Procedure : 2014/2161(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0075/2014

Indgivne tekster :

A8-0075/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0094

BETÆNKNING     
PDF 203kWORD 77k
15.12.2014
PE 541.357v01-00 A8-0075/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–       der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0075/2014),

1.      godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.      pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)         Artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3) giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR (2011-priser).

(3)         Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes.

(4)         Serbien har indgivet en ansøgning om støtte fra fonden i forbindelse med oversvømmelser.

(5)         Kroatien har indgivet en ansøgning om støtte fra fonden i forbindelse med oversvømmelser.

(6)         Bulgarien har indgivet en ansøgning om støtte fra fonden i forbindelse med oversvømmelser.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond således, at et beløb på 79 726 440 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger.

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond således, at et beløb på 79 726 440 EUR stilles til rådighed i form af betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i ▌

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

             EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Solidaritetsfond til oversvømmelser i Serbien og Kroatien i maj 2014 og til oversvømmelserne i Bulgarien i juni 2014 i overensstemmelse med punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013.

I løbet af maj måned 2014 blev store dele af Republikken Serbien og i mindre grad dele af Kroatien ramt af voldsomt vejr, der førte til nogle af de værste oversvømmelser i mands minde og forvoldte massive ødelæggelser på offentlige og private infrastrukturer og gjorde skade på hundredtusinder private hjem. En måned senere ramte intense og kraftige regnfald Bulgarien i mængder, der oversteg de normale månedlige regnfald med op til fire gange og førte til alvorlige oversvømmelser og forstyrrelser.

Kommissionen har foretaget en grundig gennemgang af alle tre ansøgninger i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 (i det følgende benævnt "forordningen"), særlig artikel 2, 3 og 4.

Der er tale om en naturkatastrofe, som er omfattet af Solidaritetsfonden.

Serbien - Store dele af Serbien blev ramt af voldsomt vejr i maj 2014, der førte til nogle af de værste oversvømmelser i mands minde og forvoldte massive ødelæggelser på offentlige og private infrastrukturer og gjorde skade på hundredtusinder private hjem. De økonomiske sektorer, der er hårdest ramt, er energisektoren, minedriften og landbruget, men transportinfrastrukturen (veje, broer og jernbaner) har også lidt betydelig skade, ligesom adskillige oversvømmelses- og kystbeskyttelsesfaciliteter har lidt betydelig skade.

De serbiske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 1,1 mia. EUR. Denne vurdering bygger på resultaterne af den vurdering af behovet for genopretning, der blev gennemført med deltagelse af EU og internationale organisationer umiddelbart efter katastrofen. Beløbet svarer til 3,8 % af Serbiens bruttonationalindkomst (BNI) og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Serbiens vedkommende er på 174,7 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom den anslåede direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en "større naturkatastrofe", jf. artikel 2, stk. 2, i forordningen. Den finansielle bistand kan kun anvendes til nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen.

Kroatien – Den østlige del af Kroatien har været ramt af det samme voldsomme vejr som Serbien med alvorlige skader til følge, omend i mindre grad end Serbien. Oversvømmelsen forårsagede betydelige skader på beboelsesejendomme, kommercielle og kommunale ejendomme, infrastrukturer samt landbrugsafgrøder og husdyrbestande. Mere end 26 000 mennesker måtte evakueres. Energinettet blev afbrudt, og veje og broer blev slemt beskadiget og/eller begravet i jordskred eller mudder, der skyllede ind over dem. Ca. 2 700 beboelsesejendomme og mere end 4 000 landbrugsejendomme blev oversvømmet, og mange af disse fik skader på strukturelle elementer.

De kroatiske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 297,6 mio. EUR. Beløbet svarer til 0,7 % af Kroatiens bruttonationalindkomst (BNI) og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Kroatiens vedkommende er på 254,2 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom den anslåede direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en "større naturkatastrofe".

Hvad angår gennemførelsen af EU-lovgivning om forebyggelse og forvaltning af katastroferisici i relation til katastrofens art er Kroatien i gang med at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ("direktivet om oversvømmelser"). Der er således blevet gennemført foreløbige vurderinger af risikoen for oversvømmelser. Derudover er der blevet udarbejdet kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse for to prøveområder, og de er under udarbejdelse for andre områder. Risikostyringsplaner for oversvømmelser er i den forberedende fase, men er endnu ikke udarbejdet.

Bulgarien – En måned senere blev en række områder i Bulgarien ramt af intense og kraftige regnfald i mængder, der oversteg de normale månedlige regnfald med op til fire gange og førte til alvorlige oversvømmelser. Der er forvoldt stor skade på offentlige infrastrukturer og faciliteter inden for følgende områder: energi, vand og vandressourcer, telekommunikation, transport, sundhed, uddannelse, beredskabstjenester, kulturarv og beskyttede naturområder. Overvældende mængder jord og affald er skyllet op, kloakker er flydt over, og store mængder spildevand er blevet ledt ud, hvilket har forværret leveforholdene i de ramte områder.

De bulgarske myndigheder har vurderet de samlede direkte skader som følge af katastrofen til 311,3 mio. EUR. Beløbet svarer til 0,8 % af Bulgariens bruttonationalindkomst (BNI) og overstiger tærsklen for anvendelse af Solidaritetsfonden, som for Bulgariens vedkommende er på 232,5 mio. EUR i 2014 (dvs. 0,6 % af BNI baseret på 2012-tal). Eftersom den anslåede direkte skade samlet overstiger denne tærskel, er katastrofen at betragte som en "større naturkatastrofe".

Hvad angår gennemførelsen af EU-lovgivning om forebyggelse og forvaltning af katastroferisici i relation til katastrofens art, gennemførte Bulgarien Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ("direktivet om oversvømmelser") i national lovgivning i 2010, og der er gennemført en foreløbig vurdering af risikoen for oversvømmelser for hvert flodbassinområde på grundlag af en metode til vurdering af risikoen og faren for oversvømmelser, der er udviklet af Ministeriet for Miljø og Vand.

De bulgarske myndigheder har oplyst, at der er forsikringsdækning for skader i sundhedssektoren til et beløb på 2,3 mio. EUR. Dette beløb er trukket fra de støtteberettigede omkostninger.

Efter en gennemgang af ansøgningerne(1) og under hensyn til den maksimale støtte fra fonden og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond anvendes til at dække et beløb på i alt 79 726 440 EUR.

Metoden for beregning af tilskuddet fra Solidaritetsfonden blev fastsat i Solidaritetsfondens årsberetning for 2002-2003 og godkendt af Rådet og Europa-Parlamentet.

Det foreslås at anvende de samme procentsatser i dette tilfælde og at give følgende støtte:

Katastrofe

Direkte skade

(mio. EUR)

Tærskelværdi for større katastrofer

(mio. EUR)

Samlede omkostninger til støtteberettigede foranstaltninger

(mio. EUR)

2,5 % af direkte skader op til tærskelværdi

(EUR)

6 % af direkte skader over tærskelværdi

(EUR)

Anvendt loft

Samlet foreslået støttebeløb

(EUR)

Serbien

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

nej

60 224 605

Kroatien

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

nej

8 959 725

Bulgarien

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

nej

10 542 110

I alt

 

79 726 440

Dette er det andet forslag til afgørelse om anvendelse i 2014, og det samlede støttebeløb, der er foreslået ovenfor opfylder bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR), der fastsætter et samlet beløb på 530,6 mio. EUR (500 mio. EUR i 2011-priser).

Konklusionen er, at det foreslås at anvende Solidaritetsfonden i hvert af de tre tilfælde og at bogføre de samlede bevillinger på 19 501 835 EUR for Kroatien og Bulgarien under artikel 13 06 01 på budgettet for 2014, mens de tilsvarende bevillinger for Serbien, der beløber sig til 60 224 605 EUR, bogføres under artikel 13 06 02 (tiltrædelseslande), både hvad angår forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB).

Da Solidaritetsfonden er et særligt instrument, der er defineret i FFR-forordningen, skal de tilsvarende bevillinger opføres på budgettet ud over de tilsvarende lofter i FFR.

Sideløbende med forslaget om anvendelse af Solidaritetsfonden har Kommissionen forelagt et forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 7/2014 af 17. oktober 2014) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelsesbevillinger på 2014-budgettet, således som der er skabt mulighed for i punkt 26 i IIA, og de tilsvarende betalingsbevillinger flyttes til 2015-budgettet. Rådets holdning til FÆB nr. 7/2014 om finansieringen af denne afgørelse ændrer Kommissionens oprindelige forslag. Parlamentets holdning vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af dets holdning til FÆB nr. 7/2014.

I henhold til punkt 26 i IIA af 17. maj 2006 iværksætter Kommissionen ved fremlæggelsen af dette forslag til anvendelse af fonden den forenklede trepartsprocedure med henblik på at opnå enighed mellem budgetmyndighedens to parter om behovet for at anvende fonden og om beløbets størrelse.

Ordføreren anbefaler, at Kommissionens forslag til afgørelse, der er vedføjet denne betænkning, godkendes.

(1)

             C(2014) 7380.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse