Процедура : 2014/2162(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0074/2014

Внесени текстове :

A8-0074/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2014)0093

ДОКЛАД     
PDF 157kWORD 66k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16743/2014 – C8 0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16743/2014 – C8 0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2014, приет от Комисията на 17 октомври 2014 г. (COM(2014)0649),

–       като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2014 към ПКБ № 6/2014, прието от Комисията на 3 декември 2014 г. (COM(2014)0730),

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0074/2014),

A.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2014 се отнася до преразглеждането на прогнозата за традиционни собствени ресурси, вноски на база ДДС и БНД, намаление на бюджетните кредити за Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и увеличение на бюджетните кредити за Европейския омбудсман;

Б.     като има предвид, че цялостното отражение на този ПКБ върху приходите, вследствие на приемането на писмо за внасяне на корекции № 1/2014 към ПКБ № 6/2014, представлява намаление на изискванията за собствени ресурси на обща стойност 4 095,5 милиона евро, включващо намаление на вноските на база БНД на държавите членки в размер на 4 515,5 милиона евро, и увеличение на сумата на традиционните собствени ресурси в размер на 420 милиона евро;

В.     като има предвид, че предназначението на ПКБ № 6/2014 е да се запишат формално в бюджета за 2014 г. тези бюджетни корекции;

1.      отбелязва проект на коригиращ бюджет № 6/2014 във вида, в който е представен от Комисията и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2014;

2.      отбелязва, че намалението на бюджетните кредити, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, възлиза на общо намаление в размер на 76,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и на 6,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, което се дължи основно на по-късното приемане на правното основание за Фонда и на актуализираната оценка на състоянието на преговорите, свързани с посочените по-горе споразумения в областта на рибарството;

3.      приветства предложението за използване на 6,2 милиона евро от икономиите на бюджетни кредити за плащания, посочени в параграф 2 по-горе, за подпомагане на финансирането на хуманитарна помощ при евентуални кризи до края на годината;

4.      подчертава, че цялостното отражение на ПКБ № 6/2014 върху вноските на база БНД представлява намаление в размер на 4 515,5 милиона евро и увеличение в размер на 420 милиона евро в прогнозите за традиционни собствени ресурси;

5.      oдобрява съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с оглед на приемането на ПКБ № 6/2014 във вида, в който е изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, в т.ч. включване на разходната част в ПКБ № 3/2014 и № 4/2014;

6.      припомня, че приемането на този ПКБ № 6/2014 ще намали необходимостта от вноски на база БНД на държавите членки с 4 515,5 милиона евро и следователно ще компенсира изцяло, заедно с по-малките дялове на вноските на база БНД от държавите членки в бюджета на Съюза, произтичащи от ПКБ № 3/2014, ПКБ № 4/2014 и ПКБ № 8/2014, необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, съгласно договореното в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014;

8.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация