Διαδικασία : 2014/2038(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0098

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 164kWORD 74k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Siegfried Mureşan

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0077/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.661/2014 που τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ποσό 50 000 000 EUR καθίσταται διαθέσιμο για την πληρωμή προκαταβολών μέσω πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

1.      εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4α παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)         Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2)         Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011).

(3)         Το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 προβλέπει ότι το Ταμείο μπορεί να κινητοποιηθεί μέχρι ποσού μέγιστου ύψους 50 000 000 EUR για την πληρωμή προκαταβολών που αντιστοιχούν σε πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού 50 000 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

 ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

 EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδρυθεί για να αντιδρά η ΕΕ σε μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές στην Ευρώπη. Το Ταμείο μπορεί να παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη και σε χώρες που είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής εάν η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2011 ή το 0,6 % του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος της χώρας, αναλόγως του ποίο ποσό είναι μικρότερο. Μπορεί επίσης να κινητοποιείται στην περίπτωση περιφερειακής καταστροφής. Οι προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου ορίζονται στη σχετική βασική πράξη (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου)

Ο κανονισμός για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020(1) (άρθρο 10) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου έως το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Η παρούσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν συνδέεται με συγκεκριμένη περίπτωση φυσικής καταστροφής. Αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2015 ποσό 50 εκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, το οποίο αντιστοιχεί σε προκαταβολές που θα χρειασθεί να πληρωθούν κατά τρόπο ταχύτερο και αποτελεσματικότερο στην περίπτωση φυσικής καταστροφής το προσεχές έτος.

Είναι άμεσο αποτέλεσμα της νέας διάταξης του νέου κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ(2), ο οποίος εγκρίθηκε για πρώτη φορά δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεραμύνθηκε με σθένος αυτού του σημείου στις σχετικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να λαμβάνουν τα κράτη μέλη χρηματοδοτική στήριξη για να αντιμετωπίσουν φυσική καταστροφή ταχύτερα από ό,τι είναι δυνατό μέσω της συνήθους διαδικασίας. Αυτή η θέση επεκράτησε στις σχετικές διαπραγματεύσεις και για τον σκοπό αυτό ποσό έως κατ' ανώτατο 50 εκατομμύρια EUR θα πρέπει να εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους και μετά μία προκαταρκτική αποτίμηση της αντίστοιχης αίτησης στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ από την Επιτροπή. Το ποσό της προκαταβολής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της αναμενόμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς (και να μην υπερβαίνει 30 εκατομμύρια EUR). Η πληρωμή προκαταβολής δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της τελικής απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, αχρεωστήτως καταβληθείσες προκαταβολές θα πρέπει δε να επιστρέφονται από το κράτος μέλος εντός ορισμένου μικρού χρονικού διαστήματος.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ δεν αποτελεί απλώς μία άλλη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, αλλά συμβάλλει επίσης στην αποστολή σαφούς πολιτικού μηνύματος αλληλεγγύης ενώ παρέχει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες που έχουν πληγεί. Συνεπώς μία ταχεία αντίδραση, μεταξύ άλλων μέσω της πληρωμής προκαταβολής, θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Ως εκ των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά να εγγραφούν αυτά τα ποσά στον προϋπολογισμό 2015.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884

(2)

ΕΕ L 189, 27.6.2014, σ. 143


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Сергей Станишев

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου