Procedură : 2014/2183(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2014

Texte depuse :

A8-0063/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0082

RAPORT     
PDF 223kWORD 139k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Monika Vana

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–       având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0063/2014),

A.     întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.     întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.     întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.     întrucât autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas la 29 iulie 2014 în urma disponibilizării a 551 de lucrători de la Odyssefs Fokas S.A., o întreprindere care activează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 din NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”);

E.     întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.      salută faptul că autoritățile elene iau în considerare beneficiile semnificative ale acestui instrument bugetar și au făcut uz deja de el de câteva ori pentru a aborda efectele negative ale crizei economice și financiare;

2.      ia act de faptul că autoritățile elene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

3.      constată că autoritățile elene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 29 iulie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 11 noiembrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

4.      ia act de faptul că, potrivit autorităților elene, evenimentele care au determinat efectuarea disponibilizărilor au fost în principal două: scăderea veniturilor disponibile ale gospodăriilor – din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului – având drept rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare, precum și reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități în băncile elene;

5.      este de acord că acești factori sunt legați de criza economică și financiară mondială menționată în Regulamentul nr. 546/2009(4) și că Grecia are, prin urmare, dreptul de a primi o contribuție financiară din partea FEG;

6.      constată că, până în prezent, sectorul comerțului cu amănuntul a făcut obiectul altor trei cereri FEG – două dintre ele din partea Greciei – depuse, de asemenea, în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.      subliniază faptul că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din Grecia, țară în care, în perioada 2008-2013, numărul șomerilor a crescut de patru ori și care, în prezent, are cea mai mare rată a șomajului dintre statele membre ale UE și ocupă locul al cincilea în lume la acest capitol; este preocupat în special de regiunile Attica și Macedonia Centrală, unde au avut loc 90% dintre disponibilizări și unde rata șomajului depășește deja în prezent media națională de 27,5%;

8.      constată că, în plus față de cele 551 de disponibilizări survenite în perioada de referință, 49 de lucrători disponibilizați înainte de perioada de referință de patru luni sunt, de asemenea, incluși printre beneficiarii eligibili, al căror număr total se ridică la 600 de persoane; ia act de faptul că 89,17 % dintre lucrătorii disponibilizați eligibili pentru a primi sprijin din partea FEG sunt femei;

9.      salută faptul că autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG și unui număr de până la 500 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta mai mică de 30 ani la data depunerii cererii, dat fiind că toate disponibilizările menționate la alineatul (8) au loc în regiuni de nivel NUTS 2 din Κεντρική Μακεδονία (Macedonia Centrală) (EL12), Θεσσαλία (Tesalia) (EL14) și Attica (EL30), care sunt eligibile în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”; prin urmare, numărul total al beneficiarilor este de 1 100;

10.    constată că autoritățile elene au decis să ofere servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 500 NEET sub 30 de ani; observă că, potrivit cererii, autoritățile elene vor utiliza, printre altele, criterii aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (și anume tineri expuși riscului de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și exprimarea interesului; solicită autorităților elene să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG se face cu respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de șanse;

11.    sprijină criteriile sociale aplicate de autoritățile elene pentru a identifica tinerii NEET care să fie vizați de măsurile FEG, în funcție de datele referitoare la veniturile din gospodărie, nivelul de studii și durata șomajului; solicită ca selecția beneficiarilor să respecte pe deplin principiile nediscriminării, astfel încât să se acorde oportunități persoanelor cu cele mai mici șanse de a accede pe piața muncii;

12.    solicită autorităților elene să ofere informații detaliate cu privire la acțiunile finanțate și la rezultatele obținute pentru a împărtăși cele mai bune practici, în special în ceea ce privește selecția tinerilor NEET și sprijinul acordat acestora;

13.    constată că bugetul total pentru această mobilizare a FEG este de 10 740 000 EUR, din care suma de 210 000 EUR este destinată implementării, și că contribuția financiară din partea FEG se ridică la 6 444 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din totalul costurilor;

14.    constată că contribuția pentru activitățile pregătitoare, management, informare și publicitate, control și raportare reprezintă 1,96 % din bugetul total; constată, de asemenea, că aproape jumătate din această contribuție este prevăzută pentru activități de informare și publicitate;

15.    salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile elene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 20 octombrie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

16.    ia act de faptul că autoritățile elene au indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați (foști angajați ai Fokas și avocați ai angajaților) și cu Federația elenă a angajaților din mediul privat;

17.    ia act de faptul că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate au fost concepute pentru a ține seama de nevoile specifice ale tinerilor NEET și constau în următoarele măsuri: orientare profesională, formare profesională, recalificare și formare vocațională, contribuții la înființarea unei întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă, alocații pentru formare și alocații de mobilitate;

18.    subliniază importanța serviciilor personalizate care vizează să îi ajute pe beneficiarii vizați să își identifice competențele și să stabilească un plan realist de carieră pe baza intereselor și calificărilor lor;

19.    salută faptul că printre măsurile propuse se numără și monitorizarea, asigurându-se o urmărire a participanților pe perioada de șase luni ulterioară perioadei de aplicare a măsurilor;

20.    observă că majoritatea fondurilor solicitate urmează să sprijine contribuția la înființarea de întreprinderi (3 000 000 EUR) și măsuri de formare profesională (2 960 000 EUR);

21.    constată că suma maximă eligibilă de 15 000 EUR va fi acordată unui număr de maximum 200 de lucrători și tineri NEET selectați drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este să promoveze antreprenoriatul oferind finanțare inițiativelor de afaceri viabile, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu; constată că această sumă eligibilă maximă va fi acordată doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice și dacă întreprinderile nou-înființate sprijinite sunt viabile;

22.    subliniază valoarea adăugată reală și recomandă oferta de măsuri active pentru piața muncii; ia act de faptul că aproape o treime din sprijinul preconizat constă în alocații, deci în măsuri pasive pentru piața muncii;

23.    observă că costurile măsurilor de formare propuse în prezenta cerere sunt comparabile cu cele din cereri anterioare provenite din partea Greciei; atrage atenția asupra faptului că aceste costuri variază în cereri similare depuse de alte state membre;

24.    solicită ca măsurile sprijinite prin Fondul social european (FSE) planificate pentru noua perioadă de programare a FSE să completeze planul FEG și să faciliteze reintegrarea lucrătorilor în sectoare economice durabile și orientate spre viitor; reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, structura pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să fie compatibil cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor;

25.    salută faptul că se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea în aplicare a acestora;

26.    aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

27.    încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

28.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013, din partea Greciei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat datorită modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4) sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      La data de 29 iulie 2014, Grecia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul Odyssefs Fokas S.A. din Grecia, cerere pe care a completat-o cu informații suplimentare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele de stabilire a unei contribuții financiare din FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Grecia a decis, de asemenea, să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 6 444 000 EUR ca răspuns la cererea depusă de Grecia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează FEG pentru alocarea sumei de 6 444 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Istoricul dosarului

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Odyssefs Fokas și propunerea Comisiei

La 11 noiembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Greciei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul Odyssefs Fokas S.A., care operează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 a NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”), ca urmare a crizei economice și financiare mondiale.

Aceasta este cea de-a douăzeci și una cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 6 444 000 EUR pentru Grecia. Cererea se referă la un număr total de 600 de beneficiari și la 500 de tineri NEET. Cererea a fost prezentată Comisiei la 29 iulie 2014 și a fost completată cu informații suplimentare până la 23 septembrie 2014. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile elene susțin că economia elenă se află, pentru al șaselea an consecutiv (2008-2013), în recesiune profundă. În conformitate cu ELSTAT, autoritatea statistică elenă, începând cu 2008, PIB-ul Greciei a scăzut cu 25,7 puncte procentuale, consumul public cu 21 de puncte procentuale și consumul privat cu 32,3 puncte procentuale, în timp ce rata șomajului a crescut cu 20,6 puncte procentuale. Consumul casnic din Grecia se află în scădere încă de la începutul crizei financiare și economice, iar cifrele se înrăutățesc în fiecare an.

Conform autorităților elene, cauzele care au dus la concedieri au fost în principal două: (1) scăderea veniturilor disponibile ale gospodăriilor din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului - având drept rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare (2) reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități în băncile elene.

Din cauza scăderii puterii de cumpărare a gospodăriilor grecești în urma declinului economiei elene de la începutul crizei economice și financiare, cererea de produse, altele decât alimentele de bază, a scăzut semnificativ, iar cifra de afaceri a Odyssefs Fokas a început să se reducă la rândul său. Reducerea cifrei de afaceri rezultate în urma scăderii consumului a fost agravată de înăsprirea condițiilor de creditare, care a făcut ca încercările Odyssefs Fokas de a găsi o soluție să fie nefructuoase. În noiembrie 2013, la douăsprezece luni după depunerea unei cereri de protecție față de creditorii săi și după mai multe evacuări, întreprinderea a inițiat procedura de faliment, ceea ce a dus la disponibilizările care fac obiectul prezentei cereri.

Serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați și tinerilor NEET constau în următoarele acțiuni, care alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii personalizate: orientare profesională, formare profesională, recalificare și formare vocațională, contribuție la înființarea unei întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare și alocația de mobilitate.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile elene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–           principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–           cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–           acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–           acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

–           contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și normele de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Grecia a notificat Comisiei faptul că organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt cele care gestionează și controlează finanțarea din Fondul social european (FSE) în Grecia. Autoritatea de coordonare și de control al acțiunilor FSE (EYSEKT) va acționa în calitate de autoritate de gestionare, EDEL (Comisia de audit financiar), în calitate de autoritate de control, iar serviciul special al autorității de plată, în calitate de autoritate de certificare.

III. Procedura

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 6 444 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este cea de a douăzeci și una propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va lua parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)56458

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas din Grecia (COM(2014)0702)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și vizează 600 de lucrători disponibilizați de la întreprinderea Odyssefs Fokas S.A., care își desfășura activitatea în sectorul încadrat în diviziunea 47 NACE Rev 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor”) în principal în regiunile Macedonia Centrală, Attica și Tesalia; întrucât perioada de referință este cuprinsă între 3 februarie 2014 și 3 iunie 2014; întrucât cererea vizează un număr de 500 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

B)  întrucât autoritățile elene susțin că economia elenă se află, pentru al șaselea an consecutiv (2008-2013), în recesiune profundă; potrivit ELSTAT, autoritatea statistică elenă, începând din 2008, PIB-ul Greciei a scăzut cu 25,7 puncte procentuale, consumul public cu 21 de puncte procentuale și consumul privat cu 32,3 puncte procentuale, în timp ce rata șomajului a crescut cu 20,6 puncte procentuale; întrucât scăderea PIB-ului a mărit discrepanța dintre PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia și PIB-ul pe cap de locuitor din UE, anulând progresele înregistrate de Grecia în materie de convergență economică în perioada 1995-2007;

C)  întrucât consumul casnic din Grecia se află în scădere încă de la începutul crizei financiare și economice, iar cifrele se înrăutățesc în fiecare an;

D)  întrucât marea majoritate (89,17%) a lucrătorilor vizați de măsuri sunt femei, iar 10,83 % dintre aceștia sunt bărbați; întrucât marea majoritate (84,83%) a lucrătorilor au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 6,50 % au între 55 și 64 de ani, iar 8,5 % au între 15 și 24 de ani;

E)  întrucât autoritățile elene susțin că disponibilizările de la Odyssefs Fokas vor agrava și mai mult situația șomajului, care s-a deteriorat deja ca urmare a crizei economice și financiare și pare a fi deosebit de fragilă;

F)  întrucât Grecia are cele mai ridicate rate ale șomajului dintre statele membre ale UE și se situează pe locul cinci în lume la acest capitol;

G)  întrucât majoritatea disponibilizărilor (90 %) sunt concentrate în Attica și Macedonia Centrală, în vreme ce aproximativ 10 % dintre disponibilizări s-au produs în regiunea Tesalia; întrucât în trimestrul IV din 2013 rata șomajului din Attica (28,2 %) și din Macedonia Centrală (30,3 %) a depășit media națională (27,5 %);

H)  întrucât Attica reprezintă 43 % din PIB-ul Greciei, ceea ce face ca închiderea întreprinderilor cu sediul în această regiune să afecteze economia elenă în ansamblu.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Greciei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Grecia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  salută faptul că printre măsurile propuse se numără și monitorizarea, asigurându-se o urmărire a participanților pe perioada de șase luni ulterioară perioadei de aplicare a măsurilor;

3.  constată că autoritățile elene au decis să ofere servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de 500 NEET sub 30 de ani; observă că, potrivit cererii, autoritățile elene vor utiliza, printre altele, criterii aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (și anume tineri expuși riscului de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și exprimarea interesului; solicită autorităților elene să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG se face cu respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de șanse;

4.  observă că majoritatea fondurilor solicitate urmează să sprijine contribuția la înființarea de întreprinderi (3 000 000 EUR) și măsuri de formare profesională (2 960 000 EUR);

5.  constată că suma maximă eligibilă de 15 000 EUR va fi acordată unui număr de maxim 200 de lucrători și tineri NEET selectați drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este să promoveze antreprenoriatul oferind finanțare inițiativelor de afaceri viabile, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu; constată că această sumă eligibilă maximă va fi acordată doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice și dacă întreprinderile nou-înființate sprijinite sunt viabile;

6.  observă că costurile măsurilor de formare propuse în prezenta cerere sunt comparabile cu cele din cereri anterioare provenite din partea Greciei; atrage atenția asupra faptului că aceste costuri variază în cereri similare depuse de alte state membre;

7.  constată că contribuția pentru activitățile pregătitoare, management, informare și publicitate, control și raportare reprezintă 1,96 % din bugetul total; constată, de asemenea, că aproape jumătate din acest buget este prevăzut pentru informare și publicitate.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la trei propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete în cadrul uneia dintre reuniunile sale viitoare.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006; și la punctul 13 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

-          COM(2014)0630 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 426 800 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 634 de lucrători disponibilizați la STX Finland Oy din Rauma, în Finlanda.

-          COM(2014)0662 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 918 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 760 de lucrători disponibilizați la GAD société anonyme simplifiée, în Franța.

-          COM(2014)0672 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 890 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 608 lucrători disponibilizați la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători din aval, în Italia.

-          COM(2014)0699 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 259 610 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 079 de lucrători disponibilizați la Fiat Auto Poland S.A. și la 21 dintre furnizorii lor, în Polonia.

-          COM(2014)0701 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 25 937 813 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 5 213 lucrători disponibilizați la Air France, în Franța.

-          COM(2014)0702 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 6 444 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 600 de lucrători disponibilizați la Odyssefs Fokas S.A., în Grecia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în aceste cazuri pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Notă juridică