Процедура : 2014/2053(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2014

Внесени текстове :

A8-0076/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2014)0090

ДОКЛАД     
PDF 154kWORD 68k
15.12.2014
PE 541.348v03-00 A8-0076/2014

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 г.(3),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–       като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

–       като взе предвид Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приет от Комисията на 9 юли 2014 г. (COM(2014)0461),

–       като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, което Комисията представи на 16 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид позицията относно Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0076/2014),

A.     като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2014 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите ДДС и брутен национален доход (БНД), включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и преразглеждане на прогнозата за други приходи, произтичащи от глоби, което води до промяна в равнището и разпределението на вноските в собствените ресурси на държавите членки в бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид, че ПКБ № 4/2014 също намалява бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR и предлага някои изменения на номенклатурата на Европейския фонд за регионално развитие, за да бъде отразено приетото правно основание;

В.     като има предвид, че този ПКБ е от съществено значение за избягването на недостиг на парични средства, който би могъл на доведе до дефицит при изпълнението през 2014 г.,

1.      приема за сведение ПКБ № 4/2014, изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, който предвижда актуализация на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта) въз основа на най-добрите прогнозни оценки на Комисията и някои други събития, както и актуализация на прогнозата за други приходи, произтичащи от редица глоби, които са станали окончателни и следователно могат да бъдат записани в бюджета;

2.      отбелязва, че прогнозираното намаление на ТСР с около 646,1 милиона евро и на собствените ресурси на база ДДС с 192,4 милиона евро се компенсира от горепосочените глоби в размер на общо 2 433 милиона евро, като по този начин механично се намалява необходимостта от допълнителни вноски на основа БНД с 1 594,5 милиона евро;

3.      отбелязва, че ПКБ № 4/2014, включително Писмо за внасяне на корекции № 1 към него, предвижда общо намаление на необходимостта от допълнителни собствени ресурси, главно поради записване в бюджета на глоби и лихви за закъснели плащания, които са станали окончателни и които възлизат на 2 433 милиона евро;

4.      отбелязва, че ПКБ № 4/2014 предлага намаление на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR поради забавяне на назначаването на новия Европейски надзорен орган по защита на данните и на помощник надзорник по защита на данните;

5.      потвърждава съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с оглед одобряването на ПКБ № 4/2014 така, както е първоначално предложен от Комисията и изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1, с включване на бюджетните кредити за поети задължения от ПКБ № 6/2014, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и преразпределението на сумата от 248 460 EUR налични кредити за плащания, установени в бюджетния ред за Европейския надзорен орган за защита на данните в бюджетен ред 23 02 01 за хуманитарна помощ;

6.      припомня, че приемането на този ПКБ № 4/2014 ще намали необходимостта от допълнителни собствени ресурси за бюджета на Съюза с 2 433 милиона евро и следователно ще компенсира изцяло, заедно с по-малките дялове на вноските на база БНД от държавите членки в бюджета на Съюза, произтичащи от ПКБ № 3/2014, ПКБ № 8/2014 и ПКБ № 6/2014, необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, съгласно договореното в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014;

8.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

OВ C 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

OВ C 51, 20.2.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ С 373, 20.12.2013 г, стр. 1.

(5)

OВ C 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация