Förfarande : 2014/2037(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2014

Ingivna texter :

A8-0068/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0088

BETÄNKANDE     
PDF 148kWORD 65k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 13,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–       med beaktande av parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om betalningsbemyndiganden, enligt vad som överenskommits i de gemensamma slutsatserna av den 12 november 2013(3),

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013,

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2014 som kommissionen antog den 15 april 2014 (COM(2014)0329),

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 som rådet antog den 12 december 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0068/2014), och av följande skäl:

A.     Genomförandet av den fleråriga budgetramen 2014–2020 inleddes med en stor mängd obetalda fordringar som uppgick till nästan 23,4 miljarder EUR vid slutet av 2013 bara för sammanhållningspolitiken, och utestående åtaganden (RAL) på 221,7 miljarder EUR vid samma tidpunkt, dvs. 41 miljarder EUR mer än vad som ursprungligen hade anslagits när man kom överens om den fleråriga budgetramen 2007–2013. Denna situation är oacceptabel och kräver snabba åtgärder, vilket kan ske genom att man tar de flexibilitetsmekanismer i anspråk som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra genomförandet av EU:s politik och program som man enhälligt har beslutat om inom ramen för den fleråriga budgetramen, men också för att begränsa kraven på ränta i samband med alltför sena betalningar samt för att undvika att i onödan öka den ekonomiska exponeringen och utsattheten hos mottagarna av medel från unionens budget.

B.     Eftersom betalningarna måste skötas på ett ordnat sätt och eventuella onormala överflyttningar av RAL till 2015 års budget måste undvikas kom parlamentet, rådet och kommissionen under budgetförlikningen för 2014 gemensamt överens om att utnyttja de olika flexibilitetsmekanismer som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, inklusive marginalen för oförutsedda utgifter.

C.     Efter att ha undersökt alla andra finansiella möjligheter att reagera på oförutsedda omständigheter föreslog kommissionen att man skulle utnyttja hela det belopp under marginalen för oförutsedda utgifter som finns tillgängligt för att komplettera betalningsbemyndigandena i unionens allmänna budget för budgetåret 2014, vilket är över betalningstaket.

D.     Rådet instämmer inte med parlamentets och kommissionens tolkning att de 350 miljoner EUR i betalningsbemyndigandena som användes 2014 för särskilda instrument enligt förordningen om den fleråriga budgetramen bör räknas utanför betalningstaket, vilket skulle lämna en marginal på 711 miljoner EUR som ska uttömmas innan man använder marginalen för oförutsedda utgifter. Man har i enlighet därmed ännu inte beslutat huruvida och i vilken utsträckning beloppet på 350 miljoner EUR bör avräknas mot marginalerna i den fleråriga budgetramen för betalningar för det innevarande budgetåret eller för kommande budgetår.

E.     Inom ramen för förhandlingarna om budgetpaketet för 2014-2015 beslutade man att använda marginalen för oförutsedda utgifter till ett belopp på 2 818,2 miljoner EUR plus 350 miljoner EUR, dvs. 3 168,2 miljoner EUR.

F.     Det är inte troligt att detta utnyttjande varaktigt kommer att lösa de nuvarande underskotten i betalningarna och de utestående åtagandena som fortsätter att öka, utan endast begränsa ökningen av de utestående fodringar som förs över till nästa år, vilka har ökat med mer än 50 % årligen sedan 2010.

G.     Finansieringen av detta utnyttjande kan dessutom genomföras utan någon nämnvärd kostnad för de nationella budgetarna på grund av andra oväntade extra inkomster under 2014.

H.     Dessutom innebär utnyttjandet av marginalen för oförutsedda händelser för 2014 inte någon ökning av det totala taket för betalningar (908 miljarder EUR i 2011 år priser) i den fleråriga budgetramen för 2014-2020, i enlighet med vad som tydligt anges i artikel 13.4 i förordningen om den fleråriga budgetramen, eftersom det räknas av mot marginalerna för kommande budgetår enligt artikel 13.3 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

1.      Europaparlamentet instämmer med att man bör utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för 2014, i enlighet med bilagan.

2.      Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av detta instrument, enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen, än en gång visar att EU:s budget absolut måste bli mer flexibel.

3.      Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Antagna texter, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 14,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)    I artikel 13 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2) inrättas en marginal för oförutsedda utgifter på upp till 0,03 % av unionens bruttonationalinkomst.

(2)    I enlighet med artikel 6 i denna förordning har kommissionen beräknat det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för 2014(3).

(3)    Efter att ha undersökt alla andra finansiella möjligheter att reagera på de oförutsedda omständigheter som har uppstått efter det att den fleråriga budgetramens betalningstak för 2014 först fastställdes i februari 2013, förefaller det nödvändigt att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för att komplettera betalningsbemyndigandena i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, vilket är över betalningstaket.

(4)    Ett belopp på 350 miljoner EUR i betalningsbemyndigandena bör ingå i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter i väntan på en överenskommelse om betalningar för andra särskilda instrument.

(5)    Eftersom den situation som uppstått för detta år är mycket speciell är villkoret avseende en sista utväg i artikel 13.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 uppfylld.

(6)    För att garantera överensstämmelse med artikel 13.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör kommissionen lägga fram ett förslag om avräkningen av det relevanta beloppet i betalningstaken i den fleråriga budgetramen för ett eller flera framtida budgetår, med vederbörlig hänsyn till överenskommelsen om betalningar för andra särskilda instrument, och utan att detta påverkar kommissionens institutionella prerogativ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 ska marginalen för oförutsedda utgifter användas för att tillhandahålla beloppet 3 168 233 715 EUR i betalningsbemyndiganden utöver betalningstaket i den fleråriga budgetramen.

Artikel 2

Beloppet på 2 818 233 715 EUR ska avräknas i tre delbetalningar mot marginalerna under betalningstaken för följande år:

           a)        2018:  939 411 200 EUR

  b)  2019:  939 411 200 EUR

  c)  2020:  939 411 315 EUR

Kommission uppmanas att i tid lägga fram ett förslag om det återstående beloppet på 350 miljoner EUR.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar              På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 20 december 2013 om teknisk justering av budgetramen för 2014 för att kompensera för utvecklingen av BNI (COM(2013)0928).


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande