Postopek : 2014/2037(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0068/2014

Predložena besedila :

A8-0068/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0088

POROČILO     
PDF 150kWORD 73k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v skladu s točko 14 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v skladu s točko 14 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 14,

–       ob upoštevanju skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije o sredstvih za plačila, kakor je bila dogovorjena v skupnih sklepih 12. novembra 2013(3),

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kot je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013,

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Komisija sprejela 15. aprila 2014 (COM(2014)0329),

–       ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 z dne 12. decembra 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0068/2014),

A.     ker se je izvrševanje večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 začelo s precejšnjimi zamudami pri plačilih, pri čemer so neporavnani računi zgolj za kohezijsko politiko konec leta 2013 znašali približno 23,4 milijarde EUR, neporavnane obveznosti pa so v istem obdobju dosegle 221,7 milijarde EUR, kar je 41 milijard EUR več, kot je bilo predvideno ob dogovoru o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013; ker je to nesprejemljivo in ker je treba nujno ukrepati ter uporabiti mehanizem prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, zato da izvajanje politik in programov EU ne bo ogroženo, kot je bilo soglasno dogovorjeno v večletnem finančnem okviru, pa tudi zato, da bi se izognili obrestim zaradi zamud pri izplačilih in nepotrebnemu povečevanju ekonomskega tveganja in ranljivosti upravičencev do sredstev iz proračuna Unije;

B.     ker so se Parlament, Svet in Komisija v spravnem postopku za proračun 2014 dogovorili o uporabi različnih instrumentov prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, vključno z varnostno rezervo, da bi zagotovili nemoteno izplačevanje in preprečili prenos prevelikega zneska neporavnanih obveznosti v proračun 2015;

C.     ker je Komisija, potem ko je preučila vse druge finančne možnosti za odzivanje na nepredvidene okoliščine, predlagala sprostitev celotne razpoložljive varnostne rezerve, da bi dopolnila sredstva za plačila v splošnem proračunu Unije za leto 2014, ko bo dosežena zgornja meja za plačila;

D.     ker se Svet ne strinja z razlago Parlamenta in Komisije, da 350 milijonov EUR plačil, uporabljenih leta 2014 za posebne instrumente, predvidene v uredbi o večletnem finančnem okviru, ne bi smelo šteti k zgornji meji za plačila, tako da bi na voljo preostalo še 711 milijonov EUR, preden bi bilo treba uporabiti varnostno rezervo; ker zato še vedno ni odločeno, ali in v kolikšni meri bi znesek 350 milijonov EUR sploh odštevali od razlike do zgornje meje za plačila v tem in naslednjih proračunskih letih;

E.     ker je bilo med pogajanji o proračunskem svežnju 2014–2015 dogovorjeno, da se uporabi varnostna rezerva v znesku 2.818,2 milijona EUR plus 350 milijonov EUR, tj. 3.168,2 milijona EUR;

F.     ker varnostna rezerva ni trajna rešitev za nedavno pomanjkanje sredstev za plačila in naraščajoče neporavnane obveznosti, temveč bo samo zmanjšala znesek neplačanih računov, prenesenih v naslednje leto, ki se je od leta 2010 vsako leto povečal za več kot 50 %;

G.     ker uporaba varnostne rezerve zaradi nepredvidenih dodatnih prihodkov v proračun za leto 2014 držav članic ne bo stala skoraj nič;

H.     ker se povrhu tega s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014 skupna zgornja meja za plačila (908 milijard EUR v cenah iz leta 2011) večletnega finančnega okvira 2014–2020 ne bo povišala, kot je jasno določeno v členu 13(4) uredbe o večletnem finančnem okviru, saj se bo v skladu s členom 13(3) iste uredbe odštevala od razlike do zgornje meje v prihodnjih proračunskih letih;

1.      se strinja s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014, kot je predlagano v prilogi;

2.      poudarja, da je uporaba tega instrumenta v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru le še en dokaz, da mora proračun Unije nujno postati bolj prilagodljiv;

3.      odobri sklep, priložen tej resoluciji;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep podpiše skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o sprostitvi varnostne rezerve

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 14,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)    V členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(2) je določeno, da varnostna rezerva znaša največ 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2)    V skladu s členom 6 te uredbe je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2014(3).

(3)    Potem ko so bile preučene vse druge finančne možnosti za odzivanje na nepredvidene okoliščine, ki so nastale po februarju 2013, ko je bila določena zgornja meja za plačila za leto 2014 v večletnem finančnem okviru, se je izkazalo, da bo treba odobrena sredstva za plačila v splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 dopolniti z varnostno rezervo, ko bo dosežena zgornja meja za plačila.

(4)    Pri sprostitvi varnostne rezerve je treba upoštevati še 350 milijonov EUR za plačila, dokler ne bo dosežen dogovor o plačilih za druge posebne instrumente.

(5)    Izjemna situacija, ki je nastala letos, izpolnjuje pogoje za skrajno možnost iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(6)    Da bo zagotovila skladnost s členom 13(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013, mora Komisija pripraviti predlog za izravnavo ustreznih zneskov z razliko do zgornje meje za plačila v večletnem finančnem okviru v enem ali več naslednjih proračunskih letih, pri tem pa upoštevati sporazum o plačilih za druge posebne instrumente, ne da bi to posegalo v njena institucionalna pooblastila.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 se uporabi varnostna rezerva, da se zagotovi znesek 3.168.233.715 EUR v sredstvih za plačila, ki presega zgornjo mejo za plačila v večletnem finančnem okviru in ni vštet vanjo.

Člen 2

Znesek 2.818.233.715 EUR se v treh obrokih izravna z razliko do zgornje meje za plačila v naslednjih letih:

           (a)       2018:  939.411.200 EUR

  (b)  2019:  939.411.200 EUR

  (c)  2020:  939.411.315 EUR

Komisija je pozvana, naj pravočasno predstavi predlog v zvezi s preostalim zneskom 350 milijonov EUR.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V […],

Za Evropski parlament                            Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 20. decembra 2013 o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto 2014 v skladu z gibanjem BND (COM(2013)928).


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds

Pravno obvestilo