Postupak : 2014/2039(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0099

IZVJEŠĆE     
PDF 149kWORD 73k
15.12.2014
PE 541.352v03-00 A8-0071/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2014)0349 – C8‑0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2014)0349 – C8‑0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) te posebno njezin članak 11.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2) te posebno njegovu točku 12.,

–       uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 28. studenog 2014. (COM(2014)0723),

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (16739/2014 – C8-0287/2014),

–       uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno 17. prosinca 2014. o nacrtu općeg proračuna za 2015.(3),

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0071/2014),

A.     budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru podnaslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.     budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti, iznad gornjih granica VFO-a, za dopunu financiranja iz općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. u iznosu od 79,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u vezi s dodatnom dodjelom sredstava Cipru iz strukturnih fondova u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR za 2015. godinu;

1.      primjećuje da se, unatoč umjerenim povećanjima odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u ograničenom broju proračunskih stavki, gornjom granicom podnaslova 1.b za 2015. ne omogućuje adekvatno financiranje važnih i hitnih političkih prioriteta Unije;

2.      stoga se slaže s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti i izmjenjuje prijedlog Komisije u svrhu financiranja dodatnih sredstava za programe strukturnih fondova za Cipar iz podnaslova 1.b u iznosu do 83,26 milijuna EUR;

3.      ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilan;

4.      ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

5.      odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0000.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1) te posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)    Člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(2) omogućuje se mobilizacija instrumenta fleksibilnosti u okviru godišnje gornje granice od 471 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) radi financiranja jasno utvrđenih rashoda koji se nisu mogli financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)    Nakon razmatranja svih mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u podnaslovu 1.b, čini se da je potrebno mobilizirati instrument fleksibilnosti za dopunu financiranja u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2015. iznad gornje granice podnaslova 1.b, i to u iznosu od 83 285 595 EUR za programe strukturnih fondova za Cipar, kako bi se Cipru dodijelila dodatna sredstva iz strukturnih fondova za 2015. u ukupnom iznosu od 100 000 000 EUR.

(3)    Za financijsku godinu 2014. Europski parlament i Vijeće već su Odlukom od 20. studenoga 2013. mobilizirali instrument fleksibilnosti radi financiranja programâ strukturnih fondova za Cipar u iznosu od 89 330 000 EUR samo u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

(4)    Uzimajući u obzir dopunsku narav instrumenta fleksibilnosti potrebno je osigurati dodatna odobrena sredstva za plaćanja kako bi se pokrila dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Cipar za dvije financijske godine, 2014. i 2015., na temelju očekivanog profila plaćanja koja su procijenjena na 11,3 milijuna EUR u 2015., 45,7 milijuna EUR u 2016., 75,4 milijuna EUR u 2017. i 40,2 milijuna EUR u 2018. godini. Godišnji iznosi za svaku godinu u razdoblju 2015. ‒ 2018. morat će se potvrditi u svakom nacrtu proračuna koji Komisija predstavi u tom razdoblju,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. instrument fleksibilnosti rabi se za osiguravanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz podnaslova 1.b u iznosu od 83 285 595 EUR.

Taj će se iznos upotrijebiti za dopunu financiranja programâ strukturnih fondova za Cipar u sklopu podnaslova 1.b.

Plaćanja koja se odnose na financiranje programa strukturnih fondova za Cipar preko instrumenta fleksibilnosti 2014. i 2015. godine iznosit će 172 600 000 EUR za razdoblje 2015. ‒ 2018. Točan godišnji iznos bit će određen u nacrtu proračuna godine koji predstavlja Komisija.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u […],

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna napomena