Förfarande : 2014/2038(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2014

Ingivna texter :

A8-0077/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0098

BETÄNKANDE     
PDF 142kWORD 63k
15.12.2014
PE 539.678v04-00 A8-0077/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Siegfried Mureşan

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 11,

–       med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0077/2014), och av följande skäl:

A.     I linje med förordning (EU) nr 661/2014 om ändring av förordning (EG) nr 2012/2002 ska ett belopp på 50 000 000 EUR göras tillgängligt för utbetalning av förskott genom anslag i Europeiska unionens allmänna budget.

1.      Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EGT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt artikel 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)         Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

(2)         Enligt artikel 10 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) kan fonden utnyttjas inom det årliga taket på 500 miljoner EUR (2011 års priser).

(3)         Enligt artikel 4a.4 i förordning (EG) nr 2012/2002 får fonden tas i anspråk med ett belopp på maximalt 50 000 000 EUR för förskottsbetalningar, och motsvarande anslag ska införas i unionens allmänna budget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk med 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för betalning av förskott.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

             EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) inrättades för att man skulle kunna reagera på allvarliga naturkatastrofer och uttrycka europeisk solidaritet med katastrofdrabbade regioner i Europa. Fonden kan ge medlemsstaterna och de länder som förhandlar om EU-anslutning ekonomiskt stöd vid allvarliga naturkatastrofer om de totala direkta skador som katastrofen orsakat överskrider 3 miljarder EUR i 2011 års priser eller 0,6 % av landets BNI, beroende på vilket belopp som är lägst. Fonden kan också utnyttjas vid regionala katastrofer. Villkoren för att utnyttja EUSF är fastlagda i den relevanta grundrättsakten (rådets förordning (EG nr 2012/2002).

Förordningen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) (artikel 10) gör det möjligt att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond inom ett årligt takbelopp på 500 miljoner EUR (2011 års priser), utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

Europaparlamentets och rådets aktuella beslut är inte kopplat till en specifik naturkatastrof. Det syftar i stället till att föra in ett belopp på 50 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden i budgeten för 2015, vilket motsvarar förskott som måste betalas ut snabbare och effektivare i händelse av naturkatastrofer nästa år.

Detta är ett direkt resultat av den nya bestämmelsen i den nya förordningen om EU:s solidaritetsfond(2), som för första gången antogs i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Europaparlamentet försvarade ivrigt denna punkt under förhandlingarna med rådet, eftersom man förstått att medlemsstaterna i händelse av naturkatastrofer behöver få ekonomiskt stöd snabbare än vad som är möjligt genom det normala förfarandet. Denna inställning vann gehör i förhandlingarna, och ett belopp på maximalt 50 miljoner EUR ska årligen budgeteras för detta syfte.

Det bör noteras att förskott kan ges efter begäran från medlemsstaterna efter att kommissionen har gjort en preliminär utvärdering av respektive EUSF-ansökan. Förskottet bör inte överskrida 10 % av det beräknade ekonomiska stödet (och inte överskrida 30 miljoner EUR). Utbetalningen av ett förskott bör inte föregripa resultatet av det slutgiltiga beslutet om utnyttjande av fonden, och medlemsstaterna måste betala tillbaka oberättigat utbetalade förskott inom en fastställd kort tidsperiod.

Föredraganden påminner om att EUSF inte bara är ytterligare en typ av ekonomiskt stöd från EU, men också bidrar till att ge ett tydligt politiskt budskap om solidaritet samtidigt som det ger de drabbade medborgarna konkret hjälp. Därför kommer en snabb reaktion, inklusive utbetalning av förskott, att bidra till att dessa mål uppnås.

Föredraganden rekommenderar därför att dessa belopp förs in i budgeten för 2015.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 189, 27.06.2014, s. 143.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Rättsligt meddelande