Procedūra : 2014/2162(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0074/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0074/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0093

ZIŅOJUMS     
PDF 144kWORD 64k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 17. oktobrī (COM(2014)0649),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta grozījumu vēstuli Nr. 1/2014, ko Komisija pieņēma 2014. gada 3. decembrī (COM(2014)0730),

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0074/2014),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu, PVN un NKI iemaksu prognožu pārskatīšanu, budžeta apropriāciju samazinājumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam un rezervi ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, kā arī budžeta apropriāciju palielinājumu Eiropas Ombudam;

B.     tā kā pēc budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta grozījumu vēstules Nr. 1/2014 pieņemšanas šī budžeta grozījuma projekta vispārējā ietekme uz ieņēmumiem izpaužas kā pašu resursu pieprasījuma samazinājums par kopējo summu EUR 4 095,5 miljoni, tostarp dalībvalstu NKI iemaksu samazinājums EUR 4 515,5 miljonu apmērā, un tradicionālo pašu resursu palielinājums EUR 420 miljonu apmērā;

C.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta mērķis ir šā pielāgojuma oficiāla iekļaušana 2014. finanšu gada budžetā,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, kas grozīts ar grozījuma vēstuli Nr. 1/2014;

2.      ņem vērā, ka budžeta apropriāciju samazinājums saistībā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un rezervi ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem kopā veido samazinājumu EUR 76,3 miljonu apmērā saistību apropriācijās un EUR 6,2 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās, kas galvenokārt radies sakarā ar fonda juridiskā pamata vēlīnu pieņemšanu un atjauninātu sarunu statusa novērtējumu saistībā ar iepriekš minētajiem zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem;

3.      atzinīgi vērtē priekšlikumu par to, lai ietaupījumi EUR 6,2 miljona apmērā iepriekš 2. punktā minētajās maksājumu apropriācijās tiktu izmantoti, lai palīdzētu līdz gada beigām finansēt iespējamās humānās palīdzības krīzes;

4.      uzsver, ka budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta vispārējā ietekme uz NKI iemaksām izpaužas kā samazinājums EUR 4515,5 miljonu apmērā un palielinājums EUR 420 miljonu apmērā tradicionālo pašu resursu prognozēs;

5.      atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai apstiprinātu budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, kurā grozījumi izdarīti ar grozījumu vēstuli, tostarp izdevumu daļas pārvietojumu veikšanu uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 un Nr. 4/2014 projektiem;

6.      atgādina, ka šī budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta pieņemšana par EUR 4515,5 miljoniem samazinās nepieciešamību veikt uz NKI balstīto dalībvalstu iemaksu Savienības budžetā un ka līdz ar to kopā ar budžeta grozījuma Nr. 3/2014, Nr. 4/2014 un Nr. 8/2014 projektā paredzētajiem samazinājumiem uz NKI balstītajās dalībvalstu iemaksās Savienības budžetā pilnībā kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta grozījumā Nr. 3/2014, saskaņā ar vienošanos 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos;

7.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu;

8.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums