Menettely : 2014/2162(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0074/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0074/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0093

MIETINTÖ     
PDF 129kWORD 56k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–       ottaa huomioon komission 17. lokakuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2014 (COM(2014)0649),

–       ottaa huomioon komission 3. joulukuuta 2014 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2014 esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2014 (COM(2014)0730),

–       ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät,

–       ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2014 (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0074/2014),

A.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 6/2014 koskee perinteisiä omia varoja ja alv- ja BKTL-maksuosuuksia koskevien ennakkoarvioiden tarkistamista, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten varauksen määrärahojen vähentämistä sekä Euroopan oikeusasiamiehen määrärahojen lisäämistä;

B.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitykseen nro 6/2014 esitetyn oikaisukirjelmän nro 1/2014 jälkeen lisätalousarvioesitys vaikuttaa tulopuolella siten, että omien varojen tarve vähenee 4 095,5 miljoonaa euroa, ja että tämä määrä muodostuu jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuuksien 4 515,5 miljoonan euron vähennyksestä ja perinteisten omien varojen määrän 420 miljoonan euron lisäyksestä;

C.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2014 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2014 talousarvioon;

1.      panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2014, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä nro 1/2014;

2.      toteaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten varauksen määrärahojen vähennys tarkoittaa yhteensä 76,3 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahojen vähennystä ja 6,2 miljoonan euron maksumäärärahojen vähennystä ja että nämä vähennykset aiheutuvat lähinnä rahaston oikeusperustan hyväksymisestä myöhäisessä vaiheessa ja edellä mainittuihin kalastussopimuksiin liittyvien neuvottelujen tilanteen uudelleenarvioimisesta;

3.      panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen, joka koskee edellä 2 kohdassa mainitun maksumäärärahoissa aikaansaadun 6,2 miljoonan euron säästön kohdentamista rahoitukseen, jolla vastataan mahdollisiin vielä tämän vuoden aikana ilmeneviin humanitaarisiin kriiseihin;

4.      korostaa, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2014 seurauksena jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuudet vähenevät 4 515,5 miljoonalla eurolla ja perinteisten omien varojen ennakkoarviota kasvatetaan 420 miljoonalla eurolla;

5.      vahvistaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät, jotta voidaan hyväksyä lisätalousarvioesitys nro 6/2014, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä, mukaan lukien menopuolen siirtäminen lisätalousarvioesityksiin nro 3/2014 ja nro 4/2014;

6.      muistuttaa, että hyväksyttäessä lisätalousarvioesitys nro 6/2014 vähennetään jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuuksien osuutta unionin talousarviosta yhteensä 4 515,5 miljoonalla eurolla ja näin ollen yhdessä lisätalousarvioesityksistä nro 3/2014, nro 4/2014 ja nro 8/2014 aiheutuvien jäsenvaltioiden unionin talousarvioon suorittamien leikattujen BKTL-maksuosuuksien kanssa määrä riittää kompensoimaan kokonaan lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 esitetyt uudet maksutarpeet, sellaisena kuin asiasta on sovittu 8. joulukuuta 2014 annetuissa yhteisissä päätelmissä;

7.      hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2014;

8.      kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Oikeudellinen huomautus