Procedūra : 2014/2162(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0074/2014

Pateikti tekstai :

A8-0074/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0093

PRANEŠIMAS     
PDF 143kWORD 63k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–       atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. spalio 17 d. (COM(2014) 0649),

–       atsižvelgdamas į TB Nr. 6/2014 projekto Taisomąjį raštą Nr. 1/2014, kurį Komisija priėmė 2014 m. gruodžio 3 d. (COM(2014) 0730),

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0074/2014),

A.     kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2012 projektas yra susijęs su tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstų įnašų prognozių persvarstymu, biudžeto asignavimų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) ir Tausios žvejybos partnerystės susitarimų rezervui sumažinimu, taip pat biudžeto asignavimų Europos ombudsmenui padidinimu;

B.     kadangi, priėmus TB Nr. 6/2014 projekto Taisomąjį raštą Nr. 1/2014, bendras šio taisomojo biudžeto projekto poveikis įplaukoms yra toks: sumažėja nuosavų išteklių poreikis bendra 4 095,5 mln. EUR suma, o tai pasiekta sumažinus valstybių narių BNP pagrįstus įnašus 4 515,5 mln. EUR ir padidinus tradicinių nuosavų išteklių sumą 420 mln. EUR;

C.     kadangi TB Nr. 6/2014 projektu siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto koregavimus į 2014 m. biudžetą;

1.      atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą ir Taisomuoju raštu Nr. 1/2014 iš dalies pakeistą Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą;

2.      pažymi, kad sumažinus biudžeto asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu ir Tausios žvejybos partnerystės susitarimų rezervu, iš viso įsipareigojimų asignavimai sumažinti 76,3 mln. EUR suma, o mokėjimų asignavimai – 6,2 mln. EUR suma; šie asignavimai sumažinti iš esmės dėl to, kad minėto fondo teisinis pagrindas patvirtintas vėliau ir kad remiantis naujausia informacija įvertinta derybų, susijusių su minėtais žvejybos susitarimais, padėtis;

3.      palankiai vertina pasiūlymą panaudoti sutaupytus 6,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų, minėtų 2 dalyje, siekiant iki metų pabaigos padėti finansuoti galimų humanitarinių krizių atvejais teikiamą pagalbą;

4.      pabrėžia, kad bendras TB Nr. 6/2014 projekto poveikis BNP pagrįstiems įnašams yra jų sumažinimas 4 515,5 mln. EUR suma ir prognozuojamų tradicinių nuosavų išteklių sumos padidinimas 420 mln. EUR suma;

5.      pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, siekdami patvirtinti Taisomuoju raštu Nr. 1/2014 iš dalies pakeistą TB Nr. 6/2014 projektą, įskaitant išlaidų perkėlimą jas numatant TB Nr. 3/2014 projekte ir TB Nr. 4/2014 projekte;

6.      primena, kad priėmus TB Nr. 6/2014 projektą valstybių narių BNP grindžiamų įnašų į ES biudžetą poreikis sumažės 4 515,5 mln. EUR, todėl kartu sumažinus ir valstybių narių BNP grindžiamo įnašo į ES biudžetą dalis, kaip numatyta TB Nr. 3 projekte, TB Nr. 4 projekte ir TB Nr. 8 projekte, bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, išdėstyti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.      patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto;

8.      paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 51, 2014 2 20, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinis pranešimas