Procedure : 2014/2038(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0077/2014

Indgivne tekster :

A8-0077/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0098

BETÆNKNING     
PDF 143kWORD 63k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Siegfried Mureşan

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–       der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0077/2014),

A.     der henviser til, at der i forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles 50 000 000 EUR til rådighed med henblik på betaling af forskud i form af bevillinger i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 661/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2012/2002;

1.      godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

2.      pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4a, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)         Artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3) giver mulighed for at anvende fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR (2011-priser).

(3)         Artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 giver mulighed for at anvende fonden således, at et beløb på højst 50 000 000 EUR stilles til rådighed til udbetaling af forskud, og at de tilsvarende bevillinger optages i Unionens almindelige budget.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond således, at et beløb på 50 000 000 EUR stilles til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger til udbetaling af forskud.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

             EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

              Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev oprettet for at sætte Unionen i stand til at reagere på større naturkatastrofer og udvise solidaritet med katastroferamte områder i Europa. Fonden kan yde økonomisk støtte til medlemsstater og lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, i tilfælde af større naturkatastrofer, hvis den samlede direkte skade, som katastrofen har forvoldt, overstiger 3 mia. EUR i 2011-priser eller 0,6 % af landets bruttonationalindkomst, alt efter hvilket beløb der er lavest. Fonden kan ligeledes anvendes i tilfælde af en regional katastrofe. Betingelserne for anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er fastsat i den relevante basisretsakt (Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002).

FFR-forordningen for perioden 2014-2020(1) (artikel 10) giver mulighed for anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR (i 2011-priser) ud over de relevante udgiftsområder i den finansielle ramme.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse er ikke knyttet til en specifik naturkatastrofe. Der sigtes med afgørelsen mod at opføre et beløb på 50 mio. i forpligtelser og betalinger på budgettet for 2015 svarende til de forskud, som det vil være nødvendigt at udbetale på en hurtigere og mere effektiv måde i tilfælde af en naturkatastrofe næste år.

Dette er det direkte resultat af den nye bestemmelse i den nye forordning for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2), der for første gang blev vedtaget under den almindelige lovgivningsprocedure. Europa-Parlamentet forsvarede kraftigt dette punkt i de relevante forhandlinger med Rådet i anerkendelse af medlemsstaternes behov for at modtage finansiel støtte for at kunne reagere på naturkatastrofer hurtigere, end det er muligt gennem den normale procedure. Denne holdning var fremherskende i de relevante forhandlinger og et beløb på op til 50 mio. EUR bør budgetteres årligt til dette formål.

Det bør bemærkes, at et forskud kan tildeles på anmodning af en medlemsstat og efter en foreløbig vurdering af den respektive anmodning om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som foretages af Kommissionen. Forskudsbeløbet bør ikke overstige 10 % af det forventede finansielle bidrag (og ikke overstige 30 mio. EUR). Udbetaling af et forskud bør ikke skade resultatet af den endelige afgørelse om anvendelse af fonden, og uretmæssigt udbetalte forskud bør tilbagebetales af medlemsstaten inde for en bestemt kort periode.

Ordføreren minder om, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ikke blot er en anden form for finansiel støtte fra EU, men ligeledes bidrager til at sende et klart politisk budskab om solidaritet, samtidig med at der ydes reel støtte til de borgere, der rammes af naturkatastrofer. Derfor vil en umiddelbar reaktion, herunder gennem udbetaling af et forskud, bidrage til at nå disse mål.

Ordføreren anbefaler derfor, at disse beløb opføres på budgettet for 2015.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884

(2)

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse