Procedura : 2014/2039(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2014

Teksty złożone :

A8-0071/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0099

SPRAWOZDANIE     
PDF 155kWORD 72k
15.12.2014
PE 541.352v03-00 A8-0071/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r.

(COM(2014)0349 – C8‑0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r.

(COM(2014)0349 – C8‑0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1), w szczególności jego art. 11,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–       uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, który Komisja przyjęła dnia 28 listopada 2014 r. (COM(2014)0723),

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (16739/2014 – C8-0287/2014),

–       uwzględniając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2015 przyjęte w dniu 17 grudnia 2014 r.(3),

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0071/2014),

A.     mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach poddziału 1b zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania,

B.     mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności, poza i ponad pułapami WRF, w celu uzupełnienia finansowania w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 na kwotę 79,8 mln EUR w środkach na zobowiązania w związku z przyznaniem Cyprowi z funduszy strukturalnych dodatkowych środków o łącznej wysokości 100 mln EUR na rok 2015,

1.      zauważa, że mimo ograniczonego wzrostu środków na zobowiązania dotyczącego niewielkiej liczby pozycji budżetowych pułapy w poddziale 1b na rok 2015 nie pozwalają na odpowiednie finansowanie ważnych i pilnych priorytetów politycznych realizowanych przez Unię;

2.      zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności i zmienia wniosek Komisji w celu sfinansowania dodatkowych środków na realizowane na Cyprze programy w ramach funduszy strukturalnych w poddziale 1b do kwoty 83,26 mln EUR;

3.      ponownie przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, przewidziane w art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie uczynienia z budżetu Unii elastycznego narzędzia;

4.      powtarza swoją wyrażaną od wielu lat opinię, że – bez uszczerbku dla możliwości uruchomienia środków na płatności na konkretne pozycje budżetowe poprzez instrument elastyczności bez uprzedniego uruchomienia zobowiązań – płatności pochodzące ze zobowiązań uruchomionych wcześniej poprzez instrument elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami;

5.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0000.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)    Art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(2) pozwala na uruchomienie instrumentu elastyczności w ramach rocznego pułapu w wysokości 471 mln EUR (ceny z 2011 r.), w celu umożliwienia finansowania jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w jednym lub kilku innych działach,

(2)    Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach poddziału 1b zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia finansowania w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 poza pułap poddziału 1b o kwotę 83 285 595 EUR na rzecz finansowania realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych, aby przyznać Cyprowi dodatkowe środki z tych funduszy na rok 2015 w całkowitej wysokości 100 000 000 EUR,

(3)    Na rok budżetowy 2014, Parlament Europejski i Rada uruchomiły już instrument elastyczności decyzją z dnia 20 listopada 2013 r. na rzecz finansowania realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych na kwotę 89 330 000 EUR jedynie w środkach na zobowiązania,

(4)    Biorąc pod uwagę uzupełniający charakter instrumentu elastyczności, konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków na płatności w celu pokrycia dodatkowych środków na zobowiązania dla Cypru na dwa lata budżetowe 2014 i 2015 na podstawie oczekiwanego profilu płatności, które szacuje się na 11,3 mln EUR w 2015 r., 45,7 mln EUR w 2016, 75,4 mln EUR w 2017 i 40,2 mln EUR w 2018 r. Roczne kwoty na każdy rok w okresie 2015–2018 będą musiały zostać potwierdzone przez każdy projekt budżetu przedstawiony przez Komisję w tym okresie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 instrument elastyczności wykorzystuje się, aby udostępnić kwotę 83 285 595 EUR w formie środków na zobowiązania w poddziale 1b.

Kwota ta zostanie wykorzystana w celu uzupełnienia finansowania cypryjskich programów funduszy strukturalnych w ramach poddziału 1b.

Płatności związane z finansowaniem realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych za pomocą instrumentu elastyczności w 2014 r. i 2015 r. wyniosą 172 600 000 EUR na okres 2015–2018. Dokładna kwota roczna zostanie określona w przedstawionym przez Komisję rocznym projekcie budżetu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w [...],

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna