Procedura : 2014/2053(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0076/2014

Teksty złożone :

A8-0076/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0090

SPRAWOZDANIE     
PDF 142kWORD 66k
15.12.2014
PE 541.348v03-00 A8-0076/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(16741/2014 – C8‑0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–       uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2014 przyjęty przez Komisję dnia 9 lipca 2014 r. (COM(2014)0461),

–       uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1 do PBK nr 4/2014, przedłożony przez Komisję dnia 16 października 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16741/2014 – C8-0290/2014),

–       uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0076/2014),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4/2014 dotyczy korekty prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TZW, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru), podstaw VAT i DNB, ujęcia w budżecie odpowiednich kwot rabatu brytyjskiego oraz korekty prognoz innych dochodów wynikających z grzywien, a w konsekwencji zmiany w rozłożeniu na poszczególne państwa członkowskie ich składek do budżetu Unii oraz ich wysokości;

B.     mając na uwadze, że w PBK nr 4/2014 zmniejsza się również środki budżetowe na zobowiązania i na płatności przeznaczone na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 248 460 EUR i proponuje się pewne zmiany w nomenklaturze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby odzwierciedlić przyjętą podstawę prawną;

C.     mając na uwadze, że wspomniany PBK jest kluczowy dla uniknięcia niedoboru środków pieniężnych, który mógłby doprowadzić w 2014 r. do niedostatecznego wykonania budżetu;

1.      przyjmuje do wiadomości PBK nr 4/2014, zmieniony listem w sprawie poprawek nr 1 do PBK nr 4/2014, w którym przewiduje się korektę prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TZW, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru) na podstawie najlepszych oszacowań Komisji i pewnych innych wydarzeń, a także dalszą korektę prognoz innych dochodów, wynikających z szeregu grzywien, które podlegają ściągnięciu i mogą w związku z tym zostać wpisane do budżetu;

2.      zauważa, że spadek prognoz dla TZW (o ok. 646,1 mln EUR) oraz dla zasobów własnych z tytułu VAT (o 192,4 mln EUR) jest kompensowany przez wyżej wymienione grzywny na łączną kwotę 2 433 mln EUR, co automatycznie zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe wkłady oparte na DNB o 1 594,5 mln EUR;

3.      zwraca uwagę, że PBK nr 4/2014, w tym list w sprawie poprawek nr 1 do tego PBK, przewiduje ogólne zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe zasoby własne o 2 433 mln EUR, głównie w związku z ujęciem w budżecie grzywien i odsetek za opóźnione płatności, które podlegają ściągnięciu;

4.      zauważa, że w PBK nr 4/2014 proponuje się ograniczenie środków na zobowiązania i środków na płatności przeznaczonych na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 248 460 EUR w związku z opóźnieniami w mianowaniu nowego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;

5.      zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o przyjęciu PBK nr 4/2014, zaproponowanego początkowo przez Komisję i zmienionego listem w sprawie poprawek, który to PBK uwzględnia środki na zobowiązania z PBK nr 6/2014 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rezerwę na umowy o partnerstwie w sprawie połowów, a także przegrupowanie kwoty 248 460 EUR dostępnych środków na płatności określonych w pozycji dotyczącej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do pozycji budżetowej dotyczącej pomocy humanitarnej 23 02 01;

6.      przypomina, że przyjęcie tego PBK nr 4/2014 spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na dodatkowe zasoby własne dla budżetu Unii o 2 433 mln EUR i wobec tego – w połączeniu z obniżonymi udziałami państw członkowskich w ramach ich wkładów do budżetu Unii opartych na DNB, które są wynikiem budżetów korygujących nr 3/2014, nr 8/2014 i nr 6/2014 – w całości zrekompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014, zgodnie ze wspólnymi wnioskami z dnia 8 grudnia 2014 r.;

7.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2014;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2014 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Informacja prawna