Διαδικασία : 2014/2161(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0075/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0075/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0094

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 222kWORD 94k
15.12.2014
PE 541.357v04-00 A8-0075/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: José Manuel Fernandes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία)

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0075/2014),

1.      εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)         Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2)         Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011).

(3)         Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)         Η Σερβία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά πλημμύρες.

(5)         Η Κροατία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά πλημμύρες.

(6)         Η Βουλγαρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, όσον αφορά πλημμύρες.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 79 726 440 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού 79 726 440 EUR σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

   ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

   EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

   Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης λόγω πλημμυρών στη Σερβία και την Κροατία τον Μάιο 2014 και πλημμυρών στη Βουλγαρία τον Ιούνιο 2014 με βάση το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013.

Στη διάρκεια του Μαΐου 2014 σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε μείζονες περιοχές της Δημοκρατίας της Σερβίας και σε μικρότερο βαθμό την Κροατία έφερε ως αποτέλεσμα μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες μέχρι τούδε, προκαλώντας τεράστια καταστροφή στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και ζημίες σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ένα μήνα αργότερα έντονες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που υπερέβαιναν έως και το τετραπλάσιο των συνήθων τιμών ενός μηνός έπληξαν μέρη της Βουλγαρίας οδηγώντας σε σοβαρές πλημμύρες και διαταραχή.

Η Επιτροπή έχει προβεί σε διεξοδική εξέταση και των τριών αιτήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής "ο κανονισμός"), και ιδίως με τα άρθρα 2, 3 και 4.

Οι πλημμύρες είναι φυσικής προέλευσης και άρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Σερβία - Μείζονες περιοχές της Σερβίας επλήγησαν από σφοδρή κακοκαιρία στη διάρκεια του Μαΐου 2014 που έφερε ως αποτέλεσμα μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες μέχρι τούδε οι οποίες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και ζημίες σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Οι τομείς της οικονομίας που δέχθηκαν τα σφοδρότερα πλήγματα ήταν η ενέργεια, ο εξορυκτικός τομέας και η γεωργία, αλλά σημαντικές ζημίες προκλήθηκαν επίσης στις υποδομές μεταφορών (οδοί, γέφυρες και σιδηρόδρομοι) καθώς και σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας των ακτών.

Οι σερβικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή σε 1,1 δισεκατομμύρια EUR. Ο υπολογισμός βασίζεται στα αποτελέσματα της αποτίμησης αναγκών ανάκτησης που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή ενωσιακών και διεθνών οργανώσεων αμέσως μετά την καταστροφή. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει 3,8 % του ΑΕΕ της Σερβίας και υπερβαίνει το κατώφλι για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης των 174,7 εκατομμυρίων EUR που εφαρμόζεται στη Σερβία το 2014 (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2012). Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κατώφλι, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μείζων φυσική καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού. Αυτή η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης και ανάκαμψης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού.

Κροατία – Το ανατολικό μέρος της Κροατίας επλήγη από τις ίδιες καιρικές συνθήκες που έπληξαν τη Σερβία προκαλώντας σοβαρές ζημίες, μολονότι σε μικρότερο βαθμό. Οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες ζημίες σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υποδομών καθώς και σε αγροτικές καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Άνω των 26 000 κόσμου έπρεπε να διακομισθούν από την επικίνδυνη περιοχή. Η λειτουργία δικτύων ενέργειας διεκόπη, οδοί και γέφυρες υπέστησαν σοβαρές ζημίες και/ή καλύφθηκαν από κατολισθήσεις ή από παρασυρόμενη από τα ύδατα ιλύ. Περίπου 2 700 κτήρια κατοικιών και περισσότερα από 4 000 κτήρια σε αγροτικές μονάδες πλημμύρισαν, πολλά δε από αυτά υπέστησαν δομική βλάβη.

Οι κροατικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή σε 297,6 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει 0,7 % του ΑΕΕ της Κροατίας και υπερβαίνει το κατώφλι για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης των 254,2 εκατομμυρίων EUR που εφαρμόζεται στην Κροατία το 2014 (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2012). Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κατώφλι, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μείζων φυσική καταστροφή».

Όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών που σχετίζεται με τη φύση της καταστροφής, η Κροατία ευρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (η “οδηγία για τις πλημμύρες”). . Προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύρας έχουν διεξαχθεί. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας έχουν καταρτισθεί για δύο πρότυπες περιοχές και είναι υπό κατάρτιση για άλλες περιοχές. Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας είναι στην προπαρασκευαστική φάση αλλά δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί.

Βουλγαρία – Ένα μήνα αργότερα μερικές περιοχές της Βουλγαρίας επλήγησαν από έντονες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που υπερέβαιναν έως και το τετραπλάσιο των συνήθων τιμών ενός μηνός και οδήγησαν σε σοβαρές πλημμύρες. Προκλήθηκαν ζημίες σε δημόσιες υποδομές και εγκαταστάσεις στους τομείς της ενέργειας, των υδάτων και των υδάτινων πόρων, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Άφθονες εναποθέσεις από παρασυρόμενα από τα ύδατα χώματα και απόβλητα, υπερχείλιση λυμάτων και έκχυση υγρών αποβλήτων έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές.

Οι βουλγαρικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή σε 311,3 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει 0,8 % του ΑΕΕ της Βουλγαρίας και υπερβαίνει το κατώφλι για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης των 232,5 εκατομμυρίων EUR που εφαρμόζεται στη Βουλγαρία το 2014 (ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ βάσει των δεδομένων 2012). Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κατώφλι, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μείζων φυσική καταστροφή».

Όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών που σχετίζεται με τη φύση της καταστροφής, η Βουλγαρία έχει μεταφέρει την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (η «οδηγία για τις πλημμύρες») στην εθνική νομοθεσία της το 2010 και έχει διεξαχθεί προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας για εκάστη λεκάνη απορροής ποταμού βάσει μεθοδολογίας για την αποτίμηση κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας την οποία έχει αναπτύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Οι βουλγαρικές αρχές υπέδειξαν ότι ζημία ύψους περίπου 2,3 εκατομμυρίων EUR στον τομέα της υγείας καλύπτεται από ασφάλεια. Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το επιλέξιμο κόστος.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις(1) και έλαβε υπόψη το μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης από το Ταμείο, καθώς και το περιθώριο ανακατανομής των πιστώσεων, προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσό συνολικού ύψους 79 726 440 EUR.

Η μεθοδολογία υπολογισμού για τη βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης ορίσθηκε στην Ετήσια Έκθεση 2002-2003 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προτείνεται να εφαρμοσθούν τα ίδια ποσοστά και να χορηγηθούν τα εξής ποσά βοηθείας:

Καταστροφή

Άμεση ζημία

(εκατ. EUR)

Κατώφλι μείζονος καταστροφής

(εκατ. EUR)

Συνολικό κόστος επιλέξιμων επιχειρήσεων

(εκατ. EUR)

2,5% των άμεσων ζημιών μέχρι το κατώφλι

(EUR)

6% των άμεσων ζημιών πάνω από το κατώφλι

(EUR)

Εφαρμογή ορίου

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

(EUR)

Σερβία

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

όχι

60 224 605

Κροατία

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

όχι

8 959 725

Βουλγαρία

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

όχι

10 542 110

ΣΥΝΟΛΟ

 

79 726 440

Είναι η δεύτερη πρόταση απόφασης για κινητοποίηση το 2014, το δε συνολικό ποσό βοήθειας που προτείνεται ανωτέρω συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προβλέπει συνολικό ποσό 530,6 εκατομμυρίων EUR (500 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011).

Εν κατακλείδι, προτείνεται να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για εκάστη των ως άνω περιπτώσεων και να εγγραφούν το σύνολο των πιστώσεων για την Κροατία και τη Βουλγαρία 19 501 835 EUR στον προϋπολογισμό 2014 στο άρθρο του προϋπολογισμού 13 06 01 και οι αντίστοιχες πιστώσεις 60 224 605 EUR για τη Σερβία στο άρθρο 13 06 02 του προϋπολογισμού (που προορίζεται για τις προς ένταξη χώρες) τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ειδικός μηχανισμός όπως ορίζεται στον κανονισμό ΠΔΠ, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα πρέπει να εγγραφούν εκτός των αντιστοίχων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ.

Παράλληλα με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 7/2014 της 17ης Οκτωβρίου 2014) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2014 τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών μετατίθενται στον προϋπολογισμό του 2015. Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΔΠ αριθ. 7/2014, όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτής της απόφασης, τροποποιεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καθορισθεί όταν αυτό θα εγκρίνει τη θέση του σχετικά με το ΣΔΠ αριθ. 7/2014.

Σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, κατά την υποβολή της παρούσας πρότασης για κινητοποίηση του Ταμείου η Επιτροπή κινεί διαδικασία απλουστευμένου τριμερούς διαλόγου, για να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για έκδοση απόφασης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

(1)

             C(2014) 7380.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Сергей Станишев

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου