Postup : 2014/0332(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0066/2014

Předložené texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0097

ZPRÁVA     *
PDF 180kWORD 249k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Výbor pro rozvoj

Zpravodajové: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 DOPIS VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0704),

–       s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0250/2014),

–       s ohledem na dopis Výboru pro rozpočtovou kontrolu,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–         s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0066/2014),

A.     vzhledem k tomu, že z aktuálních statistických revizí schválených členskými státy vyšlo najevo, že některé členské státy po několik let neodváděly své příspěvky do rozpočtu Unie v takové výši, jak by měly, zatímco jiné členské státy přeplácely; vzhledem k tomu, že k těmto odchylkám vedly významné statistické změny, které členské státy oznámily;

B.     vzhledem k tomu, že platná pravidla, jež byla jednomyslně schválena v Radě, by vedla k rychlé opravě těchto nedoplatků a přeplatků;

C.     vzhledem k tomu, že obecně členské státy v minulosti odváděly své příspěvky do rozpočtu Unie na základě HND a DPH, v plné výši a bez výrazných prodlev, a to dokonce i navzdory krizi a silnému tlaku na veřejné rozpočty;

D.     vzhledem k tomu, že některé členské státy, které profitovaly z toho, že jejich HND byl dříve podhodnocen, odmítly splatit dlužné částky v zákonné lhůtě;

E.     vzhledem k tomu, že Rada vyzvala Komisi, aby předložila návrh na řešení této situace a za tímto účelem změnila dotčená pravidla a umožnila prodloužení lhůty a postupné splácení dlužných částek;

F.     vzhledem k tomu, že v souladu s probíhajícím přezkumem právních předpisů se sedm členských států rozhodlo neuhradit do rozpočtu EU své příslušné zůstatky HND a DPH k prvnímu pracovnímu dni prosince 2014; vzhledem k tomu, že Komise následně přezkoumala částky uvedené původně v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 s přihlédnutím k částkám, které byly k tomuto datu skutečně poskytnuty;

G.     vzhledem k tomu, že tento návrh byl předložen, poté co orgány dokončily legislativní proces zahájený v roce 2011, v jehož rámci provedly revizi právních předpisů o vlastních zdrojích Unie, přičemž tento nový soubor předpisů ještě nestačil vstoupit v platnost;

H.     vzhledem k tomu, že tento návrh je součástí širšího vyjednávacího balíčku o opravných rozpočtech na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

I.      vzhledem k tomu, že v zájmu transparentnosti by měla být Parlamentu každý rok v rámci rozpočtového procesu předložena zpráva s výpočty příspěvků a s podkladovými údaji o úpravách přeplatku podle DPH a HND, přičemž by mu měla být poskytnuta dostatečná doba na přezkum, a dále by mu měla být oznámena rozhodnutí členských států o termínech a výši splátek;

J.      vzhledem k tomu, že by proto mělo být náležitým způsobem změněno nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000,

1.      zdůrazňuje, že tento návrh na změnu nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 byl předložen v reakci na jednorázové důsledky uplatňování tohoto nařízení pro určité členské státy;

2.      vyjadřuje politování nad tím, že Rada přisoudila vyšší prioritu rozhodnutí o odložení plateb upravených příspěvků členských států před vymezením svého vyjednávacího postoje pro jednání o rozpočtech na roky 2014 a 2015, který přijala až poslední den jedenadvacetidenního dohodovacího období podle článku 314 SFEU; tato skutečnost přispěla k tomu, že dohodovací výbor nedosáhl dohody;

3.      zdůrazňuje, že Rada jednomyslně žádá flexibilní a naprosto prioritní rozhodování o lhůtách pro příspěvky členských států do rozpočtu Unie, avšak že řada delegací v Radě tento princip odmítá uplatňovat v souvislosti s hladkým uplatňováním VFR 2014–2020 a zejména včasným poskytováním plateb z rozpočtu Unie jejich příjemcům;

4.      je znepokojen návrhem na další rozšíření pravomocí členských států, pokud jde o stanovování lhůt pro odvádění jejich dodatečných příspěvků pocházejících z úprav HND do rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že tak vzniká precedens, který by mohl mít dopad na finanční prostředky Komise, načasování plateb z rozpočtu Unie příjemcům a konečně na hodnověrnost rozpočtu Unie;

5.      zdůrazňuje, že tento návrh ještě více komplikuje systém vlastních zdrojů a má za cíl změnu legislativy, která bude brzy nahrazena již schválenými právními předpisy se zpětnou účinností; vzhledem k těmto skutečnostem zdůrazňuje, že zásadní roli při formulaci návrhů na odstranění nedostatků v současném systému má skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje;

6.      uznává však, že mimořádně vysoké částky úprav provedené v roce 2014 ve vlastních zdrojích, které vycházejí z DPH a HND, mohou pro určité členské státy představovat velkou finanční zátěž;

7.      zdůrazňuje, že návrh Komise je součástí širšího vyjednávacího balíčku, který zahrnuje i opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočet na rok 2015, a proto jej nezamítne;

8.      schvaluje pozměněný návrh Komise;

9.      vyzývá Komisi, aby svůj návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 SFEU a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

10.    vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

11.    vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

12.    pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Nařízení (ES, EURATOM) č. 1150/2000

Čl. 10 – odst. 7 a – pátý pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou použít první pododstavec pouze tehdy, pokud o svém rozhodnutí a o dni či dnech zapsání částky úprav na účet podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení informovaly Komisi před prvním prosincovým pracovním dnem.

Členské státy mohou použít první pododstavec pouze tehdy, pokud o svém rozhodnutí a o dni či dnech zapsání částky úprav na účet podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení informovaly Komisi před prvním prosincovým pracovním dnem. Komise informuje o takovém rozhodnutí, počtu splátek, výši každé splátky a termínech vkladu na účet Evropský parlament, Radu a dotčené členské státy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Nařízení (ES, EURATOM) č. 1150/2000

Čl. 10 – odst. 8

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

Odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8. Operace uvedené v odstavcích 4 až 7 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny.“

„8. Operace uvedené v odstavcích 4 až 7 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny. Komise informuje Evropský parlament a Radu o změnách příjmů podle tohoto článku.“


DOPIS VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU

Jean Arthuis

předseda

Rozpočtový výbor

ASP 9G205

Evropský parlament

Věc: Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

Vážený pane předsedo,

s ohledem na mimořádně vysoký objem dodatečných plateb, které musí některé členské státy odvést v důsledku úprav vlastních zdrojů z HND za rok 2014, předložila Komise Radě návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění nařízení č. 1150/2000 o systému vlastních zdrojů Společenství. Rada se rozhodla v této záležitosti konzultovat Parlament a Účetní dvůr.

Jako příslušný výbor pro tento návrh byl určen Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu dostal možnost vypracovat stanovisko. Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní dokument, nemůže Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) použít standardní postup pro vypracování stanoviska, a proto se rozhodl, že svůj postoj vyjádří formou dopisu. Váš výbor takto bude schopen zohlednit stanovisko výboru CONT, aniž by se narušil harmonogram jeho práce.

Výbor CONT výše uvedený návrh Komise vítá, protože členským státům poskytuje potřebnou flexibilitu v rozhodování o tom, jak splatí dlužnou částku stanovenou po úpravě jejich příspěvku (vlastní zdroje) na základě daně z přidané hodnoty (DPH) a  hrubého národního důchodu (HND) podle nařízení č. 1150/2000, pokud je celková částka mimořádně vysoká.

Výbor CONT trvá na tom, že jsou-li v roce 2014 úpravy vlastních zdrojů z HND v případě některých členských států mimořádně vysoké, je to způsobeno tím, že běžné roční úpravy, které se každý rok provádějí v první prosincový pracovní den, se zkombinovaly s významnými opravami, které členské státy provádějí ve svých údajích o HND za předchozí roky, zejména pak od roku 2002.

Výbor konstatuje, že tato situace souvisí s časově velmi náročným cyklem Komise pro ověřování údajů o HND používaných pro účely vlastních zdrojů a s tím, že její útvary příliš soustavně využívají obecné a zvláštní výhrady.

Výbor v souladu s doporučením ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 11/2013 zdůrazňuje, že „tyto (obecné) výhrady by měly být omezeny na výjimečné případy, kdy existují významná rizika toho, že nebudou chráněny finanční zájmy EU, například pokud členský stát provádí velkou revizi během cyklu ověřování nebo v nepravidelných intervalech“.

Výbor CONT trvá na tom, že metody ověřování Eurostatu musí zohlednit doporučení Účetního dvora, aby byla v praxi dodržována zásada rovného zacházení s členskými státy.

S pozdravem

Dr. Inge Gräßle


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právní upozornění