Procedūra : 2014/2183(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2014

Pateikti tekstai :

A8-0063/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0082

PRANEŠIMAS     
PDF 232kWORD 126k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“)

(COM(2014) 0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Monika Vana

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“)

(COM(2014) 0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0702 – C8‑0245/2014),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0063/2014),

A.     kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti tokiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.     kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.     kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.     kadangi 2014 m. liepos 29 d., po to, kai iš įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“), buvo atleistas 551 darbuotojas, Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“;

E.     kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.      palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos atsižvelgia į didžiulius šios biudžetinės priemonės privalumus ir ja, kaip priemone neigiamoms finansų ir ekonomikos krizės pasekmėms šalinti, jau naudojosi kelis kartus;

2.      pažymi, kad šią paraišką Graikijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

3.      pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką finansinei EGF paramai gauti ir kad 2014 m. lapkričio 11 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiškos vertinimo procedūra buvo itin greita (trumpesnė nei penki mėnesiai);

4.      atkreipia dėmesį į tai, kad Graikijos valdžios institucijos teigia, jog pradžioje darbuotojų atleidimą nulėmę įvykiai buvo du: sumažėjusios disponuojamos namų ūkių pajamos dėl didesnės mokesčių naštos, sumažėjusių atlyginimų (privačiajame ir viešajame sektoriuose) ir augančio nedarbo ir todėl smarkiai sumažėjusi perkamoji galia; ir dėl grynųjų pinigų trūkumo Graikijos bankuose smarkiai sumažintas paskolų teikimas įmonėms ir asmenims;

5.      pritaria tam, kad šie veiksniai yra susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), ir kad todėl Graikija turi teisę gauti EGF paramą;

6.      pažymi, kad iki šiol dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui buvo pateiktos dar trys paraiškos, taip pat pagrįstos pasauline finansų ir ekonomikos krize, ir dvi iš jų pateikė Graikija;

7.      pažymi, kad dėl šių darbuotojų atleidimo dar pablogės nedarbo padėtis šalyje, kurioje 2008–2013 m. laikotarpiu bedarbių skaičius padidėjo keturis kartus ir kurioje nedarbo lygis yra didžiausias iš visų valstybių narių ir penktas pagal dydį pasaulyje; ypač nerimauja dėl Atikos ir Centrinės Makedonijos regionų, kuriuose yra 90 proc. atleistųjų darbuotojų ir kuriuose nedarbo lygis jau viršija šalies nedarbo vidurkį, kuris yra 27,5 proc.;

8.      atkreipia dėmesį į tai, kad, be 551 ataskaitiniu laikotarpiu atleisto darbuotojo, 49 darbuotojai, atleisti prieš keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį, taip pat atitinka reikalavimus paramai gauti, todėl bendras paramos gavėjų skaičius yra 600; pažymi, kad 89,17 proc. atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti, yra moterys;

9.      palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos papildomai suteiks prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunuolių), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo jaunesni kaip 30 metų, jeigu visi 8 dalyje nurodyti darbuotojai buvo atleisti NUTS 2 lygio regionuose – Κεντρική Μακεδονία (Centrinėje Makedonijoje, EL12), Θεσσαλία (Tesalijoje, EL14) ir Aττική (Atikoje, EL30), kurie atitinka reikalavimus pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, taigi bendras paramos gavėjų skaičius yra 1100;

10.    pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nusprendė teikti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių, kurie yra ne vyresni kaip 30 metų; pažymi, kad, kaip nurodyta paraiškoje, Graikijos valdžios institucijos remsis, be kita ko, kriterijais, atitinkančiais Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane nurodytus kriterijus (t. y. jaunuoliai, kuriems kyla atskirties pavojus, namų ūkių pajamų lygis, švietimo lygis, nedarbo trukmė ir t. t.), taip pat pareikšto susidomėjimo kriterijumi; ragina Graikijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų griežtai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

11.    remia socialinius kriterijus, kuriuos Graikijos valdžios institucijos taiko siekdamos nustatyti tikslinius EGF priemonėmis pasinaudosiančius NEET jaunuolius ir kuriais atsižvelgiama į namų ūkių pajamas, išsilavinimo lygį ir nedarbo trukmę; ragina atrenkant paramos gavėjus griežtai laikytis nediskriminavimo principų siekiant galimybių suteikti taip pat ir labiausiai atskirtiesiems nuo darbo rinkos;

12.    ragina Graikijos valdžios institucijas pateikti išsamią informaciją apie finansuojamus veiksmus ir rezultatus siekiant dalytis geriausia patirtimi, ypač susijusia su NEET jaunuolių atranka ir jiems teikiama parama;

13.    pažymi, kad bendras šiam EGF lėšų mobilizavimui skirtas biudžetas yra 10 740 000 EUR, iš jų 210 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 6 444 000 EUR, o tai sudaro 60 proc. visų išlaidų;

14.    pažymi, kad parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai skirtas įnašas sudaro 1,96 proc. viso biudžeto; be to, pažymi, kad beveik pusę šių lėšų planuojama panaudoti informavimo ir viešinimo tikslais;

15.    palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. spalio 20 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

16.    pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų (buvusių „Fokas“ darbuotojų ir darbuotojams atstovaujančių teisininkų) ir Graikijos privačiojo sektoriaus darbuotojų federacijos atstovais;

17.    pažymi, kad teiktinos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos parengtos siekiant atsižvelgti į konkrečius NEET jaunuolių poreikius ir jas sudaro šios priemonės: profesinis orientavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmokos, mokymo išmokos ir judumo pašalpos;

18.    pabrėžia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų, skirtų padėti konkretiems paramos gavėjams nusistatyti įgūdžius ir susidaryti realų, interesais ir kvalifikacija pagrįstą karjeros planą, svarbą;

19.    palankiai vertina tai, kad pasiūlytos priemonės apima stebėseną, kuri užtikrina, kad įgyvendinus priemones šešis mėnesius stebima dalyvių veikla;

20.    pažymi, kad daugiausia lėšų prašoma paramai verslui steigti (3 000 000 EUR) ir mokymo priemonėms (2 960 000 EUR);

21.    pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta 200 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą perspektyvaus verslo iniciatyvoms skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu toliau būtų kuriamos darbo vietos; primena, kad ši didžiausia reikalavimus atitinkanti suma bus suteikta taikant specialias sąlygas ir atsižvelgiant į steigiamo verslo, kuris remiamas, perspektyvumą;

22.    atkreipia dėmesį į tikrą pridėtinę vertę ir rekomenduoja siūlyti aktyvias darbo rinkos priemones; pažymi, kad maždaug vieną trečdalį planuojamos paramos sudaro išmokos, kurios yra pasyvios darbo rinkos priemonės;

23.    pažymi, kad mokymo priemonių pagal šią paraišką išlaidos yra panašaus dydžio kaip ir ankstesnėse Graikijos paraiškose nurodytos išlaidos; atkreipia dėmesį į tai, kad panašiose valstybių narių paraiškose šios išlaidos skiriasi;

24.    ragina EGF planą papildyti naujuoju Europos socialinio fondo (ESF) programavimo laikotarpiu planuojamomis ESF priemonėmis siekiant padėti darbuotojams vėl integruotis į ateitį orientuotuose ir tvariuose ekonomikos sektoriuose; primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant iš EGF remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

25.    džiaugiasi, kad suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

26.    pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

27.    paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

28.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m.(2) daugiametė finansinė programa, ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3)      2014 m. liepos 29 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Odyssefs Fokas S. A.“ Graikijoje ir ją papildė išsamesne informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)      Graikija, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, nusprendė bendrai iš EGF finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas teikti taip pat ir nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams (NEET);

(5)      todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 6 444 000 EUR suma finansinei paramai pagal Graikijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete EGF lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 6 444 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR didžiausios metinės sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas.

Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Įmonės „Odyssefs Fokas“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2014 m. lapkričio 11 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Graikijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės atleistų iš įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“, vykdančios veiklą NACE 2 red. 47 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“), grįžimą į darbo rinką.

Tai dvidešimt pirmoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2014 m. biudžetą, ir yra pateikta dėl bendros 6 444 000 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Graikijos reikmėms. Ji susijusi su iš viso 600 paramos gavėjų ir 500 NEET jaunuolių. Paraiška Komisijai pateikta 2014 m. liepos 29 d., o papildoma informacija pateikta iki 2014 m. rugsėjo 23 d. Pagal visas taikomas EGF reglamento nuostatas Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo iš EGF kriterijus.

Graikijos valdžios institucijos teigia, kad Graikijos ekonomika šeštus metus iš eilės (2008–2013 m.) patiria gilią recesiją. Remiantis ELSTAT, Graikijos statistikos tarnyba, nuo 2008 m. Graikijos BVP sumažėjo 25,7 proc., valdžios sektoriaus vartojimas – 21 proc., privatus vartojimas – 32,3 proc., o nedarbas išaugo 20,6 proc. Namų ūkių vartojimas Graikijoje mažėja nuo pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės pradžios ir kiekvienais metais šis rodiklis vis blogėja.

Pasak Graikijos valdžios institucijų, pagrindiniai darbuotojų atleidimą nulėmę įvykiai buvo du: sumažėjusios namų ūkių disponuojamos pajamos dėl didesnės mokesčių naštos, sumažėjusių atlyginimų (privačiajame ir viešajame sektoriuose) ir augančio nedarbo ir dėl to smarkiai sumažėjusi perkamoji galia; dėl grynųjų pinigų trūkumo Graikijos bankuose smarkiai sumažintas paskolų išdavimas įmonėms ir asmenims.

Prasidėjus finansų ir ekonomikos krizei Graikijos ekonomika patyrė nuosmukį, dėl to sumažėjo Graikijos namų ūkių perkamoji galia ir smarkiai krito produktų, išskyrus pagrindinius produktus, paklausa; įmonės „Odyssefs Fokas“ apyvarta taip pat pradėjo mažėti. Dėl sumažėjusios apyvartos, kurią lėmė sumažėjęs vartojimas ir griežtinamos kreditų suteikimo sąlygos, „Odyssefs Fokas“ bandymai rasti išeitį iš susidariusios padėties buvo nesėkmingi. 2013 m. lapkričio mėn., praėjus dvylikai mėnesių nuo paraiškos padavimo siekiant apsaugos nuo kreditorių ir po įvairių iškeldinimų, įmonė paskelbė bankrotą, dėl kurio atleista daug darbuotojų, dėl kurių teikiama ši paraiška.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, yra šie veiksmai, kurie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą: profesinis orientavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmoka, mokymo išmoka ir judumo pašalpa.

Komisija nurodo, kad aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Graikijos valdžios institucijos suteikė visas reikiamas garantijas, kad:

–           bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

–           buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–           siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–           siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–           finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Graikija pranešė Komisijai, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja Europos socialinio fondo (ESF) Graikijai teikiamą paramą. ESF veiksmų koordinavimo ir stebėsenos institucija (EYSEKT) bus vadovaujančioji institucija, EDEL (Fiskalinio audito komitetas) – kontrolės institucija, o specialioji Mokėjimo institucijos tarnyba – sertifikavimo institucija.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 6 444 000 EUR sumą.

2014 m. iki šiol tai yra dvidešimt pirmas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio susitikimo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą į šį procesą bus įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)56458

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ (COM(2014) 702 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška susijusi su Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir su 600 darbuotojų, atleistų iš įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), daugiausia Centrinės Makedonijos, Atikos ir Tesalijos regionuose; kadangi ataskaitinis laikotarpis skaičiuojamas nuo 2014 m. vasario 3 d. iki 2014 m. birželio 3 d.; kadangi paraiška taip pat susijusi su 500 jaunuolių, kurie nesimoko, nedirba ir nedalyvauja mokymuose (NEET jaunuoliai);

B) kadangi Graikijos valdžios institucijos teigia, kad Graikijos ekonomika šeštus metus iš eilės (2008–2013 m.) patiria gilią recesiją; kadangi, remiantis Graikijos statistikos tarnyba ELSTAT, nuo 2008 m. Graikijos BVP sumažėjo 25,7 proc., valdžios sektoriaus vartojimas – 21 proc., privatus vartojimas – 32,3 proc., o nedarbas išaugo 20,6 proc.; kadangi, be to, sumažėjęs BVP padidino atotrūkį tarp BVP vienam gyventojui Graikijoje ir BVP vienam gyventojui Europos Sąjungoje, tokiu būdu 1995–2007 m. Graikijos padaryta pažanga ekonominės konvergencijos srityje buvo prarasta;

C) kadangi namų ūkių vartojimas Graikijoje mažėja nuo finansų ir ekonomikos krizės pradžios ir kiekvienais metais šis rodiklis vis blogėja;

D) kadangi didžioji dalis (89,17 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra moterys, o 10,83 proc. – vyrai; kadangi didžiosios daugumos (84,83 proc.) darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų, 6,5 proc. – nuo 55 iki 64 metų, o 8,5 proc. – nuo 15 iki 24 metų;

E) kadangi Graikijos valdžios institucijos teigia, kad iš įmonės „Odyssefs Fokas“ atleidus darbuotojus nedarbo lygis dar labiau išaugs (kuris ir taip yra didelis dėl finansų ir ekonomikos krizės), ir, regis, padėtis yra labai nestabili;

F) kadangi Graikijos nedarbo lygis yra didžiausias, palyginti su ES valstybėmis narėmis, ir penktas pagal dydį pasaulyje;

G) kadangi daugiausia darbuotojų (90 proc.) atleista Atikos ir Centrinės Makedonijos regionuose ir apie 10 proc. atleista Tesalijos regione; kadangi 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis Atikoje (28,2 proc.) ir Centrinėje Makedonijoje (30,3 proc.) buvo didesnis už šalies vidurkį (27,5 proc.);

H) kadangi Atikos regione sukuriama 43 proc. Graikijos BVP; todėl šiame regione įsikūrusių įmonių uždarymas daro poveikį visai Graikijos ekonomikai.

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Graikijos paraiškos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Graikija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.   palankiai vertina tai, kad pasiūlytos priemonės apima stebėseną, kuri užtikrina, kad įgyvendinus priemones šešis mėnesius stebima dalyvių veikla;

3.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nusprendė teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, bendrai finansuojamas iš EGF, ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių, kurie yra ne vyresni kaip 30 metų; pažymi, kad, kaip nurodyta paraiškoje, Graikijos valdžios institucijos remsis, be kita ko, kriterijais, atitinkančiais Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane nurodytus kriterijus (t. y. jaunuoliai, kuriems kyla atskirties pavojus, namų ūkių pajamų lygis, švietimo lygis, nedarbo trukmė ir t. t.), taip pat pareikšto susidomėjimo kriterijumi; ragina Graikijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų griežtai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

4.  pažymi, kad daugiausia lėšų prašoma paramai verslui steigti (3 000 000 EUR) ir mokymo priemonėms (2 960 000 EUR);

5.  pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta ne daugiau kaip 200 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą perspektyvioms verslo iniciatyvoms skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu toliau būtų kuriamos darbo vietos; pažymi, kad ši didžiausia reikalavimus atitinkanti suma bus suteikta laikantis konkrečių sąlygų ir atsižvelgiant į remiamo steigiamo verslo perspektyvumą;

6.  pažymi, kad mokymo priemonių pagal šią paraišką išlaidos yra panašaus dydžio kaip ir ankstesnėse Graikijos paraiškose nurodytos išlaidos; atkreipia dėmesį į tai, kad panašiose valstybių narių paraiškose šios išlaidos skiriasi;

7.  pažymi, kad parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai skirtas įnašas sudaro 1,96 proc. viso biudžeto; be to, pažymi, kad beveik pusę šio biudžeto planuojama panaudoti informavimo ir viešinimo tikslais.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

pirmininkė, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl trijų atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad per vieną iš būsimų Biudžeto komiteto posėdžių ketinama priimti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, ir 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punkte.

-          COM(2014) 0630 siūloma skirti 1 426 800 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Raumoje esančios Suomijos įmonės „STX Finland Oy“ atleistus 634 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

-          COM(2014) 0662 siūloma skirti 918 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Prancūzijos įmonės „GAD société anonyme simplifiée“ atleistų 760 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

-          COM(2014) 0672 siūloma skirti 1 890 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Italijos įmonės „Whirlpool Europe S.r.l.“ ir penkių tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių atleistus 608 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

-          COM(2014) 0699 siūloma skirti 1 259 610 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Lenkijos įmonės „Fiat Auto Poland“ ir 21 jos tiekėjo atleistus 1 079 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

-          COM(2014) 0701 siūloma skirti 25 937 813 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Prancūzijos įmonės „Air France“ atleistų 5 213 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

-          COM(2014) 0702 siūloma skirti 6 444 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Graikijos įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“ atleistų 600 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs parašyti Jums, jog Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Teisinis pranešimas