Postupak : 2014/2162(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0093

IZVJEŠĆE     
PDF 137kWORD 65k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je Komisija usvojila 17. listopada 2014. (COM(2014)0649),

–       uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Komisija usvojila 3. prosinca 2014. (COM(2014)0730),

–       uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor,

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0074/2014),

A.     budući da se nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te doprinosa na temelju PDV-a i BND-a, smanjenje odobrenih proračunskih sredstava namijenjenih za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te pričuvu za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, ali i povećanje odobrenih proračunskih sredstava za Europskog ombudsmana;

B.     budući da je nakon usvajanja pisma izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 sveukupni učinak tog nacrta izmjene proračuna u pogledu prihoda smanjenje zahtjeva za vlastita sredstva u ukupnom iznosu od 4.095,5 milijuna EUR, što obuhvaća smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR u doprinosima država članica na temelju BND-a i povećanje tradicionalnih vlastitih sredstava u iznosu od 420 milijuna EUR;

C.     budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 službeno unijeti tu proračunsku prilagodbu u proračun za 2014.,

1.      uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je podnijela Komisija i izmijenila pismom izmjene br. 1/2014;

2.      napominje da je smanjenje odobrenih proračunskih sredstava povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo te s pričuvom za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u ukupnom iznosu od 76,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 6,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja u velikoj mjeri posljedica kasnijeg usvajanja pravne osnove Fonda i ažurirane procjene stanja pregovora povezanih s prethodno spomenutim sporazumima u području ribarstva;

3.      pozdravlja prijedlog da se iznos od 6,2 milijuna EUR ušteđenih u okviru odobrenih sredstava za plaćanja iz stavka 2. iskoristi za doprinos financiranju pomoći u slučaju mogućih humanitarnih kriza do kraja godine;

4.      naglašava da je sveukupni učinak nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 na doprinose država članica na temelju BND-a smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR i povećanje od 420 milijuna EUR u predviđanjima za tradicionalna vlastita sredstva;

5.      podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor u cilju prihvaćanja nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 izmijenjenog njegovim pismom izmjene, uključujući promjenu na strani rashoda prema nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 i br. 4/2014;

6.      podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 smanjiti potreba za doprinosima država članica na temelju BND-a za 4.515,5 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014 i br. 8/2014, u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014;

8.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 51, 20.2.2014., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna napomena