Procedūra : 2014/0332(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0066/2014

Pateikti tekstai :

A8-0066/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0097

PRANEŠIMAS     *
PDF 177kWORD 250k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

(COM(2014) 0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 BIUDŽETO KONTROLĖS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

(COM(2014) 0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014) 0704),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–0250/2014),

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto laišką,

-      atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

-      atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0066/2014),

A.     kadangi, atsižvelgus į naujausias statistines peržiūras, dėl kurių susitarė valstybės narės, pasirodė, kad per kelerius metus kai kurios valstybės narės sumokėjo per mažai joms privalomų sumokėti įnašų į Sąjungos biudžetą, o kitos sumokėjo per daug; kadangi šie nukrypimai atsirado dėl didelių statistinių pokyčių, apie kuriuos pranešė valstybės narės;

B.     kadangi, jeigu būtų taikomos šiuo metu galiojančios taisyklės, dėl kurių vieningai susitarta Taryboje, šie per dideli ir per maži įnašai būtų nedelsiant pakoreguoti;

C.     kadangi praeityje, kaip taisyklė, valstybės narės pernelyg nevėluodamos į Sąjungos biudžetą mokėjo visas savo BNP ir PVM pagrįstų įnašų sumas, net ir krizės ir labai didelių fiskalinių suvaržymų aplinkybėmis;

D.     kadangi kai kurios valstybės narės, kurios naudojosi tuo, kad anksčiau jų BNP buvo nepakankamai vertinamas, pareiškė nenorą sumokėti privalomų mokėti papildomų sumų iki teisės aktais nustatyto termino;

E.     kadangi Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų prisiderinta prie tokios padėties ir pakeistos atitinkamos taisyklės sudarant sąlygas atidėti ir mokėti dalimis mokėtinas sumas;

F.     kadangi, atsižvelgdamos į vykstantį teisės akto persvarstymą, septynios valstybės narės nusprendė neperversti į ES sąskaitą savo atitinkamų BNP ir PVM balansų pirmąją 2014 m. gruodžio mėn. darbo dieną; kadangi Komisiją vėliau persvarstė sumas, iš pradžių įrašytas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, atsižvelgdama į sumas, kurios tą dieną iš tikrųjų buvo patiektos;

G.     kadangi šių veiksmų imtasi iš karto po to, kai institucijos užbaigė teisėkūros procesą, pradėtą 2011 m., siekiant persvarstyti nuosavų išteklių teisės aktus, ir net prieš šio naujo teisės aktų rinkinio įsigaliojimą;

H.     kadangi šis pasiūlymas sudaro didesnio derybų dokumentų rinkinio, susijusio su 2014 m. taisomaisiais biudžetais ir 2015 m. biudžetu, dalį;

I.      kadangi, siekiant skaidrumo, ataskaita dėl PVM ir BNP balanso patikslinimų apskaičiavimo ir pagrindžiamųjų duomenų turėtų būti kasmet pateikta Parlamentui vykdant biudžeto procedūrą, suteikiant pakankamai laiko ją apsvarstyti, taip pat Parlamentui turėtų būti pranešta apie valstybių narių sprendimą dėl dalinių įmokų datų ir dydžio;

J.      kadangi Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

1.      pabrėžia, kad šį pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 lėmė vienkartinės šio reglamento taikymo tam tikrose valstybėse narėse pasekmės;

2.      apgailestauja, kad nacionalinių įnašų patikslinimų atidėjimo klausimas Taryboje buvo svarbesnis negu siekis suformuoti derybinę poziciją derybose dėl 2014 ir 2015 m. biudžeto, kuri buvo nustatyta tik paskutinę taikinimo laikotarpio, trunkančio 21 dieną, kaip nustatyta SESV 314 straipsnyje, dieną ir taip prisidėta prie to, kad Taikinimo komitetui nepavyko pasiekti susitarimo;

3.      pabrėžia, kad lankstumo ir skubumo, kurių vieningai reikalauja Taryba, kai kalbama apie valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą laiką, nepaiso kelios jos delegacijos, kai siekiama sklandžiai įgyvendinti 2014–2020 m. DFP, ypač turint mintyje laiku sumokėtus mokėjimus Sąjungos biudžeto naudos gavėjams;

4.      reiškia susirūpinimą dėl pasiūlymo suteikti valstybėms narėms didesnę veiksmų laisvę jų papildomų įnašų, kuriuos lemia BNP patikslinimai, į Sąjungos biudžetą laiko požiūriu; pabrėžia, kad dėl to sukuriamas precedentas, kuris galėtų daryti poveikį Komisijos iždui, mokėjimų Sąjungos biudžeto naudos gavėjams laikui ir, galiausiai, Sąjungos biudžeto patikimumui;

5.      pabrėžia tai, kad pagal šį pasiūlymą nuosavų išteklių sistema pasidaro dar sudėtingesnė ir juo siekiama iš dalies pakeisti teisės aktus, kurie netrukus atgaline data bus pakeisti teisės aktais, dėl kurių jau susitarta; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagrindinis Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimu vaidmuo yra teikti pasiūlymus, kaip panaikinti dabartinės sistemos trūkumus;

6.      tačiau pripažįsta, kad 2014 m. padaryta nepaprastai daug PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimų, o tai kai kurioms valstybėms narėms gali sukurti didelę finansinę naštą;

7.      pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas – tai dalis didesnio derybų dokumentų rinkinio, įskaitant 2014 m. taisomuosius biudžetus ir 2015 m. biudžetą, taigi, susilaiko ir jo neatmeta;

8.      pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

9.      ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą, laikantis SESV 293 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 106a straipsnio;

10.    ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

11.    ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

12.    paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000

10 straipsnio 7 a dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą.

Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė savo sprendimą ir datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą. Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie kiekvieną tokį sprendimą, taip pat nurodo atitinkamas valstybes nares, dalinių įmokų skaičių, kiekvienos dalinės įmokos sumą ir įskaitymo į sąskaitas datas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000

10 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8 dalis pakeičiama taip:

„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“

„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“ Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pajamų pasikeitimų pagal šį straipsnį.


BIUDŽETO KONTROLĖS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

ASP 9G205

Europos Parlamentas

Tema: pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

Gerb. J. Arthuis,

atsižvelgiant į labai dideles papildomų lėšų sumas, kurias turi perversti kai kurios valstybės narės atlikus 2014 m. BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimus, Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1150/2000 dėl EB nuosavų išteklių sistemos. Taryba nusprendė dėl šio pasiūlymo pasikonsultuoti su Parlamentu ir Audito Rūmais.

Šio pasiūlymo nagrinėjimas buvo paskirtas Biudžeto komitetui suteikiant Biudžeto kontrolės komitetui galimybę pareikšti savo nuomonę. Dėl skubaus dokumento nagrinėjimo Biudžeto kontrolės komitetas negali vykdyti įprastos nuomonės procedūros, todėl jis priėmė sprendimą laiške pareikšti CONT komiteto nuomonę. Tai padės Jūsų komitetui atsižvelgti į CONT komiteto nuomonę ir tuo pat metu nepristabdys BUDG komiteto darbo tempo.

Biudžeto kontrolės komitetas palankiai vertina minėtą Komisijos pasiūlymą, nes juo valstybėms narėms užtikrinamas reikiamas lankstumas pervedant sumą, susidariusią dėl jų nacionalinių įnašų (nuosavi ištekliai), grindžiamų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP), patikslinimų, nurodytų Reglamente Nr. 1150/2000, kai bendra suma yra nepaprastai didelė.

Komitetas primygtinai teigia, kad kai kurių valstybių narių 2014 m. BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimai yra nepaprastai dideli dėl to, kad sutapo įprastas metinis patikslinimas, atliekamas kiekvienais metais pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną, ir didelio masto BNP duomenų peržiūros, kurias valstybės narės atliko ankstesniems metams, būtent nuo 2002 m.

Komitetas pažymi, kad ši padėtis susidarė dėl nepaprastai ilgai trunkančio bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) duomenų, naudojamų nuosaviems ištekliams nustatyti, tikrinimo ciklo, kurį vykdo Komisija, ir dėl to, kad jos tarnybos pernelyg sistemingai taiko bedrąsias ir specialiąsias išlygas.

Komitetas pabrėžia Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 11/2013 pateiktą rekomendaciją, kad tokios bendrosios išlygos turėtų būti daromos tik išimtiniais atvejais, kai kyla didelė rizika ES finansinių interesų apsaugai, pavyzdžiui, kai valstybė narė vykdo svarbią peržiūrą tikrinimo ciklo metu arba nereguliariai.

Biudžeto kontrolės komitetas primygtinai ragina Eurostatą atsižvelgti į Audito Rūmų pateiktas rekomendacijas, susijusias su tikrinimo metodologija, kad būtų visapusiškai laikomasi vienodo požiūrio į valstybes nares principo.

Pagarbiai

Dr Inge Gräßle


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Teisinis pranešimas