Procedură : 2014/2161(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0075/2014

Texte depuse :

A8-0075/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0094

RAPORT     
PDF 173kWORD 93k
15.12.2014
PE 541.357v01-00 A8-0075/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria)

(COM(2014)0648 – C8‑0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–       având în vedere concluziile comune convenite de Parlament și de Consiliu la 8 decembrie 2014,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0075/2014),

1.      aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

Întrucât:

(1)         Uniunea Europeană a instituit Fondul de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”), pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

(2)         Articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3) permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(3)         Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea fondului.

(4)         Serbia a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a inundațiilor care au avut loc în această țară.

(5)         Croația a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a inundațiilor care au avut loc în această țară.

(6)         Bulgaria a depus o cerere de mobilizare a fondului ca urmare a inundațiilor care au avut loc în această țară.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 79 726 440 EUR în credite de angajament.

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 79 726 440 EUR în credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

              JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

              Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în contextul inundațiilor din Serbia și Croația din mai 2014 și al inundațiilor din Bulgaria din iunie 2014 în temeiul punctului 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013.

În cursul lunii mai 2014, părți importante din Republica Serbia și, în mai mică măsură, din Croația au fost afectate de condiții meteorologice extrem de nefavorabile, care au condus la unele dintre cele mai grave inundații din ultimele generații, ce au provocat distrugeri masive ale infrastructurilor publice și private, precum și deteriorarea a sute de mii de gospodării. O lună mai târziu, ploi torențiale, care au depășit de până la patru ori valorile lunare normale, au afectat unele părți din Republica Bulgaria, conducând la inundații și perturbări grave.

Comisia a realizat o examinare amănunțită a celor trei cereri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul”), în special cu articolele 2, 3 și 4.

Fiind de origine naturală, inundațiile se încadrează în domeniul de aplicare al Fondului de solidaritate.

Serbia – Părți importante din Serbia au fost afectate în mai 2014 de condiții meteorologice extrem de nefavorabile, care au condus la unele dintre cele mai grave inundații din ultimele generații, ce au provocat distrugeri masive ale infrastructurilor publice și private, precum și deteriorarea a sute de mii de gospodării. Sectoarele economice cele mai afectate sunt energia, mineritul și agricultura, dar infrastructura de transporturi (drumuri, poduri și căi ferate) a suferit la rândul său pagube considerabile, la fel ca numeroase instalații destinate protecției împotriva inundațiilor și protecției zonelor de coastă.

Autoritățile din Serbia estimează daunele directe totale cauzate de catastrofă la 1,1 miliarde EUR. Estimarea se bazează pe rezultatele evaluării privind nevoile pentru redresare realizată cu participarea UE și a organizațiilor internaționale imediat după producerea catastrofei. Această sumă reprezintă 3,8 % din VNB-ul Serbiei și depășește pragul de mobilizare a Fondului de solidaritate aplicabil în cazul Serbiei în 2014, și anume 174,7 milioane EUR (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2012). Întrucât pagubele directe totale estimate depășesc pragul, catastrofa se încadrează la categoria „catastrofă naturală majoră” în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulament. Asistența financiară poate fi utilizată exclusiv pentru acțiunile de urgență și de recuperare esențiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament.

Croația – Partea de est a Croației a fost afectată de aceleași condiții meteorologice care au afectat Serbia, provocând pagube considerabile, deși de mai mică amploare. Inundațiile au provocat pagube considerabile structurilor rezidențiale, comerciale, municipale și infrastructurii, precum și recoltelor agricole și șeptelului. A fost nevoie să fie evacuate peste 26 000 de persoane. Rețelele energetice au cedat, drumurile și podurile au fost grav deteriorate și/sau îngropate în aluviuni sau în urma unor alunecări de terenuri. Au fost inundate circa 2 700 de clădiri rezidențiale și peste 4 000 de clădiri agricole, multe dintre acestea suferind pagube structurale.

Autoritățile croate estimează pagubele directe totale cauzate de catastrofă la 297,6 milioane EUR. Această sumă reprezintă 0,7 % din VNB-ul Croației și depășește pragul de 254,2 milioane EUR aplicabil Croației pentru mobilizarea Fondului de solidaritate în 2014 (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2012). Deoarece daunele directe totale estimate depășesc pragul, catastrofa îndeplinește condițiile pentru a fi considerată o „catastrofă naturală majoră”.

În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii referitoare la prevenirea și gestionarea riscului de catastrofă, în Croația este în curs de punere în aplicare Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații („Directiva privind inundațiile”). Au fost realizate evaluări preliminare ale riscului de inundație. Au fost create hărți de inundabilitate și hărți privind riscul de inundație pentru două zone pilot, iar realizarea acestora este în curs de desfășurare pentru alte zone. Planurile de gestionare a riscului de inundație sunt în faza de pregătire, dar nu au fost încă realizate.

Bulgaria – O lună mai târziu, anumite zone din Bulgaria au fost afectate de ploi torențiale care au depășit de până la patru ori valorile lunare normale și au condus la inundații grave. Au fost deteriorate infrastructurile publice și instalațiile din următoarele domenii: energie, alimentare cu apă, resurse de apă, telecomunicații, transporturi, sănătate, educație, servicii de urgență, patrimoniu cultural și zone naturale protejate. Depuneri masive de pământ și deșeuri luate de ape, deversări ale canalizărilor și scurgerile de ape uzate au înrăutățit condițiile de viață în zonele afectate.

Autoritățile bulgare estimează pagubele directe totale cauzate de catastrofă la 311,3 milioane EUR. Această sumă reprezintă 0,8 % din VNB-ul Bulgariei și depășește pragul de mobilizare a Fondului de solidaritate aplicabil în cazul Bulgariei în 2014, și anume 232,5 milioane EUR (adică 0,6 % din VNB, pe baza datelor din 2012). Deoarece daunele directe totale estimate depășesc pragul, catastrofa îndeplinește condițiile pentru a fi considerată o „catastrofă naturală majoră”.

În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind prevenirea și gestionarea riscului de catastrofă referitoare la natura catastrofei, Bulgaria a transpus în legislația națională, în 2010, Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații („Directiva privind inundațiile”) și s-a realizat o evaluare preliminară a riscului de inundație pentru fiecare district în care sunt prezente bazine hidrografice, pe baza unei metodologii privind evaluarea riscului de inundație și a inundabilității elaborate de Ministerul Economiei și al Apelor.

Autoritățile bulgare au indicat că asigurările acoperă pagube în valoare de circa 2,3 milioane EUR din sectorul sănătății. Această sumă a fost scăzută din costurile eligibile.

În urma examinării cererilor(1) și având în vedere grantul maxim care poate fi acordat din fond, precum și posibilitățile de realocare a creditelor, Comisia propune mobilizarea unei sume totale de 79 726 440 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

Metodologia pentru calculul ajutorului din Fondul de solidaritate a fost stabilită în Raportul anual 2002-2003 privind Fondul de solidaritate și a fost aprobată de Consiliu și de Parlamentul European.

Se propune aplicarea aceluiași procentaj și acordarea ajutoarelor după cum urmează:

Catastrofe

Daune directe

(milioane EUR)

Pragul pentru catastrofe majore

(milioane EUR)

Costul total al operațiunilor eligibile

(milioane EUR)

2,5 % din daunele directe care nu depășesc pragul

(EUR)

6 % din daunele directe care depășesc pragul

(EUR)

Plafonare aplicată

Suma totală a ajutorului propus

(EUR)

Serbia

1 105,622

174,649

381,967

4 366 225

55 858 380

nu

60 224 605

Croația

297,629

254,229

108,799

6 355 725

2 604 000

nu

8 959 725

Bulgaria

311,328

232,502

285,440

5 812 550

4 729 560

nu

10 542 110

TOTAL

 

79 726 440

Aceasta este a doua propunere de decizie de mobilizare din 2014, iar valoarea totală a ajutorului propus mai sus respectă dispozițiile din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM), și anume valoarea totală de 530,6 milioane EUR (500 de milioane EUR la prețurile din 2011).

În concluzie, se propune mobilizarea Fondului de solidaritate pentru fiecare dintre aceste cazuri și înscrierea în bugetul 2014 a unor credite totale de 19 501 835 EUR pentru Croația și Bulgaria, la articolul bugetar 13 06 01, precum și a unor credite corespunzătoare de 60 224 605 EUR pentru Serbia, la articolul bugetar 13 06 02 (dedicat țărilor în curs de aderare), atât sub formă de credite de angajament, cât și de credite de plată.

Ținând seama de faptul că Fondul de solidaritate este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, creditele corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor CFM corespunzătoare.

În paralel cu propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ (PBR nr. 7/2014 din 17 octombrie 2014) pentru a înscrie în bugetul 2014 creditele de angajament aferente, în conformitate cu punctul 26 din AII, creditele corespondente de plată fiind transferate în bugetul pe 2015. Poziția Consiliului privind PBR nr. 7/2014 în legătură cu finanțarea prezentei decizii modifică propunerea inițială a Comisiei. Poziția Parlamentului va fi prezentată în momentul în care acesta va adopta poziția sa referitoare la PBR nr. 7/2014.

În conformitate cu punctul 26 din AII din 17 mai 2006, la prezentarea acestei propuneri de mobilizare a fondului, Comisia inițiază procedura simplificată de trilog, pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza fondul și cu privire la suma solicitată.

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentate de Comisie și anexate la prezentul raport.

(1)

              C(2014) 7380.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Notă juridică