Förfarande : 2014/2162(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0074/2014

Ingivna texter :

A8-0074/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2014)0093

BETÄNKANDE     
PDF 129kWORD 56k
15.12.2014
PE 541.414v03-00 A8-0074/2014

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen

(16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), och särskilt artikel 41,

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2014 som kommissionen antog den 17 oktober 2014 (COM(2014)0649),

–       med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2014 till det förslag till ändringsbudget nr 6/2014 som kommissionen antog den 3 december 2014 (COM(2014)0730),

–       med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2014 som rådet antog den 12 december och översände till Europaparlamentet samma dag (16743/2014 – C7-0288/2014),

–       med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0074/2014).

A.     Förslaget till ändringsbudget nr 6/2014 avser översynen av prognosen för traditionella egna medel, moms och BNI-baserade bidrag, en minskning av budgetanslagen för Europeiska havs- och fiskerifonden och reserven för partnerskapsavtal om hållbart fiske liksom en ökning av budgetanslagen för Europeiska ombudsmannen.

B.     Den samlade effekten på intäkterna av detta förslag till ändringsbudget, efter antagandet av ändringsskrivelse nr 1/2014 till förslaget till ändringsbudget nr 6/2014, är en minskning av uttagsbehovet i egna medel med totalt 4 095,5 miljoner euro, inbegripet en minskning av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag på 4 515,5 miljoner euro, och en ökning av beloppet för traditionella egna medel på 420 miljoner euro.

C.     Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2014 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2014 års budget.

1.      Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 6/2014, som lagts fram av kommissionen och ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2014.

2.      Europaparlamentet noterar att minskningen av budgetanslagen för Europeiska havs- och fiskerifonden och reserven för partnerskapsavtal om hållbart fiske uppgår till sammanlagt 76,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 6,2 miljoner euro i betalningsbemyndiganden, vilket i första hand beror på det sena antagandet av den rättsliga grunden för fonden och den uppdaterade bedömningen av läget i förhandlingarna om dessa fiskeavtal.

3.      Europaparlamentet välkomnar förslaget om att 6,2 miljoner euro av de besparingar i betalningsbemyndiganden som nämns i punkt 2 ska användas för att bidra till finansieringen av eventuella humanitära kriser fram till slutet av året.

4.      Europaparlamentet understryker att den samlade effekten av förslaget till ändringsbudget nr 6/2014 på de BNI-baserade bidragen är en minskning med 4 515,5 miljoner euro och på prognoserna för traditionella egna medel en ökning med 420 miljoner euro.

5.      Europaparlamentet stöder de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014 i syfte att godkänna förslaget till ändringsbudget nr 6/2014, ändrad genom sin ändringsskrivelse, inbegripet att utgiftssidan har flyttats till förslagen till ändringsbudget nr 3/2014 och nr 4/2014.

6.      Europaparlamentet påminner om att antagandet av detta förslag till ändringsbudget nr 6/2014 kommer att minska behovet av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag med 4 515,5 miljoner euro. Tillsammans med de minskade andelarna av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget till följd av förslaget till ändringsbudget nr 3/2014, förslaget till ändringsbudget nr 4/2014 och förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 kommer det därför att till fullo kompensera för de ytterligare betalningsbehoven i förslaget till ändringsbudget nr 3/2014, såsom överenskommet i de gemensamma slutsatserna av den 8 december 2014.

7.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2014.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 5/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande