Postupak : 2014/2037(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0088

IZVJEŠĆE     
PDF 153kWORD 76k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u skladu s točkom 14. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u skladu s točkom 14. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) (Uredba o VFO-u) te posebno njezin članak 13.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2) te posebno njegovu točku 14.,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu o odobrenim sredstvima za plaćanja Parlamenta, Vijeća i Komisije, kako je dogovoreno u zajedničkim zaključcima od 12. studenoga 2013.(3),

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 koji je Komisija usvojila 15. travnja 2014. (COM(2014)0329),

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 koje je Vijeće usvojilo dana 12. prosinca 2014. (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0068/2014),

A.     budući da je provedba VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. započela s velikim zaostacima u plaćanjima te nepodmirenim računima koji su samo za kohezijsku politiku krajem 2013. iznosili 23,4 milijarde EUR, a istovremeno je razina nepodmirenih obveza dostigla 221,7 milijardi EUR tj. 41 milijardu EUR iznad razine koja je izvorno predviđena kada je postignut dogovor oko VFO-a za razdoblje 2007. – 2013.; budući da je to stanje neprihvatljivo i zahtijeva hitne mjere, uz primjenu mehanizama fleksibilnosti obuhvaćenih Uredbom o VFO-u, pazeći da se ne ugrozi provedba politika i programa EU-a, kako je jednoglasno dogovoreno u okviru VFO-a, ali i da se ograniče zahtjevi za zatezne kamate i izbjegne nepotrebno povećanje ekonomske izloženosti i ranjivosti korisnika proračuna Unije;

B.     budući da su se u okviru proračunskog mirenja za 2014. Parlament, Vijeće i Komisija, imajući u vidu da je potrebno osigurati uredno kretanje plaćanja i izbjeći neuobičajene prijenose nepodmirenih obveza u proračun za 2015., zajednički dogovorili o primjeni raznih mehanizama fleksibilnosti koji su obuhvaćeni Uredbom o VFO-u, uključujući i pričuvu za nepredviđene izdatke;

C.     budući da je Komisija, nakon što su ispitane sve ostale financijske mogućnosti za reagiranje na nepredviđene okolnosti, predložila mobilizaciju cijelog iznosa pričuve za nepredviđene izdatke dostupnog za dopunjavanje odobrenih sredstava za plaćanja u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. iznad gornje granice za plaćanja;

D.     budući da se Vijeće ne slaže s Parlamentom i Komisijom u tumačenju da bi se 350 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje koji su 2014. mobilizirani u okviru posebnih instrumenata utvrđenih Uredbom o VFO-u trebali obračunati izvan gornjih granica za plaćanja čime bi se granica od 711 milijuna EUR mogla u potpunosti iskoristiti prije uporabe pričuve za nepredviđene izdatke; budući da, u skladu s tim, tek treba donijeti odluku o tome hoće li se i u kojoj mjeri iznos od 350 milijuna EUR poravnati u okviru granica VFO-a za plaćanja za tekuću ili buduće financijske godine;

E.     budući da je u okviru pregovora za proračunski paket za 2014. – 2015. dogovoreno da će se mobilizirati pričuva za nepredviđene izdatke u iznosu od 2 818,2 milijuna EUR plus 350 milijuna EUR, odnosno 3 168,2 milijuna EUR;

F.     budući da se tom mobilizacijom vjerojatno neće dugoročno i u većoj mjeri riješiti problem nedavnih zaostataka u plaćanjima i rastućeg iznosa nepodmirenih obveza, nego samo ograničiti rast nepodmirenih računa prenesenih u narednu godinu koji se od 2010. svake godine povećava za više od 50 %;

G.     budući da financiranje te mobilizacije zahvaljujući nepredviđenim dodatnim prihodima za 2014. godinu nacionalne proračune neće stajati gotovo ništa;

H.     budući da se povrh toga mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke za 2014. ne povećava globalna gornja granica za plaćanja u okviru VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. (908 milijardi EUR u cijenama iz 2011.), kako je jasno utvrđeno u članku 13. stavku 4. Uredbe o VFO-o, jer se mobilizacija poravnava u okviru gornje granice za plaćanja za sljedeće godine u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe o VFO-u;

1.      slaže se s mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke za 2014. godinu koja je iznesena u Prilogu;

2.      naglašava da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno člankom 13. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude što fleksibilniji;

3.      odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

4.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, 20.11.2013., P7_TA(2013)0472.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1) te posebno njegovu točku 14.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)    Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(2) utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.

(2)    U skladu s člankom 6. te Uredbe Komisija je izračunala apsolutni iznos te pričuve za nepredviđene izdatke za 2014.(3)

(3)    Nakon što su ispitane sve ostale financijske mogućnosti za reagiranje na nepredviđene okolnosti koje su nastale nakon što je gornja granica za plaćanja za 2014. u okviru višegodišnjeg financijskog okvira početno utvrđena u veljači 2013., čini se nužnim mobilizirati pričuvu za nepredviđene izdatke za dopunjavanje odobrenih sredstava za plaćanje u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. iznad gornje granice za plaćanja.

(4)    Iznos od 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja trebalo bi uključiti u mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke ovisno o dogovoru o plaćanjima za druge posebne instrumente.

(5)    S obzirom na vrlo posebnu situaciju koja se dogodila ove godine, ispunjen je uvjet krajnje nužde iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(6)    Radi sukladnosti s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 Komisija bi trebala iznijeti prijedlog prebijanja relevantnog iznosa u gornjoj granici za plaćanja VFO-a za jednu ili više budućih financijskih godina, s dužnom pažnjom na sporazum o plaćanjima za druge posebne instrumente i ne dovodeći u pitanje institucijska ovlaštenja Komisije,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014. upotrijebit će se pričuva za nepredviđene izdatke kako bi se dodijelio iznos od 3 168 233 715 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja koji je veći od gornje granice za plaćanja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 2.

Iznosom od 2 818 233 715 EUR poravnavaju se u tri obroka pričuve u okviru gornje granice za plaćanja za sljedeće godine:

           (a)       2018:  939 411 200 EUR

  (b)  2019:  939 411 200 EUR

  (c)  2020:  939 411 315 EUR

Komisija se poziva da na vrijeme dostavi prijedlog o preostalom iznosu od 350 milijuna EUR.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u […],

Za Europski parlament                            Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20. 12 .2013.., str. 884).

(3)

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 20. prosinca 2013. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2014. u skladu s kretanjima BND-a (COM(2013) 928).


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna napomena