Postup : 2014/2185(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2014

Předložené texty :

A8-0065/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0083

ZPRÁVA     
PDF 226kWORD 115k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Marco Zanni

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) ( IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0065/2014),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Francie předložila žádost EGF/2013/014 FR/Air France o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 5 213 zaměstnanců během referenčního období od 1. července 2013 do 31. října 2013 a po něm z důvodu poklesu podílu Unie na trhu letecké dopravy, přičemž se očekává, že se budou příslušná opatření vztahovat na 3 886 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení EFG byly splněny; souhlasí proto s Komisí v tom, že Francie má nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  bere na vědomí, že francouzské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. prosince 2013 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 24. července 2014 a že závěrečné hodnocení této žádosti vydala Komise dne 11. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí francouzských orgánů zahájit ode dne 6. listopadu 2012 – tedy se značným předstihem před vlastní žádostí o poskytnutí finanční podpory z EFG a konečným rozhodnutím o navrženém koordinovaném souboru opatření – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  má za to, že propouštění zaměstnanců podniku Air France je spojeno s významnými strukturálními změnami v celosvětovém obchodu v důsledku globalizace, přičemž podíl Unie na trhu letecké dopravy poklesl zejména z důvodu pozoruhodného růstu tří velkých leteckých společností v oblasti Perského zálivu a tento vývoj ještě dále umocnila celosvětová finanční a hospodářská krize;

5.  bere na vědomí, že podle očekávání bude mít propouštění zaměstnanců podniku Air France negativní dopad na region Île-de-France, jenž je zároveň stižen dalším hromadným propouštěním zaměstnanců, neboť v roce 2014 došlo k úplnému ukončení výroby automobilů v továrně podniku Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnay;

6.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje v zájmu opětovného začlenění 3 886 propuštěných pracovníků na trh práce následující opatření: poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky, odbornou přípravu, příspěvky na založení podniku, pravidelnou informační a komunikační činnost, příspěvky na rekvalifikaci, příspěvky na mobilitu;

7.  vítá skutečnost, že pro příspěvek na rekvalifikaci, který bude vyplácen ve výši 70 % poslední hrubé mzdy pracovníků do konce tzv. congé de reclassement, byla vyhrazena částka 21 580 020 EUR; konstatuje, že podle nařízení (EU) č. 1309/2013 je podíl těchto příspěvků omezen na výši 35 % z celkové částky podpory poskytnuté pro daný případ, avšak zdůrazňuje, že Francie předložila svou žádost podle nařízení (ES) č. 546/2009(5), jež se použije na žádosti předložené do konce roku 2013 a jež umožňuje mnohem liberálnější využití peněžních prostředků pro zvláštní příspěvky, jakými jsou příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na založení podniku;

8.  vyslovuje se proti využití EFG k financování propouštění zaměstnanců; zdůrazňuje, že tento fond by měl být využíván k poskytování pomoci při opětovném začleňování pracovníků na trh práce;

9.  připomíná, že peněžní prostředky by měly napomáhat opětovnému začleňování příjemců na pracovní trh, a nikoli sloužit jako náhrada mzdy po propuštění; konstatuje, že tohoto účelu lze lépe dosáhnout prostřednictvím ustanovení nyní platného nařízení (EU) č. 1309/2013;

10. vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery: odborná příprava, poradenské služby pro pracovníky, příspěvky na založení podniku, příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na mobilitu;

11. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12. s politováním konstatuje, že většina propuštěných pracovníků je ve věku od 55 do 64 let; vítá odstupňované podněty obsažené v rámci opatření příspěvku na založení podniku, jež mají podpořit nábor zaměstnanců ve věku nad 55 let;

13. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14. konstatuje, že informace, jež byly poskytnuty ke koordinovanému souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, neuvádějí údaje o doplňkovosti k opatřením financovaným strukturálními fondy, ale odkazují k písemné dohodě uzavřené s propouštějícím podnikem, jenž se zavázal k tomu, že mu po dobu provádění výše uvedených opatření nebude na tato opatření poskytován finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

16. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř.věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(2),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem pomoci těmto pracovníkům při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)  Francie předložila dne 20. prosince 2013 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním zaměstnanců podniku Air France a až do 24. července 2014 ji doplňovala o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006; Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 25 937 813 EUR.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Francie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 25 937 813 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

            Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost týkající se Air France a návrh Komise

Dne 11. listopadu 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Francie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku závažných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, na trh práce.

Jedná se o dvacátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014. Týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 25 937 813 EUR ve prospěch Francie. Týká se propuštění 3 886 zaměstnanců v referenčním období od 1. července 2013 do 31. října 2013 a po něm, avšak v rámci stejného postupu kolektivního propouštění zaměstnanců. Žádost vychází z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, které stanoví, že během doby čtyř měsíců musí být propuštěno nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku v tomtéž členském státě.

Žádost byla Komisi zaslána dne 20. prosince 2013. Komise dospěla k závěru, že žádost splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG uvedené v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006.

Podle údajů poskytnutých francouzskými orgány prodělala mezinárodní letecká doprava značný hospodářský otřes, zejména v důsledku poklesu podílů EU na tomto trhu. V období 2008–2012 vzrostla celosvětová doprava o 4,6 % ročně v rámci dlouhodobého růstového trendu, jenž je zaznamenáván od roku 1970. Letecká doprava mezi Evropou a okolním světem však roste pomaleji (o 2,4 %), což vedlo ke snížení podílu EU-27 na trhu s leteckou dopravou vyjádřeného příjmem na osobokilometr.

Údaje, jež jsou pro rok 2013(4) k dispozici, naznačují, že tento vývoj prokázaný z období 2008–2012 dále pokračuje. Růst v Evropě se zvýšil v roce 2013 o 3,8 % oproti roku 2012, což je pod celosvětovým průměrem (5,2 %), a měřeno v příjmu na osobokilometr dosahuje 38% podílu na celosvětové letecké dopravě, což představuje oproti roku 2012 pokles o jeden procentní bod. Blízkovýchodní region zůstává i nadále nejrychleji se rozvíjejícím regionem světa, jenž zaznamenal v roce 2013 růst o 10,9 % a na celosvětové dopravě se podílí 9 %.

Dopady těchto změn ve struktuře obchodu byly ještě umocněny dalšími faktory, jimiž jsou například pokles poptávky v důsledku hospodářské krize a růst cen ropy (pohonné hmoty někdy představují téměř jednu třetinu z celkových nákladů na cestovní místo / kilometr).

Francouzské orgány v neposlední řadě argumentují tím, že nikým neočekávaný růst dálkových flotil tří nejvýznamnější společností v regionu Perského zálivu byl pozoruhodný.

Koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 3 886 propuštěných pracovníků na trh práce: poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky, odbornou přípravu, příspěvek na založení podniku, pravidelnou informační a komunikační činnost, příspěvek na rekvalifikaci, příspěvek na mobilitu.

Opatření, jejichž realizace započala dne 6. listopadu 2012, vytvářejí podle francouzských orgánů koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které představují aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je opětovné začlenění pracovníků na trh práce.

Pokud jde o kritéria obsažená v článku 6 nařízení (ES) č. 1927/2006, francouzské orgány ve své žádosti potvrzují, že:

•   finanční příspěvek z EFG nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky;

•   tato opatření poskytnou podporu jednotlivým pracovníkům a nebudou použita k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

•   na tato opatření nebude poskytnuta finanční podpora z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie.

Pokud jde o řídící a kontrolní systémy, oznámila Francie Komisi, že finanční příspěvek bude spravovat oddělení Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ministerstva práce, zaměstnanosti a zdravotnictví. Platby bude v rámci tohoto ministerstva řídit Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finanční, rozpočtový a řídící útvar). Certifikaci zajistí oddělení Pôle de Certification Generálního ředitelství pro veřejné finance v Nantes.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 25 937 813 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 51).

Jedná se o dvacátý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu do této doby v roce 2014 předložen.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

            http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)56456

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí Francie EFG/2013/014 FR/Air France (COM(2014)701)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2013/014 FR/Air France a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost vychází z čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a týká se 5 213 zaměstnanců, kteří byli propuštěni francouzským podnikem Air France v referenčním období od 1. července 2013 do 31. října 2013;

B)  vzhledem k tomu, že francouzské orgány tuto žádost zdůvodnily tím, že letecká doprava prodělala značný hospodářský otřes, zejména v důsledku poklesu podílů EU na tomto trhu;

C)  vzhledem k tomu, že francouzské orgány dále uvádějí, že dopady těchto změn ve struktuře obchodu, kvůli nimž došlo k oslabení pozice podniku Air France na trhu, byly ještě umocněny dalšími faktory, jimiž jsou například pokles poptávky v důsledku hospodářské krize a růst cen ropy;

D)  vzhledem k tomu, že 59,75 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 40,25 % jsou ženy; vzhledem k tomu, že 68,94 % pracovníků je ve věku 55 až 64 let a 31,03 % pracovníků je ve věku mezi 25 a 54 lety;

E)  vzhledem k tomu, že většina (72,13 %) z propuštěných pracovníků náleží do kategorie technických pracovníků a pracovníků dozoru, 15,62 % do kategorie vedoucích pracovníků střední úrovně, 10,47 % do kategorie zaměstnanců a pracovníků a 1,78 % do kategorie vyššího vedení;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy týkající se francouzské žádosti:

1.  shoduje se s Komisí na tom, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou splněny a že Francie má tudíž podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek; poukazuje ovšem na velmi vysokou výši požadované částky; je si vědom, že právní základ neumožňuje Komisi, aby požadovanou částku snížila;

2.  konstatuje, že tato žádost představuje s ohledem na požadovanou částku financování dosud vůbec nejvyšší objem prostředků, o nějž bylo zažádáno od zřízení EFG;

3.  má za to, že v důsledku více žádostí takového rozsahu by mohlo hrozit vyčerpání fondu a pro přiměřenější žádosti by tak nemusel zbývat dostatek finančních prostředků; konstatuje, že rezervy dosud nikdy nebyly vyčerpány v plné míře;

4.  bere na vědomí, že uvedená žádost byla předložena podle dřívějšího nařízení o EFG, jež umožňovalo liberálnější využití prostředků na zvláštní příspěvky, jako je např. příspěvek na rekvalifikaci a příspěvek na založení podniku;

5.  konstatuje, že vzhledem ke konkrétní situaci dotčeného podniku zaměstnavatel odpovídá za úhradu veškerých nákladů na doprovodná opatření, aby propuštěným pracovníkům zajistil opětovné zaměstnání; v této souvislosti proto konstatuje, že na podporu bývalých pracovníků Air France nejsou plánována žádná veřejná opatření;

6.  lituje rozhodnutí o tom, že na odbornou přípravu, tj. na aktivní opatření na pracovním trhu, bude vynaloženo pouze 6,28 % z 51,8 milionu EUR podpory (z nichž je 26 milionů EUR poskytnuto ze zdrojů EU); je přesvědčen o tom, že tím dochází k odklonu od zásad, k jejichž naplnění byl EFG zřízen; konstatuje, že vysoký objem příspěvků vyhrazený podle této žádosti na individualizované služby (42 %) by nesplňoval požadavky nynějšího znění uvedeného nařízení (maximální limit 35 %);

7.  připomíná, že finanční podpora by měla napomáhat opětovnému začleňování příjemců na trh práce, a nikoli jim poskytovat náhradu mzdy po jejich propuštění; konstatuje, že uvedeného účelů lze lépe dosáhnout pomocí nyní platných ustanovení uvedeného nařízení;

8.  s politováním konstatuje, že většina propuštěných pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety; vítá odstupňované podněty v rámci opatření pro zakládání podniků, jež slouží k náboru pracovníků ve věku nad 55 let;

9.  konstatuje, že výdaje na provedení EFG jsou v proporčním porovnání s výdaji na objem požadovaný pro individualizované služby nižší; s politováním konstatuje, že žádné prostředky nebyly vyhrazeny zvlášť na informační účely a zvyšování povědomí, což by bylo zejména zapotřebí a vhodné pro komunikaci o provádění a výsledcích této konkrétní žádosti.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel tři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru během některé z nadcházejících schůzí.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006; a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

-          COM(2014)0630 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 426 800 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 634 pracovníků propuštěných ze společnosti STX Finland OY v Raumě ve Finsku.

-          COM(2014)0662 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 918 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 760 pracovníků propuštěných ze společnosti GAD société anonyme simplifiée ve Francii.

-          COM(2014)0672 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 890 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 608 pracovníků propuštěných ze společnosti Whirlpool Europe S.r.l. a z pěti dodavatelských a výrobních podniků, kteří jsou odběrateli dotčené společnosti, v Itálii.

-          COM(2014)0699 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 259 610 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 1 079 pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland a z 21 dodavatelských podniků v Polsku.

-          COM(2014)0701 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 25 937 813 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 5 213 pracovníků propuštěných ze společnosti Air France ve Francii.

-          COM(2014)0702 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 6 444 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 600 pracovníků propuštěných ze společnosti Odyssefs Fokas S.A. v Řecku.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že tento výbor nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právní upozornění