Postopek : 2014/0332(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0066/2014

Predložena besedila :

A8-0066/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0097

POROČILO     *
PDF 172kWORD 252k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0704),

–       ob upoštevanju člena 322(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe Euratom, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0250/2014),

–       ob upoštevanju pisma Odbora za proračunski nadzor,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0066/2014),

A.     ker se je v okviru zadnjih statističnih popravkov, o katerih so se dogovorile države članice, izkazalo, da so številne države članice več let v proračun Unije vplačevale premalo prispevkov, druge pa so jih vplačale preveč; ker so ta odstopanja nastala zaradi velikih statističnih sprememb, ki so jih uradno sporočile države članice;

B.     ker bi v skladu z veljavnimi pravili, o katerih je bil v Svetu dosežen soglasen sporazum, prišlo do takojšnjega popravka teh nezadostnih in prekomernih plačil;

C.     ker so na splošno države članice v preteklosti brez večjih zamud plačale celotne zneske svojih prispevkov na podlagi BND in DDV v proračun Unije, tudi v času krize in velikih proračunskih obremenitev;

D.     ker so nekatere države članice, ki so imele korist od preteklega podcenjevanja njihovega BND, izrazile, da niso pripravljene plačati dodatnih zapadlih zneskov do zakonskega roka;

E.     ker je Svet pozval Komisijo, naj pripravi predlog, s katerim bi obravnavali to vprašanje, in sicer s spremembo ustreznih pravil in tako, da se omogoči odlog plačila ter obročno plačilo zapadlega zneska;

F.     ker se je v skladu s tekočim zakonodajnim pregledom sedem držav članic odločilo, da na prvi delovni dan v decembru 2014 v računovodske izkaze EU ne bodo vnesle svojih saldov BND in DDV; ker je Komisija naknadno popravila zneske, ki so bili sprva vneseni v predlog spremembe proračuna št. 6/2014, pri čemer je upoštevala zneske, ki so bili dejansko na voljo na ta dan;

G.     ker je do tega prišlo takoj po tem, ko so institucije zaključile zakonodajni proces, ki se je začel leta 2011, za pregled zakonodaje o lastnih sredstvih, in še preden je ta novi zakonodajni sveženj začel veljati;

H.     ker je ta predlog del večjega pogajalskega svežnja glede predlogov spremembe proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015;

I.      ker bi bilo treba zaradi preglednosti Parlamentu vsako leto v okviru proračunskega postopka predstaviti poročilo o izračunih in s tem povezanih podatkih za popravke stanja za DDV in BND, pri čemer bi bilo treba predvideti dovolj časa za obravnavo, prav tako pa bi bilo treba Parlamentu sporočiti odločitve držav članic glede datumov in višine obrokov;

J.      ker bi bilo treba Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000 zato ustrezno spremeniti;

1.      poudarja, da ta predlog o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 izvira iz enkratnih posledic uporabe te uredbe za nekatere države članice;

2.      obžaluje, da je imelo vprašanje odloga popravkov nacionalnih prispevkov v Svetu prednost pred iskanjem pogajalskega stališča za proračunska pogajanja za leti 2014 in 2015, ki je bilo določeno šele zadnji dan 21-dnevnega spravnega obdobja iz člena 314 PDEU in je prispevalo k neuspehu spravnega odbora pri doseganju sporazuma;

3.      poudarja, da številne delegacije Sveta zavračajo prožnost in nujnost, h katerima Svet soglasno poziva pri časovnem okviru prispevkov držav članic v proračun Unije, kadar gre za nemoteno izvajanje večletnega finančnega okvira 2014–2020 in zlasti pravočasno izplačilo zneskov upravičencem proračuna Unije;

4.      je zaskrbljen zaradi predlagane večje lastne presoje, namenjene državam članicam pri določanju časovnega okvira za svoje dodatne prispevke, ki izvirajo iz prilagajanj BND, v proračun Unije; poudarja, da to ustvarja precedens, ki bi lahko vplival na zakladnico Komisije, časovni okvir plačil upravičencem proračuna Unije in, ne nazadnje, verodostojnost proračuna Unije;

5.      poudarja, da bo zaradi tega predloga sistem lastnih sredstev postal še bolj zapleten, predlog pa je namenjen dopolnitvi zakonodaje, ki bo v kratkem retroaktivno nadomeščena z zakonodajo, o kateri je že bil dosežen dogovor; v zvezi s tem poudarja ključno vlogo delovne skupine na visoki ravni za lastna sredstva pri oblikovanju predlogov za odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema;

6.      kljub temu ugotavlja izjemno visoke zneske prilagoditev za lastna sredstva na osnovi DDV in BND za leto 2014, kar bi lahko pomenilo veliko finančno breme za določene države članice;

7.      poudarja, da je predlog Komisije del večjega pogajalskega svežnja, ki vključuje predloge spremembe proračuna za leto 2014 in proračun za leto 2015, in ga zato ne bo zavrnil;

8.      odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

9.      poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe Euratom;

10.    poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

11.    poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

12.    naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000

Člen 10 – odstavek 7a – peti pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko prvi pododstavek uporabljajo le, če so Komisijo pred prvim delovnim dnem v decembru obvestile o svoji odločitvi in datumu ali datumih, ko bodo zneske prilagoditev knjižile na račun iz člena 9(1) te uredbe.

Države članice lahko prvi pododstavek uporabljajo le, če so Komisijo pred prvim delovnim dnem v decembru obvestile o svoji odločitvi in datumu ali datumih, ko bodo zneske prilagoditev knjižile na račun iz člena 9(1) te uredbe. Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o vsaki takšni odločitvi, vključno z zadevnimi državami članicami, številom obrokov, zneskom vsakega obroka in datumom knjiženja.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000

Člen 10 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

'8. Postopka iz odstavkov 4 do 7 pomenita spremembo prihodkov za proračunsko leto, v katerem se izvedeta.'

'8. Postopka iz odstavkov 4 do 7 pomenita spremembo prihodkov za proračunsko leto, v katerem se izvedeta. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o spremembah prihodkov v skladu s tem členom.'


PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

g. Jean Arthuis

predsednik

Odbor za proračun

ASP 9G205

Evropski parlament

Zadeva: Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom)

št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu

virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

Spoštovani g. Arthuis,

zaradi izjemno visoke stopnje dodatnih sredstev, ki jih morajo nekatere države članice zagotoviti zaradi popravkov lastnih sredstev na podlagi BND v letu 2014, je Komisija Svetu predložila predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe 1150/2000 o sistemu virov lastnih sredstev ES. Svet se je odločil, da se bo o tem predlogu posvetoval s Parlamentom in Računskim sodiščem.

Predlog je bil dodeljen Odboru za proračun, Odbor za proračunski nadzor pa ima možnost, da izrazi svoje mnenje. Odbor za proračunski nadzor zaradi nujnosti dokumenta ne more opraviti običajnega postopka za pripravo mnenja, zato je sklenil svoje mnenje izraziti v obliki pisma. To bo vašemu odboru omogočilo upoštevati mnenje Odbora za proračunski nadzor, pri tem pa se delo Odbora za proračun ne bo upočasnilo.

Odbor za proračunski nadzor pozdravlja zgoraj navedeni predlog Komisije, saj državam članicam omogoča potrebno prožnost tako, da morajo zagotoviti znesek, ki izhaja iz popravkov nacionalnih prispevkov (lastna sredstva) na podlagi davka na dodano vrednost (DDV) in bruto nacionalnega dohodka (BND) iz Uredbe št. 1150/2000, pri čemer je skupni znesek izjemno visok.

Odbor vztraja, da so prilagoditve lastnih sredstev na podlagi BND v letu 2014 za nekatere države članice izjemno visoke zaradi kombinacije običajnih letnih prilagoditev, ki se vsako leto opravijo na prvi delovni dan decembra, in velikih sprememb, ki so jih države članice opravile v svojih podatkih o BND za prejšnja leta, zlasti od leta 2002.

Odbor ugotavlja, da je to stanje povezano s prekomernim trajanjem ciklusa preverjanja podatkov o bruto nacionalnem dohodku (BND), uporabljenih za lastna sredstva, ki ga je opravila Komisija, in preveč sistematično uporabo splošnih in posebnih pridržkov, ki so jih izrazile njene službe.

Odbor poudarja, kot je priporočilo Evropsko računsko sodišče v svojem posebnem poročilu 11/2013, da bi bilo treba te (splošne) pridržke „uporabljati samo izjemoma, kadar obstaja bistveno tveganje, da finančni interesi EU niso zaščiteni, npr. kadar neka država članica izvede glavno revizijo med ciklusom preverjanja ali v nerednih časovnih presledkih“.

Odbor za proračunski nadzor vztraja, da mora Eurostat upoštevati priporočila Računskega sodišča v zvezi s svojo metodo preverjanja, da bi v praksi v celoti spoštoval načelo enake obravnave držav članic.

S spoštovanjem,

dr. Inge Gräßle


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravno obvestilo