Förfarande : 2014/2036(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2014

Ingivna texter :

A8-0069/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0089

BETÄNKANDE     
PDF 160kWORD 85k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 BILAGA I: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 BILAGA II: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 BILAGA III: SKRIVESLE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
 BILAGA IV: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–       med beaktande av parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om betalningsbemyndiganden (gemensamt uttalande av den 12 november 2013), enligt överenskommelsen i de gemensamma slutsatserna av den 12 november 2013(3), samt Europaparlamentets och kommissionens uttalande om betalningsbemyndiganden, enligt överenskommelsen i samma gemensamma slutsatser,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–       med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(6),

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2014 som kommissionen antog den 28 maj 2014 (COM(2014)0329),

–       med beaktande av kommissionens förslag om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter under 2014, antaget den 28 maj 2014 (COM(2014)0328),

–       med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget (¢FÄB¢) nr 3/2014, som rådet antog den 12 december 2014 och översände till parlamentet samma dag (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för utveckling,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för kultur och utbildning,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0069/2014), och av följande skäl:

A.     I FÄB nr 3/2014 till den allmänna budgeten för 2014, såsom det ursprungligen lades fram av kommissionen, föreslogs en ökning av både prognosen för inkomster från böter, straffavgifter och andra inkomster med 1 568 miljoner EUR och av betalningsbemyndigandena med 4 738 miljoner EUR för rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4 i den fleråriga budgetramen, för att kunna tillgodose betalningsbehoven till slutet av året, så att de täcker tidigare och aktuella åtaganden.

B.     Genomförandet av den fleråriga budgetramen 2014–2020 inleddes med en stor mängd obetalda fordringar som uppgick till nästan 23,4 miljarder EUR vid slutet av 2013 bara för sammanhållningspolitiken, och utestående åtaganden (RAL) på 221,7 miljarder EUR vid slutet av 2013, dvs. 41 miljarder EUR mer än vad som ursprungligen hade anslagits när man kom överens om den fleråriga budgetramen 2007–2013.

C.     Av det totala FÄB nr 3/2014 är bara 99 miljoner EUR avsedda att täcka program inom sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020, medan resten hänför sig till slutförandet av program från perioden 2007–2013 (3,296 miljarder EUR) och betalningsbehov under andra rubriker (1,34 miljarder EUR).

D.     I det gemensamma uttalandet av den 12 november 2013 förband sig parlamentet, rådet och kommissionen att se till att unionen får tillgång till de finansiella resurser som krävs för att den ska kunna uppfylla sina rättsliga åtaganden under 2014, genom att garantera att betalningarna sköts på ett ordnat sätt och genom att bevilja tillgång till de olika flexibilitetsmekanismer som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, inklusive artikel 13 (marginalen för oförutsedda utgifter).

E.     Vissa av rådets delegationer uttryckte reservationer avseende utnyttjandet av reserven för oförutsedda utgifter i FÄB nr 3/2014, medan parlamentet ansåg att dessa reservationer var ogrundade och i strid med andan i förordningen om den fleråriga budgetramen och i det interinstitutionella avtalet.

1.      Europaparlamentet noterar kommissionens FÄB nr 3/2014.

2.      Europaparlamentet stöder de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014 i syfte att öka betalningsbemyndigandena i 2014 års budget i en rad budgetrubriker upp till en nivå på 4 246 miljoner EUR, varav 3 168 miljoner EUR kommer att tas i anspråk från marginalen för oförutsedda utgifter för 2014;

3.      Europaparlamentet välkomnar i synnerhet ökningarna av betalningsbemyndigandena i rubrik 1a och rubrik 4, som i huvudsak bibehållits i den slutliga kompromiss som avspeglas i de gemensamma slutsatserna av den 8 december 2014.

4.      Europaparlamentet välkomnar ökningen av betalningsbemyndigandena för rubrik 1b, som rent allmänt är det främsta område som berörs av bristande betalningar i EU:s budget. Parlamentet anser att detta är ett absolut minimum för att täcka de nuvarande behoven fram till slutet av 2014, men att det inte kommer att räcka till för att lösa den snöbollseffekt av obetalade fordringar som har förvärrats sedan 2010 års budget. Parlamentet påminner särskilt om att större delen av fakturorna under rubrik 1b traditionellt lämnas in av medlemsstaterna mot slutet av varje budgetår för att undvika eventuella tillbakadragna åtaganden på grund av tillämpningen av regeln n+2 och n+3.

5.      Europaparlamentet stöder förslaget att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter och understryker sin tolkning av artikel 3.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen, nämligen att betalningar i samband med särskilda instrument måste beräknas utöver betalningstaken. Varje annan tolkning underminerar basen för den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, det vill säga inställningen att specifik och maximal flexibilitet bör tillämpas så att unionen kan fullgöra sina skyldigheter.

6.      Europaparlamentet påminner om att antagandet av FÄB nr 3/2104, FÄB nr 4/2014, FÄB nr 6/2014 och FÄB nr 8/2014 kommer att minska behovet av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag med 8 688 miljoner EUR och kommer därmed att till fullo kompensera för de ytterligare betalningsbehoven i FÄB nr 3/2014, såsom överenskommits i de gemensamma slutsatserna av den 8 december 2014.

7.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2014.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 2/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Antagna texter av den 20 november 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (24.9.2014)

till budgetutskottet

Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter och räntor - inkomster från återbetalningar som överförs till Femip (facilitet för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet) - omfördelning av anslag till Europeiska fiskerifonden - ökning av betalningsbemyndiganden för åtaganden som avser tidigare årliga budgetar - oförutsedda händelser i enlighet med artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen - personalstyrkan vid Europeiska kommissionen, kontoren, Regionkommittén och Europeiska datatillsynsmannen

(2014/2036(BUD))

Föredragande: Jan Marian Olbrycht

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att eftersläpningen i betalningarna i rubrik 1b, som har ökat betydligt de senaste åren, är oacceptabel då beloppet uppgick till 23,4 miljarder EUR i slutet av 2013. Parlamentet påminner om att den i hög grad översteg kommissionens prognoser för samma period och att den förväntas bli ännu högre i slutet av detta år.

2.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag avseende förslaget till ändringsbudget nr 3/2014, i vilket det krävs en förstärkning av betalningarna och föreslås att alla tillgängliga instrument används för att möta bristande betalningar i samtliga rubriker. Parlamentet välkomnar särskilt att över 70 procent av det begärda beloppet anslagits till rubrik 1b, som rent allmänt är det huvudsakliga område som berörs av bristande betalningar i EU:s budget.

3.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 antas villkorslöst och så fort som möjligt utan ändringar, eftersom antagandet också väsentligt påverkar budgeten för 2015.

4.  Europaparlamentet anser att förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 endast i liten utsträckning bidrar till att minska eftersläpningen i betalningarna i EU:s budget och betonar att det inte löser problemet som är av strukturell och politisk karaktär. Parlamentet begär att kommissionen kommer med en långsiktig lösning och uppmanar kommissionen och rådet att utnyttja alla flexibilitetsinstrument inom den fleråriga budgetramen för att ytterligare minska problemet under tiden.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig bedömning i tid av situationen vad gäller betalningar inom rubrik 1b, och att regelbundet rapportera tillbaka till parlamentet om den förväntade utvecklingen av betalningar inom denna rubrik, särskilt avseende kommissionens effektiva tillämpning av 60–dagarstidsfristen för mottagna betalningskrav.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.9.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


BILAGA I: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Ärende:  Förslag till ändringsbudget nr 3

Först av allt vill jag lyckönska dig till utnämningen till ordförande för budgetutskottet. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete. Jag skriver till dig angående det aktuella förslaget till ändringsbudget nr 3 för 2014 för att uttrycka mitt stöd för de förslag som kommissionen lagt fram, särskilt när det gäller de extra betalningsbemyndigandena för instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP) och det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI), och för att föreslå en anpassning av beloppen.

I april föreslog kommissionen en överföring av medel under rubrik 4, men tog inte med en ökning av betalningarna för IcSP i sitt förslag. Detta görs nu genom förslaget till ändringsbudget nr 3 med en ökning på 51 miljoner EUR. Av dessa 51 miljoner EUR skulle dock 15 millioner EUR omedelbart användas till återbetalning av en tillfällig överföring från budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (pengarna har använts till valövervakning i Ukraina på grund av bristen på egna betalningsbemyndiganden för IcSP), vilket skulle innebära ett belopp på endast 36 miljoner EUR i nya resurser. Detta räcker dessvärre inte för att täcka IcSP:s nödvändiga utgifter för i år. Vi skulle därför föreslå en ökning på 70 miljoner EUR för IcSP. Jag ber dig eftertryckligen att se till att dessa medel anslås utan onödiga dröjsmål, eftersom situationen för tillfället är mycket kritisk för ett instrument som är väsentligt för genomförandet av EU:s utrikespolitik, i synnerhet för att brådskande åtgärder ska kunna vidtas för krishantering i Ukraina, Syrien, Irak, Palestina, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

I detta sammanhang skulle jag också vilja uttrycka mitt stöd för att marginalen för oförutsedda utgifter används för att finansiera inledande utgifter för att kunna ge ett tillräckligt budgetstöd till Ukraina inom ramen för ENI. Jag hoppas innerligt att BUDG‑utskottet kommer att göra sitt yttersta för att se till att tillräckliga medel anslås till våra partner i denna kritiska stund. Situationen i Ukraina kan utan tvekan klassas som en oförutsedd omständighet som inte omfattas av den fleråriga budgetramen.

Med vänlig hälsning

Elmar Brok


BILAGA II: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 9G205

Bryssel

Ärende: Betalningskrisen i fråga om åtgärder för humanitärt bistånd

Som du säkert redan vet gör rådets ovilja att godkänna förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 3 till EU:s budget 2014 det allt svårare för kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (Echo) att undvika att avbryta, minska och ställa in sina biståndsinsatser. Jag skriver till dig för att framföra mitt utskotts oro, som borde delas av alla, över denna situation.

Konsekvenserna av avbrott av tillhandahållandet av humanitärt bistånd går naturligtvis inte att jämföra med avbrott i annan EU-verksamhet: Humanitärt bistånd är ofta bokstavligen talat en fråga om liv och död. Budgetbeslut i fråga om humanitärt bistånd bör därför inte fördröjas utan omfattas av särskild behandling när så krävs.

Den fortsatta avsaknaden av ett svar från rådet gällande FÄB 3-förslaget, som kommissionen lade fram i maj, tyder på att man återigen håller inne med viktiga medel för humanitärt bistånd för att få till stånd en överenskommelse om hela EU:s budget för nästa år. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt att handskas med humanitärt bistånd och inte heller det bästa sättet att förvalta knappa resurser. Det ökar avsevärt Echos administrativa arbetsbörda och tvingar Echo att lägga runt 600 000 EUR på avgifter för sena betalningar detta år, eftersom Echo inte har nödvändiga medel för att betala sina räkningar i tid.

Med de pågående kriserna i Syrien, Irak, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och på andra håll har de humanitära behoven i världen aldrig varit så stora. I det aktuella läget och med den senaste tidens händelser i Ukraina kan det knappast vara mer uppenbart att Echo måste ges de betalningsbemyndiganden som det behöver för att kunna uppfylla sina åtaganden.

För de barn, kvinnor och män som är beroende av EU:s humanitära bistånd och för Echos och dess genomförandepartners förmåga att helt och hållet fokusera på tillhandahållandet av detta bistånd måste parlamentet insistera på en snabb lösning på Echos allt allvarligare betalningskris. Jag inser svårigheterna, men vill uppmuntra ditt

utskott och parlamentets företrädare i budgetförhandlingarna med rådet att göra ert yttersta för att nå en lösning, bland annat genom att utöva lämpliga moraliska påtryckningar.

Jag vill också ta tillfället i akt och understryka vikten av att fastställa anslagen till det humanitära biståndet och reserven för katastrofbistånd (EAR) i EU:s budget för 2015 på en rimlig och realistisk nivå. Det är förstås nödvändigt att åtgärda den nuvarande eftersläppningen av betalningarna och se till att samma problem inte upprepar sig i framtiden. Mitt utskott har antagit ändringsförslag för att återinföra beloppen i budgetförslaget vid budgetposterna för humanitärt bistånd och avsevärt öka betalningsbemyndigandena för reserven för katastrofbistånd. Jag har stora förhoppningar om att ditt utskott är berett att godkänna dessa ändringsförslag.

DEVE-utskottet tackar för dina ansträngningar och står till förfogande för att ge stöd om det skulle behövas.

Med vänlig hälsning

Linda McAvan


BILAGA III: SKRIVESLE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

ASP 9G205

Jag skriver till dig angående ändringsbudget nr 3/2014 som är med på budgetutskottets föredragningslista från den 3 september 2014 (föredragande: Gérard Deprez).

Mer precist vill jag rikta din uppmärksamhet på artikel 34 02 01 där kommissionen föreslår en ökning (med 6 miljoner EUR) av betalningsbemyndigandena för Life-programmet.

Som ni kanske vet är Life, som är EU:s nyckelinstrument för genomförandet av sin miljö- och klimatpolitik, en hjärtefråga för ENVI-utskottet och vi anser att det är mycket viktigt att det är fungerar väl.

Även om ENVI-utskottet beslutade att inte utarbeta något yttrande över Deprez betänkande om ändringsbudget nr 3/2014, bad ENVI:s samordnare mig att skriva till dig för att insistera på att den föreslagna ökningen på 6 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden för artikel 34 02 01 bibehålls.

Ökningen beror i själva verket endast på en tidigare lansering än ursprungligen väntat av systemet för privat finansiering för energieffektivitet, där arbetet gått fort framåt och vissa betalningar kommer att krävas redan 2014.

ENVI-utskottet hoppas att BUDG-utskottet på lämpligt sätt beaktar denna begäran och att det belopp som kommissionen föreslog kommer att lämnas oförändrat.

Med vänlig hälsning

Giovanni La Via

Kopia: G. Deprez, föredragande


BILAGA IV: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

Ärende: CULT-utskottets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2014

Som en del av förfarandet avseende förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 3/2014 har de specialiserade utskotten ombetts att bidra till betänkandet om FÄB nr 3/2014. På grund av begränsningar inom sitt interna schema och de fastställda tidsfristerna kommer CULT‑utskottet inte att kunna överlämna något formellt yttrande. Jag vill därför be dig att beakta följande sammanställning över våra synpunkter om FÄB nr 3/2014:

I egenskap av ordförande och föredragande för budgeten 2015 har jag haft samråd med CULT-utskottet om denna skrivelse, som återger de synpunkter som kontinuerligt framförts av CULT-utskottet under budgetförfarandena för budgeten 2014 och budgeten 2015.

När det gäller Erasmus+ har otillräckliga betalningsnivåer blivit ett allvarligt strukturellt problem de senaste åren. Sedan 2011 har betalningsnivåerna i de årliga budgetarna inte motsvarat de faktiska betalningsbehoven och krävt ändringsbudgetar. Med hänsyn till programmets (och dess föregångares, programmet för livslångt lärande) höga synlighet och popularitet riskerar detta att allvarligt skada dess rykte. Bristen på tillräckliga medel kan på sikt leda till problem med programmets genomförande, med hänsyn till att projektcyklerna för enskilda personers rörlighet som stöds av programmet är korta och förhållandet mellan åtaganden och betalningar bör uppgå till minst 85 %.

Tidigareläggningen av 130 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden till Erasmus+ och av 200 miljoner EUR till Horisont 2020 (till Marie Skłodowska-Curie-insatser och Europeiska forskningsrådet) i budgeten för 2014 var avsedd att ge de programmen en smidig start med tillräckliga anslag och, när det gäller Erasmus+, att bidra till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Dessa extra åtaganden backades dock inte upp av motsvarande betalningsbemyndiganden i budgeten för 2014.

Utan de motsvarande betalningsbemyndiganden från marginalen för oförutsedda utgifter som föreslås i FÄB nr 3/2014 – 117 miljoner EUR för Erasmus+ och 90 miljoner EUR för Marie Skłodowska-Curie-insatser – kan inte de extra åtagandena genomföras, vilket skickar fel politiska signaler till Europas medborgare.

Ett snabbt antagande av FÄB nr 3/2014 är därför av största vikt för att avhjälpa situationen för 2014 och säkerställa ett friktionsfritt genomförande av programmet 2014 genom att kompensera bristen på betalningsbemyndiganden på totalt 202 miljoner EUR för Erasmus+ och 90 miljoner EUR för Marie Skłodowska-Curie-insatser. I framtiden bör dock den huvudsakliga orsaken – en betalningsnivå som inte täcker åtagandenivån – behandlas inom ramen för det ordinarie årliga budgetförfarandet.

CULT-utskottet stöder därför ett snabbt antagande av FÄB nr 3/2014, med den betalningsnivå som planerats av kommissionen.

Vi hoppas att budgetutskottet och dess föredragande, Gérard Deprez, kommer att ställa sig bakom våra synpunkter och att de kommer att kunna inkludera dem i sin resolution om FÄB nr 3/2014.

Med vänlig hälsning

Silvia Costa

Ordförande

Kopia: Gérard Deprez, föredragande för BUDG-utskottet för FÄB nr 3/2014


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande