Procedure : 2014/2072(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2014

Indgivne tekster :

A8-0073/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0091

BETÆNKNING     
PDF 220kWORD 85k
15.12.2014
PE 539.615v01-00 A8-0073/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Italien, jordskælv i Grækenland, is i Slovenien samt is og oversvømmelser i Kroatien)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Patricija Šulin

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Italien, jordskælv i Grækenland, is i Slovenien samt is og oversvømmelser i Kroatien)

(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–       der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0073/2014),

1.      godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

2.      pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)         Artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3) giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR (i 2011-priser).

(3)         Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes.

(4)         Italien har indgivet en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med oversvømmelser.

(5)         Grækenland har indgivet en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med et jordskælv.

(6)         Slovenien har indgivet en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med isstorme.

(7)         Kroatien har indgivet en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med isstorme efterfulgt af oversvømmelser —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond således, at et beløb på 46 998 528 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger.

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond således, at et beløb på 46 998 528 EUR stilles til rådighed i form af betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

             EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

            Rådets forordning (EU, Euratom) af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår Den Europæiske Unions Solidaritetsfond anvendt til fordel for oversvømmelserne i Italien (Sardinien) i november 2013, et jordskælv i Grækenland (Kefalonia), isstorme i Slovenien og de samme isstorme, efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien, i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2014 på grundlag af punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013.

Forskellige former for naturkatastrofer (oversvømmelser, jordskælv og isstorme) har forårsaget store skader i de EU-medlemsstater, som ansøger om tilskud fra fonden. Mens Italien og Grækenland blev ramt af forskellige former for katastrofer, som ikke havde noget med hinanden at gøre, blev en række lande ramt af en af de værste snestorme i Europa, som især forårsagede store skader i Slovenien og Kroatien.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond trådte i kraft den 28. juni 2014, men materielle bestemmelser kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft. Kommissionen har derfor foretaget en grundig gennemgang af ansøgningerne på grundlag af de oprindelige bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Solidaritetsfond, særlig artikel 2, 3 og 4.

Sardinien (Italien) blev den 18. og 19. november 2013 ramt af ekstremt store regnmængder, som fik mange floder til at løbe over deres bredder og forårsagede omfattende oversvømmelser. Kefalonia (Grækenland) blev mellem den 26. januar 2014 og den 3. februar 2014 ramt af et voldsomt jordskælv med en styrke på 5,8 på Richterskalaen, efterfulgt af adskillige efterskælv nordøst for øen, som gjorde 3 000 mennesker hjemløse og krævede flere dødsofre.

De italienske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 652 418 691 EUR, hvilket er under den tærskel for større katastrofer på 3,8 mia. EUR, som gælder for Italien i 2014 (svarende til 3 mia. EUR i 2002-priser). De græske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 147 332 790 EUR, hvilket er under den tærskel for større katastrofer på 1,2 mia., som gælder for Grækenland i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på tal for 2012). Derfor kan ingen af disse katastrofer betragtes som "større naturkatastrofer" i henhold til forordningen for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Da de samlede skader ligger under tærsklen for større katastrofer for aktivering af Solidaritetsfonden, blev anmodningen behandlet ud fra kriterierne om en "usædvanlig regional katastrofe", som er fastlagt i artikel 2, stk. 2, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 2012/2002, som fastslår betingelserne for at anvende Solidaritetsfonden "under ekstraordinære omstændigheder". I henhold til disse kriterier kan en region undtagelsesvis modtage bistand fra fonden, når regionen er blevet ramt af en usædvanlig katastrofe, fortrinsvis en naturkatastrofe, som berører størstedelen af befolkningen med alvorlige og vedvarende følger for livsvilkårene og den økonomiske stabilitet i regionen. Kommissionen anerkender, at der er gode grunde til at betragte de to foregående katastrofer som en "usædvanlig regional katastrofe".

Slovenien blev ramt af nogle af de værste snestorme i årtier, som berørte flere dele af Europa og forårsagede skader i en række lande. Slovenien var hårdest ramt mellem den 30. januar og 27. februar 2014, hvor tæt ved halvdelen af landets skove blev beskadigede af is, og strømforsyningen til hvert fjerde hjem blev afbrudt, idet den tunge sne fik elmasterne til at vælte og elledningerne til at falde ned. Kroatien blev ramt af det samme vejrfænomen, som fik Slovenien til at anmode om midler fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det var især de nordvestlige regioner og en del af det nordlige Adriaterhav, som blev ramt. Desuden førte den smeltende is og sne fra og med den 12. februar til oversvømmelser, som forvoldte yderligere skader på vigtige offentlige grundlæggende infrastrukturer og privat og offentlig ejendom.

De slovenske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 428 733 722 EUR. Dette beløb svarer til 1,23 % af Sloveniens BNI og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden på 209,6 mio. EUR, der finder anvendelse på Slovenien i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på oplysninger fra 2012). De kroatiske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 291 904 630 EUR. Dette beløb svarer til 0,69 % af Kroatiens BNI og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Kroatiens vedkommende er på 254,2 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på oplysninger fra 2012). Eftersom de samlede anslåede direkte skader for begge lande overstiger tærsklen, betragtes katastrofen som en "større naturkatastrofe". Størrelsen af den finansielle bistand beregnes på basis af den samlede direkte skade. Den finansielle bistand kan kun anvendes til nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen.

Efter at have verificeret, at denne ansøgning er i overensstemmelse med kriterierne for støtteberettigelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, har Kommissionen fremsat forslag om at anvende EU's solidaritetsfond for et samlet beløb af 46 998 528 EUR.

Metoden for beregning af tilskud fra Solidaritetsfonden blev fastsat i Solidaritetsfondens årsberetning for 2002-2003 og godkendt af Rådet og Europa-Parlamentet.

Det foreslås at anvende de samme procentsatser og at yde følgende beløb i støtte:

Katastrofe

Direkte skade

(EUR)

Tærskel

(i mio. EUR)

Beløb baseret på 2,5 %

(EUR)

Beløb baseret

på 6 %

(EUR)

Foreslået tilskud

i alt

(EUR)

Oversvømmelser i Italien

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Jordskælv i Grækenland

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Is/storm i Slovenien

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Is/oversvømmelser i Kroatien

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

I ALT

46 998 528

Da dette er den første afgørelse om anvendelse af fonden i 2014, er det samlede tilskudsbeløb, som foreslås ovenfor, i overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i forordningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme (FFR-forordningen) på 530,6 mio. EUR (500 mio. EUR i 2011-priser), og det sikres også, at den nødvendige fjerdedel af dette beløb vil være til rådighed den 1. oktober 2014 til dækning af behov, som opstår indtil årets udgang.

Sideløbende med forslaget om anvendelse af Solidaritetsfonden har Kommissionen forelagt et forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 5/2014 af 8.9.2014) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelser på 2014-budgettet, således som der er skabt mulighed for i punkt 26 i IIA, og de tilsvarende betalingsbevillinger flyttes til 2015-budgettet. Rådets holdning til FÆB nr. 5/2014 om finansieringen af denne afgørelse ændrer Kommissionens oprindelige forslag. Parlamentets holdning vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af dets holdning til FÆB nr. 5/2014.

I henhold til punkt 26 i IIA af 17. maj 2006 iværksætter Kommissionen ved fremlæggelsen af dette forslag til anvendelse af fonden den forenklede trepartsprocedure med henblik på at opnå enighed mellem budgetmyndighedens to parter om behovet for at anvende fonden og om beløbets størrelse.

Ifølge en intern aftale med Regionaludviklingsudvalget (REGI) inddrages dette udvalg i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. REGI-udvalget tilkendegav efter endt vurdering af anmodningerne sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse i form af en skrivelse, der er vedføjet denne betænkning.

Ordføreren anbefaler, at Kommissionens forslag til afgørelse, der er vedføjet denne betænkning, godkendes.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09G205

1047 Bruxelles

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond til fordel for Italien, Grækenland, Slovenien og Kroatien

Kommissionen har fremsendt sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2014(0565) til Europa-Parlamentet på grundlag af ansøgninger om anvendelse af fonden fra Italien, Grækenland, Slovenien og Kroatien. De indgivne ansøgninger henviser til oversvømmelser, der fandt sted i Sardinien (Italien) i november 2013, et jordskælv i Kefalonia (Grækenland) i januar 2014 og til isstorme, der indtraf i januar og februar 2014, i både Slovenien og Kroatien, efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien.

Kommissionen foreslår anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den anslår de skader, som hver katastrofe har forvoldt i de enkelte lande, som følger:

Katastrofe

Direkte skade

(EUR)

Tærskel

(i mio. EUR)

Beløb baseret på 2,5 %

(EUR)

Beløb baseret

på 6 %

(EUR)

Foreslået tilskud

i alt

(EUR)

Oversvømmelser i Italien

652 418 691

3 752,330

16 310 467

~

16 310 467

Jordskælv i Grækenland

147 332 790

1 168,231

3 683 320

~

3 683 320

Is/storm i Slovenien

428 733 722

209,587

5 239 675

13 148 803

18 388 478

Is/oversvømmelser i Kroatien

291 904 630

254,229

6 355 725

2 260 538

8 616 263

I ALT

46 998 528

Kommissionen foreslår desuden et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 for 2014 (COM(2014)0564) med henblik på at dække ovennævnte foreslåede anvendelse af EU's Solidaritetsfond med et beløb på 46 998 528 EUR ved at opføre de tilsvarende bevillinger på budgettet for 2014 under budgetpost 13 06 01, både i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

REGI-udvalgets koordinatorer drøftede disse forslag på deres møde den 22. september 2014. De har bedt mig skrive til Dem og meddele, at Regionaludviklingsudvalget ikke har nogen indvendinger mod at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og støtter det tilsvarende FÆB nr. 5, som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse