na prethodne grčke zahtjeve; ističe da postoje razlike u iznosu tih troškova u sličnim zahtjevima drugih država članica;

7.  primjećuje da doprinos za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te nadzora i izvješćivanja iznosi 1,96 % ukupnog proračuna; nadalje primjećuje da se gotovo pola ovog proračuna namjerava iskoristiti za informiranje i promidžbu.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica

c.c. Thomas Händel


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Tri različita prijedloga odluka Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da će Odbor za proračune usvojiti izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu tijekom jedne od svojih sljedećih sjednica.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 te u točki 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

-          U prijedlogu COM(2014)0630 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 426 800 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 634 otpuštenih radnika iz poduzeća STX Finland Oy in Rauma u Finskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0662 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 918 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 760 otpuštenih radnika iz poduzeća GAD société anonyme simplifiée u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0672 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 890 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 608 otpuštenih radnika iz poduzeća Whirlpool Europe S.r.l. i njegovih pet dobavljača i daljnjih proizvođača u Italiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0699 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 259 610 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 1079 otpuštenih radnika iz poduzeća Fiat Auto Poland i 21 dobavljača u Poljskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0701 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 25 937 813 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 5213 otpuštenih radnika iz poduzeća Air France u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0702 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 6 444 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 600 otpuštenih radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. u Grčkoj.

Koordinatori Odbora razmotrili su te prijedloge i zamolili me da Vas obavijestim da se Odbor ne protivi mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

11.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravna napomena