Procedura : 2014/2036(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0069/2014

Teksty złożone :

A8-0069/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0089

SPRAWOZDANIE     
PDF 190kWORD 106k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 ZAŁĄCZNIK I: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 ZAŁĄCZNIK II: PISMO KOMISJI ROZWOJU
 ZAŁĄCZNIK III: PISMO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 ZAŁĄCZNIK IV: PISMO KOMISJI KULTURY I EDUKACJI
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności (wspólne oświadczenie z dnia 12 listopada 2013 r.), ujęte we wspólnych wnioskach z dnia 12 listopada 2013 r.(3), a także oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie środków na płatności, uwzględnione w tych samych wspólnych wnioskach,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(4) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

–       uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(6),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2014 przyjęty przez Komisję dnia 28 maja 2014 r. (COM(2014)0329),

–       uwzględniając wniosek Komisji w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. przyjęty dnia 28 maja 2014 r. (COM(2014)0328),

–       uwzględniając wspólne wnioski zatwierdzone przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego („PBK”) nr 3/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–       uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju,

–       uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–       uwzględniając pismo Komisji Kultury i Edukacji,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0069/2014),

A.     mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego (PBK) nr 3/2014 do budżetu ogólnego na rok 2014 przedstawionego pierwotnie przez Komisję zaproponowano zwiększenie prognozy dochodów z tytułu grzywien i kar oraz innych dochodów o 1 568 mln EUR oraz zwiększenie środków na płatności o 4 738 mln EUR w działach 1a, 1b, 2, i 4 wieloletnich ram finansowych (WRF) w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie płatności do końca roku przez zabezpieczenie płatności wynikających z przeszłych i bieżących zobowiązań;

B.     mając na uwadze, że wdrażanie WRF na lata 2014–2020 rozpoczęło się od ogromnych zaległości w płatnościach, jako że pod koniec 2013 r. niezapłacone rachunki opiewały na około 23,4 mld EUR dla samej tylko polityki spójności, zaś poziom zobowiązań pozostających do realizacji sięgał wówczas 221,7 mld, tj. 41 mld EUR ponad to, co pierwotnie przewidziano w momencie uzgadniania WRF na lata 2007–2013;

C.     mając na uwadze, że z całkowitej kwoty PBK nr 3/2014 jedynie 99 mln EUR jest przeznaczone na programy w ramach polityki spójności w latach 2014–2020, a reszta dotyczy zamknięcia programów z okresu 2007–2013 (3,296 mld EUR) i potrzeb w zakresie płatności z innych działów (1,34 mld EUR);

D.     mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu z dnia 12 listopada 2013 r. Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się do dopilnowania, by Unia dysponowała środkami finansowymi na pokrycie zobowiązań prawnych w 2014 r. dzięki zapewnianiu regularnego realizowania płatności i wykorzystywaniu poszczególnych mechanizmów elastyczności przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, w tym w art. 13 (margines na nieprzewidziane wydatki);

E.     mając na uwadze, że niektóre delegacje w Radzie wyraziły zastrzeżenia dotyczące wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki w PBK nr 3/2014, co według Parlamentu jest bezpodstawne i sprzeczne z duchem rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i porozumienia międzyinstytucjonalnego;

1.      przyjmuje do wiadomości PBK nr 3/2014 przedłożony przez Komisję;

2.      zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o zapewnieniu w budżecie na 2014 r. dodatkowych środków na płatności w kilku pozycjach budżetowych do wysokości 4 246 mln EUR, z czego 3 168 mln EUR zostanie uruchomione za pośrednictwem marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.;

3.      z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza zwiększenie środków na płatności dla działu 1a i działu 4, które w dużym stopniu udało się zachować w ostatecznym kompromisie przedstawionym we wspólnych wnioskach z dnia 8 grudnia 2014 r.;

4.      z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na płatności w dziale 1b, który ogólnie jest głównym obszarem dotkniętym niedoborem środków na płatności w budżecie UE; niemniej jednak jest zdania, że jest to absolutne minimum umożliwiające pokrycie rzeczywistych potrzeb do końca 2014 r., ale nie wystarczy do powstrzymania powracającego efektu kuli śnieżnej niezapłaconych rachunków, który narasta począwszy od budżetu na 2010 r.; przypomina w szczególności, że państwa członkowskie zazwyczaj przedkładają większość faktur w ramach działu 1b pod koniec każdego roku budżetowego, aby uniknąć ewentualnego umorzenia w wyniku zastosowania zasad N+2 i N+3;

5.      popiera propozycję uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki i podkreśla swoją interpretację art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, zgodnie z którą płatności powiązane z instrumentami specjalnymi muszą być uwzględniane poza pułapami; uważa, że wszelkie inne interpretacje naruszają podstawę porozumienia politycznego w sprawie WRF na lata 2014–2020, a mianowicie założenie, że należy stosować specjalną i maksymalną elastyczność, aby umożliwić Unii wypełnianie jej zobowiązań;

6.      przypomina, że przyjęcie PBK nr 3/2014, PBK nr 4/2014, PBK nr 6/2014 i PBK nr 8/2014 obniży udział opartych na DNB wkładów państw członkowskich w budżecie Unii łącznie o 8 688 mln EUR, a zatem w pełni skompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014, jak ustalono we wspólnych wnioskach z dnia 8 grudnia 2014 r.;

7.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2014;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2014 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, 20 listopada 2013 r., P7_TA(2013)0472.

(4)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(5)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (24.9.2014)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek - Dochody ze zwrotów i dochodów zwróconych do FEMIP (Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji) - Przesunięcie środków do Europejskiego Funduszu Rybackiego - Zwiększenie środków na płatności w związku ze zobowiązaniami we wcześniejszych budżetach rocznych - Nieprzewidziane działania zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie WRF - Personel KE, urzędów, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

(2014/2036(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Marian Olbrycht

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uważa zaległości w zakresie płatności w dziale 1b, które w ostatnich latach stale rosną, a na koniec 2013 r. osiągnęły poziom 23,4 mld EUR, za niedopuszczalne; przypomina, że zaległości te przekroczyły znacznie prognozy Komisji na ten sam okres, a na koniec bieżącego roku spodziewany jest nawet ich dalszy wzrost;

2.  popiera wniosek Komisji dotyczący projektu budżetu korygującego nr 3/2014, w którym domaga się ona zwiększenia płatności i proponuje wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów, aby uzupełnić niedobory środków na płatności we wszystkich działach; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności przeznaczenie ponad 70% wnioskowanej kwoty na dział 1b, który ogólnie jest głównym obszarem dotkniętym niedoborem środków na płatności w budżecie UE;

3.  uważa, że projekt budżetu korygującego nr 3/2014 musi zostać przyjęty bezwarunkowo i możliwie szybko w postaci niezmienionej, ponieważ jego przyjęcie ma też poważny wpływ na budżet na rok 2015;

4.  jest zdania, że zaproponowany projekt budżetu korygującego nr 3/2014 jedynie w nieznacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia zaległości w zakresie płatności w budżecie UE, i podkreśla, że nie rozwiązuje on tego strukturalnego i politycznego problemu; wzywa Komisję do przedstawienia długoterminowego rozwiązania tej kwestii oraz zachęca Komisję i Radę do zastosowania w międzyczasie wszystkich instrumentów elastyczności przewidzianych w WRF, aby jeszcze bardziej ograniczyć ten problem;

5.  apeluje do Komisji, aby na czas dokonywała pełnej oceny stanu płatności związanych z działem 1b i regularnie informowała Parlament o przewidywanych zmianach związanych z płatnościami w ramach tego działu dotyczących w szczególności skutecznego stosowania przez Komisję zasady dokonywania płatności w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku o płatność.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


ZAŁĄCZNIK I: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Przedmiot:     Projekt budżetu korygującego nr 3

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przede wszystkim chciałbym Panu pogratulować wyboru na przewodniczącego komisji BUDG. Z góry cieszę się na przyszłą współpracę. Zwracam się do Pana w sprawie zaproponowanego niedawno projektu budżetu korygującego nr 3 na 2014 r., aby wyrazić moje poparcie dla propozycji złożonych przez Komisję, zwłaszcza w odniesieniu do dodatkowych środków na płatności dla Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz dla Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ENI, oraz aby zasugerować jedno dostosowanie kwot.

W kwietniu Komisja zaproponowała przesunięcie środków w dziale 4, ale nie uwzględniła w swoim wniosku dodatkowych środków na płatności dla Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju. Dokonała tego teraz w projekcie budżetu korygującego nr 3, który przewiduje dodatkowe środki w wysokości 51 mln EUR. Niemniej jednak 15 mln EUR z tych 51 mln EUR zostanie natychmiast przeznaczone na spłacenie tymczasowego przesunięcia z budżetu WPZB (środki te zostały wykorzystane na misję obserwacji wyborów na Ukrainie, ponieważ Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju nie dysponuje odpowiednimi środkami na płatności), co pozostawi jedynie 36 mln EUR nowych środków. Niestety kwota ta nie wystarczy na pokrycie koniecznych wydatków w ramach tego instrumentu w tym roku. Proponujemy zatem przeznaczenie na ten instrument dodatkowych środków w wysokości 70 mln EUR. Zwracam się niniejszym do Pana o udostępnienie tych środków bez zbędnej zwłoki z uwagi na bardzo krytyczną sytuację instrumentu, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji polityki zagranicznej UE, zwłaszcza dla reagowania na nagłe sytuacje kryzysowe na Ukrainie, w Syrii, Iraku, Palestynie, Republice Środkowoafrykańskiej i Sudanie Południowym.

W tym kontekście chciałbym również wyrazić poparcie dla wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki do sfinansowania dokonywanych z góry wydatków niezbędnych do zapewnienia Ukrainie odpowiedniego wsparcia budżetowego w ramach ENI. Głęboko wierzę, że komisja BUDG dołoży wszelkich starań, by zapewnić naszym partnerom odpowiednie finansowanie w tym krytycznym momencie. Sytuację na Ukrainie można niewątpliwie uznać za nieprzewidziane okoliczności nieuwzględnione w WRF.

Z poważaniem

Elmar Brok


ZAŁĄCZNIK II: PISMO KOMISJI ROZWOJU

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Parlament Europejski

ASP 9G205

Bruksela

Przedmiot: Kryzys płatności w zakresie pomocy humanitarnej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Jak zapewne dobrze Panu wiadomo, z powodu braku gotowości Rady do zatwierdzenia projektu budżetu korygującego (PBK) nr 3 dotyczącego budżetu UE na 2014 r. DG Komisji ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) ma jeszcze większe trudności z unikaniem zakłóceń w działalności pomocowej, jej ograniczania, a nawet wstrzymywania. Zwracam się do Pana, aby zasygnalizować, że komisja DEVE jest poważnie zaniepokojona tą sytuacją, a podobną troskę moim zdaniem powinni wykazać wszyscy.

Skutki zakłóceń w udzielaniu pomocy humanitarnej są oczywiście nieporównywalne ze skutkami zakłóceń innych rodzajów działalności UE: pomoc humanitarna jest często dosłownie kwestią życia i śmierci. Nie należy zatem opóźniać zatwierdzania budżetu na pomoc humanitarną, lecz w razie potrzeby potraktować go w sposób szczególny.

Ciągły brak odpowiedzi Rady na wniosek w sprawie PBK nr 3 przedstawiony przez Komisję w maju świadczy o tym, że po raz kolejny przyznanie istotnych środków na pomoc humanitarną jest faktycznie uzależnione od osiągnięcia porozumienia w sprawie całego budżetu UE na przyszły rok. Nie jest to ani odpowiedzialna metoda świadczenia pomocy humanitarnej, ani rozsądna strategia gospodarowania ograniczonymi zasobami. Sytuacja taka skutkuje istotnym zwiększeniem obciążenia administracyjnego DG ECHO i zmuszą ją do wydania ok. 600 000 EUR na odsetki za zwłokę w płatnościach w tym roku, ponieważ nie dysponuje ona środkami, aby uregulować zobowiązania na czas.

Światowe zapotrzebowanie na pomoc humanitarną osiągnęło niespotykany dotychczas poziom z powodu kryzysów w Syrii, Iraku, Sudanie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej i w innych regionach świata. W tej sytuacji oraz mając na względzie rozwój sytuacji na Ukrainie, nie ulega wątpliwości, że DG ECHO musi otrzymać środki na płatności, jakich potrzebuje, aby wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Ze względu na dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy polegają na unijnej pomocy humanitarnej, oraz ze względu na zdolność DG ECHO i jej partnerów zajmujących się realizacją do skoncentrowania się bezpośrednio na świadczeniu tej pomocy, Parlament musi domagać się szybkiego zażegnania narastającego kryzysu dotyczącego płatności dla DG ECHO. Rozumiem trudności, lecz pragnę zachęcić Pańską komisję i przedstawicieli Parlamentu uczestniczących w negocjacjach budżetowych z Radą do dołożenia wszelkich starań, w tym do wywierania odpowiedniej presji moralnej, tak aby doprowadzić do znalezienia rozwiązania.

Chciałabym przy tej okazji podkreślić, jak ważne jest ustanowienie rozsądnych i realistycznych poziomów środków przeznaczonych na pomoc humanitarną i rezerwę na pomoc nadzwyczajną w unijnym budżecie na 2015 r. Należy oczywiście nadrobić obecne zaległości w płatnościach i dopilnować, by ten sam problem już więcej się nie pojawiał. Moja komisja przyjęła poprawki przywracające kwoty z projektu budżetu w pozycjach przeznaczonych na pomoc humanitarną i znacznie zwiększające środki na płatności przeznaczone na rezerwę na pomoc nadzwyczajną. Mam nadzieję, że komisja BUDG będzie gotowa zatwierdzić te poprawki.

Komisja DEVE pragnie Panu podziękować za poczynione przez Pana starania, a także jest gotowa w każdej chwili służyć wszelką niezbędną pomocą.

Z poważaniem

Linda McAvan


ZAŁĄCZNIK III: PISMO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

ASP 09G205

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracam się do Pana w związku z budżetem korygującym nr 3/2014, który był jednym z punktów porządku dziennego posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 3 września 2014 r. (sprawozdawca: Gérard Deprez).

Pragnę w szczególności zwrócić Pańską uwagę na artykuł budżetowy 34 02 01, w którym Komisja Europejska proponuje zwiększenie (o 6 mln EUR) środków na płatności na program LIFE.

Jak zapewne Panu wiadomo, program LIFE – będący kluczowym instrumentem realizacji unijnej polityki w zakresie środowiska i klimatu – jest przedmiotem szczególnego zainteresowania komisji ENVI i uważamy, że jego realizacja jest bardzo ważna.

Chociaż komisja ENVI podjęła decyzję, by nie sporządzać opinii do sprawozdania G. Depreza w sprawie budżetu korygującego nr 3/2014, koordynatorzy ENVI polecili mi, abym zwrócił się do Pana na piśmie i domagał się utrzymania proponowanego zwiększenia środków na płatności w artykule 34 02 01 o 6 mln EUR.

To zwiększenie środków wynika ze wcześniejszego niż planowano uruchomienia systemu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej, nad którym prace przebiegają sprawnie, a więc pewne płatności będzie trzeba zrealizować już w 2014 r.

Komisja ENVI ma nadzieję, że komisja BUDG z uwagą rozpatrzy ten wniosek, oraz że kwota, którą zaproponowała Komisja Europejska, pozostanie niezmieniona.

Z poważaniem

Giovanni La Via

Do wiadomości: G. Deprez, sprawozdawca


ZAŁĄCZNIK IV: PISMO KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Przedmiot: Stanowisko komisji CULT w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2014

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury dotyczącej projektu budżetu korygującego (PBK) nr 3/2014 wyspecjalizowane komisje parlamentarne zostały poproszone o wniesienie wkładu w sprawozdanie w sprawie PBK nr 3/2014. Komisja CULT nie będzie mogła wystosować opinii formalnej z uwagi na zapełniony harmonogram jej prac i krótki termin. Pragnę zatem poprosić Pana o uwzględnienie przedstawionego poniżej podsumowania naszego stanowiska w sprawie PBK nr 3/2014.

Jako przewodnicząca komisji i sprawozdawczyni w sprawie budżetu na rok 2015, przy sporządzaniu niniejszego pisma konsultowałam się z komisją CULT, a zatem odzwierciedla ono poglądy, jakie komisja CULT konsekwentnie prezentowała w trakcie procedur dotyczących budżetu na 2014 i 2015 r.

W odniesieniu do programu Erasmus+ niewystarczające poziomy płatności stały się w ostatnich kilku latach istotnym problemem strukturalnym: od 2011 r. poziomy płatności w budżetach rocznych nie odzwierciedlały faktycznych potrzeb w zakresie płatności, co wiązało się z koniecznością przyjmowania budżetów korygujących. Z uwagi na dużą widoczność i popularność tego programu (oraz wcześniejszego programu „Uczenie się przez całe życie”) obecna sytuacja może zagrozić jego reputacji. Brak odpowiednich środków może ostatecznie prowadzić do problemów z realizacją programu, jako że cykle wspieranych z tego programu projektów w zakresie mobilności jednostek są krótkie, a stosunek środków na zobowiązania do środków na płatności powinien wynosić co najmniej 85%.

Ponadto przedpłata środków na zobowiązania w wysokości 130 mln EUR na program Erasmus+ oraz 200 mln EUR na program „Horyzont 2020” (na działania „Maria Skłodowska-Curie” oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych) w budżecie na 2014 r. miała na celu sprawne zainicjowanie tych programów i wyposażenie ich w odpowiednie środki, a w przypadku programu Erasmus+ – przyczynienie się do walki z bezrobociem młodzieży. Jednak te dodatkowe środki na zobowiązania nie zostały w budżecie na 2014 r. wsparte analogicznymi środkami na płatności.

Bez zaproponowanych w PBK nr 3/2014 środków na płatności w tej samej wysokości z marginesu na nieprzewidziane wydatki – 117 mln EUR na Erasmus+ i 90 mln EUR na działania „Maria Skłodowska-Curie” – nie można zrealizować dodatkowych zobowiązań, przez co wysyłany jest Europejczykom negatywny sygnał polityczny.

Szybkie przyjęcie PBK nr 3/2014 jest zatem niezbędne, aby zaradzić sytuacji w 2014 r. i zapewnić sprawną realizację programu w 2014 r., wyrównując niedostatek środków na płatności w łącznej kwocie 202 mln EUR na Erasmus+ i 90 mln EUR na działania „Maria Skłodowska-Curie”. Jednak w przyszłości należałoby zająć się przyczyną tego problemu, tj. niewystarczającym poziomem środków na płatności na pokrycie zobowiązań, w drodze zwyklej procedury budżetowej.

Komisja CULT jest zatem za szybkim przyjęciem PBK nr 3/2014, z zachowaniem poziomu płatności zaplanowanego przez Komisję.

Mamy nadzieję, że Komisja Budżetowa i jej sprawozdawca G. Deprez przychylą się do tego stanowiska i włączą je do rezolucji w sprawie PBK nr 3/2014.

Z poważaniem

Silvia Costa

Przewodnicząca

Do wiadomości: Gérard DEPREZ, sprawozdawca BUDG w sprawie budżetu korygującego nr 3/2014


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna