Procedură : 2014/2036(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0069/2014

Texte depuse :

A8-0069/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0089

RAPORT     
PDF 171kWORD 109k
15.12.2014
PE 541.347v01-00 A8-0069/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 ANEXA I: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXA II: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE
 ANEXA III: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 ANEXA IV: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată (declarația comună din 12 noiembrie 2013), convenită în concluziile comune din 12 noiembrie 2013(3), precum și declarația Parlamentului European și a Comisiei privind creditele de plată, convenită în cadrul acelorași concluzii comune,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4) („Regulamentul privind CFM”),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5) („AII”),

–       având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(6),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014, adoptat de Comisie la 28 mai 2014 (COM(2014)0329),

–        având în vedere propunerea Comisiei privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014, adoptată la 28 mai 2014 (COM(2014)0328),

–       având în vedere concluziile comune convenite de Parlamentul European și de Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ („PBR”) nr. 3/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru cultură și educație,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0069/2014),

A.     întrucât în proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 3/2014 la bugetul general pe 2014 astfel cum a fost prezentat inițial de Comisie se propune atât majorarea veniturilor estimate din amenzi și penalități și a altor venituri cu 1 568 de milioane EUR, cât și majorarea creditelor de plată de la rubricile 1a, 1b, 2 și 4 din cadrul financiar multianual (CFM) cu 4 738 de milioane EUR, cu scopul de a acoperi necesarul de credite de plată până la sfârșitul exercițiului pentru obligațiile care provin din angajamente trecute și prezente;

B.     întrucât punerea în aplicare a CFM 2014-2020 a demarat cu un volum semnificativ de restanțe la plăți, facturile neplătite ridicându-se la circa 23,4 milioane EUR la sfârșitul lui 2013 numai pentru politica de coeziune, și cu un nivel de angajamente restante (RAL) de 221,7 miliarde EUR la sfârșitul lui 2013, cu 41 de miliarde EUR peste previziunile inițiale din momentul adoptării CFM 2007-2013;

C.     întrucât, din cuantumul total al PBR 3/2014, doar 99 de milioane EUR sunt destinate să acopere programe din perioada 2014-2020 din cadrul politicii de coeziune, restul fiind legat de închiderea programelor din perioada 2007-2013 (3,296 miliarde EUR) și necesarul de plăți pentru alte rubrici (1,34 miliarde EUR);

D.     întrucât Parlamentul, Consiliul și Comisia s-au angajat, prin declarația comună din 12 noiembrie 2013, să se asigure că Uniunea dispune de resursele financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile legale în 2014, urmând o progresie ordonată a plăților și recurgând la mecanismele de flexibilitate prevăzute în Regulamentul privind CFM, inclusiv la articolul 13 (marja pentru situații neprevăzute);

E.     întrucât anumite delegații din cadrul Consiliului au ridicat rezerve cu privire la utilizarea marjei pentru situații neprevăzute în PBR nr. 3/2014, o atitudine care, în opinia Parlamentului, nu se justifică și chiar contravine spiritului Regulamentului privind CFM și AII,

1.      ia act de PBR nr. 3/2014 propus de Comisie;

2.      își exprimă sprijinul pentru concluziile comune convenite de Parlamentul European și de Consiliu la 8 decembrie 2014 în vederea consolidării plăților în bugetul 2014 la o serie de linii bugetare cu până la 4 246 de milioane EUR, din care 3 168 de milioane EUR vor fi mobilizate prin intermediul marjei pentru situații neprevăzute pentru 2014;

3.      salută îndeosebi majorările creditelor de plată de la rubricile 1a și 4, care au fost în linii mari menținute în compromisul final convenit în concluziile comune din 8 decembrie 2014;

4.      salută majorarea creditelor de plată de la rubrica 1b, care reprezintă domeniul cel mai afectat de deficitul de credite de plată în cadrul bugetului Uniunii în general; consideră totuși că aceste credite reprezintă minimul absolut pentru acoperirea necesarului efectiv până la sfârșitul lui 2014 și nu vor fi suficiente pentru a soluționa efectul recurent de bulgăre de zăpadă al facturilor neplătite, care a continuat să se extindă începând cu bugetul 2010; reamintește, în special, că cea mai mare parte a facturilor din cadrul rubricii 1b sunt prezentate în mod tradițional de statele membre la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar pentru a evita eventualele dezangajări cauzate de aplicarea regulilor N+2 și N+3;

5.      sprijină propunerea de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute și subliniază că, în interpretarea sa a articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM, plățile aferente instrumentelor speciale nu trebuie incluse în plafoane; consideră că orice altă interpretare subminează fundamentul acordului politic asupra CFM 2014-2020, și anume concluzia că, pentru a-i permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile, ar trebui să se prevadă o flexibilitate maximă specifică;

6.      reamintește că adoptarea PBR nr. 3/2014, PBR nr. 4/2014, PBR nr. 6/2014 și PBR nr. 8/2014 va reduce contribuția bazată pe VNB a statelor membre la bugetul Uniunii cu suma totală de 8 688 de milioane EUR și va compensa astfel integral nevoile de plată suplimentare necesare conform PBR nr. 3/2014, așa cum s-a convenit în concluziile comune din 8 decembrie 2014;

7.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

Texte adoptate la 20 noiembrie 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (24.9.2014)

destinat Comisiei pentru bugete

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi și dobânzi - venituri din rambursări și restituiri către FEMIP (Facilitatea euro-mediteraneeană de investiții și parteneriat) - Redistribuirea creditelor către Fondul european pentru pescuit - Majorarea creditelor de plată aferente angajamentelor ce corespund bugetelor anuale anterioare - Situații neprevăzute în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul privind CFM - Personalul Comisiei Europene, birourile, Comitetul Regiunilor și Autoritatea Europeană de protecție a datelor

(2014/2036(BUD))

Raportor pentru aviz: Jan Marian Olbrycht

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră că restanțele de plăți de la rubrica 1b, care au crescut constant în ultimii ani, sunt inacceptabile, atingând cuantumul de 23,4 miliarde EUR la finele lui 2013; reamintește că acestea depășesc în mod semnificativ previziunile Comisiei pentru aceeași perioadă și se presupune că vor crește și mai mult până la sfârșitul exercițiului curent;

2.  sprijină propunerea Comisiei referitoare la PBR nr. 3/2014, în care aceasta solicită consolidarea plăților și propune să se recurgă la toate instrumentele disponibile pentru a se elimina deficitul de credite de plată din toate rubricile; salută, în special, alocarea a peste 70% din suma solicitată pentru rubrica 1b, aceasta reprezentând domeniul cel mai afectat de deficitul de credite de plată în cadrul bugetului UE în general;

3.  consideră că este extrem de important ca PBR nr. 3/2014 să fie adoptat în mod necondiționat, cât mai rapid cu putință și fără modificări, deoarece adoptarea sa va afecta în mod semnificativ și bugetul pentru 2015;

4.  consideră că PBR nr. 3/2014 propus nu contribuie decât modest la reducerea restanțelor de plăți din bugetul UE și subliniază că acest PBR nu soluționează problema de fond, care este de natură structurală și politică; solicită Comisiei să găsească o soluție pe termen lung în acest sens, dar între timp încurajează Comisia și Consiliul să aplice toate instrumentele de flexibilitate existente în cadrul CFM pentru a reduce și mai mult amploarea acestei probleme;

5.  invită Comisia să realizeze o evaluare deplină și în timp util a situației creditelor de plată de la rubrica 1b și să raporteze periodic Parlamentului cu privire la evoluția probabilă a creditelor de plată de la această rubrică, îndeosebi în ceea ce privește aplicarea efectivă de către Comisie a termenului de 60 de zile în care trebuie efectuate plățile în urma primirii solicitărilor de plată.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.9.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


ANEXA I: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Dlui Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

Subiect:  Proiectul de buget rectificativ nr. 3

Stimate coleg,

În primul rând, felicitări pentru numirea în poziția de președinte al Comisiei pentru bugete, aștept cu interes deosebit cooperarea cu dumneavoastră. Vă scriu în legătură cu proiectul de buget rectificativ nr. 3 pentru 2014 propus recent pentru a-mi exprima sprijinul pentru propunerile prezentate de Comisie, în special în ceea ce privește creditele de plată suplimentare pentru IcSP și IEV, și pentru a sugera o modificare a cifrelor.

În aprilie, Comisia a propus transferarea fondurilor la rubrica 4, însă nu a inclus o majorare a plăților pentru IcSP în propunerea sa. Acest aspect face obiectul proiectului de buget rectificativ nr. 3, care prevede o majorare de 51 de milioane EUR. Cu toate acestea, 15 milioane EUR din cele 51 de milioane EUR ar fi utilizate integral imediat pentru rambursarea unui transfer temporar la bugetul PESC (aceste fonduri au fost utilizate pentru observarea alegerilor în Ucraina din cauza lipsei unor credite de plată suficiente pentru IcSP), în urma căruia ar rămâne resurse noi în valoare de doar 36 de milioane EUR. Din păcate, această valoare nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru IcSP în cadrul acestui exercițiu. Prin urmare, propunem majorarea plăților pentru IcSP cu 70 de milioane EUR. Aș dori să vă rog să vă asigurați că acest fonduri sunt puse la dispoziție fără întârzieri nejustificate întrucât, în prezent, situația acestui instrument esențial pentru aplicarea politicii externe a UE este critică, îndeosebi în ceea ce privește măsurile urgente de reacție la crize pentru Ucraina, Siria, Irak, Palestina, Republica Centrafricană și Sudanul de Sud.

În acest context, aș dori să îmi exprim sprijinul față de utilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru a finanța cheltuielile inițiale necesare furnizării de sprijin bugetar adecvat Ucrainei în cadrul IEV. Îmi exprim speranța că Comisa BUDG va depune eforturile necesare pentru a asigura acordarea de finanțare adecvată partenerului nostru în aceste momente critice. Situația din Ucraina poate fi considerată fără dubiu o circumstanță neprevăzută care nu a fost prevăzută în bugetul CFM.

Cu deosebită considerație,

Elmar Brok


ANEXA II: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

Parlamentul European

ASP 9G205

Bruxelles

Subiect: Criza plăților în domeniul operațiunilor legate de ajutoarele umanitare

Stimate domnule Arthuis,

Cu siguranță ați remarcat deja că lipsa de disponibilitate a Consiliului în ceea ce privește aprobarea proiectului de bugetul rectificativ (PBR) nr. 3 la bugetul pentru 2014 al UE nu face decât să îngreuneze eforturile Oficiului pentru ajutor umanitar al Comisiei (ECHO) de a evita întreruperea, reducerea amplorii sau anularea activităților de întrajutorare. Vă adresez această scrisoare pentru a semnala preocupările profunde ale comisiei din care fac parte, preocupări care ar trebui să fie ne intereseze pe toți, cu privire la această situație.

Consecințele întreruperilor furnizării de ajutor umanitar sunt bineînțeles incomparabile cu alte întreruperi ale unor activități ale UE, întrucât în multe cazuri de ajutorul umanitar depinde o situație de viață și de moarte. Prin urmare, deciziile bugetare legate de ajutorul umanitar nu ar trebui amânate, ci, după caz, ar trebui să li se acorde un tratament special.

Lipsa în continuare a unui răspuns din partea Consiliului cu privire la propunerea de PBR nr. 3 prezentată de Comisie în mai demonstrează, încă o dată, că fondurile destinate ajutorului umanitar sunt pur și simplu prizoniere ale acordului privind bugetul integral al UE pentru exercițiul următor. Aceasta nu este o metodă responsabilă de a trata ajutorul umanitar și nici o modalitate recomandabilă de gestionare a unor resurse limitate. Rezultatul este creșterea semnificativă a sarcinilor administrative ale ECHO, care este nevoită să utilizeze aproximativ 600 000 EUR pentru penalități de întârziere în cadrul actualului exercițiu, întrucât nu dispune de resurse pentru a plăti facturile la timp.

Având în vedere crizele din Siria, Irak, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană și alte locuri, nevoile umanitare la nivel global au atins un nivel fără precedent. În această situație și având în vedere evoluțiile actuale din Ucraina, este cât se poate de clar că ECHO trebuie să primească credite de plată de care are nevoie să își ducă la bun sfârșit angajamentele.

Pentru binele copiilor, femeilor și bărbaților care depind de ajutorul umanitar acordat de UE și de capacitatea ECHO și a partenerilor săi de a-și concentra eforturile în vederea acordării ajutorului în cauză, Parlamentul trebuie să insiste asupra unei soluții rapide la criza de plăți din ce în ce mai gravă cu care se confruntă ECHO. Sunt conștientă de obstacole, însă aș dori să încurajez comisia dumneavoastră și reprezentanții Parlamentului European angajați în negocierile pentru buget cu Consiliul să depună eforturile necesare pentru a găsi o soluție, inclusiv prin exercitarea presiunii morale necesare.

Aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia importanța stabilirii creditelor destinate ajutorului umanitar și rezervei pentru ajutoare de urgență (RAU) în bugetul pe 2015 al UE la niveluri rezonabile și realiste. Este bineînțeles necesar să se rezolve întârzierile actuale ale plăților și să se ia măsuri pentru ca această problemă să nu se mai repete în viitor. Comisia din care fac parte a adoptat amendamente pentru restabilirea sumelor proiectului de buget privind liniile destinate ajutorului umanitar și majorarea substanțială a creditelor de plată pentru RAU. Îmi exprim speranța că Comisa dumneavoastră va fi dispusă să aprobe aceste amendamente.

Comisia DEVE ar dori să vă mulțumească pentru eforturile depuse și pozițiile asumate cu scopul de a oferi sprijin în situațiile în care s-a dovedit a fi necesar.

Cu deosebită considerație,

Linda McAvan


ANEXA III: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

Dlui Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

ASP 09G205

Stimate domnule președinte,

Vă scriu în legătură cu proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 care s-a aflat pe ordinea de zi a Comisiei pentru bugete din 3 septembrie 2014 (raportor: dl. Gérard Deprez).

Aș dori să vă atrag atenția în special asupra articolului 34 02 01 din buget în cazul căruia Comisia Europeană propune o majorare (de 6 milioane EUR) a creditelor de plată pentru programul LIFE.

Sunteți probabil la curent cu faptul că LIFE, care este instrumentul-cheie al UE pentru punerea în aplicare a politicii sale privind mediul și clima, se află în centrul preocupărilor Comisiei ENVI și considerăm funcționarea sa ca fiind foarte importantă.

Deși Comisia ENVI a decis să nu elaboreze un aviz la raportul domnului Deprez privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014, coordonatorii ENVI m-au rugat să vă adresez această scrisoare în care să insist ca majorarea propusă cu 6 milioane EUR a creditelor de plată pentru articolul 34 02 01 din buget să fie menținută.

Majorarea se datorează doar lansării mai devreme decât se prevedea a „Schemei de finanțare privată pentru eficiență energetică”, activitatea privind aceasta înregistrând progrese rapide și anumite plăți fiind necesare deja în 2014.

Comisia ENVI speră că această cerere va fi luată în considerare în mod corespunzător în cadrul Comisiei BUDG și că suma propusă de Comisie nu va fi modificată.

Cu deosebită considerație,

Giovanni La Via

Copie: dl G. Deprez, raportor


ANEXA IV: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

Subiect: Poziția Comisiei CULT privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014

Stimate domnule Arthuis,

În cadrul procedurii aferente proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 3/2014, comisiile specializate au fost rugate să contribuie la raportul privind PBR 3/2014. Având în vedere constrângerile calendarului intern al Comisiei CULT și termenele prevăzute, comisia noastră nu va putea furniza un aviz formal. În consecință, aș dori să vă rog să luați în considerare o scurtă prezentare a opiniilor noastre privind PBR 3/2014.

În calitatea mea de președintă și raportoare pentru bugetul pe 2015, am consultat Comisia CULT cu privire la această scrisoare, care reflectă opiniile pe care comisia noastră le-a exprimat în permanență de-a lungul procedurilor bugetare pentru bugetele pe 2014 și 2015.

În ceea ce privește Erasmus+, nivelurile de plăți insuficiente au devenit o problemă structurală majoră în ultimii ani: din 2011, nivelurile de plăți în bugetele anuale nu au corespuns nevoilor de plăți efective și au necesitat bugete rectificative. Având în vedere vizibilitatea și popularitatea crescute ale programului (și ale predecesorului său, programul de învățare pe tot parcursul vieții), această situație periclitează reputația sa. Lipsa de fonduri adecvate poate duce în cele din urmă la probleme de implementare a programului, întrucât ciclurile de proiecte pentru mobilitate individuală sprijinite de program sunt scurte, iar raportul dintre angajamente și plăți ar trebui să se ridice la cel puțin 85 %.

De asemenea, finanțarea în amonte a 130 de milioane EUR în credite de angajament pentru Erasmus+ și de 200 de milioane EUR pentru Orizont 2020 (pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie și pentru Consiliul European pentru Cercetare) în bugetul 2014 avea drept scop demararea fără probleme a programelor în cauză cu angajamente suficiente și, în cazul programului Erasmus+, să contribuie la combaterea șomajului în rândul tinerilor. Cu toate acestea, angajamentele suplimentare nu au fost sprijinite de creditele de plată aferente în bugetul 2014.

Fără creditele de plată aferente din marja pentru situații neprevăzute propuse în PBR nr. 3/2014 - 117 milioane EUR pentru Erasmus+ și 90 de milioane EUR pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie - angajamentele suplimentare nu pot fi implementate, ceea ce ar transmite un mesaj politic eronat cetățenilor europeni.

Adoptarea rapidă a PBR nr. 3/2014 este prin urmare crucială pentru a remedia situația din 2014 și pentru a asigura implementarea fără probleme a programului în 2014 prin compensații pentru plățile insuficiente în valoare de 202 milioane EUR pentru Erasmus+ și 90 de milioane EUR pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie. În viitor însă cauza care stă la baza problemei, niveluri ale plăților insuficiente pentru a respecta angajamentele, ar trebui tratată în cadrul procedurii bugetare anuale obișnuite.

În consecință, Comisia CULT este în favoarea adoptării rapide a PBR nr. 3/2014 cu nivelurile de plăți prevăzute de Comisie.

Sperăm că raportorul, dl Gérard Deprez, și Comisia pentru bugete împărtășesc aceste opinii și le va putea include în rezoluția sa privind PBR nr. 3/2014.

Cu deosebită considerație,

Silvia Costa

Președintă

Cc: Gérard DEPREZ, raportorul Comisiei BUDG pentru proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Notă juridică