Postup : 2014/2073(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2014

Předložené texty :

A8-0078/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0092

ZPRÁVA     
PDF 137kWORD 59k
15.12.2014
PE 541.350v03-00 A8-0078/2014

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Gérard Deprez

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16742/2014 – C8‑0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se ruší nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, který Komise přijala dne 8. září 2014 (COM(2014)0564),

–       s ohledem na společné závěry Parlamentu a Rady ze dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne předala Parlamentu (16742/2014 – C8-0291/2014),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0078/2014),

A.     vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) v částce 46 998 528 EUR v prostředcích na platby a prostředcích na závazky v souvislosti s povodněmi v Itálii (Sardinie) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (Kefalonia), sněžnými bouřemi ve Slovinsku a stejnými sněžnými bouřemi v Chorvatsku, kde po nich následovaly i záplavy, v průběhu ledna a začátkem února 2014,

B.     vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, jak jej předložila Komise;

2.      zdůrazňuje, že je nutné uvolnit prostřednictvím FSEU finanční pomoc zemím, které byly postiženy těmito přírodními katastrofami;

3.      poukazuje na to, že nedostatek prostředků na platby v roce 2014, což byla hlavní příčina předložení NOR č. 3/2014 a doprovodného návrhu Komise na uvolnění rozpětí pro nepředvídané události, již předem vylučuje možnost nalézt zdroje pro návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 pomocí převodu;

4.      podporuje společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014 o schválení dodatečných prostředků na závazky ve výši 47 milionů EUR v rozpočtu na rok 2014 a přesunutí odpovídajících potřeb v oblasti prostředků na platby do rozpočtu na rok 2015;

5.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014;

6.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2014 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Alfred Sant, Nils Torvalds

Právní upozornění