Процедура : 2014/2073(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2014

Внесени текстове :

A8-0078/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0092

ДОКЛАД     
PDF 152kWORD 62k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 г.(3),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приет от Комисията на 8 септември 2014 г. (COM(2014)0564),

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0078/2014),

A.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5/2014 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с наводненията в Италия (Сардиния) през ноември 2013 г., земетресението в Гърция (Кефалония), ледените бури в Словения и същите ледени бури, последвани от наводнения в Хърватия в края на януари/началото на февруари 2014 г.;

Б.     като има предвид, че предназначението на ПКБ № 5/2014 е тази бюджетна корекция да бъде записана формално в бюджета за 2014 г.;

1.      отбелязва ПКБ № 5/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

2.      подчертава неотложната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, засегнати от това природно бедствие;

3.      подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който беше причината за представянето на ПКБ № 3/2014 и придружаващото го предложение на Комисията за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства, изключва a priori възможността за осигуряване на средствата за ПКБ № 5/2014 чрез преразпределяне;

4.      потвърждава съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г., с цел одобряване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 47 милиона евро в бюджета за 2014 г. и пренасяне на съответните бюджетни кредити за плащания към бюджета за 2015 г.;

5.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014;

6.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Правна информация