Procedura : 2014/0332(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0066/2014

Teksty złożone :

A8-0066/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0097

SPRAWOZDANIE     *
PDF 185kWORD 253k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

(COM(2014) 704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawcy: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PISMO KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

(COM(2014) 704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014) 704),

–       uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0250/2014),

–       uwzględniając pismo Komisji Kontroli Budżetowej,

-      uwzględniając art. 59 Regulaminu,

-      uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0066/2014),

A.     mając na uwadze, że z ostatnich korekt statystycznych uzgodnionych przez państwa członkowskie wynika, iż wiele państw członkowskich przez kilka lat wpłacało do budżetu Unii zaniżone należne składki, podczas gdy składki innych państw były zawyżone; mając na uwadze, że odstępstwa te były spowodowane istotnymi zmianami statystycznymi zgłoszonymi przez państwa członkowskie;

B.     mając na uwadze, że obowiązujące przepisy, przyjęte jednogłośnie przez Radę, doprowadziłyby do szybkiej korekty tych niewystarczających bądź nadmiernych płatności;

C.     mając na uwadze, że ogólnie w przeszłości państwa członkowskie bez znacznych opóźnień wpłacały do budżetu Unii pełne kwoty swoich składek opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) i podatku od wartości dodanej (VAT), pomimo kryzysu i trudnej sytuacji budżetowej;

D.     mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, które korzystały z wcześniejszego niedoszacowania ich DNB, wyraziły niechęć do zapłacenia w określonym prawnie terminie dodatkowych należnych kwot;

E.     mając na uwadze, że Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie wniosku w celu zaradzenia tej sytuacji poprzez zmianę odnośnych przepisów i zezwolenie na odroczenie spłaty i spłacanie należnych kwot w ratach;

F.     mając na uwadze, że zgodnie z trwającym przeglądem prawnym siedem państw członkowskich podjęło decyzję o niezapisywaniu na rachunku UE ich odnośnych sald DNB i VAT w pierwszym roboczym dniu grudnia 2014 r; mając na uwadze, że Komisja dokonała następnie przeglądu kwot zapisanych pierwotnie w projekcie budżetu korygującego nr 6/2014, uwzględniając kwoty faktycznie udostępnione w tym dniu;

G.     mając na uwadze, że ma to miejsce tuż po tym, jak instytucje zakończyły rozpoczęty w 2011 r. proces ustawodawczy mający na celu przegląd przepisów dotyczących zasobów własnych, i jeszcze przed wejściem w życie tego nowego pakietu ustawodawczego;

H.     mając na uwadze, że wniosek ten jest częścią szerszego pakietu negocjacyjnego dotyczącego budżetów korygujących w 2014 r. i budżetu na 2015 r.;

I.      mając na uwadze, że w celu zapewnienia przejrzystości należy co roku – z odpowiednim wyprzedzeniem – przedstawiać Parlamentowi w ramach procedury budżetowej sprawozdanie dotyczące obliczania dostosowania salda VAT i DNB oraz danych stanowiących podstawę tych obliczeń, zaś państwa członkowskie powinny informować Parlament o decyzjach w sprawie terminów spłaty i wysokości rat;

J.      mając na uwadze, że należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000;

1.      podkreśla, że omawiany wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 ma swoje źródła w wyjątkowych konsekwencjach, jakie stosowanie tego rozporządzenia ma dla niektórych państw członkowskich;

2.      ubolewa nad faktem, że w Radzie kwestia odroczenia dostosowania składek krajowych okazała się ważniejsza od wypracowania stanowiska negocjacyjnego w negocjacjach dotyczących budżetu na 2014 i 2015 r., które określono dopiero w ostatnim dniu dwudziestojednodniowego okresu pojednawczego przewidzianego w art. 314 TFUE, co przyczyniło się do tego, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia;

3.      podkreśla, że elastyczność i pilne działanie, o które Rada apeluje jednogłośnie, gdy chodzi o harmonogram wpłacania składek państw członkowskich do budżetu Unii, są odrzucane przez wiele jej delegacji, gdy chodzi o sprawne wdrażanie WRF na okres 2014–2020, a zwłaszcza o terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii;

4.      jest zaniepokojony tym, że proponuje się pozostawianie państwom członkowskim większej swobody przy ustalaniu harmonogramu wpłacania do budżetu Unii dodatkowych składek wynikających z dostosowania DNB; podkreśla, że tworzy się w ten sposób precedens, który mógłby mieć wpływ na zasoby finansowe Komisji, harmonogram płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii oraz ostatecznie na wiarygodność unijnego budżetu;

5.      podkreśla, że wniosek ten czyni system zasobów własnych jeszcze bardziej skomplikowanym i ma na celu zmianę przepisów, które niedługo zostaną zastąpione z mocą wsteczną przez już uzgodnione akty ustawodawcze; w tym kontekście zwraca uwagę na kluczową role, jaką Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych odgrywa w przedstawianiu wniosków mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości obecnego systemu;

6.      niemniej jednak uznaje wyjątkowo wysokie kwoty dostosowań zasobów własnych opartych na podatku VAT i DNB w 2014 r., które dla niektórych państw członkowskich mogą stanowić duże obciążenie finansowe;

7.      podkreśla, że wniosek Komisji jest częścią szerszego pakietu negocjacyjnego obejmującego budżety korygujące na 2014 r. i budżet na 2015 r., a zatem powstrzymuje się od odrzucenia go;

8.      zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

9.      zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

10.    zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

11.    zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

12.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000

Artykuł 10 – ustęp 7 a – akapit piąty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego jedynie wówczas, gdy poinformowały Komisję przed pierwszym dniem roboczym grudnia o swojej decyzji i o terminie lub terminach zapisana kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego jedynie wówczas, gdy poinformowały Komisję przed pierwszym dniem roboczym grudnia o swojej decyzji i o terminie lub terminach zapisania kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o każdej takiej decyzji, w tym również o państwach członkowskich, których ona dotyczy, liczbie rat, kwocie każdej raty i datach zapisania na rachunku.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000

Artykuł 10 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Operacje określone w ust. 4–7 stanowią modyfikacje dochodów w odniesieniu do roku budżetowego, w którym są dokonywane.”

„8. Operacje określone w ust. 4–7 stanowią modyfikacje dochodów w odniesieniu do roku budżetowego, w którym są dokonywane. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące modyfikacji dochodów w ramach niniejszego artykułu.


PISMO KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

ASP 9G205

Parlament Europejski

Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

Szanowny Panie Przewodniczący!

Z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom dodatkowych środków, jakie niektóre państwa członkowskie mają udostępnić w wyniku dostosowań zasobów własnych opartych na DNB w 2014 r., Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1150/2000 w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich. Rada postanowiła skonsultować się w sprawie tego wniosku z Parlamentem i Trybunałem Obrachunkowym.

Wniosek ten przyznano Komisji Budżetowej, zaś Komisji Kontroli Budżetowej umożliwiono wyrażenie opinii. Z uwagi na pilny charakter omawianej sprawy Komisja Kontroli Budżetowej nie może przeprowadzić zwyczajnej procedury wydawania opinii i dlatego postanowiła wyrazić swoją opinię w formie pisma. Umożliwi to Pana komisji uwzględnienie opinii komisji CONT i jednocześnie nie zahamuje rytmu prac w komisji BUDG.

Komisja Kontroli Budżetowej z zadowoleniem przyjmuje wspomniany powyżej wniosek Komisji, ponieważ zapewnia on państwom członkowskim potrzebną elastyczność w odniesieniu do sposobu udostępnienia kwot wynikających z dostosowań ich składek krajowych (zasobów własnych) opartych na podatku od wartości dodanej (VAT) i na dochodzie narodowym brutto (DNB), określonych w rozporządzeniu nr 1150/2000, w przypadku gdy całkowita kwota składki jest wyjątkowo wysoka.

Komisja CONT kładzie nacisk na fakt, że jeśli w 2014 r. dostosowania zasobów własnych opartych na DNB są wyjątkowo wysokie w przypadku niektórych państw członkowskich, to wynika to z połączenia zwyczajowego corocznego dostosowania, którego dokonuje się każdego roku w pierwszym dniu roboczym grudnia, z istotnymi korektami wprowadzonymi przez państwa członkowskie do swoich danych dotyczących PNB za poprzednie lata, zwłaszcza od 2002 r.

Komisja CONT zauważa, że sytuacja ta jest powiązana ze zbyt długo trwającym cyklem przeprowadzanej przez Komisję weryfikacji danych dotyczących dochodu narodowego brutto (DNB) wykorzystywanych do obliczania zasobów własnych, a także ze zbyt częstym formułowaniem przez służby Komisji ogólnych i szczegółowych zastrzeżeń.

Komisja CONT podkreśla, że – jak zalecił w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 11/2013 Europejski Trybunał Obrachunkowy – „zastrzeżenia takie [ogólne] powinno się stosować wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje znaczące ryzyko narażenia na szkodę interesów finansowych UE, np. gdy państwo członkowskie dokonuje istotnych korekt w trakcie cyklu weryfikacji lub w nieregularnych odstępach czasu.”

Komisja Kontroli Budżetowej nalega, aby Eurostat monitorował zalecenia wydane przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do jego metodologii weryfikacji w celu zapewnienia pełnego przestrzegania w praktyce zasady równego traktowania państw członkowskich.

Z poważaniem

Dr Inge Gräßle


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Informacja prawna