Postup : 2014/0332(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2014

Predkladané texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0097

SPRÁVA     *
PDF 182kWORD 248k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0704),

–       so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8–0250/2014),

–       so zreteľom na list Výboru pre kontrolu rozpočtu,

-      so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

-      so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0066/2014),

A.     keďže vzhľadom na posledné štatistické revízie odsúhlasené členskými štátmi sa ukázalo, že niektoré členské štáty niekoľko rokov neplatili svoje príspevky do rozpočtu Únie v plnej výške, zatiaľ čo iné štáty zaplatili viac, ako mali; keďže tieto odchýlky boli spôsobené významnými štatistickými zmenami, ktoré oznámili členské štáty;

B.     keďže v súčasnosti platné pravidlá, ako boli jednohlasne dohodnuté v Rade, by viedli k rýchlej náprave týchto nedostatočných a nadmerných platieb;

C.     keďže vo všeobecnosti všetky členské štáty v minulosti bez výrazného oneskorenia platili celé sumy príspevkov založených na HND a DPH do rozpočtu Únie, a to aj v čase krízy a vážnych fiškálnych obmedzení;

D.     keďže určité členské štáty, ktoré mali prospech z predchádzajúceho podhodnotenia ich HND, vyjadrili neochotu uskutočniť platbu dodatočných splatných súm do zákonného termínu;

E.     keďže Rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrh s cieľom prispôsobiť sa tejto situácii, a to zmenou príslušných pravidiel a umožnením odkladu platby splatných súm a ich úhrady formou splátok;

F.     keďže v súlade s prebiehajúcou revíziou právnych predpisov sa sedem členských štátov rozhodlo nevložiť na účet EÚ svoje príslušné zostatky HND a DPH v prvý pracovný deň decembra 2014; keďže Komisia následne revidovala sumy pôvodne zapísané v NOR č. 6/2014, pričom zohľadnila sumy skutočne sprístupnené k tomuto dátumu;

G.     keďže k tomuto dochádza práve po tom, ako inštitúcie dokončili legislatívny proces revízie právnych predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, ktorý sa začal v roku 2011, a dokonca pred tým, ako tento nový legislatívny balík nadobudol účinnosť;

H.     keďže tento návrh je súčasťou širšieho rokovacieho balíka týkajúceho sa opravných rozpočtov na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

I.      keďže v záujme transparentnosti by sa mala správa o výpočtoch a podkladových údajoch pre úpravy zostatkov DPH a HND predkladať Parlamentu každoročne v rámci rozpočtového postupu, čím sa poskytne dostatočný čas na posúdenie, a rozhodnutie členských štátov týkajúce sa dátumov a výšky splátok by sa malo oznámiť Parlamentu;

J.      keďže nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

1.      zdôrazňuje, že tento návrh na zmenu nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 má pôvod v jednorazových dosahoch uplatňovania uvedeného nariadenia na určité členské štáty;

2.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka odloženia príspevkov členských štátov bola v Rade uprednostnená pred nájdením rokovacej pozície na rokovania o rozpočte na rok 2014 a 2015, ktorú prijala až v posledný deň 21-dňového zmierovacieho obdobia podľa článku 314 ZFEÚ, čo prispelo k tomu, že Zmierovací výbor nedospel k dohode;

3.      zdôrazňuje, že keď ide o načasovanie príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie, Rada sa jednohlasne odvoláva na flexibilitu a naliehavosť, ale viaceré jej delegácie tieto zásady odmietajú, keď ide o bezproblémové plnenie VFR na roky 2014 – 2020, a najmä včasné uskutočnenie platieb príjemcom z rozpočtu Únie;

4.      je znepokojený návrhom na väčšiu voľnosť rozhodovania členských štátov, pokiaľ ide o načasovanie dodatočných príspevkov do rozpočtu Únie vyplývajúcich z úprav HND; zdôrazňuje, že to vytvára precedens, ktorý by mohol mať vplyv na pokladnicu Komisie, načasovanie platieb príjemcom z rozpočtu Únie a v konečnom dôsledku na dôveryhodnosť rozpočtu Únie;

5.      zdôrazňuje skutočnosť, že tento návrh spôsobuje, že systém vlastných zdrojov je ešte zložitejší, a že je zameraný na zmenu právnych predpisov, ktoré budú čoskoro retroaktívne nahradené už dohodnutými právnymi predpismi; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje v predkladaní návrhov na prekonanie nedostatkov súčasného systému;

6.      uznáva však mimoriadne vysoké sumy úprav vlastných zdrojov na základe DPH a HND v roku 2014, ktoré môžu predstavovať vysoké finančné zaťaženie pre určité členské štáty;

7.      zdôrazňuje, že návrh Komisie je súčasťou širšieho rokovacieho balíka zahŕňajúceho opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočet na rok 2015, a preto ho neodmieta;

8.      schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

9.      vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euratome;

10.    vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

11.    žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

12.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000

Článok 10 – odsek 7 a – piaty pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december.

Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o akomkoľvek takomto rozhodnutí, ako aj o dotknutých členských štátoch, počte splátok, sume každej splátky a dátumoch ich vloženia na účet.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000

Článok 10 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Odsek 8 sa nahrádza takto:

8. Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané.

„8. Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o úpravách príjmov podľa tohto článku.


LIST VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU

Jean Arthuis

predseda

Výbor pre rozpočet

ASP 9G205

Európsky parlament

Vec: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

Vážený pán Arthuis,

z dôvodu mimoriadne vysokej dodatočnej sumy prostriedkov, ktoré majú členské štáty poskytnúť v dôsledku úpravy vlastných zdrojov na základe HND v roku 2014, Komisia predložila Rade návrh nariadenia Rady č. 1150/2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev. Rada sa rozhodla konzultovať tento návrh s Parlamentom a Dvorom audítorov.

Tento návrh bol pridelený Výboru pre rozpočet, pričom Výbor pre kontrolu rozpočtu má možnosť predložiť k nemu stanovisko. Z dôvodu naliehavosti veci Výbor pre kontrolu rozpočtu nemôže vykonať bežný postup stanoviska, a preto sa rozhodol, že stanovisko predloží vo forme listu. To umožní Vášmu výboru zohľadniť stanovisko výboru CONT a zároveň neobmedzí pracovné tempo výboru BUDG.

Výbor pre kontrolu rozpočtu víta uvedený návrh Komisie, lebo poskytuje členským štátom potrebnú flexibilitu v spôsobe, akým poskytnú sumy vyplývajúce z úprav príspevkov členských štátov (vlastné zdroje) na základe dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND) podľa nariadenia č. 1150/2000, ak je celková suma mimoriadne vysoká.

Výbor trvá na tom, že ak sú úpravy vlastných zdrojov založených na HND pre niektoré členské štáty v roku 2014 mimoriadne vysoké, je tomu tak z dôvodu kombinácie bežnej ročnej úpravy, ktorá sa uskutočňuje každoročne k prvému pracovnému dňu mesiaca december, a veľkých revízií údajov o HND uskutočnených členskými štátmi za predchádzajúce roky, najmä za obdobie od roku 2002.

Výbor konštatuje, že táto situácia je spojená s nadmernou dĺžkou cyklu overovania údajov o hrubom národnom dôchodku (HND) používaných na účely vlastných zdrojov, ktorý vykonáva Komisia, a príliš systematickým používaním všeobecných a konkrétnych výhrad vznesených jej útvarmi.

Výbor zdôrazňuje, v súlade s odporúčaním Európskeho dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 11/2013, že „tieto [všeobecné] výhrady by sa mali obmedziť na výnimočné prípady, keď existuje podstatné riziko, že sa neochránia finančné záujmy EÚ, napríklad keď členský štát vykonáva hlavné revízie počas overovacieho cyklu alebo v nepravidelných intervaloch“.

Výbor pre kontrolu rozpočtu trvá na tom, že Eurostat by sa mal riadiť odporúčaniami Dvora audítorov, pokiaľ ide o metodiku overovania, aby sa v praxi v plnej miere dodržiavala zásada rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi.

S úctou

Dr. Inge Gräßle


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právne oznámenie