Postopek : 2014/2162(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0074/2014

Predložena besedila :

A8-0074/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0093

POROČILO     
PDF 135kWORD 63k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 te uredbe,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kot je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013(2),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Komisija sprejela 17. oktobra 2014 (COM(2014)0649),

–       ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1/2014 k predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Komisija sprejela 3. decembra 2014 (COM(2014)0730),

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014,

–       ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16743/2014 – C8-0288/2014),

–       ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0074/2014),

A.     ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2014 nanaša na revizijo napovedi o tradicionalnih lastnih sredstvih, prispevkih iz naslova DDV in BND ter zmanjšanje proračunskih sredstev za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, pa tudi na povečanje proračunskih sredstev za Evropskega varuha človekovih pravic;

B.     ker ta predlog spremembe proračuna, po sprejetju dopolnilnega pisma št. 1/2014 k predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, v splošnem vpliva na prihodke tako, da zmanjšuje zahteve za lastna sredstva za skupaj 4.095,5 milijona EUR, kar zajema zmanjšanje prispevkov držav članic iz naslova BND za 4.515,5 milijona EUR in povečanje zneska tradicionalnih lastnih sredstev za 420 milijonov EUR;

C.     ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2014 ta, da se proračunske prilagoditve uradno vključijo v proračun za leto 2014;

1.      je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2014, kot ga je predložila Komisija in kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2014;

2.      ugotavlja, da so se zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, povezanih z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, sredstva za prevzem obveznosti skupaj zmanjšala za 76,3 milijona EUR, sredstva za plačila pa za 6,2 milijona EUR, kar gre pripisati predvsem poznejšemu sprejetju pravne podlage za sklad in posodobljeni oceni statusa pogajanj, povezanih z zgoraj navedenimi sporazumi o ribištvu;

3.      pozdravlja predlog, da se 6,2 milijona EUR iz prihranjenih sredstev za plačila, navedenih v odstavku 2, uporabi za financiranje pomoči pri morebitnih humanitarnih krizah do konca leta;

4.      poudarja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2014 v splošnem zmanjšuje prispevke iz naslova BND za 4.515,5 milijona EUR in za 420 milijonov EUR povečuje napovedani znesek tradicionalnih lastnih sredstev;

5.      podpira skupne sklepe, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014, da bi se sprejel predlog spremembe proračuna št. 6/2014, kot je bil dopolnjen z dopolnilnim pismom, vključno s prerazporeditvijo na strani odhodkov v predloga sprememb proračuna št. 3/2014 in št. 4/2014;

6.      opozarja, da se bo s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 6/2014 zmanjšala potreba po prispevkih držav članic iz naslova BND za 4.515,5 milijona EUR ter da bodo zato, skupaj z zmanjšanjem deležev prispevkov držav članic iz naslova BND v proračun Unije na podlagi predlogov spremembe proračuna št. 3/2014, št. 4/2014 in št. 8/2014, v celoti nadomeščene dodatne potrebe po plačilih, zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.      odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 5/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 51, 20.2.2014, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds

Pravno obvestilo