Процедура : 2014/2038(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2014

Внесени текстове :

A8-0077/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0098

ДОКЛАД     
PDF 167kWORD 73k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Зингфрид Мурешан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2014)0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0348 – C8–0021/2014),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0077/2014),

A.     като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сумата в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.      одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.      възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)         Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „фонда“) в израз на солидарност с населението на регионите, засегнати от бедствия.

(2)         В член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета е предвидена възможността за мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 500 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)         Член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 предвижда, че фондът може да бъде мобилизиран за сумата от най-много 50 000 000 EUR за извършването на авансови плащания и за съответните бюджетни кредити, включени в общия бюджет на Съюза.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира с цел осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

              OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

              Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз бе създаден като отговор на мащабни природни бедствия и израз на европейска солидарност със засегнати от бедствия региони в Европа. Фондът може да предоставя финансова помощ на държави членки и държави, водещи преговори за присъединяване, в случай на значимо бедствие, ако причинените от него общи преки щети надвишават 3 милиарда евро по цени от 2011 г. или 0,6% от брутния национален доход на съответната държава (която от двете суми е по-ниска). Фондът може да бъде мобилизиран също така в случай на регионално бедствие. Условията за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС се определят в съответния основен акт (Регламент (ЕО) №2012/2002).

Регламентът за МФР за периода 2014 ‒ 2020 г.(1), в своя член 10, предвижда възможност за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в рамките на годишен таван от 500 млн. евро (по цени от 2011 г.) над съответните функции от финансовата рамка.

Настоящото решение на Европейския парламент и на Съвета не е свързано с конкретен случай на природно бедствие. Вместо това, то има за цел да впише в бюджета за 2015 г. сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, предназначена за авансови плащания, които ще трябва да се отпускат по-бързо и по-ефективно в случай на природно бедствие през следващата година.

Това е прекият резултат от новите разпоредби на новия регламент за фонд „Солидарност“ на ЕС(2), който беше приет за първи път по обикновената законодателна процедура. Европейският парламент защити категорично тази позиция в съответните преговори със Съвета, като призна необходимостта държавите членки да получат финансова подкрепа, за да могат да реагират на природните бедствия по-бързо, отколкото това е възможно в рамките на нормалната процедура. Тази позиция надделя при съответните преговори и за тази цел всяка година в бюджета следва да се предвижда сума от най-много 50 милиона евро.

Следва да се отбележи, че аванс може да бъде предоставен по искане на държава членка и след извършване на предварителна оценка от страна на Комисията на съответно заявление до ФСЕС. Размерът на авансовото плащане следва да не надвишава 10% от очаквания общ размер на финансовите вноски (и да не надвишава 30 милиона евро). Авансовото плащане не следва да предопределя резултата от окончателното решение за мобилизиране на средства от фонда, като неправомерно изплатените авансови суми следва да бъдат възстановени от държавата членка в определен кратък срок.

Докладчикът напомня, че ФСЕС е не просто друга форма на финансова подкрепа от ЕС, а допринася също така за изпращането на ясно политическо послание за солидарност, като същевременно предоставя реална помощ на засегнатите граждани. Ето защо бързата реакция, включително чрез авансови плащания, ще спомогне за постигането на тези цели.

Следователно докладчикът препоръчва тези суми да бъдат включени в бюджета за 2015 г.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884

(2)

ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация