Postup : 2014/2183(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2014

Predkladané texty :

A8-0063/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0082

SPRÁVA     
PDF 239kWORD 126k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Monika Vana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0702 – C8–0245/2014),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–       so zreteľom na postup trialógu stanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–       so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–       so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0063/2014),

A.     keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode alebo svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.     keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.     keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.     keďže grécke orgány predložili žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas 29. júla 2014 v nadväznosti na prepustenie 551 pracovníkov v spoločnosti Odyssefs Fokas S.A., ktorá pôsobila v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov);

E.     keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.      víta skutočnosť, že grécke orgány zohľadňujú veľký prínos tohto rozpočtového nástroja a už ho niekoľkokrát využili ako prostriedok na zmiernenie negatívnych vplyvov finančnej a hospodárskej krízy;

2.      konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje hranica aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

3.      konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 11. novembra 2014; víta rýchly postup hodnotenia, ktorý netrval ani päť mesiacov;

4.      berie na vedomie, že grécke orgány tvrdia, že došlo najmä k dvom udalostiam, ktoré viedli k prepúšťaniu: pokles dostupného príjmu domácností – v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia platov (súkromných aj verejných zamestnancov) a zvyšovania nezamestnanosti – čo malo za následok prudký pokles nákupnej sily; a radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.      súhlasí s tým, že tieto faktory súvisia s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4), a že Grécko má z toho dôvodu nárok na príspevok z EGF;

6.      konštatuje, že maloobchodný sektor bol doteraz predmetom ďalších troch žiadostí o príspevok z EGF (z toho dve z Grécka), ktoré sa tiež zakladali na celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze;

7.      konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu miery nezamestnanosti v krajine, kde sa v období rokov 2008 – 2013 počet nezamestnaných štvornásobne zvýšil a ktorá má najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi členských štátov EÚ a piatu najvyššiu na svete; vyjadruje osobitné znepokojenie nad regiónmi Atiky a Strednej Makedónie, kde sa vyskytuje 90 % prepustených a kde miera nezamestnanosti už presahuje vnútroštátny priemer 27,5 %;

8.      konštatuje, že okrem 551 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia sa medzi oprávnených príjemcov zahŕňa 49 pracovníkov prepustených v období štyroch mesiacov pred referenčným obdobím, čo predstavuje celkový počet 600 osôb; poznamenáva, že 89,17 % prepustených pracovníkov oprávnených na podporu z EGF sú ženy;

9.      víta skutočnosť, že grécke orgány okrem toho poskytnú personalizované služby spolufinancované z fondu EGF maximálne 500 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a ktorí majú ku dňu predloženia žiadosti menej ako 30 rokov, vzhľadom na to, že ku všetkým prepusteniam uvedeným v odseku 8 dochádza v regiónoch na úrovni NUTS 2 Κεντρική Μακεδονία (Stredná Makedónia) (EL12), Θεσσαλία (Tesália) (EL14) a Aττική (Atika) (EL30), ktoré sú oprávnené v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, takže celkový počet príjemcov je 1100;

10.    berie na vedomie, že grécke orgány sa rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF maximálne 500 osobám NEET mladším ako 30 rokov; konštatuje, že podľa žiadosti grécke orgány uplatnia okrem iného kritériá, ktoré sú v súlade s kritériami uvedenými v gréckom pláne vykonávania záruky pre mladých ľudí (t. j. mladí ľudia ohrození vylúčením, úroveň príjmov domácností, úroveň vzdelania, dĺžka nezamestnanosti atď.), ako aj vyjadrenie záujmu; vyzýva grécke orgány, aby nezabúdali na sociálne kritériá a zabezpečili, aby boli pri výbere príjemcov podpory z EGF v plnej miere zohľadnené zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí;

11.    podporuje sociálne kritériá, ktoré grécke orgány použijú na určenie osôb NEET, ktorým majú byť určené opatrenia EGF, zohľadňujúce údaje, ako je úroveň príjmov domácností, úroveň vzdelania, dĺžka nezamestnanosti; požaduje, aby výber prijímateľov v plnej miere rešpektoval zásady nediskriminácie, aby sa tak poskytli príležitosti aj tým, ktorí sú od pracovného trhu najviac vzdialení;

12.    vyzýva grécke orgány, aby poskytli podrobné informácie o financovaných opatreniach a výsledkoch v rámci výmeny najlepších postupov, najmä so zreteľom na výber a podporu poskytnutú osobám NEET;

13.    poznamenáva, že celkový rozpočet na túto mobilizáciu EGF je 10 740 000 EUR, z ktorých je 210 000 EUR vyhradených na implementáciu, a že finančný príspevok z EGF je 6 444 000 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov;

14.    konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 1,96 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto príspevku sa má použiť na informovanie a propagáciu;

15.    víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 20. októbra 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

16.    poznamenáva, že grécke orgány uviedli, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami cieľových príjemcov (bývalými zamestnancami spoločnosti Fokas a právnikmi zamestnancov) a s federáciou súkromných zamestnancov v Grécku;

17.    poznamenáva, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť, boli navrhnuté tak, aby zohľadnili osobitné potreby osôb NEET a pozostávajú z týchto opatrení: profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, príspevky na zakladanie podnikov, príspevky pri uchádzaní sa o zamestnanie, príspevky na odbornú prípravu a príspevky na cestovanie za prácou.

18.    zdôrazňuje význam individualizovaných služieb, ktorých cieľom je pomôcť cieľovým príjemcom rozpoznať svoje schopnosti a vytvoriť si reálny kariérny plán založený na ich záujmoch a kvalifikácii;

19.    víta skutočnosť, že súčasťou navrhovaných opatrení je monitorovanie, čím sa zabezpečí sledovanie účastníkov v priebehu šiestich mesiacov po ukončení vykonávania opatrení;

20.    konštatuje, že väčšina požadovaných finančných prostriedkov je určená na podporu začínajúcich podnikov (3 000 000 EUR) a odborného vzdelávania (2 960 000 EUR);

21.    poznamenáva, že maximálna suma, ktorá sa môže poskytnúť (15 000 EUR), sa poskytne maximálne 200 vybraným pracovníkom a osobám NEET ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovísk v strednodobom horizonte; konštatuje, že táto maximálna oprávnená suma bude pridelená na základe splnenia osobitných podmienok a životaschopnosti podporovaných začínajúcich podnikov;

22.    zdôrazňuje skutočnú pridanú hodnotu a odporúča ponuku aktívnych opatrení trhu práce; konštatuje, že približne jedna tretina plánovanej podpory spočíva v príspevkoch, t . j. pasívnych opatreniach trhu práce;

23.    konštatuje, že náklady na opatrenia súvisiace s odbornou prípravou uvedené v tejto žiadosti sú na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi žiadosťami z Grécka; poukazuje na to, že tieto náklady sú odlišné od nákladov v podobných žiadostiach z iných členských štátov;

24.    žiada, aby bol plán EGF doplnený o opatrenia ESF plánované v rámci nového programového obdobia ESF a aby tieto opatrenia uľahčovali opätovné začlenenie pracovníkov do udržateľných a na budúcnosť zameraných hospodárskych odvetví; pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaných z EGF mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov;

25.    víta skutočnosť, že v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

26.    schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

27.    poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

28.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 167, 29.06.2009, s. 26.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4), alebo v dôsledku novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Grécko predložilo 29. júla 2014 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Odyssefs Fokas S.A. v Grécku a v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)      Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Grécko rozhodlo poskytovať personalizované služby spolufinancované z fondu EGF aj mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

(5)      Preto je potrebné mobilizovať fond EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 6 444 000 EUR v súvislosti so žiadosťou Grécka.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 6 444 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť spoločnosti Odyssefs Fokas a návrh Komisie

Komisia 11. novembra 2014 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov z EGF v prospech Grécka s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov, ktorých z dôvodu svetovej finančnej a hospodárskej krízy prepustila spoločnosť Odyssefs Fokas S.A. pôsobiaca v hospodárskom sektore zaradenom do divízie 47 klasifikácie NACE Rev. 2 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov), do trhu práce.

Toto je dvadsiata prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014. Týka sa mobilizácie celkovej sumy 6 444 000 EUR z EGF v prospech Grécka. Vzťahuje sa na celkový počet 600 príjemcov a 500 osôb NEET. Žiadosť bola Komisii zaslaná 29. júla 2014 a do 23. septembra 2014 bola doplnená o dodatočné informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Grécke orgány uvádzajú, že sa grécke hospodárstvo nachádza už šiesty rok po sebe (2008 – -2013) v hlbokej recesii. Podľa gréckeho štatistického úradu ELSTAT od roku 2008 klesol HDP Grécka o 25,7 percentuálnych bodov, verejná spotreba o 21 percentuálnych bodov a súkromná spotreba o 32,3 percentuálnych bodov, pričom nezamestnanosť stúpla o 20,6 percentuálnych bodov. Spotreba domácností v Grécku klesá od začiatku finančnej a hospodárskej krízy a údaje sa každý rok zhoršujú.

Podľa gréckych orgánov viedli k prepúšťaniu najmä dva faktory: 1) pokles dostupného príjmu domácností – v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia platov (súkromných aj verejných zamestnancov) a zvyšovania nezamestnanosti – čo malo za následok prudký pokles nákupnej sily; 2) radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách.

V dôsledku zníženia kúpnej sily gréckych domácností po poklese gréckeho hospodárstva od začiatku hospodárskej a finančnej krízy prudko klesol dopyt po iných než základných výrobkoch a obrat spoločnosti Odyssefs Fokas začal tiež klesať. Zníženie obratu v dôsledku poklesu spotreby v kombinácii so sprísnením úverových podmienok spôsobili, že spoločnosť Odyssefs Fokas nebola schopná nájsť riešenie situácie. V novembri 2013, dvanásť mesiacov po podaní žiadosti o ochranu pred veriteľmi a po viacerých prípadoch vysťahovania spoločnosť vyhlásila konkurz, čo viedlo k prepúšťaniu, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom a osobám NEET, pozostávajú z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík personalizovaných služieb: profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, príspevok na založenie podniku, príspevok na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, príspevok na mobilitu.

Podľa Komisie predstavujú opísané opatrenia aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Grécke orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

–           v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

–           boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

–           na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov Únie alebo finančných nástrojov a zabráni sa dvojitému financovaniu;

–           navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

–           finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Grécko oznámilo Komisii, že finančné príspevky budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré v Grécku riadia a kontrolujú financovanie z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Úrad pre koordináciu a monitorovanie opatrení fondu ESF (EYSEKT) bude fungovať ako riadiaci orgán, EDEL (Výbor pre finančný audit) ako kontrolný orgán a Samostatný úsek platobného orgánu ako certifikačný orgán.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 6 444 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je doteraz dvadsiaty prvý návrh na mobilizáciu fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2014.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody sa do tohto postupu zapojí Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)56458

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko (COM(2014)702 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali uvoľnenie prostriedkov z EGF v prípade žiadosti EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niekoľko pripomienok, pričom však nespochybňuje prevod platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 600 prepustených pracovníkov spoločnosti Odyssefs Fokas S.A., ktorá pôsobila v odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov), z ktorých väčšina pôsobila v regiónoch Stredná Makedónia, Atika a Tesália; keďže referenčné obdobie je od 3. februára 2014 do 3. júna 2014; keďže táto žiadosť sa ďalej týka 550 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

B) keďže grécke orgány uvádzajú, že sa grécke hospodárstvo nachádza už šiesty rok po sebe (2008 – -2013) v hlbokej recesii; podľa gréckeho štatistického úradu ELSTAT od roku 2008 klesol HDP Grécka o 25,7 percentuálnych bodov, verejná spotreba o 21 percentuálnych bodov a súkromná spotreba o 32,3 percentuálnych bodov, pričom nezamestnanosť stúpla o 20,6 percentuálnych bodov; keďže pokles HDP spôsobil prehĺbenie rozdielu medzi HDP na obyvateľa Grécka a EÚ, pričom sa ukončilo napredovanie Grécka smerom k hospodárskej konvergencii v období 1995 – 2007;

C) keďže spotreba domácností v Grécku klesá od začiatku finančnej a hospodárskej krízy a ukazovatele sa každý rok zhoršujú;

D) keďže prevažnú väčšinu (89,17 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, tvoria ženy a 10,83 % muži; keďže prevažná väčšina pracovníkov (84,83 %) je vo veku od 30 do 54 rokov, 6,50 % vo veku od 55 do 64 rokov a 8,5 % vo veku od 15 do 24 rokov;

E) keďže grécke orgány tvrdia, že prepúšťanie v spoločnosti Odyssefs Fokas ešte viac zhorší situáciu v oblasti nezamestnanosti, ktorá je už zlá v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a zdá sa byť obzvlášť krehká;

F) keďže miera nezamestnanosti v Grécku je najvyššia spomedzi členských štátov EÚ a piata najvyššia na svete;

G) keďže väčšina prepustených pracovníkov (90 %) je sústredená v Atike a Strednej Makedónii, zatiaľ čo približne 10 % pracovníkov bolo prepustených v regióne Tesália; keďže v štvrtom štvrťroku 2013 bola miera nezamestnanosti v Atike (28,2 %) a Strednej Makedónii (30,3 %) vyššia ako vnútroštátny priemer (27,5 %);

H) keďže podiel Atiky na HDP Grécka je 43 %; zatvorenie podnikov so sídlom v tomto regióne preto zasiahne celé grécke hospodárstvo.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Grécka:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Grécko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.   víta skutočnosť, že súčasťou navrhovaných opatrení je monitorovanie, čím sa zabezpečí sledovanie účastníkov v priebehu šiestich mesiacov po ukončení vykonávania opatrení;

3.  berie na vedomie, že grécke orgány sa rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF maximálne 500 osobám NEET mladším ako 30 rokov; konštatuje, že podľa žiadosti grécke orgány uplatnia okrem iného kritériá, ktoré sú v súlade s kritériami uvedenými v gréckom pláne vykonávania záruky pre mladých ľudí (t. j. mladí ľudia ohrození vylúčením, úroveň príjmov domácností, úroveň vzdelania, dĺžka nezamestnanosti atď.), ako aj vyjadrenie záujmu; vyzýva grécke orgány, aby nezabúdali na sociálne kritériá a zabezpečili, aby boli pri výbere príjemcov podpory z EGF v plnej miere zohľadnené zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí;

4.  konštatuje, že väčšina požadovaných finančných prostriedkov je určená na podporu začínajúcich podnikov (3 000 000 EUR) a odborného vzdelávania (2 960 000 EUR);

5.  poznamenáva, že maximálna suma, ktorá sa môže poskytnúť (15 000 EUR), sa poskytne maximálne 200 vybraným pracovníkom a osobám NEET ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovísk v strednodobom horizonte; konštatuje, že táto maximálna oprávnená suma bude pridelená na základe splnenia osobitných podmienok a životaschopnosti podporovaných začínajúcich podnikov;

6.  konštatuje, že náklady na opatrenia súvisiace s odbornou prípravou uvedené v tejto žiadosti sú na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi žiadosťami z Grécka; poukazuje na to, že tieto náklady sú odlišné od nákladov v podobných žiadostiach z iných členských štátov;

7.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 1,96 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica týchto rozpočtových prostriedkov sa má použiť na informovanie a propagáciu;

S úctou,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj boli postúpené tri samostatné návrhy Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nim zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre rozpočet na jednej z jeho nadchádzajúcich schôdzí.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006, ako aj v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

-          COM(2014)0630 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 426 800 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 634 pracovníkov prepustených v podniku STX Finland Oy v meste Rauma vo Fínsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0662 je návrh na príspevok z EGF vo výške 918 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 760 pracovníkov prepustených v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0662 je návrh na príspevok z EGF vo výške 1 890 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 608 pracovníkov prepustených v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0699 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 259 610 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 1 079 pracovníkov prepustených v podniku Fiat Auto v Poľsku a jeho 21 dodávateľov, do trhu práce.

-          COM(2014)0701 navrhuje príspevok z EGF vo výške 25 937 813 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 5 213 pracovníkov prepustených v spoločnosti Air France vo Francúzsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0702 navrhuje príspevok z EGF vo výške 6 444 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 600 pracovníkov prepustených v spoločnosti Odyssefs Fokas S.A. v Grécku, do trhu práce.

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko tohto výboru, ktorý nemá žiadne námietky voči týmto mobilizáciám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedených súm podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právne oznámenie