Postup : 2014/2037(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0068/2014

Predkladané texty :

A8-0068/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0088

SPRÁVA     
PDF 154kWORD 77k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0328 – C8–0020/2014),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 13,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako je dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3),

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013,

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0329),

–       so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014), ktorú prijala 12. decembra 2014,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0068/2014),

A.     keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí o platbu len v oblasti politiky súdržnosti 23,4 miliardy EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221,7 miliardy EUR, t. j. o 41 miliárd EUR viac, ako sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013; keďže táto situácia je neprijateľná a vyžaduje si naliehavé opatrenia, v rámci ktorých sa uplatnia mechanizmy flexibility, ktoré sú súčasťou nariadenia o VFR, aby sa neohrozilo vykonávanie politík a programov EÚ, ako bolo jednomyseľne dohodnuté vo VFR, a tiež aby sa obmedzili žiadosti o zaplatenie úrokov z omeškania a predišlo sa neprimeranému zvýšeniu ekonomického rizika a zraniteľnosti príjemcov prostriedkov z rozpočtu Únie;

B.     keďže Parlament, Rada a Komisia sa v rámci rozpočtového zmierovacieho postupu na rok 2014 dohodli, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť riadne uhrádzanie platieb a zabrániť akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov do rozpočtu na rok 2015 sa využijú rôzne mechanizmy flexibility uvedené v nariadení o VFR vrátane rezervy na nepredvídané udalosti;

C.     keďže po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti Komisia navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v celej výške s cieľom doplniť platobné rozpočtové prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2014 nad rámec stropu platieb;

D.     keďže Rada nesúhlasí s interpretáciou Parlamentu a Komisie, že suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch mobilizovaná v roku 2014 na osobitné nástroje stanovené v nariadení o VFR by sa mala započítať mimo stropu platieb, čím ostáva rezerva vo výške 711 miliónov EUR, ktorá sa má vyčerpať pred tým, ako sa použije rezerva na nepredvídané udalosti; keďže tak ostáva otvorené rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu by sa suma 350 miliónov EUR mala započítať oproti rezervám VFR na platby za tento alebo budúce rozpočtové roky;

E.     keďže sa v rámci rokovaní o rozpočtovom balíku na roky 2014 a 2015 dohodlo, že sa zmobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR, t. j. 3 168,2 milióna EUR;

F.     keďže nie je pravdepodobné, že by sa touto mobilizáciou udržateľným spôsobom vyriešil nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, ku ktorému došlo v poslednom čase, a rastúce množstvo nesplatených záväzkov, ale sa ňou skôr len obmedzí nárast neuhradených žiadostí o platbu, ktoré sa prenesú do ďalšieho roka a ktorých objem sa od roku 2010 každý rok zvýšil o viac ako 50 %;

G.     keďže financovanie tejto mobilizácie bude zhodou okolností možné prakticky bez toho, aby tým pre národné rozpočty vznikli náklady, a to vďaka neočakávaným dodatočným príjmom v roku 2014;

H.     keďže mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 navyše nemá za následok žiadne zvýšenie celkového stropu platieb (908 miliárd EUR v cenách roku 2011) VFR na roky 2014 – 2020, ako sa jasne uvádza v článku 13 ods. 4 nariadenia o VFR, pretože sa započíta oproti rezervám budúcich rozpočtových rokov, ako sa stanovuje v článku 13 ods. 3 nariadenia o VFR;

1.      súhlasí s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014 v podobe uvedenej v prílohe;

2.      zdôrazňuje, že mobilizácia tohto nástroja, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia o VFR, opäť svedčí o zásadnej potrebe zvyšovania pružnosti rozpočtu EÚ;

3.      schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Prijaté texty, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 14,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)    V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(2) je stanovená rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2)    V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia Komisia vypočítala absolútnu výšku rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014(3).

(3)    Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti, ktoré vznikli po tom, ako bol vo februári 2013 prvýkrát stanovený strop platieb viacročného finančného rámca na rok 2014, sa ukazuje ako potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti s cieľom doplniť platobné rozpočtové prostriedky vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2014 nad rámec stropu platieb.

(4)    Suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch by sa mala zahrnúť do mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, kým nedôjde k dohode o platbách pre ďalšie osobitné nástroje.

(5)    So zreteľom na veľmi špecifickú situáciu, ktorá vznikla v tomto roku, je splnená podmienka poslednej možnosti uvedená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(6)    Aby sa zabezpečil súlad s článkom 13 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, Komisia by mala predložiť návrh o započítaní príslušnej sumy do stropov platieb VFR na jeden alebo viacero budúcich rozpočtových rokov s náležitým zreteľom na dohodu o platbách pre iné osobitné nástroje a bez toho, aby boli dotknuté inštitucionálne výsady Komisie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa rezerva na nepredvídané udalosti použije na poskytnutie sumy 3 168 233 715 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu platieb viacročného finančného rámca.

Článok 2

Suma 2 818 233 715 EUR sa započíta v troch splátkach oproti rezervám pod stropmi platieb na tieto roky:

           a)        2018:  939 411 200 EUR.

  b)  2019:  939 411 200 EUR.

  c)  2020:  939 411 315 EUR.

Komisia je vyzvaná, aby včas predložila návrh týkajúci sa ostávajúcej sumy 350 miliónov EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V […],

Za Európsky parlament                           Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 20. decembra 2013 o technických úpravách finančného rámca na rok 2014 podľa vývoja HND (COM(2013)0928).


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právne oznámenie