Förfarande : 2014/2183(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2014

Ingivna texter :

A8-0063/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0082

BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 97k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Monika Vana

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0063/2014), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.     Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.     De grekiska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29 juli 2014 till följd av uppsägningarna av 551 arbetstagare från Odyssefs Fokas S.A., ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.      Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna beaktar de avsevärda fördelarna med detta budgetinstrument och redan har utnyttjat det flera gånger i syfte att hantera negativa effekter av den ekonomiska och finansiella krisen.

2.      Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

3.      Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 11 november 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

4.      Europaparlamentet konstaterar att det enligt de grekiska myndigheterna finns två huvudorsaker till uppsägningarna, minskningen av hushållens disponibla inkomster, som beror på att skattetrycket har ökat och lönerna minskat (för anställda både inom den privata och inom den offentliga sektorn), vilket tillsammans med arbetslöshetsökningen har lett till en kraftigt minskad köpkraft, och den kraftiga minskningen av utlåningen till företag och privatpersoner, som beror på att de grekiska bankerna haft brist på likvida medel.

5.      Europaparlamentet håller med om att dessa faktorer är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/2009(4) och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

6.      Europaparlamentet noterar att detaljhandeln hittills har varit föremål för ytterligare tre ansökningar till fonden, varav två från Grekland, även de baserade på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

7.      Europaparlamentet noterar att uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i ett land där antalet arbetslösa fyrdubblades under perioden 2008–2013 och som har den högsta arbetslöshetsnivån bland medlemsstaterna och den femte högsta i världen. Parlamentet är särskilt bekymrat över regionerna Attika och Mellersta Makedonien, som står för 90 % av uppsägningarna och som redan har en arbetslöshetsnivå som är högre än det nationella genomsnittet på 27,5 %.

8.      Europaparlamentet konstaterar att utöver de 551 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigande mottagarna 49 arbetstagare som blivit uppsagda före referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 600 personer. Parlamentet noterar att 89,17 % av de uppsagda arbetstagarna som är stödberättigade är kvinnor.

9.      Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år den dag då ansökan lämnades in, i och med att alla de uppsägningar som avses i punkt 8 inträffade i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (EL12), Thessalien (EL14) och Attika (EL30), vilka kan beviljas stöd enligt ungdomssysselsättningsinitiativet. Det totala antalet stödmottagare uppgår därmed till 1 100 personer.

10.    Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna beslutade att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 30 år. Parlamentet noterar att de grekiska myndigheterna, enligt ansökan, bland annat kommer att använda kriterier som ligger i linje med de kriterier som ingår i den grekiska genomförandeplanen för ungdomsgarantin (dvs. ungdomar som riskerar utestängning, hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshetens längd, osv.) samt intresseanmälningar. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ta hänsyn till de sociala kriterierna och se till att urvalet av mottagare som får stöd från fonden till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

11.    Europaparlamentet stöder de sociala kriterier som de grekiska myndigheterna använder för att välja ut de berörda unga som varken arbetar eller studerar som ska omfattas av åtgärderna, det vill säga hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå och arbetslöshetens längd. Parlamentet kräver att urvalet av stödmottagare till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering för att kunna ge dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden möjligheter.

12.    Europaparlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ge detaljerad information om finansierade åtgärder och resultat i syfte att sprida bästa praxis, särskilt när det gäller urvalet av och stödet till unga som varken arbetar eller studerar.

13.    Europaparlamentet noterar att den totala budgeten för åtgärderna uppgår till 10 740 000 euro, varav 210 000 euro för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 6 444 000 euro, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

14.    Europaparlamentet noterar att bidraget för förberedande åtgärder och åtgärder för förvaltning, information, marknadsföring, kontroll och rapportering utgör 1,96 % av den totala budgeten. Parlamentet noterar vidare att man har planerat att använda nästan hälften av detta bidrag till information och marknadsföring.

15.    Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 20 oktober 2014 beslutade att inleda de individanpassade tjänsterna innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

16.    Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna har angett att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har utarbetats i samråd med företrädarna för de berörda stödmottagarna (tidigare anställda hos Fokas och deras advokater) och de privatanställdas förbund i Grekland.

17.    Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska erbjudas har utformats så att de beaktar de specifika behoven för unga som varken arbetar eller studerar och består av följande delar: yrkesvägledning, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, starta eget-bidrag, jobbsökarbidrag, utbildningsbidrag och flyttbidrag.

18.    Europaparlamentet understryker vikten av individanpassade tjänster för att hjälpa de berörda stödmottagarna att kartlägga sina färdigheter och upprätta en realistisk karriärutvecklingsplan på grundval av sina egna intressen och kvalifikationer.

19.    Europaparlamentet uppskattar att övervakning ingår bland de åtgärder som föreslås, vilket omfattar en uppföljning av deltagarna under det halvår som följer efter det att genomförandet av åtgärderna avslutats.

20.    Europaparlamentet noterar att den största delen av det begärda stödet ska användas till starta eget-bidrag (3 000 000 euro) och utbildningsåtgärder (2 960 000 euro).

21.    Europaparlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden, 15 000 euro, beviljas till 200 utvalda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar såsom bidrag för att de grundar egna företag. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till företagsfrämjande genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd till bärkraftiga företagsinitiativ, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden kommer att beviljas enligt särskilda villkor och beroende på de nystartade företagens bärkraft.

22.    Europaparlamentet betonar det verkliga mervärdet och rekommenderar att man erbjuder aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar att nästan en tredjedel av det planerade stödet består av bidrag och alltså är passiva arbetsmarknadsåtgärder.

23.    Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för utbildningsåtgärder i denna ansökan kan jämföras med nivåerna i tidigare ansökningar från Grekland. Parlamentet påpekar att dessa kostnader varierar i liknande ansökningar från andra medlemsstater.

24.    Europaparlamentet kräver att de åtgärder som planeras enligt Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för den nya programperioden för ESF ska komplettera planerna enligt fonden och underlätta arbetstagarnas återinträde inom framtidsorienterade och hållbara näringslivssektorer. Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

25.    Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

26.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

27.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

28.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, från Grekland)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och till egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009(4), eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Grekland lämnade den 29 juli 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund av uppsägningar i företaget Odyssefs Fokas S.A. i Grekland, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Grekland beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till unga som varken arbetar eller studerar.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 6 444 000 euro som Grekland ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 6 444 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Odyssefs Fokas och kommissionens förslag

Den 11 november 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Grekland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från Odyssefs Fokas S.A., ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den tjugoförsta ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär en användning av totalt 6 444 000 euro ur fonden för Greklands del. Det totala antalet stödmottagare uppgår till 600 och 500 ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ansökan lämnades till kommissionen den 29 juli 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 23 september 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De grekiska myndigheterna hävdar att landets ekonomi för sjätte året i följd (2008–2013) befinner sig i en djup recession. Enligt Greklands statistikverk Elstat har landets BNP sedan 2008 minskat med 25,7 %, medan den offentliga konsumtionen minskat med 21 % och den privata konsumtionen med 32,3 % samtidigt som arbetslösheten ökat med 20,6 %. Hushållens konsumtion i Grekland har minskat alltsedan början av den finansiella och ekonomiska krisen och siffrorna har försämrats år efter år.

Enligt de grekiska myndigheterna finns två huvudorsaker till uppsägningarna, 1) minskningen av hushållens disponibla inkomster, som beror på att skattetrycket har ökat och lönerna minskat (för anställda både inom den privata och inom den offentliga sektorn), vilket tillsammans med arbetslöshetsökningen har lett till en kraftigt minskad köpkraft, och 2) den kraftiga minskningen av utlåningen till företag och privatpersoner, som beror på att de grekiska bankerna haft brist på likvida medel.

Efter den grekiska ekonomins tillbakagång sedan början av den ekonomiska och finansiella krisen kom de grekiska hushållens köpkraft att minska, vilket ledde till en drastisk nedgång i efterfrågan på andra produkter än rena basvaror. Till följd av detta började Odyssefs Fokas omsättning att falla. Den minskade omsättningen till följd av minskad konsumtion förvärrades genom kreditåtstramningar, vilket ledde till att Odyssefs Fokas inte kunde komma fram till någon lösning. I november 2013, tolv månader efter att ha ansökt om skydd mot sina fordringsägare och efter otaliga vräkningar, ingick företaget med konkursansökan som resulterade i de uppsägningar som behandlas i den ansökan som avses i detta förslag.

De individanpassade tjänster som ska tillhandahållas de arbetstagare som blivit arbetslösa och de berörda ungdomar som varken arbetar eller studerar består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett samordnat paket med individanpassade tjänster: yrkesvägledning, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, starta eget-bidrag, arbetssökarbidrag och utbildningsbidrag samt flyttbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De grekiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om

–           att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–           att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–           att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–           att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–           att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Grekland har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stöden från Europeiska socialfonden (ESF) i Grekland. Myndigheten för samordning och övervakning av ESF-åtgärder (Eysekt) kommer att fungera som förvaltande myndighet, kommittén för finanspolitisk revision (Edel) som kontrollmyndighet och den särskilda utbetalande myndighetstjänsten som attesterande myndighet.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 6 444 000 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det tjugoförsta förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)56458

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland (COM(2014)0702)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan baserar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) och handlar om 600 arbetstagare som blivit uppsagda från Odyssefs Fokas S.A., ett företag verksamt inom Nace rev. 2 huvudgrupp 47 ("Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar") och huvudsakligen beläget i regionerna Mellersta Makedonien, Attika och Thessalien. Referensperioden är 3 februari 2014–3 juni 2014. Ansökan handlar vidare om 500 unga som varken arbetar eller studerar.

B)  De grekiska myndigheterna hävdar att landets ekonomi för sjätte året i följd (2008–2013) befinner sig i en djup recession. Enligt Greklands statistikverk Elstat har landets BNP sedan 2008 minskat med 25,7 procentenheter, den offentliga konsumtionen med 21 procentenheter och den privata konsumtionen med 32,3 procentenheter, samtidigt som arbetslösheten ökat med 20,6 procentenheter. Denna BNP-minskning har vidgat klyftan mellan Greklands och EU:s BNP per capita och har suddat ut de framsteg på väg mot ekonomisk konvergens som Grekland gjorde under perioden 1995–2007.

C)  Hushållens konsumtion i Grekland har minskat alltsedan början av den finansiella och ekonomiska krisen, och siffrorna har försämrats år efter år.

D)  Det stora flertalet – 89,17 % – av de arbetstagare som berörts av åtgärderna är kvinnor, medan 10,83 % är män. Det stora flertalet – 84,83 % – av arbetstagarna är i åldersgruppen 30–54 år, 6,5 % i åldersgruppen 55–64 år och 8,5 % i åldersgruppen 15–24 år.

E)  De grekiska myndigheterna hävdar att uppsägningarna vid Oddysefs Fokas ytterligare kommer att förvärra en sysselsättningssituation som redan försämrats av den ekonomiska och finansiella krisen och som tycks vara ytterst bräcklig.

F)  Grekland har den högsta arbetslösheten bland EU:s medlemsstater och den femte högsta i världen.

G)  De flesta uppsägningarna – 90 % – är koncentrerade till Attika och Mellersta Makedonien, medan runt 10 % ägt rum i regionen Thessalien. Under det fjärde kvartalet 2013 låg arbetslösheten i Attika (28,2 %) och i Mellersta Makedonien (30,3 %) över riksgenomsnittet (27,5 %).

H)  Attika står för 43 % av Greklands BNP. Företagsnedläggningar i denna region får därför konsekvenser för hela den grekiska ekonomin.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Greklands ansökan:

1.  Europaparlamentet är överens med kommissionen om att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet gläds åt att en av de föreslagna åtgärderna är övervakning, som innebär en uppföljning av deltagarna under det halvår som följer efter det att åtgärderna avslutats.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar. Enligt ansökan kommer de grekiska myndigheterna bland annat att använda kriterier som ligger i linje med de kriterier som ingår i den grekiska genomförandeplanen för ungdomsgarantin (dvs. ungdomar som riskerar utestängning, hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshetens längd osv.) samt intresseanmälningar. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att beakta de sociala kriterierna och se till att urvalet av stödmottagare från fonden sker med full respekt för principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

4.  Europaparlamentet konstaterar att merparten av de begärda medlen ska gå till starta eget-bidrag (3 000 000 euro) och utbildningsåtgärder (2 960 000 euro).

5.  Europaparlamentet konstaterar att upp till 200 utvalda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar kommer att få ett maxbelopp på 15 000 euro i bidrag för att täcka etableringskostnaderna. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till företagsfrämjande genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd till bärkraftiga företagsinitiativ, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att maxbeloppet kommer att beviljas på särskilda villkor och beroende på de nystartade företagens bärkraft.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för utbildningsåtgärderna i denna ansökan är jämförbara med dem i tidigare ansökningar från Grekland. Parlamentet påpekar att det i liknande ansökningar från andra medlemsstater finns en variation i dessa kostnader.

7.  Europaparlamentet konstaterar att bidraget till förberedande åtgärder och åtgärder för förvaltning, information, marknadsföring, kontroll och rapportering uppgår till 1,96 % av den totala budgeten. Parlamentet konstaterar vidare att närmare hälften av denna budget enligt planen ska gå till information och marknadsföring.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

Cc: Thomas Händel


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet vid ett av dess kommande sammanträden.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0630 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 426 800 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 634 arbetstagare som har sagts upp från STX Finland Oy in Raumo, in Finland.

-          COM(2014)0662 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 918 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 760 arbetstagare som har sagts upp från GAD société anonyme simplifiée, i Frankrike.

-          COM(2014)0672 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 890 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 608 arbetstagare som har sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. och fem leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, i Italien.

-          COM(2014)0699 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 259 610 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 079 arbetstagare som har sagts upp från Fiat Auto Poland och 21 av dess underleverantörer, i Polen.

-          COM(2014)0701 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 25 937 813 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 5 213 arbetstagare som har sagts upp från Air France, i Frankrike.

-          COM(2014)0702 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 6 444 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 600 arbetstagare som har sagts upp från Odyssefs Fokas S.A., i Grekland.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänliga hälsningar

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Rättsligt meddelande