Procedūra : 2014/2183(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0063/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0063/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0082

ZIŅOJUMS     
PDF 226kWORD 125k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Monika Vana

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstule
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–       ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0063/2014),

A.     tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.     tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.     tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.     tā kā Grieķijas iestādes pieteikumu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iesniedza 2014. gada 29. jūlijā pēc 551 darbinieka atlaišanas Odyssefs Fokas S.A. — uzņēmumā, kas darbojās ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”);

E.     tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.      atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes ņem vērā šī budžeta instrumenta lielās priekšrocības un jau vairākas reizes ir to izmantojušas, lai novērstu finanšu un ekonomikas krīzes negatīvās sekas;

2.      norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darbinieku ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darbiniekus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

3.      norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 29. jūlijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

4.      norāda — Grieķijas iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišanu izraisīja galvenokārt divi apstākļi: pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja, un krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un privātpersonām naudas trūkuma dēļ Grieķijas bankās;

5.      piekrīt tam, ka šie apstākļi ir saistīti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009(4), un tādēļ Grieķija ir tiesīga saņemt ieguldījumu no EGF;

6.      norāda, ka līdz šim, pamatojoties uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti trīs citi EGF pieteikumi, no kuriem divi ir no Grieķijas;

7.      norāda, ka šie atlaišanas gadījumi vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju valstī, kurā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam bezdarbnieku skaits palielinājās četrkārt un kurā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs un piektais augstākais visā pasaulē; pauž īpašas bažas par Atikas un Vidusmaķedonijas reģionu, kur koncentrējas 90 % atlaišanas gadījumu un kur bezdarba līmenis jau pārsniedz valsts vidējo rādītāju 27,5 %;

8.      norāda, ka papildus 551 darbiniekam, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti arī 49 darbinieki, kas tika atlaisti pirms četru mēnešu pārskata perioda sākuma, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar to sasniedzot 600 personas; norāda, ka 89,17 % atlaisto darbinieku, kas tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ir sievietes;

9.      atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 500 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā, ka visi 8. punktā minētie atlaišanas gadījumi ir notikuši NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Vidusmaķedonijā (EL12), Tesālijā (EL14) un Atikā (EL30), kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu; līdz ar to kopējais saņēmēju skaits ir 1100;

10.    norāda, ka Grieķijas iestādes nolēma EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt līdz pat 500 NEET, kuri ir jaunāki par 30 gadiem; norāda, ka saskaņā ar pieteikumu Grieķijas iestādes atlasei cita starpā izmantos kritērijus, kas pieskaņoti Grieķijas Jaunatnes garantijas īstenošanas plānā iekļautajiem kritērijiem (t. i., atstumtības risks, mājsaimniecības ienākumu līmenis, izglītības līmenis, bezdarba ilgums u. c.), kā arī pausto ieinteresētību; aicina Grieķijas iestādes ņemt vērā sociālos kritērijus un nodrošināt, ka EGF atbalsta saņēmēju atlasē pilnībā tiek ievēroti nediskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju principi;

11.    atbalsta Grieķijas iestāžu izmantotos sociālos kritērijus, lai noteiktu NEET, kuri būtu tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ņemot vērā mājsaimniecības ienākumus, izglītības līmeni un bezdarba perioda ilgumu; prasa saņēmēju atlasē pilnībā ievērot nediskriminācijas principu, lai dotu iespēju tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus;

12.    aicina Grieķijas iestādes sniegt detalizētu informāciju par finansētajām darbībām un rezultātiem, lai varētu apmainīties ar paraugpraksi, īpaši saistībā ar to jauniešu atlasi un atbalstīšanu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā;

13.    norāda, ka kopējais EGF izmantošanas budžets ir EUR 10 740 000, no kuriem EUR 210 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 6 444 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

14.    norāda, ka ieguldījumi, kas paredzēti sagatavošanas, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kā arī kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumiem, veido 1,96 % no kopējā budžeta; norāda arī to, ka gandrīz pusi no šī budžeta ir plānots izmantot informācijai un reklāmai;

15.    atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 20. oktobra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

16.    ņem vērā — Grieķijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir izstrādāts, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem (bijušajiem Fokas darbiniekiem un darbinieku juristiem) un Grieķijas Privāto darba ņēmēju federāciju;

17.    norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojami ir veidoti tā, lai ņemtu vērā jauniešu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, īpašās vajadzības, un ietver turpmāk minētos pasākumus: profesionālā ievirze, mācības, pārkvalifikācija un arodapmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts, kā arī mobilitātes pabalsts;

18.    norāda uz to, cik nozīmīgi ir individualizētie pakalpojumi, kuru mērķis ir palīdzēt atbalsta saņēmēju mērķgrupai noteikt savas prasmes un izveidot reālistisku karjeras plānu, kā pamatā ir viņu intereses un kvalifikācija;

19.    atzinīgi vērtē to, ka ierosināto pasākumu vidū ir arī uzraudzība, kas paredz dalībnieku kontroli sešu mēnešu garumā pēc pasākumu īstenošanas beigām;

20.    norāda, ka lielākā daļa pieprasīto līdzekļu ir paredzēta ieguldījumiem uzņēmējdarbības sākšanai (EUR 3 000 000) un apmācības pasākumiem (EUR 2 960 000);

21.    norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15 000 apmērā tiks piešķirta ne vairāk kā 200 izvēlētajiem darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgām uzņēmējdarbības iniciatīvām un tādējādi — turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā; norāda, ka šī maksimālā pieļaujamā summa tiks piešķirta tikai ar konkrētiem nosacījumiem un atkarībā no atbalstāmo jauno uzņēmumu dzīvotspējas;

22.    uzsver īsteno pievienoto vērtību un iesaka piedāvāt aktīvus darba tirgus pasākumus; norāda, ka aptuveni vienu trešdaļu plānotā atbalsta veido pabalsti, t. i., pasīvi darba tirgus pasākumi;

23.    norāda, ka šajā pieteikumā iekļauto apmācības pasākumu izmaksas ir samērojamas ar iepriekšējiem Grieķijas pieteikumiem; norāda, ka līdzīgos pieteikumos no citām dalībvalstīm šīs izmaksas ir atšķirīgas;

24.    prasa, lai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumi, ko paredzēts īstenot jaunajā ESF plānošanas periodā, papildinātu EGF plānotos pasākumus un palīdzētu darba ņēmējiem vieglāk atgriezties darba tirgū uz nākotni orientētās un ilgtspējīgās saimnieciskās darbības nozarēs; atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

25.    atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

26.    apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

27.    uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

28.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009(4), vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)  Grieķija 2014. gada 29. jūlijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A. Grieķijā, un ir sniegusi papildu informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Grieķija nolēma individualizētus pakalpojumus, kurus līdzfinansē EGF, sniegt arī jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā.

(5)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 6 444 000 apmērā saistībā ar Grieķijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 6 444 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Odyssefs Fokas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 11. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu piešķiršanu Grieķijai, lai atbalstītu to darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri globālās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ ir atlaisti uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A., kas darbojas ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”).

Šis ir divdesmit pirmais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Grieķijai par kopējo summu EUR 6 444 000. Tas kopumā attiecas uz 600 atbalsta saņēmējiem un 500 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā. Komisijai pieteikums tika iesniegts 2014. gada 29. jūlijā, un līdz 2014. gada 23. septembrim tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Grieķijas iestādes apgalvo, ka Grieķijas ekonomika atrodas dziļā recesijā jau sesto gadu pēc kārtas (2008.‒2013. gads). Saskaņā ar Grieķijas statistikas iestādes ELSTAT sniegto informāciju kopš 2008. gada Grieķijas IKP ir samazinājies par 25,7 procentpunktiem, valsts patēriņš — par 21 procentpunktu un privātais patēriņš — par 32,3 procentpunktiem, vienlaikus bezdarbam pieaugot par 20,6 procentpunktiem. Mājsaimniecību patēriņš Grieķijā kopš finanšu un ekonomikas krīzes sākuma ir samazinājies, un rādītāji ir pasliktinājušies katru gadu.

Saskaņā ar Grieķijas iestāžu sniegto informāciju darbinieku atlaišanu izraisīja galvenokārt divi apstākļi: 1) pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja; 2) krasa uzņēmumu un privātpersonu kreditēšanas samazināšanās, jo trūka līdzekļu Grieķijas bankās.

Grieķijas mājsaimniecību pirktspējas pazemināšanās rezultātā pēc Grieķijas ekonomikas lejupslīdes kopš ekonomikas un finanšu krīzes sākuma strauji samazinājās pieprasījums pēc tām precēm, kas nav pirmās nepieciešamības preces, un attiecīgi sāka samazināties Odyssefs Fokas apgrozījums. Patēriņa pazeminājuma radīto apgrozījuma samazinājumu vēl pastiprināja aizdevumu trūkums, tādēļ Odyssefs Fokas mēģinājumi rast risinājumu cieta neveiksmi. 2013. gada novembrī, 12 mēnešus pēc tam, kad tika iesniegts iesniegums par tiesiskās aizsardzības noteikšanu pret kreditoriem, un pēc vairākkārtējas telpu nomas līgumu uzteikšanas, uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu, kā rezultātā notika šajā pieteikumā minētā darbinieku atlaišana.

Individualizētie pakalpojumi, kas sniedzami atlaistajiem darbiniekiem un jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, ietver turpmāk minētās darbības, kas ir apvienotas, veidojot individualizēto pakalpojumu saskaņotu kopumu: profesionālā ievirze, mācības, pārkvalifikācija un arodapmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts, kā arī mobilitātes pabalsts.

Komisija uzskata, ka aplūkotie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Grieķijas iestādes nodrošināja nepieciešamo ticamības līmeni attiecībā uz to, ka:

–           veicot ierosinātās darbības un nodrošinot piekļuvi ierosinātajām darbībām, tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principi;

–           ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–           ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–           ierosinātās darbības papildinās darbības, kas tiek finansētas, izmantojot struktūrfondu līdzekļus;

–           EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Grieķija ir Komisijai paziņojusi, ka šo finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas iestādes, kas pārvalda un kontrolē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu Grieķijā. ESF darbību koordinēšanas un uzraudzības iestāde (EYSEKT) darbosies kā pārvaldes iestāde, EDEL (Fiskālās revīzijas komiteja) — kā kontroles iestāde, un Īpašais maksājumu iestādes dienests — kā sertificētājiestāde.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 6 444 000, kas no EGF rezerves (40 02 43) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01).

Šis ir divdesmit pirmais budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta EGF regulas 15. panta 4. punktā paredzētā trialoga procedūra.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstule

ZP/ch D(2014)56458

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (COM(2014) 702 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba, ka maksājumu apropriāciju pārvietojums ir nepieciešams.

EMPL komiteja ir apspriedusies, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

A)  tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regulas) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam un attiecas uz 600 darbiniekiem, kuri atlaisti uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A., kas darbojas NACE 2. red. 47. nodaļas (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) nozarē galvenokārt Vidusmaķedonijā, Atikā un Tesālijā; tā kā pārskata periods ilgst no 2014. gada 3. februāra līdz 2014. gada 3. jūnijam; tā kā pieteikums attiecas arī uz 500 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET);

B)  tā kā Grieķijas iestādes apgalvo, ka Grieķijas ekonomika sesto gadu pēc kārtas (2008.‒2013. gads) atrodas dziļā recesijā; saskaņā ar Grieķijas statistikas iestādes (ELSTAT) sniegto informāciju kopš 2008. gada Grieķijas IKP ir samazinājies par 25,7 procentpunktiem, valsts patēriņš — par 21 procentpunktu un privātais patēriņš — par 32,3 procentpunktiem, vienlaikus bezdarbam pieaugot par 20,6 procentpunktiem; tā kā IKP samazināšanās ir palielinājusi atšķirību starp Grieķijas IKP uz vienu iedzīvotāju un ES IKP uz vienu iedzīvotāju, padarot par nebijušiem Grieķijas sasniegumus ekonomiskās konverģences jomā laikposmā no 1995. līdz 2007. gadam;

C)  tā kā mājsaimniecību patēriņš Grieķijā kopš finanšu un ekonomikas krīzes sākuma ir samazinājies un rādītāji ir pasliktinājušies katru gadu;

D)  tā kā lielākā daļa (89,17 %) no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir sievietes un 10,83 % — vīrieši; tā kā lielākā daļa (84,83 %) šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 6,5 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem un 8,5 % — vecumā no 15 līdz 24 gadiem;

E)  tā kā Grieķijas iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Odyssefs Fokas vēl vairāk pasliktinās bezdarba rādītājus, kas jau ir pasliktinājušies ekonomikas un finanšu krīzes dēļ un kas šķiet īpaši viegli ietekmējami;

F)  tā kā Grieķijā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs un piektais augstākais visā pasaulē;

G)  tā kā lielākā daļa (90 %) atlaišanas gadījumu ir koncentrēti Atikā un Vidusmaķedonijā, bet aptuveni 10 % atlaišanas gadījumu ir notikuši Tesālijas reģionā; tā kā 2013. gada pēdējā ceturksnī bezdarba līmenis Atikā (28,2  %) un Vidusmaķedonijā (30,3 %) bija augstāks par valsts vidējo rādītāju (27,5 %);

H)  tā kā 43 % no Grieķijas IKP tiek ražots Atikā; tāpēc to uzņēmumu slēgšana, kuri atrodas šajā reģionā, ietekmē visu Grieķijas ekonomiku.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Grieķijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka ierosināto pasākumu vidū ir arī uzraudzība, kas paredz dalībnieku kontroli sešu mēnešu garumā pēc pasākumu īstenošanas beigām;

3.  norāda, ka Grieķijas iestādes nolēma EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt līdz pat 500 NEET, kuri ir jaunāki par 30 gadiem; norāda, ka saskaņā ar pieteikumu Grieķijas iestādes atlasei cita starpā izmantos kritērijus, kas pieskaņoti Grieķijas Jaunatnes garantijas īstenošanas plānā iekļautajiem kritērijiem (t. i., atstumtības risks, mājsaimniecības ienākumu līmenis, izglītības līmenis, bezdarba ilgums u. c.), kā arī pausto ieinteresētību; aicina Grieķijas iestādes ņemt vērā sociālos kritērijus un nodrošināt, ka EGF atbalsta saņēmēju atlasē pilnībā tiek ievēroti nediskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju principi;

4.  norāda, ka lielākā daļa pieprasīto līdzekļu ir paredzēta ieguldījumiem uzņēmējdarbības sākšanai (EUR 3 000 000) un apmācības pasākumiem (EUR 2 960 000);

5.  norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15 000 apmērā tiks piešķirta ne vairāk kā 200 izvēlētajiem darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgām uzņēmējdarbības iniciatīvām un tādējādi — turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā; norāda, ka šī maksimālā pieļaujamā summa tiks piešķirta tikai ar konkrētiem nosacījumiem un atkarībā no atbalstāmo jauno uzņēmumu dzīvotspējas;

6.  norāda, ka šajā pieteikumā iekļauto apmācības pasākumu izmaksas ir samērojamas ar iepriekšējiem Grieķijas pieteikumiem; norāda, ka līdzīgos pieteikumos no citām dalībvalstīm šīs izmaksas ir atšķirīgas;

7.  norāda, ka ieguldījumi, kas paredzēti sagatavošanas, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kā arī kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumiem, veido 1,96 % no kopējā budžeta; norāda arī to, ka gandrīz pusi no šī budžeta ir plānots izmantot informācijai un reklāmai.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

c.c. Thomas Händel


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 09 G 205

1047 Brisele

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par trijiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Ir zināms, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt kādā no savām nākamajām sanāksmēm.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

-          COM(2014)0630 ir priekšlikums par EUR 1 426 800 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 634 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā STX Finland Oy Raumā, Somijā.

-          COM(2014)0662 ir priekšlikums par EUR 918 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 760 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée Francijā.

-          COM(2014)0672 ir priekšlikums par EUR 1 890 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 608 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l. un piecos tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos Itālijā.

-          COM(2014)0699 ir priekšlikums par EUR 1 259 610 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 1079 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Fiat Auto Poland un 21 tā piegādes uzņēmumā Polijā.

-          COM(2014)0701 ir priekšlikums par EUR 25 937 813 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 5213 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Air France Francijā.

-          COM(2014)0702 ir priekšlikums par EUR 6 444 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 600 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A. Grieķijā.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani darīt Jums zināmu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisks paziņojums