Förfarande : 2014/2039(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2014

Ingivna texter :

A8-0071/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0099

BETÄNKANDE     
PDF 143kWORD 61k
15.12.2014
PE 541.352v03-00 A8-0071/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–         med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som kommissionen antog den 28 november 2014 (COM(2014)0723),

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet samma dag (16739/2014 – C8-0287/2014),

–       med beaktande av sin ståndpunkt som antogs den 17 december 2014 om förslaget till den allmänna budgeten för 2015(3),

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0071/2014), och av följande skäl:

A.     Efter att alla möjligheter att omfördela anslag inom underrubrik 1b har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.     Kommissionen har föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas utöver taket för den fleråriga budgetramen för att komplettera finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget för 2015 med ett belopp på 79,8 miljoner euro i åtagandebemyndiganden i samband med de ytterligare anslagen från strukturfonderna till Cypern med ett sammantaget belopp på 100 miljoner euro för 2015.

1.      Europaparlamentet noterar att taket för 2015 i underrubrik 1b, trots återhållsamma ökningar av åtagandebemyndigandena för ett begränsat antal budgetposter, inte gör det möjligt att på ett tillfredsställande sätt finansiera viktiga och brådskande prioriteringar för unionen.

2.      Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas, och ändrar kommissionens förslag för att finansiera de ytterligare anslagen för de cypriotiska strukturfondsprogrammen inom ramen för underrubrik 1b upp till 83,26 miljoner euro.

3.      Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara flexibel.

4.      Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

5.      Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2014)0000.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)    Enligt artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2) får flexibilitetsmekanismen tas i anspråk inom det årliga taket på 471 miljoner euro (i 2011 års priser) för att finansiera klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra budgetrubriker.

(2)    Efter att alla möjligheter att omfördela anslag inom ramen för underrubrik 1b har uttömts tycks det vara nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att komplettera finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, utöver taket i underrubrik 1b, med ett belopp på 83 285 595 euro för finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen, i syfte att bevilja Cypern ytterligare anslag från strukturfonderna för år 2015 med ett sammanlagt belopp på 100 000 000 euro.

(3)    För budgetåret 2014 har Europaparlamentet och rådet genom beslutet av den 20 november 2013 redan utnyttjat flexibilitetsmekanismen för finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen till ett belopp av 89 330 000 euro i enbart åtagandebemyndiganden.

(4)    Med beaktande av flexibilitetsmekanismens kompletterande karaktär är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare betalningsbemyndiganden för att täcka de ytterligare åtagandebemyndigandena för Cypern för de båda budgetåren 2014 och 2015 på grundval av den förväntade betalningsprofilen, som uppskattas till 11,3 miljoner euro under 2015, 45,7 miljoner euro under 2016, 75,4 miljoner euro under 2017 och 40,2 miljoner euro under 2018. De årliga beloppen för varje år under perioden 2015–2018 kommer att behöva bekräftas genom respektive budgetförslag som kommissionen lägger fram under denna period.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2015 ska flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 83 285 595 euro i åtagandebemyndiganden inom underrubrik 1b.

Beloppet ska användas för att komplettera finansieringen av de cypriotiska strukturfondsprogrammen inom ramen för underrubrik 1b.

Betalningar i samband med finansieringen av de cypriotiska strukturfonderna genom flexibilitetsinstrumentet under 2014 och 2015 kommer att uppgå till 172 600 000 euro för perioden 2015–2018. Det exakta årliga beloppet kommer att fastställas i det budgetförslag för respektive år som läggs fram av kommissionen.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 21.12.2013, s. 884).


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande