Procedura : 2014/2161(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0075/2014

Teksty złożone :

A8-0075/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0094

SPRAWOZDANIE     
PDF 213kWORD 92k
15.12.2014
PE 541.357v04-00 A8-0075/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: José Manuel Fernandes

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0648 – C8‑0223/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0075/2014),

1.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2 013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)         Artykuł 10 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013(3) pozwala uruchomić środki z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)         Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy, na mocy których można uruchomić fundusz.

(4)         Serbia przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(5)         Chorwacja przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(6)         Bułgaria przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 79 726 440 EUR w środkach na zobowiązania.

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 79 726 440 EUR w środkach na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Na podstawie pkt 11 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Serbii i Chorwacji w maju 2014 r. oraz powodziami w Bułgarii w czerwcu 2014 r.

W maju 2014 r. na dużych obszarach Republiki Serbii, a w mniejszym stopniu również w Chorwacji, wystąpiły gwałtowne zjawiska pogodowe, które doprowadziły do powodzi zaliczonych do największych w czasach współczesnych i spowodowały ogromne zniszczenia infrastruktury publicznej i prywatnej, a także uszkodziły setki tysięcy gospodarstw domowych. Miesiąc później w niektórych rejonach Republiki Bułgarii doszło do intensywnych opadów przewyższających nawet czterokrotnie miesięczne normy, co doprowadziło do poważnych powodzi i zakłóceń.

Komisja dokładnie przeanalizowała wszystkie trzy wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 (zwanym dalej „rozporządzeniem”), a zwłaszcza jego art. 2, 3 i 4.

Powodzie mają naturalne przyczyny, a zatem wchodzą w zakres stosowania Funduszu Solidarności.

Serbia – W maju 2014 r. duże obszary Serbii ucierpiały w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych, które doprowadziły do powodzi zaliczonych do największych w czasach współczesnych i spowodowały ogromne zniszczenia infrastruktury publicznej i prywatnej, a także uszkodziły setki tysięcy gospodarstw domowych. Najbardziej ucierpiały takie sektory gospodarki, jak: energetyka, górnictwo i rolnictwo, ale znaczące szkody wystąpiły także w infrastrukturze transportowej (drogi, mosty i koleje), a także w licznych obiektach ochrony przeciwpowodziowej i ochrony linii brzegowych.

Władze serbskie oceniają łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 1,1 mld EUR. Ocena ta opiera się na wynikach oceny potrzeb w zakresie odbudowy, przeprowadzonej z udziałem UE oraz organizacji międzynarodowych bezpośrednio po klęsce. Kwota ta stanowi 3,8% DNB Serbii i przekracza próg stosowany przy uruchamianiu Funduszu Solidarności, który w odniesieniu do Serbii wynosi w 2014 r. 174,7 mln EUR (tj. 0,6% DNB na podstawie danych z 2012 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg, klęska kwalifikuje się do kategorii „poważnej klęski żywiołowej” zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia. Pomoc finansową można wykorzystać jedynie do przeprowadzenia niezbędnych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia.

Chorwacja – Te same zjawiska pogodowe, które miały miejsce w Serbii, wystąpiły także we wschodniej części Chorwacji, wywołując poważne zniszczenia, choć w mniejszej skali. Powódź spowodowała znaczne szkody w obiektach mieszkalnych, handlowych, obiektach władz lokalnych i infrastrukturze, uprawach rolnych i inwentarzu żywym. Trzeba było ewakuować ponad 26 000 osób. Doszło do awarii w sieciach energetycznych, drogi i mosty uległy poważnym uszkodzeniom lub zostały zasypane przez osuwiska ziemi lub zwały błota. Około 2 700 budynków mieszkalnych i ponad 4 000 budynków gospodarczych zostało zalanych, a w przypadku wielu z nich uszkodzeniu uległy elementy konstrukcyjne.

Władze chorwackie oceniają łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 297,6 mln EUR. Kwota ta stanowi 0,7% DNB Chorwacji i przekracza próg stosowany przy uruchamianiu Funduszu Solidarności, który w odniesieniu do Chorwacji wynosi w 2014 r. 254,2 mln EUR (tj. 0,6% DNB na podstawie danych z 2012 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg, klęska kwalifikuje się do kategorii „poważnej klęski żywiołowej”.

Jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk i zarządzania nim w odniesieniu do charakteru klęski, Chorwacja wdraża obecnie dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim („dyrektywa powodziowa”). Przeprowadzono wstępne oceny ryzyka powodziowego. Dla dwóch obszarów pilotażowych opracowano mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, a prace nad mapami dla innych obszarów jeszcze trwają. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są w przygotowaniu i nie zostały jeszcze ukończone.

Bułgaria – Miesiąc później w wyniku intensywnych opadów przekraczających nawet czterokrotnie miesięczne normy ucierpiały niektóre obszary w Bułgarii, gdzie doszło do poważnych powodzi. Uszkodzona została infrastruktura publiczna oraz obiekty związane z zaopatrzeniem w energię i wodę oraz z zasobami wodnymi, telekomunikacją, transportem, opieką zdrowotną, edukacją, służbami ratunkowymi, dziedzictwem kulturowym oraz naturalnymi obszarami chronionymi. Zwały wypłukanej ziemi i odpadów, przepełniona kanalizacja oraz wypływ ścieków pogorszyły warunki życia na obszarach objętych klęską.

Władze bułgarskie oceniają łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 311,3 mln EUR. Kwota ta stanowi 0,8% DNB Bułgarii i przekracza próg stosowany przy uruchamianiu Funduszu Solidarności, który w odniesieniu do Bułgarii wynosi w 2014 r. 232,5 mln EUR (tj. 0,6% DNB na podstawie danych z 2012 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza próg, klęska kwalifikuje się do kategorii „poważnej klęski żywiołowej”.

Jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk i zarządzania nim w odniesieniu do charakteru klęski, Bułgaria dokonała transpozycji dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim („dyrektywa powodziowa”) w 2010 r. do prawa krajowego i dla każdego obszaru dorzecza opracowano wstępną ocenę ryzyka powodziowego, korzystając z metody oceny ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego opracowanej przez Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wodnych.

Władze bułgarskie wskazały, że szkody w sektorze zdrowia sięgające około 2,3 mln EUR są objęte ubezpieczeniem. Kwotę tę odjęto od kosztów kwalifikowalnych.

Po zapoznaniu się ze wspomnianymi wnioskami(1) i mając na uwadze maksymalną dopuszczalną wysokość dotacji z funduszu, jak również możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na łączną kwotę 79 726 440 EUR.

Metodę obliczania wysokości pomocy z Funduszu Solidarności określono w sprawozdaniu rocznym na temat Funduszu Solidarności (2002-2003) i została ona zaakceptowana przez Radę i Parlament Europejski.

Proponuje się zastosowanie tych samych stawek procentowych oraz udzielenie pomocy w następujących kwotach:

Klęski i katastrofy

Szkody bezpośrednie

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk

(w mln EUR)

Łączne koszty kwalifikowalnych działań

(w mln EUR)

2,5% bezpośredniej szkody w ramach progu

(EUR)

6% bezpośredniej szkody powyżej progu

(EUR)

Zastosowany górny limit

Kwota proponowanej pomocy ogółem

(EUR)

Serbia

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

nie

60 224 605

Chorwacja

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

nie

8 959 725

Bułgaria

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

nie

10 542 110

OGÓŁEM

 

79 726 440

Jest to drugi wniosek dotyczący decyzji o uruchomieniu funduszu w 2014 r., a całkowita kwota proponowanej powyżej pomocy jest zgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), które przewiduje całkowitą kwotę 530,6 mln EUR (500 mln EUR w cenach z 2011 r.).

Podsumowując, proponuje się uruchomienie Funduszu Solidarności na każdy z opisanych wyżej przypadków oraz zapisanie w budżecie na 2014 r. łącznych środków dla Chorwacji i Bułgarii w kwocie 19 501 835 EUR w artykule budżetowym 13 06 01 oraz odpowiednich środków w kwocie 60 224 605 EUR dla Serbii w artykule budżetowym 13 06 02 (przewidzianym dla krajów przystępujących), zarówno w postaci środków na zobowiązania, jak i środków na płatności.

Fundusz Solidarności jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF i w związku z tym odpowiednie środki należy ująć w budżecie poza odpowiednimi pułapami przyjętymi w WRF.

Równolegle do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK nr 7/2014 z dnia 17 października 2014 r.) w celu wprowadzenia do budżetu na rok 2014 odpowiedniego zobowiązania zgodnie z postanowieniami pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego, a odpowiednie środki na płatności zostały przeniesione do budżetu na 2015 rok. Stanowisko Rady w sprawie PBK nr 7/2014 dotyczące finansowania tej decyzji zmienia pierwotny wniosek Komisji. Stanowisko Parlamentu zostanie określone podczas przyjmowania stanowiska w sprawie PBK nr 7/2014.

Zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. z chwilą przedstawienia wniosku o uruchomienie funduszu Komisja inicjuje procedurę rozmów trójstronnych w celu uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej w odniesieniu do konieczności skorzystania ze środków funduszu oraz wysokości niezbędnej kwoty.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania.

(1)

              C(2014) 7380.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna