Procedūra : 2014/2038(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0077/2014

Pateikti tekstai :

A8-0077/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0098

PRANEŠIMAS     
PDF 150kWORD 71k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą

(COM(2014) 0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Siegfried Mureşan

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą

(COM(2014) 0348 – C8‑0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0348 – C8‑0021/2014),

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0077/2014),

A.     kadangi vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuris iš dalies pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.      pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.      paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)         Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), siekdama parodyti solidarumą su nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)         Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos (2011 m. kainomis);

(3)         Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Fondo lėšas iki maksimalios 50 mln. EUR sumos galima mobilizuoti avansams mokėti ir į Sąjungos bendrąjį biudžetą galima įtraukti atitinkamus asignavimus.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo avansams mokėti mobilizuojama 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

              2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) paskirtis – reaguoti į didelio masto gaivalines nelaimes ir parodyti Europos Sąjungos solidarumą su nelaimės ištiktais Europos regionais. Iš Fondo galima teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms ir šalims, kurios veda derybas dėl narystės Sąjungoje, didelio masto gaivalinės nelaimės atveju, jei bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis arba 0,6 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis mažesnis. Fondo lėšos taip pat gali būti mobilizuojamos regioninės nelaimės atveju. ESSF lėšų mobilizavimo sąlygos išdėstytos atitinkamame pagrindiniame teisės akte (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002).

2014–2020 m. DFP reglamente(1) (10 str.) numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Dabartinis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas nesusijęs su konkrečia gaivaline nelaime. Tačiau juo siekiama į 2015 m. biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą, kuri atitinka avansinius mokėjimus, kuriuos reikės sparčiau ir veiksmingiau sumokėti tuo atveju, jei kitais metais įvyktų gaivalinė nelaimė.

Tai yra tiesioginis naujosios naujojo ES solidarumo fondo reglamento(2), kuris pirmą kartą priimtas taikant įprastą teisėkūros procedūrą, nuostatos rezultatas. Europos Parlamentas atitinkamose derybose su Taryba tvirtai gynė šią nuostatą, pripažindamas valstybių narių poreikį gauti finansinę paramą tam, kad jos į gaivalinę nelaimę galėtų reaguoti sparčiau, negu tai įmanoma taikant įprastą procedūrą. Ši pozicija dominavo minėtose derybose ir kiekvienais metais šiam tikslui į biudžetą turėtų būti įrašoma ne daugiau kaip 50 mln. EUR suma.

Reikėtų pažymėti, kad avansas gali būti sumokėtas valstybės narės prašymu ir Komisijai atlikus preliminarų atitinkamos ESSF paraiškos vertinimą. Avanso suma neturėtų viršyti 10 % numatytos finansinės paramos sumos (ir neturėtų viršyti 30 mln. EUR). Avanso sumokėjimas neturėtų daryti poveikio galutinio sprendimo dėl Fondo lėšų mobilizavimo išdavai, o nepagrįstai sumokėtas avanso sumas valstybė narė turėtų grąžinti per nustatytą trumpą laikotarpį.

Pranešėjas primena, kas ESSF yra ne vien dar vienas būdas teikti ES finansinę paramą, jo lėšų naudojimas taip pat prisideda skleidžiant aiškią politinę žinią apie solidarumą ir užtikrina realią pagalbą nukentėjusiems piliečiams. Todėl greitas reagavimas, įskaitant ir avanso mokėjimą, padės siekti šių tikslų.

Taigi pranešėjas rekomenduoja šią sumą įrašyti į 2015 m. biudžetą.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 189, 2014 06 27, p. 143.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinis pranešimas