Postup : 2014/2170(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0064/2014

Předložené texty :

A8-0064/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0080

ZPRÁVA     
PDF 222kWORD 118k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená Itálií)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Daniele Viotti

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená Itálií)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–       s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EGF),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), (IID ze dne 2. prosince 2013) a zejména na článek 13 této dohody,

–       s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0064/2014),

A.     vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.     vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.     vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.     vzhledem k tomu, že dne 18. června 2014 podaly italské orgány žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool v návaznosti na propuštění 608 pracovníků společností Whirlpool Europe S.r.l., která působí v hospodářském odvětví podle klasifikace NACE Revize 2 oddíl 27 (Výroba elektrických zařízení), a jejími pěti dodavateli a odběrateli;

E.     vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.      bere na vědomí, že italské orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během čtyřměsíčního referenčního období dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli nebo odběrateli dotčeného podniku a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců; souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v uvedeném nařízení jsou splněny, a Itálie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.      bere na vědomí, že dne 18. června 2014 italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG a že dne 28. října 2014 Komise vydala hodnocení této žádosti; vítá, že Komise dodržela krátkou lhůtu 12 týdnů, kterou stanoví nařízení o EFG;

3.      bere na vědomí, že podle italských orgánů má světová hospodářská a finanční krize vážný dopad na rozhodování italských domácností při nákupu spotřebního zboží, neboť koupi produktů, zejména zboží dlouhodobé spotřeby, například domácích spotřebičů, důkladně zvažují;

4.      zdůrazňuje, že v důsledku hospodářské a finanční krize, jež vedla k významnému snížení spotřeby domácností, zaznamenal italský trh velkých domácích spotřebičů pokles z 3 174 miliard EUR v roce 2010 na 2 649 miliard EUR v roce 2013, tj. o 16,5 %;

5.      souhlasí s tím, že prudký pokles výroby domácích spotřebičů v letech 2008 až 2012 souvisí s hospodářskou a finanční krizí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(4), a že tedy Itálie má nárok na finanční pomoc z EFG;

6.      bere na vědomí, že do dnešního dne bylo odvětví výroby elektrických zařízení předmětem dvou dalších žádostí o uvolnění prostředků z EFG(5), jež se rovněž zakládaly na světové finanční a hospodářské krizi;

7.      konstatuje, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v provincii Trento, kde se počet nezaměstnaných od vypuknutí krize zdvojnásobil – z 2,9 % v roce 2007 vzrostl na 6,1 % v roce 2013; poukazuje na to, že pokles míry zaměstnanosti se projevil ve stavebnictví (- 10,3 %) i v průmyslu (- 2,4 %) a že počet nezaměstnaných v Trentinu v prvním čtvrtletí roku 2014 byl podle institutu ISTAT přibližně 18 700, přičemž počet osob zaregistrovaných na úřadech práce v této provincii je přibližně 41 800;

8.      bere na vědomí, že kromě 502 zaměstnanců propuštěných v referenčním období z podniku Whirpool, jenž je považován za primární podnik, bylo mezi způsobilé příjemce pomoci zahrnuto také 106 pracovníků propuštěných z pěti dodavatelských a odběratelských podniků Whirpoolu, takže se celkový počet příjemců, na něž jsou zaměřena opatření EFG, vyšplhal na 608 osob;

9.      bere na vědomí, že odhadované celkové náklady činí 3 150 000 EUR, z nichž 126 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek EFG činí 1 890 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

10.    vítá rozhodnutí italských orgánů, že v zájmu urychlené pomoci postiženým pracovníkům zahájí poskytování individualizovaných služeb dne 4. února 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný balík opatření, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančních prostředků z EFG;

11.    vítá skutečnost, že do jednání o opatřeních, která mají být podpořena, byli zahrnuti sociální partneři; dále oceňuje to, že odbory jsou zapojeny do monitorování provádění opatření a jejich případného přepracování, ale i do hodnocení výsledků; vítá rovněž skutečnost, že plánovaná opatření, jejich obsah a příslušné aspekty jejich provádění (včetně harmonogramu) byly předloženy a projednány s bývalými pracovníky společnosti Whirlpool ve výrobním závodě Spini di Gardolo v průběhu několika setkání (celkem 15), která se konala v období od února do března 2014, a že ze všech zaměstnanců, kteří se zúčastnili těchto setkání, se 393 osob zaregistrovalo k účasti na těchto opatřeních;

12.    bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají v: informačních schůzkách, přijetí a registraci, poradenství a odborném vedení, posouzení dovedností, obecném vzdělávání a rekvalifikaci, odborné přípravě, odborném vedení, pomoci při opětovném zapojení do pracovní činnosti a zahájení podnikání, příspěvcích při hledání zaměstnání, účastnických příspěvcích a příspěvcích na dojíždění a při zaměstnání pracovníka;

13.    konstatuje, že v případě 16,78 % cílových příjemců podpory se nejedná o občany EU; domnívá se, že určité prvky odborného vedení by mohly těmto příjemcům pomoci opětovně se začlenit na pracovní trh;

14.    je pro to, aby se vyhodnotily konkrétní výsledky školení, rekvalifikace a odborné přípravy, které budou účastníkům poskytnuty, aby bylo možné lépe posoudit účinnost přijatých opatření;

15.    vítá opatření spočívající v poskytování pomoci po opětovném zapojení do pracovní činnosti a pomoci při zahájení podnikání;

16.    domnívá se, že příspěvek při zaměstnání pracovníka slouží jako pobídka pro nové zaměstnavatele, aby tyto účastníky zaměstnali na dobu neurčitou nebo na alespoň 12 měsíců; bere na vědomí, že podle odhadů bude toto opatření využito u méně než poloviny (250) všech příjemců pomoci;

17.    vítá, že v rámci přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

18.    připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

19.    schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.    pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.

(5)

             EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 90.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená Itálií)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Dne 18. června 2014 Itálie podala žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Whirlpool Europe S.r.l. a u jejích pěti italských dodavatelů a odběratelů a svou žádost doplnila o další informace v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Itálie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 890 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 1 890 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost společnosti Whirlpool a návrh Komise

Dne 28. října 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Itálie, jež mají podpořit opětovné začlenění na trh práce zaměstnanců propuštěných společností Whirlpool Europe S.r.l, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 27 (Výroba elektrických zařízení), a jejími pěti dodavateli a odběrateli.

Jedná se o osmnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014, a týká se uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Itálie v celkové výši 1 890 000 EUR. Pomoc je určena celkem 608 příjemcům. Žádost byla Komisi zaslána dne 18 června 2014 a do 13. srpna 2014 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Italské orgány uvedly, že v roce 2009 došlo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize ke značnému hospodářskému poklesu na úrovni EU-28 a také na úrovni italského hospodářství. Tato recese má vážný dopad na rozhodování italských domácností o nákupu spotřebního zboží, neboť koupi produktů, zejména zboží dlouhodobé spotřeby, důkladně zvažují: spotřeba italských domácností ve čtyřech z pěti let během období 2009–2013 klesla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z tohoto důvodu zaznamenal italský trh velkých domácích spotřebičů pokles z 3 174 miliard EUR v roce 2010 na 2 649 miliard EUR v roce 2013, tj. o 16,5 % To vysvětluje, proč výroba těchto komodit v rámci oddílu 27 klasifikace NACE Revize 2 v EU-28 po šest let (2008–2013) neustále klesala.

V posledních letech Whirlpool investoval do výrobního závodu ve Spini di Gardolo. Kvůli poklesu poptávky po velkých domácích spotřebičích a následného omezení výroby se však investice nevyplatily. Skupina Whirlpool Europe, jež v první polovině roku 2013 v Evropě dosáhla akumulovaný schodek ve výši 14 miliónů USD, vypracovala obchodní plán na přizpůsobení své výrobní struktury tržní poptávce. Tento plán předpokládá uzavření závodů v Norrkoepingu (Švédsko) a Spini di Gardolo (Itálie).

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky budou zahrnovat informační schůzky, přijetí a registraci, poradenství a odborné vedení, posouzení dovedností, obecné vzdělávání a rekvalifikaci, odbornou přípravu, odborné vedení, pomoc při opětovném zapojení do pracovní činnosti a zahájení podnikání, příspěvky při hledání zaměstnání, účastnické příspěvky a příspěvky na dojíždění a při nástupu do zaměstnání.

Podle Komise představují popsané služby aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Italské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–      při přístupu k navrženým akcím a při jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–      jsou splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy pro hromadné propouštění;

–      pokud podniky po dočasném ukončení provozu pokračují ve své činnosti, dodržely své právní závazky upravující propouštění a příslušným způsobem své pracovníky zabezpečily;

–      navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použity na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

–      navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–      navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů;

–      finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Itálie Komisi informovala o těchto vnitrostátních zdrojích předběžného financování nebo spolufinancování: Whirlpool Europe S.r.l. (primární podnik) – částka 1 200 000 EUR na podporu bývalých zaměstnanců – a veřejné financování z INPS(4) – částka 60 000 EUR.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 890 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o osmnáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

            Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

ZP/ch D(2014)53726

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2014/010 IT/Whirpool předloženou Itálií (COM(2014)672 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2014/010 IT/Whirpool a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že je tato žádost založena na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 608 pracovníků propuštěných společností Whirlpool Europe S.r.l. („primární podnik“), která působí v hospodářském odvětví 27 klasifikace NACE Revize 2 („Výroba elektrických zařízení“), a jejími pěti dodavateli a odběrateli; vzhledem k tomu, že k propouštění v těchto podnicích došlo v regionu Provincia Autonoma di Trento (ITH2) v referenčním období od 10. prosince 2013 do 31. března 2014;

B)  vzhledem k tomu, že Itálie za účelem prokázání souvislosti mezi tímto propouštěním a celosvětovou finanční a hospodářskou krizí uvádí, že v roce 2009 došlo v důsledku této krize ke značnému hospodářskému poklesu na úrovni EU-28 a také na úrovni italského hospodářství;

C)  vzhledem k tomu, že v období 2009–2013 podstatně klesla spotřeba domácností v Itálii a k poklesu spotřeby došlo také na úrovni EU; vzhledem k tomu, že tato recese má vážný dopad na rozhodování italských domácností o nákupu spotřebního zboží, neboť koupi produktů, zejména zboží dlouhodobé spotřeby (k němuž se řadí také domácí spotřebiče), důkladně zvažují;

D)  vzhledem k tomu, že dostupné údaje potvrzují značný hospodářský pokles ve výrobě v odvětví 27 klasifikace NACE Revize 2, která zahrnuje také výrobu domácích spotřebičů pro EU i Itálii; vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářské a finanční krize, jež vedla k významnému snížení spotřeby domácností, zaznamenal italský trh velkých domácích spotřebičů pokles z 3174 miliard EUR v roce 2010 na 2649 miliard EUR v roce 2013, tj. o 16,5 %;

E)  vzhledem k tomu, že 69,41 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 30,59 % jsou ženy; vzhledem k tomu, že většina pracovníků (75,99 %) je ve věku 30–54 let, 10,20 % je ve věku 55–64 let a 13,81 % je ve věku 15–29 let;

F)  vzhledem k tomu, že propouštění ve společnosti Whirlpool Europe S.r.l. (před uzavřením jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu) a jejích dodavatelských a odběratelských podnicích bude mít závažný negativní dopad na regionální ekonomiku a ještě zhorší situaci v oblasti zaměstnanosti v Provincia di Trento, kde se míra nezaměstnanosti od vypuknutí krize zvýšila z 2,9 % v roce 2007 na 6,1 % v roce 2013.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o italské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí, že žádost je založena na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013; souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v uvedeném nařízení jsou splněny, a Itálie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že se jedná již o třetí žádost o podporu z EFG pro propuštěné pracovníky odvětví výroby elektrických zařízení, přičemž všechny žádosti byly založeny na kritériích týkajících se celosvětové finanční a hospodářské krize;

3.  konstatuje, že v případě 16,78 % cílových příjemců podpory se nejedná o občany EU; domnívá se, že určité prvky odborného vedení by mohly těmto pracovníkům pomoci s opětovným začleněním na pracovní trh;

4.  je pro to, aby se vyhodnotily konkrétní výsledky školení, rekvalifikace a odborné přípravy, které budou účastníkům poskytnuty, aby bylo možné lépe posoudit účinnost přijatých opatření;

5.  vítá opatření spočívající v poskytování pomoci po opětovném zapojení do pracovní činnosti a pomoci při zahájení podnikání;

6.  domnívá se, že příspěvek při zaměstnání pracovníka slouží jako pobídka pro nové zaměstnavatele, aby tyto účastníky zaměstnali na dobu neurčitou nebo na alespoň 12 měsíců; bere na vědomí, že podle odhadů bude toto opatření využito u méně než poloviny (250) všech příjemců pomoci;

7.  připomíná, že podle článku 7 nařízení by měl koordinovaný balíček individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měl by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

8.  vítá skutečnost, že do jednání o opatřeních, která je třeba podpořit, byli zapojeni i sociální partneři; dále oceňuje to, že odbory jsou zapojeny do monitorování provádění opatření a jejich případného přepracování, ale i do hodnocení výsledků.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel tři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru během některé z nadcházejících schůzí.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006; a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

-          COM(2014)0630 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 426 800 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 634 pracovníků propuštěných ze společnosti STX Finland OY v Raumě ve Finsku.

-          COM(2014)0662 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 918 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 760 pracovníků propuštěných ze společnosti GAD société anonyme simplifiée ve Francii.

-          COM(2014)0672 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 890 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 608 pracovníků propuštěných ze společnosti Whirlpool Europe S.r.l. a z pěti dodavatelských a výrobních podniků, kteří jsou odběrateli dotčené společnosti, v Itálii.

-          COM(2014)0699 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 259 610 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 1 079 pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland a z 21 dodavatelských podniků v Polsku.

-          COM(2014)0701 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 25 937 813 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 5 213 pracovníků propuštěných ze společnosti Air France ve Francii.

-          COM(2014)0702 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 6 444 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 600 pracovníků propuštěných ze společnosti Odyssefs Fokas S.A. v Řecku.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že tento výbor nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právní upozornění