Procedură : 2014/2162(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0074/2014

Texte depuse :

A8-0074/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0093

RAPORT     
PDF 135kWORD 66k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Gérard Deprez

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

(16743/2014 – C8‑0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–       având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 adoptat de Comisie la 17 octombrie 2014 (COM(2014)0649),

–       având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 la PBR nr. 6/2014 adoptată de Comisie la 3 decembrie 2014 (COM(2014)0730),

–       având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0074/2014),

A.     întrucât proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 6/2014 vizează revizuirea previziunilor pentru resurse proprii tradiționale și contribuții din TVA și VNB, reducerea creditelor bugetare pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și a rezervei pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, precum și creșterea creditelor bugetare pentru Ombudsmanul European;

B.     întrucât impactul global al acestui PBR asupra veniturilor în urma adoptării scrisorii rectificative nr. 1/2014 la PBR nr. 6/2014 este o reducere a cererii de resurse proprii în valoare totală de 4 095,5 milioane EUR, care include o reducere a contribuțiilor din VNB ale statelor membre de 4 515,5 milioane EUR și o creștere a cuantumului resurselor proprii tradiționale de 420 de milioane EUR;

C.     întrucât scopul PBR nr. 6/2014 este de a înscrie oficial aceste ajustări bugetare în bugetul pe 2014,

1.      ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014, astfel cum a fost prezentat de Comisie și modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2014;

2.      ia act de faptul că reducerea creditelor bugetare aferente Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și rezervei pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil este de 76,3 milioane EUR în credite de angajament și de 6,2 milioane EUR în credite de plată, aceasta rezultând din adoptarea ulterioară a temeiului juridic al fondului și din actualizarea evaluării stadiului negocierilor legate de acordurile în domeniul pescuitului menționate anterior;

3.      salută propunerea de a utiliza 6,2 milioane EUR din economiile din credite de plată menționate la punctul 2 pentru a contribui la finanțarea unei reacții la eventuale crize umanitare până la sfârșitul anului;

4.      subliniază că impactul global al PBR nr. 6/2014 este o reducere de 4 515,5 milioane EUR a contribuțiilor din VNB și o creștere de 420 de milioane EUR a resurselor proprii tradiționale prevăzute;

5.      sprijină concluziile comune convenite de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014 în ceea ce privește aprobarea PBR nr. 6/2014, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă aferentă, inclusiv efectuarea unor redistribuiri ale cheltuielilor bugetare către PBR nr. 3/2014 și către PBR nr. 4/2014;

6.      reamintește că adoptarea PBR nr. 6/2014 va reduce necesitatea contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB cu 4 515,5 milioane EUR și, prin urmare, împreună cu reducerea cotelor contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB la bugetul Uniunii în urma PBR nr. 3/2014, PBR nr. 4/2014 și PBR nr. 8/2014, va compensa integral nevoile de credite de plată suplimentare solicitate prin PBR nr. 3/2014, astfel cum s-a convenit în cadrul concluziilor comune din 8 decembrie 2014;

7.      aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 5/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 20.2.2014, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Notă juridică