Menetlus : 2014/0332(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2014

Esitatud tekstid :

A8-0066/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0097

RAPORT     *
PDF 168kWORD 238k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Eelarvekomisjon

Raportöörid: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0704),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0250/2014),

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni kirja,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0066/2014),

A.     arvestades, et liikmesriikide poolt kokku lepitud kõige viimastel statistiliste andmete läbivaatamistel selgus, et teatavad liikmesriigid on liidu eelarvesse kantava osamaksuna maksnud aastaid liiga väikese summa ja samas on liikmesriike, kes on maksnud liiga palju; arvestades, et need kõrvalekalded olid ajendatud liikmesriikide teatatud suurtest statistilistest muutustest;

B.     arvestades, et praegu kehtivate, nõukogu poolt ühehäälselt vastu võetud eeskirjade kohaselt oleks liiga väikesi ja liiga suuri osamakse kiiresti korrigeeritud;

C.     arvestades, et üldjuhul kandsid liikmesriigid varem isegi kriisi ja suurte eelarvepiirangute ajal kogurahvatulul põhinevad ja käibemaksupõhised osamaksud liidu eelarvesse märkimisväärse viivituseta täies mahus;

D.     arvestades, et teatavad liikmesriigid, kes said kasu sellest, et nende kogurahvatulu hinnati kunagi tegelikkusest väiksemaks, väljendasid vastuseisu maksmisele kuuluvate lisasummade tasumisele õiguspäraseks tähtajaks;

E.     arvestades, et nõukogu palus komisjonil teha selle olukorra lahendamiseks uus ettepanek, muutes asjaomaseid eeskirju ja lubades maksmisele kuuluvate summade tasumisel tähtaega pikendada ja teha osalisi makseid;

F.     arvestades, et kooskõlas käimasoleva õigusaktide läbivaatamisega otsustas seitse liikmesriiki mitte kanda oma vastavaid käibemaksupõhiste omavahendite ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldosid ELi kontole 2014. aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval; arvestades, et seejärel vaatas komisjon läbi algselt paranduseelarve projekti nr 6/2014 kantud summad, võttes arvesse sel kuupäeval tegelikult kättesaadavaks tehtud summasid;

G.     arvestades, et see toimub ajal, mil institutsioonid on just lõpetanud 2011. aastal alanud omavahendeid käsitlevate õigusaktide läbivaatamise seadusandliku protsessi, ja isegi enne selle uue õigusaktide paketi jõustumist;

H.     arvestades, et käesolev ettepanek kuulub 2014. aasta paranduseelarveid ja 2015. aasta eelarvet puudutavasse suuremasse läbirääkimispaketti;

I.      arvestades, et läbipaistvuse huvides tuleks Euroopa Parlamendile esitada eelarvemenetluse raames igal aastal aruanne käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldo korrigeerimistega seotud arvutuste ja korrigeerimiste aluseks olevate andmete kohta, võimaldades piisavalt aega selle läbivaatamiseks, ning liikmesriikide otsusest osaliste maksete kuupäevade ja suuruse kohta tuleks Euroopa Parlamendile teada anda;

J.      arvestades, et määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 tuleks seetõttu vastavalt muuta;

1.      rõhutab, et käesolev ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, põhineb selle määruse kohaldamise ühekordsetel tagajärgedel teatavate liikmesriikide jaoks;

2.      peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide osamaksude korrigeerimise edasilükkamine oli nõukogu jaoks tähtsam kui 2014. ja 2015. aasta eelarvet käsitlevateks läbirääkimisteks seisukoha võtmine, mis toimus alles Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud 21-päevase lepitusperioodi viimasel päeval, mis oli osaliselt selle põhjuseks, et lepituskomitee kokkuleppele ei jõudnud;

3.      rõhutab, et paindlikkusest ja kiirusest, mida nõukogu liidu eelarvesse makstavate liikmesriikide osamaksude ajakavaga seoses ühehäälselt nõuab, on paljud nõukogu delegatsioonid 2014.−2020. aasta finantsraamistiku sujuva rakendamise ja eriti liidu eelarvest toetuse saajatele maksete õigeaegse tasumise puhul keeldunud;

4.      on mures selle pärast, et ettepaneku kohaselt soovitakse liikmesriikidele anda kogurahvatulul põhinevate omavahendite korrigeerimisest tulenevate liidu eelarvesse makstavate täiendavate osamaksude ajakava osas suurem kaalutlusõigus; rõhutab, et see loob pretsedendi, mis võib mõjutada komisjoni rahavooge, liidu eelarvest toetuse saajatele maksete tegemise ajakava ja seega ka liidu eelarve usaldusväärsust;

5.      rõhutab, et käesolev ettepanek muudab omavahendite süsteemi isegi veel keerulisemaks ja selle eesmärk on muuta õigusakte, mis peagi asendatakse tagasiulatuvalt juba kokkulepitud õigusaktidega; rõhutab seoses sellega, et kõrgetasemelisel omavahendite töörühmal on praeguse süsteemi puuduste kõrvaldamiseks ettepanekute esitamisel väga oluline roll;

6.      tunnistab aga käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite 2014. aasta korrigeerimiste erakordselt suuri summasid, mis võivad teatavate liikmesriikide eelarvele suure koormuse tekitada;

7.      rõhutab, et komisjoni ettepanek on osa suuremast läbirääkimispaketist, mis puudutab 2014. aasta paranduseelarveid ja 2015. aasta eelarvet, ja on seetõttu otsustanud seda mitte tagasi lükata;

8.      kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

9.      palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

10.    palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

11.    palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 2

Määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000

Artikkel 10 – lõige 7 a – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kohaldada esimest lõiku ainult juhul, kui nad on enne detsembri esimest tööpäeva teatanud komisjonile oma otsusest ning kuupäevast või kuupäevadest, mil korrigeerimiste summa kantakse käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 osutatud kontole.

Liikmesriigid võivad kohaldada esimest lõiku ainult juhul, kui nad on enne detsembri esimest tööpäeva teatanud komisjonile oma otsusest ning kuupäevast või kuupäevadest, mil korrigeerimiste summa kantakse käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 osutatud kontole. Komisjon annab kõigist sellistest otsustest Euroopa Parlamendile ja nõukogule teada, esitades muu hulgas teabe asjaomaste liikmesriikide, osaliste maksete arvu, iga osalise makse summa ja kontole kandmise kuupäevade kohta.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000

Artikkel 10 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Lõigetes 4 kuni 7 nimetatud toimingud kujutavad endast muudatusi selle eelarveaasta tuludes, mille kestel toimingud sooritatakse.”

„8. Lõigetes 4 kuni 7 nimetatud toimingud kujutavad endast muudatusi selle eelarveaasta tuludes, mille kestel toimingud sooritatakse. Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva artikli alusel tuludes tehtud muudatustest aru.


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI KIRI

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 9G205

Euroopa Parlament

Teema: Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom

Austatud härra Arthuis

Kuna mõned liikmesriigid peavad kogurahvatulul põhinevate omavahendite korrigeerimise tõttu 2014. aastal tegema kättesaadavaks väga suured täiendavad summad, esitas komisjon nõukogule ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 1150/2000 EÜ omavahendite süsteemi kohta. Nõukogu otsustas selle ettepaneku üle parlamendi ja kontrollikojaga konsulteerida.

Ettepanekut käsitleb eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjonil on võimalik selle kohta arvamust avaldada. Menetluse kiireloomulisuse tõttu ei ole eelarvekontrollikomisjonil võimalik järgida tavapärast arvamuse esitamise menetlust ning seetõttu otsustas eelarvekontrollikomisjon esitada arvamuse kirja kujul. See võimaldab eelarvekomisjonil võtta arvesse eelarvekontrollikomisjoni arvamust, kuid samal ajal saab menetlus eelarvekomisjonis jätkuda.

Eelarvekontrollikomisjon avaldab heameelt komisjoni eespool nimetatud ettepaneku üle, sest see annab liikmesriikidele vajaliku paindlikkuse otsustada, kuidas teha kättesaadavaks määruses nr 1150/2000 osutatud käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate osamaksude (omavahendite) korrigeerimise tõttu nõutavad summad, juhul kui kogusumma on väga suur.

Eelarvekontrollikomisjon rõhutab asjaolu, et juhul kui kogurahvatulul põhinevate omavahendite korrigeerimine on 2014. aastal mõne liikmesriigi puhul väga suur, on selle põhjuseks tavapärane, igal aastal detsembri esimesel tööpäeval toimuv korrigeerimine koos oluliste muudatusega, mida liikmesriigid on oma varasemate aastate kogurahvatulu andmetesse teinud, eriti alates 2002. aastast.

Eelarvekontrollikomisjon märgib, et see olukord on seotud asjaoluga, et omavahendite jaoks kasutatavate kogurahvatulu andmete kontrollimine võtab komisjonil ülemäära kaua aega ning komisjon kasutab liiga süsteemselt oma talituste üldisi ja erireservatsioone.

Eelarvekontrollikomisjon rõhutab Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 11/2013 antud soovitust, et „seda tüüpi (üldised) reservatsioonid peaksid piirduma erakorraliste juhtumitega, kui on tegemist olulise riskiga, et ELi finantshuvid pole kaitstud, näiteks kui liikmesriik teeb kontrollitsükli ajal suure muudatuse või teeb seda ebakorrapäraste ajavahemike tagant”.

Eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Eurostat peab oma kontrollimetoodika puhul järgima kontrollikoja soovitusi, et lähtuda praktikas täielikult liikmesriikide võrdse kohtlemise põhimõttest.

Lugupidamisega

Dr Inge Gräßle


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Õigusalane teave